Logiesaccommodaties; boekingswijze, samenwerking, concurrentie.

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het beschrijven van:
- de concurrentie die logiesaccommodaties ervaren van airbnb-achtige bedrijven;
- de wijze waarop geboekt wordt bij logiesaccommodaties, en
- met welke andere organisaties de logiesaccommodaties samenwerken.

Doelpopulatie

Nederlandse logiesaccommodaties:
- hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed & breakfasts.
- huisjescomplexen en groepsaccommodaties.
- kampeerterreinen.

Aanvang onderzoek

September 2016.

Frequentie

Eenmalig.

Publicatiestrategie

Definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Onderzoek bij de volledige populatie, samengesteld op basis van meerdere registers. Het belangrijkste register is, het Kamer van Koophandel-register. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de Landelijke R&T Standaard.
De vragen zijn opgenomen op de al bestaande enquête Inventarisatie Logiesaccommodaties. Er is geen nieuwe enquête voor uitgestuurd.

Waarnemingsmethode

Elektronische en schriftelijke enquêtering van logiesaccommodaties.

Berichtgevers

Nederlandse logiesaccommodaties.

Steekproefomvang

n.v.t.

Controle- en correctiemethoden

Het databestand wordt onder andere gecontroleerd op uitschieters op individueel niveau en inconsistenties in de gegevens.

Weging

De (bruikbare) respons wordt opgehoogd naar de totale populatie. Per grootteklasse, regio en type accommodatie worden ophoogfactoren bepaald.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De respons is zo’n 80 procent. Er wordt contact onderhouden met de contactpersonen van de ketens. Ditzelfde geldt voor de branche-organisaties. Dit contact heeft onder andere tot doel het belang van het invullen van de enquête te benadrukken.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Niet van toepassing; het onderzoek is eenmalig. In de toekomst worden deze vragen mogelijk herhaald. De resultaten zullen dan in een nieuwe Statline-tabel worden vermeld.