Investeringsverwachtingen

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het doel van het onderzoek is inzicht verschaffen in de verwachtingen van ondernemers over hun (toekomstige) investeringen. Daartoe wordt beschreven wat de totale waarde (in lopende prijzen) van de materiële vaste activa is, die ondernemers verwachten in het lopende en komende verslagjaar in gebruik te nemen. Het gaat daarbij om in eigendom te verkrijgen activa.

Doelpopulatie

De populatie van het onderzoek betreft alle in het verslagjaar actieve bedrijven met 10 of meer werkzame personen (GK-SBS 40 en hoger) in de industrie  (CBS-Standaard Bedrijfsindeling 2008; 10-33).

Statistische eenheid

Uitvraag en verzameling van investeringsgegevens vindt op bedrijfsniveau plaats.

Aanvang onderzoek

In zijn huidige vorm bestaat het onderzoek sinds 2000. De uitkomsten vanaf 2000 vormen  een volgtijdelijke vergelijkbare reeks. De statistiek ‘investeringsverwachtingen’ bestaat echter al sinds 1968.

Frequentie

De frequentie waarmee de gegevens verzameld worden is twee maal per jaar (voorjaars- en najaarsenquête).

Publicatiestrategie

De uitkomsten van de voorjaarsenquête in jaar t worden medio het jaar t gepubliceerd en de uitkomsten van de najaarsenquête ultimo het jaar t. Beide uitkomsten betreffen definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Het onderzoek ‘investeringsverwachtingen’ betreft een steekproefonderzoek. Voor dit onderzoek is op basis van SBI en bedrijfsomvang een gestratificeerde steekproef getrokken uit de populatie. Bedrijven met 100 of meer werkzame personen zijn integraal betrokken in het onderzoek.

Waarnemingsmethode

De gegevens in het onderzoek worden verzameld doormiddel van schriftelijke enquêtering van bedrijven.

Berichtgevers

De bedrijven verstrekken  de gegevens aan het CBS.

Steekproefomvang

De steekproeffractie van de enquête investeringsverwachtingen bedraagt doorgaans zo’n 25 procent, dat wil zeggen dat een kwart van de bedrijven uit de populatie meegenomen wordt in het onderzoek. De steekproef omvat daarmee ca. 3.000 bedrijven.

Controle- en correctiemethoden

Opgaven van bedrijven worden beoordeeld op plausibiliteit, volledigheid en consistentie. Niet (tijdig) responderende bedrijven worden geimputeerd (bijgeschat).

Weging

De populatieschatting komt tot stand door middel van een zogenaamde directe schatter. Dit betekent dat de investeringen die waargenomen zijn in de steekproef worden vermenigvuldigd met N/n, waarbij N staat voor het aantal bedrijven in de populatie en n voor het aantal responderende bedrijven.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gevolgde methode bij de statistische verwerking van de steekproefgegevens is erop gericht  de volgtijdelijke vergelijkbaarheid van de uitkomsten te garanderen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Bij het tot stand komen van de statistiek wordt gebruik gemaakt van controle- en correctiemethoden, nauwkeurigheidsonderzoek en gezorgd voor een zo hoog mogelijke respons.