Bijstandsdebiteuren en- fraudestatistiek

Wat behelst het onderzoek

Doel

De Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS) geeft informatie over vorderingen die gemeenten opgelegd hebben aan personen die een schuld hebben in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Ook vallen hieronder de Algemene Bijstandswet (ABW), Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (RWW), Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) en de Wet investeren in jongeren (WIJ). De statistiek geeft informatie over het openstaand saldo van de vordering en de ontstaansgrond van de vordering (bijv. fraude, verhaal, boete, etc.).

Doelpopulatie

Alle vorderingen die gemeenten hebben uitstaan in het kader van de WWB, IOAW, IOAZ, ABW, RWW, BBZ en WIJ. Zie voor verdere informatie de Richtlijnen BDFS.

Statistische eenheid

Vordering.

Aanvang onderzoek

Januari 2013

Frequentie

De gegevens zijn maandcijfers en geven de stand aan het einde van de maand.

Publicatiestrategie

Vier maanden na afloop van een kwartaal worden de maandcijfers van het desbetreffende kwartaal gepubliceerd. Deze cijfers zijn voorlopig. Bij de publicatie van het daaropvolgende kwartaal worden definitieve cijfers gepubliceerd.
Vanwege de wetswijziging per 1 januari 2013 worden over 2013 voorlopige cijfers gepubliceerd, die vervangen worden door definitieve cijfers in juli 2014.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op de registraties van gemeenten.

Waarnemingsmethode

Digitale aanlevering vanuit de administraties van gemeenten.

Berichtgevers

Gemeenten.

Steekproefomvang

N.v.t..

Controle- en correctiemethoden

Bestanden worden geautomatiseerd gaafgemaakt. De relevante velden worden gecontroleerd op het juiste waardenbereik en er vinden relationele controles plaats. Onjuiste waarden worden op een code voor onbekend gezet. Zo nodig wordt hierover ook contact opgenomen met gemeenten.

Als het aantal signaleringen relatief hoog is, wordt gevraagd om een herlevering van het bestand. Er wordt verder gekeken naar de ontwikkelingen tussen gemeenten in dezelfde grootteklasse en regio. Verwacht mag worden dat die een gelijke ontwikkeling vertonen. Daarnaast wordt gecontroleerd op onverklaarbare verschillen met de cijfers van de vorige maand.

Gegevens van ontbrekende gemeenten worden geïmputeerd. Hierbij wordt het bestand van de laatste kwalitatief goede en volledige levering genomen en opgehoogd met de ontwikkeling van gemeenten van vergelijkbare grootte.

De methodologie is nader beschreven in het Kwaliteitsrapport BDFS.

Weging

Alleen van toepassing voor geïmputeerde gegevens (zie bij Controle- en correctiemethoden).

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Voor non-respons wordt opgehoogd door middel van imputatie. De onnauwkeurigheid hiervan is voor de definitieve cijfers gering omdat dan sprake is van (nagenoeg) volledige respons.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De BDFS is een nieuwe statistiek die is gestart op 1 januari 2013. Hierin zijn nog geen wijzigingen aangebracht

De BDFS is een voortzetting van de per 31 december 2012 stopgezette Bijstandsdebiteurenstatistiek (BDS). ) In de BDFS sluit het begrip ‘Vordering wegens fraude’ aan bij de per 1 januari 2013 ingevoerde Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving. In de oude fraudestatistiek werd informatie gevraagd over afgeronde fraudeonderzoeken, ongeacht de uitkomst. In de nieuwe opzet verstrekken de gemeenten informatie over bijstandsfraude, ongeacht de wijze waarop de overtreding is gedetecteerd. Alle geconstateerde fraude moet dus worden aangeleverd.

In de Bijstandsdebiteurenstatistiek (BDS) zoals die tot en met 2012 op StatLine werd gepubliceerd stonden verwijtbare vorderingen vermeld. Deze komen in grote lijnen overeen met de fraude- en boetevorderingen zoals die nu in de BDFS zijn opgenomen.

Kwaliteitsstrategie

N.v.t.