Zoekresultaten

20682 resultaten voor Dossier Nederland regionaal
20682 resultaten voor Dossier Nederland regionaal

Pagina 5 van 828

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal III/IV 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig

Nederland in cijfers, editie 2022

Waar heeft het CBS allemaal cijfers over? Nederland in cijfers editie 2022 beantwoordt 36 uiteenlopende vragen in infographics, tekst en figuren.

Publicaties

Regionale economische groei

In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers tot en met het eerste kwartaal van 2022 voor de COROP-plusgebieden en de provincies.

Cijfers

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfstakken

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2019

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Cijfers

Scale-ups in Nederland, 2010-2021

Een scale-up is gedefinieerd als een bedrijf dat gemeten over een periode van 3 jaar gemiddeld elk jaar met 20% is gegroeid in het aantal werknemers gemeten in voltijdsequivalenten (vte), en aan het...

Cijfers

Regionale Brede Welvaart in Nederland stabiel, wonen onder druk

De brede welvaart in Nederland ‘hier en nu’ is in 2020 op alle aspecten gelijk gebleven of toegenomen, alleen op het onderdeel wonen is de brede welvaart afgenomen. Dit blijkt uit de regionale...

Artikelen

Dossier Globalisering

Globalisering is een proces dat zowel economische, technologische, institutionele en sociale ontwikkelingen omvat. Dit dossier richt zich vooral op de economische aspecten van de globalisering.

Overig

Provincie Op Maat 2007

Provincie Op Maat 2007 is de tweede editie in de provinciale serie waarbij voor elke provincie een afzonderlijke publicatie is gemaakt.

Overig

Caribisch Nederland in cijfers 2022

Webpublicatie en boekwerk over Caribisch Nederland: Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Publicaties

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: kerncijfers over populatie, aan/afvoer verontreinigingen, afzet zuiveringsslib; per waterkwaliteitsbeheerder.

Cijfers
Overig

Waterrekeningen Nederland

een overzicht van de fysieke aanbod- en gebruiktabellen voor water en de waterbalans in Nederland voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

Publicaties

Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Utrecht

Indicatoren thema’s brede welvaart voor provincie Utrecht. Er wordt naar negen indicatoren gekeken waarbij waar mogelijk het jaar 2020 wordt gehanteerd.

Cijfers

Caribisch Nederland, Internationale handel in goederen

Het publiceren van gegevens over de handel in goederen van Bonaire,

Overig

Migrantenouderen in Nederland

Ouderen uit de klassieke migratielanden (Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen) zijn als groep gemiddeld iets jonger dan Nederlandse ouderen. Ook hebben zij vaker lagere...

Publicaties

Chemische bestrijding door overheidsinstellingen; regionaal

bestrijdingsmiddelen toepassingssectoren, soort overheidsinstelling

Cijfers

Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen

Emissies naar lucht, milieurekeningen, broeikasgassen, klimaatverandering luchtvervuiling, CO2, luchtverontreiniging, fijnstof, luchtemissies

Cijfers

Nederland Vandaag

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig
Overig

Kernprognose 2022–2070: Door oorlog meer migranten naar Nederland

Dit artikel beschrijft de veronderstellingen over geboorte, sterfte en migratie en belangrijkste uitkomsten van de Kernprognose 2022-2070. Dit is een update van de Bevolkingsprognose 2020-2070.

Publicaties

Uitvoerwaarde Nederlands product

Het deel van de uitvoerwaarde dat bestaat uit door Nederlandse bedrijven en personen gemaakte goederen.

Overig
Overig