Zoekresultaten

262 resultaten voor HALT
262 resultaten voor HALT

Pagina 1 van 11

Halt (Het Alternatief)

"Lik-op-stuk"-benadering van een strafrechtelijk minderjarige, die met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking komt voor het plegen van bepaalde vormen van licht strafbare feiten.

Overig

Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten

In dit rapport staat de vraag centraal of een model ontwikkeld kan worden om per leerling of student de kans op vsv te schatten. Er wordt onderzocht welke combinatie van kenmerken het beste hiervoor...

Publicaties

Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten

Verkennend onderzoek naar een alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten.

Cijfers

Halt-jongeren; delictgroep, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Halt-jongeren, misdrijven en overtredingen, leerplicht Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond.

Cijfers

Helft minder jongeren naar Halt vanwege vuurwerkovertreding in 2021

In 2021 werden 690 jongeren naar Halt verwezen vanwege een vuurwerkovertreding. Dat is 50 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Stopreactie (Halt)

Een pedagogische handreiking voor personen beneden de 12 jaar die een strafbaar feit hebben begaan dat door Halt kon worden afgehandeld.

Overig

Halt-jongere

Jongere van 12 tot 18 jaar, die naar Halt is verwezen nadat hij in aanraking is gekomen met de politie of leerplichtambtenaar voor het plegen van bepaalde vormen van licht strafbare feiten.

Overig

Baldadigheid (Halt)

Overtreding, omschreven in artikel 424 en 461 Wetboek van Strafrecht. Het gaat om gedrag op een openbare plaats, dat gevaar of nadeel kan toebrengen aan personen of goederen, en om het overtreden van...

Overig
Overig

Stichting Halt

Een organisatie die zich bezig houdt met het voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit.

Overig

Vuurwerkovertreding (Halt)

Strafbaar feit van de lichte soort, zoals omschreven in artikel 1.2.2, 1.2.4 en 2.3.6 Vuurwerkbesluit. Het betreft het afsteken van illegaal of ondeugdelijk vuurwerk, het afsteken of voorhanden...

Overig

Halt-straf

Aanbod van Justitie voor jongeren van 12 tot 18 jaar die wegens een licht strafbaar feit door politie of leerplichtambtenaren naar Halt zijn verwezen en waarbij de jongeren in plaats van vervolging...

Overig

Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde (Halt)

Misdrijf, omschreven in artikel 141 lid 1, 157 en 350 Wetboek van Strafrecht. Het betreft openlijk geweld tegen goederen, opzettelijke brandstichting met gevaar goederen (niet personen) en vernieling...

Overig

Halttab: Delictkenmerken van Haltjongeren van 12 tot 18 jaar

Halttab: delictkenmerken van Haltjongeren van 12 tot 18 jaar, 2005-2021

Overig

Jongeren vaakst verwezen naar Halt om vermogensmisdrijf

Ook een overtreding van de leerplichtwet was vaak reden voor doorverwijzing.

Artikelen

Halt-jongeren; delictgroep, geslacht, hoogst gevolgde opleiding 2005-2014

Halt-jongeren naar delictgroep geslacht en hoogst gevolgde opleiding (2005-2014)

Cijfers

Uitvallers Halt gaan vaker weer de fout in

Jongeren die na een misdrijf of overtreding naar Halt zijn gestuurd, vervallen vaker opnieuw in crimineel gedrag.

Artikelen

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid, beperkingen, pijn, zorggebruik Aandoeningen, mantelzorg, langdurige aandoeningen

Cijfers

Meer olie en kolen naar zeehavens in tweede kwartaal, minder uit Rusland

De aan- en afvoer van goederen in Nederlandse zeehavens is in het tweede kwartaal van 2022 gestegen tot bijna 152 miljoen ton. Dat is 2,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Er zijn...

Artikelen

Inkomen oudere migranten verschilt sterk per herkomstgebied

Ouderen uit Turkije, Marokko, Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen hebben een ongunstiger sociaaleconomische positie dan in Nederland geboren ouderen. Bij migranten met een andere herkomst...

Artikelen

Ruim 1 op de 10 gehinderd door pijn bij normale werkzaamheden

In 2021 gaf 12 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder aan dat ze door pijn werden gehinderd bij hun normale werkzaamheden (werk buitenshuis of huishoudelijk werk). Van de mensen met hinder...

Artikelen

Minder stikstof en fosfaat in dierlijke mest

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 471 miljoen kilogram in 2021, bijna 7 procent onder het stikstofplafond. De fosfaatuitscheiding bedroeg 148 miljoen kilogram ruim 14 procent...

Artikelen

Waarom worden jongeren naar bureau HALT gestuurd?

Bijna 16 duizend jongeren werden in 2016 naar Halt verwezen in verband met een overtreding of misdrijf. Tanja Traag vertelt de redenen voor de doorverwijzingen. Meer over dit onderwerp is te vinden...

Video's

Afname vogelpopulaties in stedelijk gebied

Van de vogels die in steden en dorpen voorkomen gaan er meer soorten in aantal achteruit dan vooruit. Alleen de vogels van water en moeras in het stedelijk gebied, en de slechtvalk als kenmerkende...

Artikelen

Economie Nederland sneller hersteld van corona dan die van buurlanden

Met 4,8 procent groeide de economie in Nederland in 2021 minder hard dan in de meeste omringende landen. In vergelijking met onze buurlanden was de krimp van de Nederlandse economie in 2020 echter...

Artikelen