Wijzigingen met gevolgen voor Open data

Deze pagina bevat informatie over belangrijke wijzigingen in tabellen die op (korte) termijn verwacht worden. Het gaat hierbij om het opnieuw vormgeven van een tabel (een structuurwijziging). Ook tabellen die stopgezet worden en vervangen door een nieuwe tabel worden op deze pagina vermeld.

Datum: vanaf 1 september 2015

Tabel: alle tabellen die geactualiseerd worden
In de periode van 1 september 2015 tot 1 september 2016 vereenvoudigt het CBS de symbolen die in StatLine tabellen getoond worden. Gegevens die onder geheimhouding vallen worden niet meer  apart onderscheiden met ‘x’, maar krijgen een ‘.’, ten teken dat het gegeven ontbreekt. Daarnaast wordt de uitkomst ‘exact nul’ niet meer getoond door het symbool ‘-’, maar wordt deze voortaan weergegeven door een 0. De aanpassing zal stapsgewijs doorgevoerd worden bij alle nieuwe tabellen en alle tabellen die een update krijgen.

Datum: tweede kwartaal 2017

Tabellen: tabellen over het onderwerp stand van de bevolking. Er komt een brede herziening van StatLinetabellen over stand van de bevolking. Het doel is onder andere om minder dubbele informatie op StatLine te publiceren en beter aan te sluiten op de mogelijkheden van Open Data voor StatLine.

Bevolking; kerncijfers, 37296ned. De structuur van de tabel blijft ongewijzigd. De onderwerpen in de tabel zullen worden uitgebreid; aanpassing van namen van onderwerpen.

Bevolking; burgerlijke staat, 7461bev. De structuur en in mindere mate de inhoud van de tabel zal wijzigen; mogelijk aanpassing van namen van onderwerpen.

Bevolking; burgerlijke staat naar regio, 03759ned. De structuur van de tabel zal wijzigen. De cijfers over de gemiddelde bevolking uit tabel Gemiddelde bevolking; burgerlijke staat naar regio, 70233ned, zullen worden toegevoegd. De onderwerpen met regiocoderingen zullen worden verwijderd, net als informatie over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten. De titel van de tabel zal worden aangepast, mogelijk ook de namen van onderwerpen.

Gemiddelde bevolking; burgerlijke staat naar regio, 70233ned. De tabel zal worden stopgezet. De cijfers over de gemiddelde bevolking uit deze tabel zullen worden toegevoegd aan tabel Bevolking; burgerlijke staat naar regio, 03759ned.
Allochtonen; herkomstgroepering, 70787ned. De cijfers vanaf 1995 zullen worden verwijderd uit de tabel waarna de tabel zal worden stopgezet. Alle informatie (en meer) vanaf 1995 is beschikbaar in tabel Bevolking; burgerlijke staat en herkomstgroepering, 37325.
Bevolking; burgerlijke staat en herkomstgroepering, 37325. De structuur en in mindere mate de inhoud van de tabel zal wijzigen; aanpassing van namen van onderwerpen.

Allochtonen; 1e generatie naar verblijfsduur, 70747ned. De structuur en de inhoud van de tabel zullen wijzigen. De tabel zal worden aangevuld met cijfers van 1995 tot en met 2002. Mogelijk aanpassing van de namen van onderwerpen en de tabeltitel.

Bevolking; geboorteland naar regio, 70648ned. De tabel zal worden stopgezet.

Bevolking; herkomstgroepering naar regio, 37713. De structuur van de tabel zal worden gewijzigd. De onderwerpen met regiocoderingen zullen worden verwijderd, net als informatie over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten. Cijfers over het jaar 1995 zullen worden toegevoegd. Mogelijk aanpassing van de namen van onderwerpen en de tabeltitel.

Allochtonen; niet-westerse derde generatie, 70688ned. De structuur en de inhoud van de tabel zullen wijzigen. De tabel zal worden aangevuld met cijfers van 1995 tot en met 1999. Mogelijk aanpassing van de namen van onderwerpen en de tabeltitel.

Bevolking; nationaliteit, 03743. De structuur en de inhoud van de tabel zullen wijzigen. De tabel zal worden aangevuld met cijfers over 1995.

