Personen met pensioenaanspraken

Wat behelst het onderzoek?

Doel

De Pensioenaansprakenstatistiek (PAS) geeft informatie over aanspraken op levenslang ouderdomspensioen. Dit betreft collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen, dat wordt opgebouwd in de tweede pijler. Opgenomen in deze statistiek zijn de aantallen pensioenaanspraken en aantallen personen met (een) pensioenaanspra(a)k(en). Daarnaast is het bedrag opgebouwd en te bereiken pensioen per aanspraak opgenomen. Het doel van de statistiek is inzicht verschaffen in de stand van de pensioenopbouw in Nederland.

Doelpopulatie

De doelpopulatie betreft werknemers in loondienst en gewezen werknemers in loondienst, met een pensioenaanspraak. Dit kan zowel actief als niet-actief (slapend) zijn.

Statistische eenheid

Personen met één of meer pensioenaanspraken.

Aanvang onderzoek

De uitvraag van deze integrale PAS is voor het eerst gedaan over het verslagjaar 2015. In de periode 2005-2014 was er de ‘oude’ PAS, gebaseerd op een steekproef.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Binnen 1 jaar na het verslagjaar worden de cijfers voorlopig op Statline gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Integrale uitvraag bij alle pensioenuitvoerders.

Waarnemingsmethode

Elektronische aanlevering van alle pensioenaanspraken door de pensioenuitvoerders.

Berichtgevers

Pensioenuitvoerders, zijnde bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen, pensioenverzekeraars, algemene pensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en premiepensioeninstellingen. De daadwerkelijke aanlevering kan worden gedaan door een derde partij, zijnde de pensioenadministrateur.

Steekproefomvang

Niet van toepassing, integrale uitvraag.

Controle- en correctiemethoden

De relevante velden worden gecontroleerd op het juiste waardenbereik en er vinden relationele controles plaats. Onjuiste waarden worden gesignaleerd en gecorrigeerd. Zo nodig wordt hierover ook contact opgenomen met de pensioenuitvoerder. Als het aantal signaleringen relatief hoog is, wordt gevraagd om een herlevering van het bestand. Op het totale bestand wordt gecontroleerd op plausibiliteit. Daarnaast wordt gecontroleerd op onverklaarbare verschillen met de cijfers van het vorige jaar.

Weging

Niet van toepassing, integrale uitvraag zonder imputatie.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De aangeleverde aantallen en bedragen zijn conform het koppelvlak van het Pensioenregister en komen rechtstreeks uit de bronsystemen van de pensioenuitvoerders. Per 31 december van het verslagjaar wordt de stand uitgevraagd. Het komt regelmatig voor dat de stand per een afwijkende datum wordt aangeleverd. Hier wordt niet voor gecorrigeerd. Gewoonlijk is er sprake van een volledige respons, waardoor imputatie niet nodig is.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Doordat wordt aangeleverd conform het koppelvlak van het Pensioenregister, zal de inhoud en betekenis van de data niet snel wijzigen. De volgtijdelijke vergelijkbaarheid is daarom groot.