Aardgasverbruik Nederland naar sector 1990 – 2021

Hieronder is de verdeling van het aardgasverbruik in 2021 over de diverse sectoren afgebeeld. De linker figuur laat zien dat de nijverheid (exclusief energiesector), de huishoudens en de energiebedrijven elk ongeveer een kwart van het totale aantal petajoule (PJ) verbruiken. Het diagram op rechts laat vervolgens zien dat het leeuwendeel van het resterende kwart kan worden toebedeeld aan de landbouw, de diensten en in mindere mate aan de olieraffinaderijen en de winning van olie en gas. De rest (17 PJ) kan worden verdeeld over alle andere sectoren.

Aardgasverbruik in Nederland over 2021 (totaal: 1 256 PJ)Aardgasverbruik in Nederland over 2021 (totaal: 1 256 PJ) Woningen 302 PJ Overig 328 PJ Nijverheid 355 PJ Energiebedrijven 271 PJ Landbouw 129 PJ Overig 17 PJ Winning van olie en gas 22 PJ Olieraffinaderijen 45 PJ Diensten, afval, water en reparatie 115 PJ Aardgasverbruik in Nederland over 2021 (totaal: 1 256 PJ) Energiebedrijven Nijverheid Overig Woningen Diensten, afval, Olieraffinaderijen Winning van Overig Landbouw 271 PJ 302 PJ 328 PJ 355 PJ 129 PJ 17 PJ 22 PJ 45 PJ 115 PJ water en reparatie olie en gas De bovenstaande data zijn ook opgenomen in onderstaande tabel, waarin het aardgasverbruik van individuele sectoren is opgenomen voor de periode van 1990 t/m 2021. De gegevens zijn afkomstig uit de StatLine-tabel die ook hieronder is opgenomen, waarbij specifiek is gekeken naar het totale verbruik. Onder het totale verbruik valt het verbruik van aardgas voor omzettingen in andere energiedragers en het finaal verbruik. De tabel bevat tevens een beschrijving van de individuele sectoren.

De cijfers in de overeenkomstige StatLine-tabel die gaan over het verbruik van aardgas zijn samengesteld op twee verschillende manieren. Hierbij is het aardgasverbruik van industriële sectoren bepaald op basis van enquêtes onder bedrijven, met volledige waarneming voor de grote en energie-intensieve bedrijven en een representatieve steekproef voor de overige bedrijven. Voor de huishoudens en de landbouw- en dienstensectoren is het verbruik berekend aan de hand van de registerdata van netbedrijven.


Downloads

Relevante links