Bevolking; nationaliteit naar regio, 70634ned. De structuur en de inhoud van de tabel zullen wijzigen. De onderwerpen met regiocoderingen zullen worden verwijderd, net als informatie over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten. De cijfers over 1995 zullen aan de tabel worden toegevoegd.

Datum: tweede kwartaal 2017

Tabellen: over onderwerp bevolking.
Er komt een brede herziening van StatLinetabellen over de bevolking. Het doel is onder andere om minder dubbele informatie op StatLine te publiceren en beter aan te sluiten op de mogelijkheden van Open Data voor StatLine.

Bevolking; vanaf 1899, 37556. De structuur van de tabel blijft ongewijzigd. De onderwerpen in de tabel zullen worden uitgebreid; mogelijk aanpassing van namen van onderwerpen.

Immi- en emigratie; nationaliteit, 37946ned. De structuur en de inhoud van de tabel zullen wijzigen.

Huwelijksontbinding; personen, 37873ned. De tabel zal worden stopgezet. De gegevens in de tabel zullen gedeeltelijk worden opgenomen in een nieuwe tabel.

Huwenden; leeftijd (op 31 december), 37586ned. De tabel zal worden stopgezet. De gegevens in de tabel zullen gedeeltelijk worden opgenomen in een nieuwe tabel.

Bevolking; grootste gemeenten, 70748ned. De tabel zal worden stopgezet.

Immi- en emigratie; geboorteland, 03742ned. De structuur en de inhoud van de tabel zullen wijzigen.

Huwelijksjubilea, 37492. De structuur van de tabel zal worden gewijzigd. Cijfers over bestaande geregistreerde partnerschappen zullen worden toegevoegd. Mogelijk aanpassing van namen van onderwerpen.

Bevolking; per maand, kwartaal en jaar, 37943ned. De tabel zal worden stopgezet. De cijfers in de tabel zullen grotendeels worden opgenomen in nieuwe tabellen.

Bevolking per maand; leeftijd, geslacht, herkomst en generatie, 71090ned. De tabel zal worden stopgezet na het toevoegen van de definitieve cijfers over 2015. De informatie in de tabel zal worden voortgezet in een nieuwe tabel.

Bevolking; geslacht per maand vanaf 1950, 82218ned. De tabel zal worden stopgezet.

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand, 37230ned. De structuur van de tabel blijft ongewijzigd. De onderwerpen met regiocoderingen zullen worden verwijderd, net als informatie over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten. Ook de cijfers over vertrek naar het buitenland exclusief administratieve correcties zullen uit de tabel worden verwijderd. Cijfers over overige correcties en binnen gemeenten verhuisde personen zullen aan de tabel worden toegevoegd. Mogelijk aanpassing van namen van onderwerpen.

Gerealiseerde wijzigingen met gevolgen voor Open data

Datum: 30 juni 2016

Tabellen: alle tabellen over het onderwerp geboorte. Er komt een brede herziening van StatLinetabellen over geboorte. Het doel is onder andere om minder dubbele informatie op StatLine te publiceren en beter aan te sluiten op de mogelijkheden van Open Data voor StatLine.

Geboorte; kerncijfers, 37422ned. De tabel zal opnieuw worden vormgegeven. De structuur en in mindere mate de inhoud van de tabel zal wijzigen; aanpassing van namen van onderwerpen en tabeltitel.

Geboorte; kerncijfers per regio, 37201. De onderwerpen met regiocoderingen zullen worden verwijderd, net als informatie over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten. De overgebleven structuur zal niet worden gewijzigd. Mogelijk aanpassing van de namen van onderwerpen en de tabeltitel.

Geboorte; herkomstgroepering kind, 37380bev. De tabel zal worden stopgezet.

Geboorte; herkomstgroepering moeder, 37884. De structuur en inhoud van de tabel zal wijzigen (geen relatieve cijfers meer). Vruchtbaarheidscijfers naar herkomstgroepering van de moeder zullen (gedeeltelijk) in een afzonderlijke (nieuwe) tabel worden opgenomen. Mogelijk aanpassing van de namen van onderwerpen en de tabeltitel.

