cbs gebouw
© CBS / Alrik Swagerman

Bijzonder hoogleraren

Prof. Dr. B.F.M. (Bart) Bakker

Senior methodoloog

Leerstoel / lectoraat

 • Methodologie van registerdata voor sociaal wetenschappelijk onderzoek
 • Vrije Universiteit Amsterdam, faculteit Sociale Wetenschappen / vakgroep Sociologie
 • De startdatum was op 1-3-2009 en betreft onderzoek naar meet- en dekkingsfouten bij gebruik van administratieve en Big Data bronnen. De nadruk ligt daarbij op de toepassing van latente variabele modellen (SEM, LCA), vangst-hervangst methoden en de ontwikkeling van kwaliteitsmaten voor onderzoek waarin bronnen worden gecombineerd.

Dr. ir. C.A.M. (Kees) van Berkel

Senior statistisch onderzoeker

Leerstoel / lectoraat

 • Statistiek en Data Science voor Fact Based Finance and Control
 • Zuyd Hogeschool, faculteit Academie voor Financieel Management
 • Gestart op 1-9-2019 en betreft het ontwikkelen en toepassen van methodologie voor het opstellen van nauwkeurige en actuele statistieken door enquêtes te combineren met andere databronnen.

Artikel

Prof. Dr. J.A. (Jan) van den Brakel

Senior methodoloog

Leerstoel / lectoraat

 • Survey Methodology
 • Maastricht University, faculteit Quantitative Economics
 • Startdatum 1-12-2010 en betreft het uitvoeren van onderzoek en het verzorgen van onderwijs op het terrein van survey methodologie met de nadruk op het gebruik van model gebaseerde schattingsmethoden.

Prof. Dr. P.J.H. (Piet) Daas

Senior methodoloog

Leerstoel / lectoraat

 • Big data in Official Statistics
 • Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Wiskunde en Informatica / Stochastics
 • Startdatum 1-11-2018. De leerstoel richt zich op i) het ontwikkelen van methoden die het mogelijk maken om big data betrouwbaar te kunnen gebruiken in de productie van officiële statistieken en ii) het -op een data gedreven manier- ontwikkelen van nieuwe big data gebaseerde statistieken.

Artikel

Prof. Dr. M. (Marjolijn) Das

Senior statistisch onderzoeker

Leerstoel / lectoraat

 • Urban Statistics
 • Erasmus Universiteit Rotterdam, faculteit Public Administration and Sociology/Sociology
 • Startdatum 6-04-2017 en betreft kwantitatief onderzoek op het terrein van ruimtelijke demografie met grootschalige CBS-data, waaronder het CBS-persoonsnetwerk. Zo onderzoekt Das verhuisgedrag van/naar steden en de invloed van de (sociale) omgeving op levensloopuitkomsten. Verder brengt zij kwetsbaarheden van stedelingen in kaart en doet onderzoek

Artikel

Prof. Dr. I.A. (Ruben) van Gaalen

Socioloog/demograaf en senior onderzoeker, programmacoördinator binnen de Sector Demografische en Sociaal Economische Statistieken (SES)

Leerstoel / lectoraat

 • Registeranalyses van levensloopdynamiek
 • Universiteit van Amsterdam, faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen
 • Startdatum 1-10-2015 en betreft onderzoek, vooral met registerdata, naar de effecten van gebeurtenissen en omstandigheden in de vroege jeugd op kansen later in het leven. Daarnaast onderzoek hoe de wisselwerking tussen bijvoorbeeld arbeid, gezin, gezondheid en scholing deze kansen beïnvloedt. Door het in kaart brengen en analyseren van de veranderingen van de levensloop van mensen kunnen zowel sociale verschillen en diversiteit binnen dezelfde generatie als maatschappelijke veranderingen over verschillende generaties worden vastgesteld.

Overige functies/nevenfuncties

 • Bestuurslid van de Stichting Historische Steekproef Nederland (HSN, IISG/KNAW) en affiliated researcher bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI/KNAW/RUG) in Den Haag.

