Het gebruik van “westers – niet-westers” door het CBS

© ANP

Het CBS is bezig met een heroverweging van het gebruik van de hoofdindeling “westers-niet westers” bij bepaalde statistieken waar de herkomst van burgers relevant is. Er komt dan te zijner tijd een andere hoofdindeling van herkomst en migratieachtergrond. Er verandert overigens niets aan de bestaande mogelijkheden om alternatieve indelingen samen te stellen.

De heroverweging van deze indeling is een logische stap gezien de discussie in de samenleving en gebeurt juist daarom in nauwe en zorgvuldige samenspraak met de samenleving, het maatschappelijk middenveld, het beleid en de wetenschappelijke wereld. De WRR heeft hierover al enige jaren geleden een advies uitgebracht. De heroverweging van westers/niet-westers zal niet op korte termijn al kunnen leiden tot aanpassing of afschaffing van de op dit moment gebruikte begrippen.

Het heroverwegen van kaders en definities gebeurt met regelmaat. Zo is recent het afwegingskader rondom migratie en integratie herzien. Heroverwegingen zijn nodig om statistiek te kunnen blijven maken die maatschappelijke fenomenen zo goed mogelijk beschrijft en recht doet aan de verscheidenheid binnen de samenleving van dat moment. Een heroverweging van de definitie van herkomst is daarin geen uitzondering. Enkele jaren geleden is ook het gebruik van de benamingen autochtoon en allochtoon afgeschaft.

Het CBS is continu bezig met het vinden van een goede balans bij het leveren van maatschappelijk relevante cijfers. Het CBS heeft immers als taak de waargenomen relevante feiten te rapporteren zoals ze zijn. Alleen op die manier kan de aard van een vraagstuk worden blootgelegd zodat bestaand beleid kan worden gemonitord en effectief beleid kan worden ontwikkeld. Ook draagt het eraan bij dat debatten op grond van cijfermatige onderbouwing kunnen worden gevoerd. Als er verschillen bestaan tussen demografische groepen, dan is het zinvol om hier statistiek over te maken. En een betere indeling naar herkomst zorgt voor betere statistieken.

Dat gezegd hebbende, is consistentie in statistiek van groot belang. Alleen zo zijn statistieken door de jaren heen goed met elkaar te vergelijken. Het aanpassen van definities kan leiden tot aangepaste publicaties. Een overgangsperiode ligt daarmee voor de hand.