Kwartaalstatistiek vervoer, opslag en communicatie

Wat behelst het onderzoek

Doel

De kwartaalstatistiek vervoer, opslag en communicatie heeft als doel elk kwartaal de geldomzetontwikkelingen van bedrijven in de bedrijfstak vervoer, opslag en communicatie te registreren.

Doelpopulatie

Bedrijven in de bedrijfstak vervoer, opslag en communicatie.

Statistische eenheid

Bedrijven die met de hoofdactiviteit binnen de bedrijfstak vervoer, opslag en communicatie vallen.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek is gestart in 2000.

Frequentie

Per kwartaal.

Publicatiestrategie

De variabelen worden per kwartaal als voorlopig, nader voorlopig of definitief gepubliceerd.

  • Voorlopige cijfers: de eerste uitkomsten die over het kwartaal gepubliceerd worden. Dit gebeurt uiterlijk drie maanden na afloop van het verslagkwartaal.
  • Nader voorlopige cijfers: alle cijfers die een aanpassing van voorlopige cijfers inhouden (vaak ook aangeduid als herziene cijfers). Ze worden uiterlijk zes maanden na afloop van het verslagkwartaal gepubliceerd.
  • Definitieve cijfers: de laatste versie van de cijfers. Op deze cijfers vinden in principe geen bijstellingen meer plaats. Publicatie vindt plaats uiterlijk negen maanden na afloop van het verslagkwartaal.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Ondernemingen met 50 of meer werkzame personen worden integraal waargenomen. Van ondernemingen met 10 tot 50 werkzame personen wordt op a-selecte wijze een steekproef getrokken. De getrokken ondernemingen worden representatief geacht voor de gehele populatie. Bij bedrijven met minder dan 10 werkzame personen vindt geen rechtstreekse waarneming plaats. Hier wordt de omzetontwikkeling bepaald op basis van BTW-omzet.

Waarnemingsmethode

Bedrijven kunnen zowel schriftelijk als elektronisch (online of per mail) geënquêteerd worden.

Berichtgevers

De onderzoekspopulatie wordt gevormd door ondernemingen die op grond van hun hoofdactiviteit zijn ingedeeld in de bedrijfstak vervoer, opslag en communicatie. Een onderneming krijgt op basis van zijn hoofdactiviteit een SBI-typering en op basis van zijn personeelsomvang een grootteklasse.

Steekproefomvang

De totale populatie bestond in 2006 uit bijna 28 000 bedrijven. Het aantal ondernemingen dat integraal wordt waargenomen is ongeveer 900 bedrijven.

Controle- en correctiemethoden

-

Weging

-

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

-

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Gepubliceerde cijfers zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

-