Artikel

Prof. dr. F.P. (Frank) Pijpers

Senior methodoloog

Leerstoel / lectoraat

 • Complexiteit voor Officiële Statistiek
 • Universiteit van Amsterdam, faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
 • Startdatum 1-01-2021. De maatschappij en economie zijn uitingen van real-world complexe systemen. De leerstoel heeft tot doel dat officiële statistiek meer toepasselijke analyses doet en indicatoren publiceert zodat het CBS niet alleen de huidige stand van Nederland belicht, maar ook de onderlinge samenhang en interactie van schijnbaar afzonderlijke fenomenen.

Overige functie/nevenfunctie

 • ZonMw: wetenschappelijk commissie-lid ter beoordeling van subsidie-aanvragen voor een specifieke call op het gebied van complexe systemen.

Artikel

Prof. Dr. J.J.G. ( Hans) Schmeets

Senior statistisch onderzoeker

Leerstoel / lectoraat

 • Sociale Statistiek, in het bijzonder de empirische bestudering van sociale samenhang
 • Maastricht University, faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, vakgroep Capaciteitsgroep Politieke Wetenschap.
 • Startdatum 1-04-2008. Binnen deze leerstoel wordt onderzoek gedaan naar sociaal kapitaal, sociale cohesie, integratie, religie, migratie, naturalisatie, (beoordelen van) verkiezingen, vertrouwen, welzijn, risicogedrag, taal, duurzaamheid, gender ongelijkheid op werkplekken, en survey methodologie. Dat gebeurt vooral op basis van steekproefonderzoeken en registerdata. Tevens wordt binnen de leerstoel een aantal promovendi begeleid en onderwijs gegeven.

Overige functies/nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting Kiezers Onderzoek Nederland (SKON).
 • Wetenschappelijke adviesraad ‘Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility’ (ITEM).
 • Wetenschappelijke adviesraad ‘Geven in Nederland’.

Artikel

Prof. Dr. J.G. (Barry) Schouten

Senior methodoloog

Leerstoel

 • Methoden en Technieken, in het bijzonder mixed mode survey designs
 • Utrecht University, faculteit Sociale Wetenschappen / Maatschappijwetenschappen, vakgroep Methoden en Statistiek
 • Startdatum 1-04-2017 en betreft het ontwerp en schattingsmethoden van nieuwe vormen van waarnemen. Het gaat om verkenning van optimale combinaties van surveys, sensormetingen en data donatie in termen van respondentbelasting en data kwaliteit.

Artikel

Prof. Dr. J.P. (Jan Pieter) Smits

Senior statistisch onderzoeker

Leerstoel / lectoraat

 • Quantification of Sustainability
 • Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences
 • Startdatum 1-09-2016

Artikel

Prof. Dr. W. (Wendy) Smits

Senior statistisch onderzoeker

Leerstoel / Lectoraat

 • Labour market flexibility: the employer’s perspective
 • Maastricht University, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt
 • Startdatum 1-10-2016. De leerstoel richt zich op de oorzaken en gevolgen van de steeds verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt voor individuen, organisaties en de maatschappij. Er wordt onder andere onderzoek gedaan naar verschillende soorten flexibele arbeidsrelaties, beroepsloopbanen van flexwerkers, platformwerkers en de impact van flexwerk op bedrijfsssucces.

Artikel

Prof. Dr. A.G. (Ton) de Waal

Senior methodoloog

Leerstoel / Lectoraat

 • Methodologie voor de officiële Statistiek, in het bijzonder m.b.t. integratie van data bronnen
 • Tilburg University, faculteit Methodology and Statistics
 • Startdatum 1-07-2014 en betreft onderzoek naar statistische methoden om meerdere databronnen met elkaar te combineren. De Waal ontwikkelt onder andere methoden om voor meetfouten of voor selectiviteit in databestanden te corrigeren. Ook onderzoekt hij methoden om de kwaliteit van statistieken gebaseerd om meerdere bronnen in te schatten.

Overige functie/nevenfunctie

 • Lid van NWO-Commissie 2021/2022 (t/m mei 2022).

Artikel