Werknemers afkomstig uit buitenland; wel/niet ingezeten, persoonskenmerken

Wat behelst het onderzoek

Doel

Dit onderzoek geeft informatie over de omvang en samenstelling naar leeftijd, geslacht, contractsoort en uurloonklasse voor enerzijds werknemers afkomstig uit het buitenland die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister en anderzijds voor werknemers afkomstig uit het buitenland die niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister.
De informatie wordt op jaarbasis en op kwartaalbasis samengesteld.

Doelpopulatie

Werknemers afkomstig uit het buitenland van 18 tot 75 jaar. De werknemers worden uitgesplitst naar het feit of ze wel of niet in het bevolkingsregister (voorheen GBA) zijn ingeschreven. Voor de werknemers die wel ingeschreven staan in het bevolkingsregister geldt dat men bij de immigratie naar Nederland minimaal 18 jaar oud was. Voor de werknemers die niet zijn ingeschreven geldt dat men bij de aanvang van hun verblijf in Nederland minimaal 18 jaar oud is geweest.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Dit bestand bevat informatie over zowel degenen die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven als degenen die niet zijn ingeschreven, maar wel een (fiscale) relatie met Nederland hebben. Het gaat om personen die een baan hebben in Nederland, een uitkering of pensioen ontvangen uit Nederland of in Nederland studeren. Voor de eerste groep, de ingeschrevenen, komen de demografische gegevens in het SSB uit het bevolkingsregister. Dat zijn bijvoorbeeld geslacht, geboortedatum, geboorteland en nationaliteit van alle personen die vanaf 1995 tot de geregistreerde bevolking hebben behoord of behoren.

De gegevens hebben betrekking op alle personen die in het bevolkingsregister zijn opgenomen (de 'de jure' bevolking). In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woonachtig is, opgenomen in de basisadministratie van de woongemeente, ofwel de gemeente waar de nachtrust hoofdzakelijk wordt genoten. Personen die tot 'de jure' bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in de basisadministratie van de gemeente Den Haag.Naast informatie uit het bevolkingsregister krijgt het SSB veel integrale informatie over werknemers uit onder meer de Polisadministratie van het UWV en uit de loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. De demografische gegevens van het tweede deel van de onderzoekspopulatie, de buitenlandse werknemers die niet in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, zijn hierop gebaseerd.

Statistische eenheid

Banen.

Aanvang onderzoek

De gegevens zijn beschikbaar vanaf 2010.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

In de maand december van elk jaar worden de definitieve cijfers voor één jaar eerder gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Elektronische gegevensverstrekking door gemeenten en onder meer het UWV en de Belastingdienst.

- Korte onderzoeksbeschrijving GBA
- Korte onderzoeksbeschrijving SSB

Berichtgevers

Gemeenten, UWV, Belastingdienst.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Er wordt gecontroleerd op fouten en inconsistenties aan de hand van vastgestelde regels en criteria. In geval van onvolledigheid worden ontbrekende gegevens geïmputeerd.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De informatie die het CBS ontvangt is niet in alle gevallen volledig. In die gevallen maakt het CBS een schatting van de ontbrekende gegevens.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt gecontroleerd op volledigheid, interne consistentie en plausibiliteit van de cijfers.