Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek

Wat behelst het onderzoek?

Doel

De statistiek ‘Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek’ geeft informatie over het gebruik , de accounts en de licenties ervan. In het kader van de beschrijving van licenties en gebruik is gespecificeerd naar soort product (e-books en overige digitale producten) en naar doelgroep (jeugd tot 18 jaar en volwassenen) en genre van het e-book (fictie - non fictie). De gebruikers zijn beschreven naar soort account (een uitsluitend digitaal lidmaatschap, of een lidmaatschap via de lokale bibliotheek), leeftijdscategorie (jeugd tot 18 jaar en volwassenen), en activiteit van de gebruiker.

Doelpopulatie

De actoren binnen het platform van de landelijke digitale openbare bibliotheek.

Statistische eenheden

  •  De digitale producten die aangeboden worden door de landelijke digitale openbare bibliotheek.
  •  De gebruikers van de digitale producten van de landelijke digitale openbare bibliotheek.

Aanvang onderzoek

2015.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

In het derde kwartaal verschijnen de voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar en krijgen de cijfers van een jaar eerder de definitieve status.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Soort onderzoek

Registratie.

Waarnemingsmethode

De waarneming wordt verzorgd door de Koninklijke Bibliotheek (KB). De KB verzorgt deze dienstverlening voor leden van alle openbare bibliotheekorganisaties in Nederland en gebruikers die een account hebben aangemaakt waarmee zij uitsluitend toegang hebben tot de digitale producten. Het betreft een telling van het aantal licenties, uitleningen en overig gebruik van digitale bibliotheekproducten, en van het aantal gebruikers dat is geregistreerd bij de landelijke digitale openbare bibliotheek.

Berichtgevers

De gegevens voor deze tabel zijn aangeleverd door de Koninklijke Bibliotheek (KB).

Steekproefomvang

De registratie betreft de gegevens van alle gebruikers van de landelijke digitale openbare bibliotheek (+/- 345.000 gebruikers).

Controle- en correctiemethoden

Controles vinden plaats op basis van t-1. Opvallende uitkomsten worden voorgelegd aan de leverancier van de data (KB).

Weging

De uitkomsten zijn niet gewogen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Alle gebruik van digitale bibliotheekproducten in Nederland verloopt via de landelijke digitale openbare bibliotheek. De informatie met betrekking tot het gebruik, de accounts en de licenties wordt eenduidig geregistreerd in het systeem.
De cijfers in de tabellen zijn afgerond op tientallen. Door deze afronding kan het voorkomen dat de som van de onderliggende categorieën niet exact overeenkomt met het totaal.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Met ingang van 2016 zijn in de onderdelen ‘gebruik’ en ‘licenties’ voor het eerst cijfers opgenomen over cursussen en luisterboeken. In het onderdeel ‘accounts’ is met ingang van 2016 voor het eerst een uitsplitsing gemaakt naar de leeftijd van de actieve en niet-actieve accounts.

De cijfers over t-1 zijn definitief, de cijfers over t hebben een voorlopige status.