Onderzoek Informele Zorg (IZG) 2019

Het onderzoek Informele Zorg (IZG 2019) is in samenwerking uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het CBS.

Voor dit onderzoek is een nieuwe dataverzameling opgezet, die grotendeels lijkt op de dataverzameling die in 2014 en 2016 plaatsvond. Het enquêteonderzoek Informele Zorg (IZG 2019) is dit keer niet alleen gehouden onder een representatieve  steekproef van zelfstandig wonende 16-plussers, maar ook onder een extra steekproef van 75-plussers en een extra steekproef van personen met een niet-westerse migratieachtergrond; groepen die doorgaans minder goed in enquêtes vertegenwoordigd zijn. Op deze manier zijn ook voldoende enquêtegegevens beschikbaar over mantelzorgers
die (a) 75 jaar of ouder zijn, (b) een persoon met dementie of problemen met het geheugen helpen en (c) een niet-westerse achtergrond hebben.

De enquête bestaat uit vier delen:
– Een algemeen deel met achtergrondkenmerken en een beknopt aantal vragen om vast te stellen wie er mantelzorg geven en/of vrijwilliger in de zorg zijn;
– Een groot deel bestemd voor mantelzorgers;
– Een deel bestemd voor vrijwilligers in de zorg en ondersteuning;
– Een deel voor mensen die geen informele hulp geven, om te achterhalen of en onder welke omstandigheden zij dat wel zouden willen en kunnen doen (hulpbereidheid).

Uit het onderzoek komt naar voren dat het beroep op mantelzorgers de afgelopen jaren toe nam. Met name het aandeel mantelzorgers van mensen met psychische problemen groeide. De ontwikkelingen in de informele hulp tussen 2014 en 2019 worden ook beschreven. Even als de opvattingen over informele hulp, de aantallen helpers, de veranderingen in zwaarte van het geven van mantelzorg, de ondersteuning die mantelzorgers krijgen en naar de ervaringen van vrijwilligers in de zorg en ondersteuning.

Meer uitkomsten zijn na te lezen op de website van het SCP.