Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021

Het grootste deel van de energiedragers ruwe aardolie en aardolieproducten wordt ingevoerd. Hiervan wordt meer dan driekwart uitgevoerd. Het meeste aardgas dat wordt verbruikt komt uit de Nederlandse bodem.

Energiestromen, 2021Energiestromen, 2021 Eenheid: 10 15 joule (PJ) 9 897 Invoer 7 885 Uitvoer 75 Elektriciteit 236 Steenkool 64 Olie 649 Aardgas 1 125 Winning 37 Kernenergie 328 Hernieuwbaar 46 Afval en overig 575 Bunkers 5 Bunkers 129 Verlies (bij omzetting) 145 464 237 36 438 168 331 Verlies (bij omzetting) 1 064 Olie 2 564 Finaal verbruik + eigen verbruik energiesector + distributie verliezen 34 Steenkool 774 Aardgas 440 Elektriciteit 201 Warmte 52 Hernieuwbaar 0 Afval en overige 75 Hernieuwbaar 1 Steenkool 74 Elektriciteit 58 Hernieuwbaar 5 Overig 4 281 Ruwe aardolie 3 501 Aardolieproducten 1 937 Ruwe aardolie 4 515 Aardolieproducten 1 299 Aardgas 1 725 Aardgas Elektriciteit en WKK omzetting Brandstof en warmteomzetting9 897Invoer7 885Uitvoer75Elektriciteit236Steenkool64Olie649Aardgas1 125Winning37Kernenergie328Hernieuwbaar46Afval en overig57512914546423736438168331Bunkers5Bunkers1 064Olie2 564Finaal verbruik + eigen verbruik energiesector + distributieverliezen34SteenkoolVerlies(bij omzetting)Verlies(bij omzetting)774Aardgas440Elektriciteit201Warmte52Hernieuwbaar0Afval en overige75Hernieuwbaar1SteenkoolHernieuwbaar7458Elektriciteit5OverigEnergiestromen, 2021Eenheid: 1015 joule (PJ)4 281Ruwe aardolie3 501Aardolieproducten1 937Ruwe aardolie4 515Aardolieproducten1 299Aardgas1 725AardgasElektriciteit enWKK omzettingBrandstofen warmte-omzetting

Toelichting bij het stroomschema

Het stroomschema energie geeft een grafische voorstelling van de winning, invoer, uitvoer, bunkers en verbruik van de energiedragers ruwe aardolie, aardolieproducten, aardgas, steenkool, hernieuwbare energie, kernenergie, warmte en afval en overige energiedragers in 2021 (nader voorlopige cijfers).

Aanbod van energiedragers

Het energieaanbod wordt bepaald door zowel de winning, invoer, uitvoer, bunkers als ook de voorraadmutatie van energiedragers. In het stroomschema worden de voorraadmutatie en de statistische verschillen verwaarloosd.

Winning en invoer van energiedragers

In Nederland wordt vooral aardgas gewonnen. Winning van hernieuwbare energie is de afgelopen jaren ook toegenomen. De invoer van energiedragers betreft vooral ruwe aardolie, aardolieproducten, aardgas en steenkool.

Brandstof- en warmteomzetting

Een belangrijk deel van de ingevoerde ruwe olie wordt in de aardolie-industrie omgezet in aardolieproducten, zoals benzine en diesel. Ook wordt steenkool omgezet in steenkoolcokes en worden aardgas, biomassa en restgassen omgezet in warmteketels omgezet in verkochte warmte. Als deze omzettingen vallen onder het de brandstof- en warmteomzettingen. Bij deze omzettingen gaat een deel van de energie verloren wat ook zichtbaar is gemaakt.

In de figuur is alleen de inzet van olie en steenkool voor brandstof- en warmteomzetting te zien. De kleinere inzet van aardgas, steenkool, hernieuwbaar, afval en overig en warmte is weggelaten, maar wel te vinden op StatLine.

Elektriciteit- en wkkomzetting

De omzettingen waarbij elektriciteitsproductie betrokken is zijn apart weergegeven, omdat dit een grote stroom is met relatief veel verliezen welke optreden bij productie van elektriciteit uit brandstoffen als aardgas, steenkool en biomassa. Er is sprake van opwekking van elektriciteit in installaties die alleen elektriciteit en in installaties die tegelijkertijd elektriciteit en warmte maken. Dit laatste heet warmtekrachtkoppeling (wkk).

Bunkers

Bunkers tellen niet mee voor het energieverbruik van Nederland. Het betreft de levering van brandstof voor de internationale scheepvaart en voor de internationale luchtvaart. Dit betreft schepen of vliegtuigen die vertrekken uit Nederlandse havens en aankomen in/op buitenlandse (lucht)havens. De bunkers kunnen daardoor ook worden gezien als een vorm van uitvoer.

Downloads