Internationale handel in goederen naar bedrijfskenmerken

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het publiceren over de internationale handel in goederen naar bedrijfskenmerken. Sinds 2011 geldt voor de Europese statistiekbureaus een verplichting om aan Eurostat, het statistiekbureau van Europa, dergelijke cijfers te leveren. Op basis van deze cijfers kunnen analyses worden gemaakt over kenmerken van de importeurs en exporteurs die goederen over de Nederlandse grenzen verhandelen. Het gaat daarmee bijvoorbeeld over de omvang en bedrijfsactiviteit van deze bedrijven.

Doelpopulatie

Alle bedrijven die overblijven na koppeling tussen handelsgegevens uit de statistiek internationale handel in goederen (IHG) en bedrijfskenmerken uit het Algemeen Bedrijvenregister (ABR). Daarmee worden de volgende bedrijven in het onderzoek niet meegenomen:
- Buitenlandse bedrijven, omdat deze bedrijven zich niet in het ABR bevinden.
- Bedrijven waarvan het statistisch niet mogelijk is om een koppeling met de ABR-populatie tot stand te brengen.

Statistische eenheid

Bedrijfseenheid

Aanvang onderzoek

De aanvang van het eerste formele onderzoek naar de kenmerken van importeurs en exporteurs is begin 2011 gestart. Eind juni 2011 zijn de eerste cijfers geleverd aan Eurostat. Het gaat om verslagjaar 2009. Vanaf 2011 worden er elk jaar in de maand juni cijfers aan Eurostat geleverd, altijd met verslagjaar twee jaar eerder.

Frequentie

De frequentie van rapporteren is jaarlijks.

Publicatiestrategie

De gepubliceerde jaarcijfers zijn definitief.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op een koppeling tussen de handelsgegevens uit de statistiek IHG en bedrijfskenmerken uit het Algemeen Bedrijvenregister.

Waarnemingsmethode

In de statistiek IHG zijn importeurs en exporteurs herkenbaar aan hun btw-nummer. Voor het onderzoek naar bedrijfskenmerken van importeurs en exporteurs zijn deze btw-nummers, voor zover mogelijk, gekoppeld aan de bijbehorende bedrijfseenheden uit het ABR. Daarbij is gebruikgemaakt van de maandelijkse uitwisseling van koppelgegevens tussen IHG en het ABR. Het kan voorkomen dat een btw-nummer gekoppeld is aan meerdere bedrijfseenheden. Voor deze situaties is een verdeelfactor bepaald die het aandeel van een bedrijfseenheid in de handel van de bijbehorende importeur en/of exporteur vertegenwoordigt.

Steekproefomvang

Bij de handel met EU-lidstaten wordt een waarnemingsdrempel gehanteerd van 900.000 euro op jaarbasis. De handelswaarde van bedrijven onder deze drempel wordt bijgeschat.
Er is een koppeling gelegd tussen handelsgegevens van de statistiek Internationale handel in goederen en bedrijfsgegevens van het ABR. Bij circa 20 procent van de BTW-nummers kan geen Nederlands bedrijf worden gevonden.

Geheimhouding

Het komt voor dat cijfers in het kader van geheimhouding slechts gedeeltelijk of helemaal niet worden gepubliceerd. Dit is het geval wanneer deze een individueel karakter hebben en de bekendmaking ervan de belangen van een importeur of exporteur in ernstige mate kan schaden. In dit onderzoek is actieve geheimhouding van toepassing. Dat betekent dat het CBS pro-actief, zonder verzoek van individuele bedrijven, geheimhouding toepast.

Berichtgevers

De kwaliteit van de statistiek IHG is voor het belangrijkste deel afhankelijk van het inzendgedrag van de berichtgevers. Dit geldt met name voor Intrastat, de handel met andere EU-landen. Bij Extrastat, de handel met niet-EU-landen, is het CBS voor het overgrote deel afhankelijk van data die aangeleverd worden door de Douane.

Controle- en correctiemethoden

Controle en correctie vindt plaats naar de mate van belangrijkheid van de ingezonden opgaven. De plausibiliteit wordt gecontroleerd aan de hand van tijdreeksen en confrontatie met BTW-data. Ontstaan twijfels over deze plausibiliteit dan wordt gecontroleerd op een meer gedetailleerd niveau.
Naast de reguliere controles zijn er bij IHG asymmetrie-onderzoeken waarbij de uitkomsten van Nederland naast de uitkomsten van andere EU-landen worden gelegd en op basis waarvan, waar nodig, correcties worden doorgevoerd.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van de cijfers uit dit onderzoek is direct afhankelijk van de nauwkeurigheid van de cijfers van de twee bronnen: cijfers van de statistiek IHG en cijfers uit het ABR. De nauwkeurigheid van de cijfers van beide bronnen wordt elke maand gecheckt.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

In 2011 (eerste opleverjaar aan Eurostat) is de definitieve methode vastgesteld op basis waarvan het CBS handelsgegevens koppelt aan bedrijfskenmerken.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De gegevens worden vóór levering aan Eurostat uitvoerig gecheckt. De cijfers zijn beschikbaar ongeveer achttien maanden na het verslagjaar en zijn definitief.