Aanvullende onderzoeksbeschrijvingen

Uitgebreide beschrijvingen van alle onderzoeken die CBS verricht.

Aanvullende onderzoeksbeschrijvingen

Begin 2013 wordt voor de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) een basisverlegging doorgevoerd. Het referentiejaar wordt 2010 (2010 = 100) en de gewichten worden aangepast. Vanaf 21 februari 2013 wordt het detailniveau in de publicaties teruggebracht. Er komen drie nieuwe StatLine-tabellen die de huidige twee tabellen vervangen.

Bij de Statistiek Producentenprijzen worden naast prijsindices van de afzet (binnenland en buitenland) en invoerprijsindices tevens zogeheten prijsindexcijfers van het verbruik gepubliceerd. Voor wat betreft de publicatie van deze verbruiksreeksen is er e.e.a. veranderd.

In 2009 zijn door Nederlandse en buitenlandse autobussen gezamenlijk 627 miljoen kilometersafgelegd op Nederlands grondgebied. Driekwart daarvan kwam voor rekening van Nederlandse lijndienstbussen, ruim een vijfde door Nederlandse touringcars en 4 procent door buitenlandse autobussen. Dit blijkt uit nieuw CBS-onderzoek gebaseerd op de gegevensvan de Nationale Autopas (NAP).

Het CBS publiceert jaarlijks cijfers over afgelegde afstanden door motorvoertuigen. Dit document geeft een overzicht van de CBS StatLine-tabellen met de verkeersprestatiecijfers (1990-2011) en van de bijbehorende onderzoeksbeschrijvingen.

Statistiek Verkrijgingen, verkregen vermogen, nalatenschappen

De Huurenquête is een onderdeel van de Consumentenprijsindex. Met de Huurenquête wordt jaarlijks (per 1 juli) de ontwikkeling van woninghuren gemeten. Tevens wordt de Huurenquête gebruikt om de prijsontwikkeling van het wonen in de eigen woning te ramen in de CPI. In dit rapport wordt een viertal mogelijke aanpassingen van de Huurenquête onderzocht.

beschrijving Vernieuwing vermogensstatistiek

Verschillen in CBS-cijfers over huisartscontacten tussen POLS-Gezondheid en de statistiek ‘Geregistreerde contacten met de huisarts’.

In 2012 was de reguliere Gezondheidsenquête (GE) van het CBS onderdeel van de Gezondheidsmonitor (GM). De Gezondheidsmonitor 2012 is een samenwerkingsverband tussen de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In deze nota worden de methodologische verschillen tussen de twee onderzoeken beschreven.

Verschillenanalyse methodewijziging bouwvergunningen

Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen

Om recht te doen aan de verschillende methoden van clusteronderzoek is in dit rapport een overzicht gegeven van verschillende maten om clusters van bedrijven te meten. Aan de hand van empirische voorbeelden wordt geprobeerd aan te geven welke maten bij welke (beleidsvraagstukken) vraagstukken het beste toegepast kunnen worden.

Aanvullende onderzoeksbeschrijving over statistieken perinatale en zuigelingensterfte

Hier vindt u de vragenlijsten van de Gezondheidsenquête van het CBS, zoals die vanaf 2014 zijn gebruikt.

Hier vindt u de vragenlijsten van de Gezondheidsenquête van het CBS, zoals die vanaf 2014 zijn gebruikt.