Geboorte; leeftijd moeder (31 december), 37744ned. De structuur van de tabel zal wijzigen. De cijfers over levendgeboren kinderen uit tabel Geboorte; leeftijd moeder (exact), 37520, zullen worden toegevoegd. De titel van de tabel zal worden aangepast, mogelijk ook de namen van onderwerpen.

Geboorte; leeftiid moeder (exact), 37520. De tabel zal worden stopgezet. De cijfers over levendgeboren kinderen uit deze tabel zullen worden toegevoegd aan tabel Geboorte; leeftijd moeder (31 december), 37744ned. De cijfers over doodgeboren kinderen zullen gedeeltelijk in een afzonderlijke (nieuwe) tabel worden opgenomen.

Geboorte; leeftijd vader (31 december), 81018ned. De tabel zal opnieuw worden vormgegeven. De structuur blijft onveranderd. Mogelijk aanpassing van de namen van onderwerpen en de tabeltitel.
Levendgeborenen; geboortegeneratie, 71329ned. De cijfers uit deze tabel zullen op een later moment grotendeels worden toegevoegd aan tabel Kerncijfers geboorte, waarneming en prognose, geboortegeneratie. Daarna zal de tabel worden stopgezet.

Levendgeborenen; huishouden, herkomst, 82055ned. De tabel zal opnieuw worden vormgegeven. Hierdoor wijzigt de inhoud van de tabel (meer informatie).

Levendgeborenen; huishouden en regio, 82056ned. De informatie over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten verdwijnt uit de tabel. De overgebleven structuur van de tabel zal niet worden gewijzigd. Mogelijk aanpassing van de namen van onderwerpen en de tabeltitel.

Datum: 31 maart 2016

Tabel: Regionale kerncijfers Nederland, 70072NED
De tabel heeft een herziening van de onderwerpen bouwen en wonen, en bedrijfsvestigingen. Bouwen en wonen: een aantal onderwerpen zijn niet meer beschikbaar en daarom verwijderd. De cijfers over woningen naar eigendom (koop, huur en onbekend) worden bij een volgende update aangevuld (uitsplitsing nieuwbouw naar koop en huur is wel verwijderd). Bedrijfsvestigingen sluit nu aan op de gegevens in de tabel wijken en buurten en heeft dezelfde indeling qua SBI 2008. In totaal zijn 151 van de 332 onderwerpen voorzien van nieuwe cijfers.

Datum: 31 maart 2016

Tabellen: Sterfte; kerncijfers, 37979ned; Overleden gehuwden; huwelijksduur (31-12), 37435; Sterfte; per week, 70895ned
De tabellen zullen opnieuw worden vormgegeven. Hierdoor zal de structuur en bij tabel 37979ned ook de inhoud van de tabel wijzigen (meer informatie). Mogelijk zullen ook de titels van de tabellen worden aangepast.
De voorgenomen wijzigingen in de tabellen zijn het gevolg van een bredere herziening van StatLinetabellen over het onderwerp Sterfte. Het doel van deze actie is onder andere om minder dubbele informatie op StatLine te publiceren en beter in te spelen op open data.

Datum: 31 maart 2016

Tabel: Sterfte; kerncijfers per regio, 03747
De onderwerpen met betrekking tot regio coderingen zullen uit de tabel worden verwijderd. De overgebleven structuur van de tabel zal niet worden gewijzigd. Mogelijk zal de titel van de tabel worden aangepast.

Datum: 31 maart 2016

Tabel: Sterfte; kinderen tot 5 jaar, 60026ned; Levensverwachting; geslacht en leeftijd, vanaf 1861, 37450
Deze tabellen zullen worden stopgezet. Informatie uit tabel 60026ned zal zoveel mogelijk worden ondergebracht in andere StatLinetabellen. Alle informatie uit tabel 37450 zal worden ondergebracht in tabel Levensverwachting; vanaf 1950 (per jaar), 37360ned.

Datum: 31 maart 2016

Tabel: Levensverwachting; geboortegeneratie, 80333ned; Overlevingskansen; geslacht, leeftijd, 70701ned
Coderingen binnen selecties zullen waar nodig worden gestandaardiseerd.

