Responsverhogende maatregelen bij sociale statistieken

Survey-onderzoekers streven naar een zo hoog mogelijke respons, gegeven het budget voor het onderzoek. In dit rapport wordt de reden voor dit streven uiteengezet, en wordt een overzicht gegeven van de responsverhogende maatregelen die een survey-organisatie kan nemen bij CAPI-, CATI- en websurveys. Er wordt zowel een algemeen overzicht beschreven, als een specificatie van de maatregelen die het CBS hanteert.