Wet openbaarheid van bestuur

Indienen WOB-verzoeken

WOB-verzoeken (verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur) dienen per brief te worden ingediend. Dit kan per post of als bijlage per e-mail. Dit betekent dat WOB-verzoeken die worden ingediend via andere media (zoals via social media, fax enz.) niet in behandeling worden genomen. Dit geldt ook voor ingebrekestellingen.

Een schriftelijk verzoek of ingebrekestelling dient gericht te worden aan:

CBS
T.a.v.de WOB-functionaris
Postbus 24500
2490 HA Den Haag

Vermeld bovenaan uw brief en indien van toepassing tevens in de onderwerpregel van uw e-mail duidelijk dat het om een WOB-verzoek gaat.