Datum: 31 maart 2016

Tabel: Levensverwachting; vanaf 1950 (per jaar), 37360ned; De tabel zal worden uitgebreid met de data uit tabel Levensverwachting; geslacht en leeftijd, vanaf 1861 (37450). Naast informatie over mannen en vrouwen zal ook informatie voor het totaal van de mannen en vrouwen worden opgenomen. Coderingen binnen selecties zullen waar nodig worden gestandaardiseerd. De titel van de tabel zal worden aangepast.

Datum: 11 februari 2016

Tabellen consumentenprijzen, 71099NED, 71311NED, 71313NED, 80087NED, 81135NED
Met ingang van de publicatie over januari 2016 zal het CBS overgaan op een nieuw referentiejaar met meer detaillering in de cijfers van de consumentenprijsindexen. Voor open data houdt dat in dat de huidige tabellen van de CPI en HICP worden stopgezet per 11 februari 2016 en dat er nieuwe tabellen zullen verschijnen. Voor de nieuwe tabellen wordt zoveel als mogelijk dezelfde structuur gehandhaafd als in de oude tabellen. Meer informatie over de wijziging is te lezen in het artikel Vanaf 2016 gedetailleerder inzicht in ontwikkelingen consumentenprijzen.

Datum: 15 december 2015

Tabel: Productenvertrouwen, 81234NED
Met ingang van 15 december as worden de Nederlands- en Engelstalige StatLinetabel van het Producentenvertrouwen uitgebreid. Naast de gebruikelijke resultaten voor de totale industrie zullen de tabellen eveneens uitkomsten bevatten voor een aantal onderdelen van de industrie, zoals bijvoorbeeld: de voedings-en genotmiddelenindustrie, raffinaderijen en chemie en de transportmiddelenindustrie.

Datum: december 2015

Tabel: Geldstromen in de zorg, 80221NED; Zorgrekeningen; uitgaven en financiering vanaf 1972, 71988NED
Vanwege een revisie worden nieuwe cijfers voor de jaren 1998-2014 gepubliceerd. Nieuwe gegevensbronnen zijn volledig en in onderlinge samenhang verwerkt in de zorgrekeningen en teruggelegd tot 1998, zodat consistente tijdreeksen beschikbaar zijn voor de periode 1998-2014.

Datum: 30 november 2015

Tabel: Overheidsfinanciën; kerncijfers, 82560NED
Door herontwerp van de tabel zijn er zeven nieuwe onderwerpen toegevoegd. Zowel in waarden als in percentage bbp zijn er seizoengecorrigeerde cijfers toegevoegd voor de inkomsten, de uitgaven en het overheidssaldo. Daarnaast is het onderwerp belasting- en premiedruk als percentage van het bbp toegevoegd. Verder zijn er nog kwartaalcijfers van het onderwerp overheidsconsumptie (in waarde, in percentage bbp en volumegroei) voor alle perioden toegevoegd, waarover tot nu toe alleen jaargegevens in de tabel waren opgenomen.

Datum: 15 september 2015

Tabellen: Personen met een uitkering: aantal per uitkeringssoort (80792ned); geslacht, leeftijd en herkomstgroepering (80793ned); soort uitkering naar regio (80794NED).
Aan de tabellen worden cijfers vanaf 2014 over het aantal personen met een AOW-uitkering toegevoegd. Daarnaast worden een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd in de titels en onderwerpen en worden, mede als gevolg van wijzigingen  in de sociale wetgeving, toelichtingen aangepast.

Datum: 21 mei 2015

Tabellen Zorgrekeningen, 71914NED; 81329NED; 81894NED; 81892NED; 81893NED
Vanwege een revisie zijn nieuwe cijfers voor alle jaren (1998-2014) gepubliceerd. Nieuwe gegevensbronnen zijn volledig en in onderlinge samenhang verwerkt in de zorgrekeningen voor alle jaren, zodat consistente tijdreeksen beschikbaar zijn voor de periode 1998-2014. Tevens worden bij de internationaal vergelijkbare cijfers over de gezondheidszorg nieuwe overeengekomen definities en classificaties toegepast.