Paddestoelenstatistiek

Wat behelst het onderzoek?

Doel

De ontwikkelingen volgen in de populaties van paddestoelen in bossen. Dit sluit aan op meetdoelen van het Netwerk Ecologische Monitoring.

Doelpopulatie

De afzonderlijke soorten en groepen van bospaddestoelen op zandgronden, die gevoelig zijn voor verzuring en vermesting.

Statistische eenheid

De soort paddestoel.

Aanvang onderzoek

1998.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Alleen definitieve cijfers worden gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Op vaste meetlocaties wordt een vaste set soorten gemeten. De tellingen betreffen overwegend steekproeftellingen. Daarnaast zijn er integrale tellingen d.w.z. dat bij sommige soorten wordt beoogd om alle bekende vindplaatsen in het meetnet op te nemen. De meetlocaties liggen in bosgebieden op de hoge zandgronden en duinen (inclusief strandwallen).

Waarnemingsmethode

Op vaste meetpunten in bos (opp.: 1000 m2) en in lanen (opp.: 500 m2) worden in de periode augustus tot november drie tot vijf keer vruchtlichamen van de soorten geteld. Daarbij is de gedachte dat deze een goede maat zijn voor de vitaliteit van de ondergrondse schimmel.

Berichtgevers

De Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) coördineert het veldwerk en verzamelt de gegevens van waarnemers (vrijwilligers).

Steekproefomvang

Per jaar drie tot vijf tellingen op circa 550 meetpunten.

Controle- en correctiemethoden

Er is een handleiding (PDF: 1,6 MB), waarin opzet, uitvoering en verwerking van de tellingen beschreven worden. Er vindt controle op fouten en onwaarschijnlijkheden plaats. 

Weging

Er vindt geen weging plaats.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Het analyseprogramma TRIM geeft de standaardfout van de berekende trend van de afzonderlijke soorten. De indexen vertonen jaarlijkse kleine schommelingen ook in reeds berekende jaren. De non-respons (ontbrekende cijfers) worden bijgeschat met behulp van het analyseprogramma TRIM.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers zijn over de gehele periode vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De verwerking van alle natuurstatistieken lijkt veel op elkaar, daarom zijn zo veel mogelijk gestandaardiseerde en vergelijkbare processen en procedures voor alle statistieken in gang gezet. Ook worden alle uitkomsten aan externe deskundigen voorgelegd.