Persoon kijkt op smartphone
© CBS / Alrik Swagerman

Privacybeleid ‘Praat met het CBS’

Wat is ‘Praat met het CBS’?

‘Praat met het CBS’ is een dienst die feitelijke/statistische vragen van een gebruiker automatisch beantwoordt op basis van een database met statistische informatie van het CBS. U kunt vragen naar het statistisch nieuws van de dag of naar cijfers over diverse veel gevraagde onderwerpen. Om te achterhalen wat u wilt weten, voert de dienst een dialoog met u. Als uw vraag concreet is geworden voor de dienst en het antwoord bekend is, levert de dienst het antwoord terug. ‘Praat met het CBS’ lijkt daarmee op wat de spraakassistenten van KLM, Albert Heijn of Bol.com doen, maar dan specifiek voor statistische vragen.

Waarom ‘Praat met het CBS’?

Het CBS heeft wettelijk tot taak om statistisch onderzoek te doen en de daarmee gemaakte statistieken te publiceren. ‘Praat met het CBS’ is erop gericht het nuttig gebruik van de statistische informatie van het CBS te vergroten door deze informatie op een eenvoudige manier toegankelijk te maken voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.

Google account en voorwaarden

Voor ‘Praat met het CBS’ wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande producten. De applicatie wordt beschikbaar gesteld als een Action on Google via Google Assistant. Google Dialogflow is gebruikt voor het bouwen van de dialoog en het begrijpen van natuurlijke taal.
Om de Voice Assistent van het CBS te kunnen gebruiken, heeft u een Google Account nodig. Op het gebruik van een Google Account zijn de eigen (privacy)voorwaarden van Google van toepassing. U kunt deze voorwaarden hier terugvinden:
- Privacybeleid Google
- (Overige) voorwaarden Google

In de gebruiksvoorwaarden voor de Enterprise Edition van Google Cloud Services - waar dit product op draait - staat aangegeven dat Google uw gegevens niet anders gebruikt dan voor het verbeteren van de service waarmee deze verkregen zijn. Verder kunt u zelf in uw Google Assistant account aangeven of en welke gegevens bewaard worden bij Google Assistant.

Waarvoor worden de verwerkte (persoons)gegevens gebruikt?

Wij gebruiken de ingesproken gegevens om onze Voice Assistent verder te verbeteren. Wij analyseren de anonieme gesprekshistorie in de database om te ontdekken welke vragen gebruikers aan het CBS stellen en hoe zij die verwoorden. Met die informatie kunnen wij de inhoud van de dienst uitbreiden en er voor zorgen dat onze Voice Assistent u steeds beter begrijpt als u ‘met het CBS praat’. De gegevens worden uitsluitend voor dit doel (analyseren, verbeteren) gebruikt.

Welke (persoons)gegevens worden verwerkt?

‘Praat met het CBS’ verzamelt en verwerkt niet meer (persoons)gegevens dan strikt noodzakelijk voor het hiervoor toegelichte verbeterdoel (zie paragraaf 5). Concreet zijn de volgende gegevens over uw gesprek met de Voice Assistent door het CBS opgeslagen:
1. Session-ID (anoniem en betekenisloos nummer)
2. Getypte weergave van de door u ingesproken tekst
3. Dag en tijdstip van de door u ingesproken tekst
4. Getypte weergave van het antwoord van de Voice Assistent
5. Dag en tijdstip van het antwoord van de Voice Assistent.

Deze gegevens worden na maximaal drie maanden automatisch verwijderd.

Het CBS heeft geen toegang tot de door u ingesproken vragen (uw stemgeluid). Wel wordt er anonieme data over het verkeer op de server en fouten op de server verzameld.
Aangezien de opgeslagen dialogen niet gekoppeld kunnen worden aan een bepaald emailadres, naam of user ID, is het voor het CBS niet te herleiden of een bepaald gesprek met de Voice Assistent door u of door iemand anders is gevoerd. Verschillende gesprekken van één persoon kunnen ook niet door ons aan elkaar gekoppeld worden. Het enige dat wij van de gesprekken weten, naast de inhoud, is op welk moment ze hebben plaatsgevonden.
De opgeslagen gegevens zijn niet door het CBS te herleiden tot u als persoon, tenzij u zelf persoonsgegevens inspreekt tijdens het gebruik. U wordt daarom geadviseerd geen persoonsgegevens te vermelden tijdens het gesprek. Komt het CBS bij zijn periodieke analyses van de verzamelde data desondanks toch persoonsgegevens tegen, dan wordt het gehele gesprek op eigen initiatief van het CBS direct verwijderd.
Het CBS zelf slaat naast de tijdstippen en de tekstuele weerslag van de dialoog geen andere gegevens op. Dit is overigens niet van toepassing op de (persoons)gegevens die Google verzamelt en verwerkt in relatie tot het gebruik van het noodzakelijke Google Account (zie paragraaf 4). Het CBS werkt met de Enterprise editie van Google Dialogflow, waardoor gebruikersgegevens met betrekking tot de inhoudelijke dialogen niet door Google worden gebruikt, anders dan voor verbetering van Google Assistant.

Hoe lang worden de (persoons)gegevens bewaard?

De door het CBS verzamelde (persoons)gegevens worden na drie maanden automatisch verwijderd.

Wie heeft er toegang tot de (persoons)gegevens?

De door het CBS verzamelde (persoons)gegevens zijn toegankelijk voor het CBS, specifiek voor de CBS-medewerkers die direct betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Voice Assistent en die in dat verband noodzakelijkerwijs toegang nodig hebben tot de betreffende gegevens.
Zoals hiervoor toegelicht is het wel zo dat Google zelf ook enige (persoons)gegevens verzamelt en verwerkt in relatie tot het noodzakelijke gebruik van een Google Account. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar het hiervoor genoemde privacy beleid en voorwaarden van Google.

Welke rechten heb ik ten aanzien van de gegevens?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u, als aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan, de hierna genoemde rechten ten aanzien van de door CBS verwerkte (persoons)gegevens. Meer informatie over deze rechten en het uitoefenen daarvan kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
- Recht op rectificatie (recht op verbetering/aanvulling)
- Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)
- Recht op beperking van de verwerking
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens
- Recht van bezwaar
- Klachtrecht bij Autoriteit Persoonsgegevens

Waar kan ik terecht met vragen of klachten?

Als u vragen of klachten heeft met betrekking tot ‘Praat met het CBS’, dan kunt u ons een e-mail sturen. Voor meer informatie over hoe het CBS omgaat met persoonsgegevens, zie de Privacypagina op onze website.