Overzicht maatwerk per jaar

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Gemeenteraadsverkiezingen 1931, 1935 en 1939, uitgebrachte stemmen, per partij

Projecties van de levensverwachting zonder fysieke beperkingen en de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid.

Informatie over de handel in palmolie sinds 2008.

Kenmerken Erkende Verhuizers en de verhuisbranche, 2017

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q4 2017

Personen met re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Maatwerktabel omzetontwikkeling VHG 2011-2017

Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche, vierde kwartaal 2017

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart

Maatwerktabel over het aantal vestigingen van basisscholen met minder dan 145 leerlingen en 145 leerlingen of meer.

Oordeel over politie, overheid en criminaliteit naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, Bonaire, 2017

Maatwerktabellen over jongeren in een kwetsbare positie in 2015, herziening van de cijfers van cohort 2011 en dashboard.

Ontwikkeling van het aantal deelnemers aan gezondheids- en welzijnsopleidingen in het mbo en ho van 2010/’11-2017/’18

Maatwerktabel arbeidskrachten regelmatig werkzaam op agrarische (familie)bedrijven, 2017.

Maatwerktabel opleiding en nevenactiviteiten van bedrijfshoofden in de landbouw, 2016.

Cijfers over vergunninghouders in de gemeente Utrecht, periode 2014- juni 2016.

CBS portfolio met maatwerkopdrachten op gebied van Rechtsbescherming en veiligheid.

Demografische en inkomensgegevens van onderwijsdeelnemers en ouders voor de jaren 2011 t/m 2016 op postcode 4 niveau.

Tabellen over twee onderliggende beleidsdoelen van de gemeente Roermond, namelijk behoud jeugd en verkleinen tweedeling.

Tijdreeks met werkzame personen naar economische activiteit.

Participatie van personen met een chronische aandoening en/of langdurige psychische aandoening

Indicatoren op het gebied van het sociaal domein in de gemeente Almere, periode 2012-2017.

Cijfers over armoede en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Tilburg, 2015.

Cijfers over armoede en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Tilburg, 2014.

Cijfers over uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron.

Banen van werknemers, onderverdeeld naar arbeidsmarktregio en economische sector.

Personen die tussen 2006-2016 gebruik hebben gemaakt van de WGA of IVA, alsook de sterftegevallen vanuit deze populatie.

Cijfers over het aantal uitstromers uit de bijstand per 100 instromers

Begrote opbrengst per gemeente voor de hondenbelasting in 2018.

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland.

De tabellen tonen de toegevoegde waarde in iedere bedrijfstak dankzij de export naar het Verenigd Koninkrijk.

Arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

Vermogensbestanddelen per 1%-groep van het vermogen, 2011

Beschrijving van de inwoners van Eindhoven aan de hand van een indeling in negen clusters.

Verkeersintensiteiten. Het is de afgelopen jaren nauwelijks drukker geworden op de Nederlandse rijkswegen.

Goedereninvoer uit Venezuela door Bonaire en Sint-Eustatius van 2012 tot en met 2017.

Deze tabel bevat een schatting van de kiesgerechtigde bevolking van Nederland op 21 maart per gemeente.

Kinderen en zelfstandig wonende jongeren t/m 20 jaar met kans op armoede naar leeftijd

Huishoudens met 65-plussers naar samenstelling, leeftijd oudste persoon, inkomen, vermogen

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2014

De baten en de lasten van organisaties in Noord-Brabant die het tonen van professionele podiumkunsten.

Voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen en aandeel in de totale bedrijfsopbrengsten

Seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Maatwerktabel over leerlingen die vanuit het schooljaar 2012/’13 het praktijkonderwijs verlieten.

Verhuisstromen vanuit de gemeente Utrecht naar inkomen.

Opleidingsniveau van personen van 18 t/m 35 jaar, per leeftijd en geslacht, oktober 2015

Maatwerktabel over de ontwikkeling in de aanvoer van containers in Nederlandse zeehavens.

De economische groei in de gemeente Apeldoorn en het onderwijsniveau, 2012-2016

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2017.

Omzet- en prijsindex van eieren in de periode week 1 2016 t/m week 52 2017.

Maatwerktabellen met gegevens over huishoudens met een eigen woning die wel of geen aftrek eigenwoningforfait hebben.

informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: het ministerie van SZW

Nieuwbouwfasen woningen en niet-woningen 2012 Q1 - 2017 Q4

Rapportage van het maatregelpakket tot en met december 2017

Methodebreuk in de statistiek zorginstellingen 2015 met een indicatie van de reële groei 2014-2015.

Maatwerktabellen Baanvindduur van werklozen 2016

Statistische informatie over leden van Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland (VViN) en beëdigde tolken en vertalers

Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2016

Uitkomsten van de EMU-enquête 2018 die eind 2017 is gehouden onder decentrale overheden.

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek in 2017 naar de gemeentelijke uitvoering

Hoogst behaald opleidingsniveau populatie 15-74 jaar in wijken van gemeente Velsen, 1 oktober 2015.

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente

Tabelinformatie over geboorteland en nationaliteit van bewoners van Caribisch Nederland per 1 januari 2017

Omzetontwikkeling van bedrijven in de horeca (excl. hotels) en detailhandel in de gemeente Amsterdam, 2017.

In de tabel staan cijfers over studiepuntenmobiliteit naar afgeronde opleiding en onderwijsrichting.

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters schooljaar 2014/'15.

Aantallen leerlingen naar woongemeente 2016’/17

Ontwikkeling van prijzen van gezondere en ongezondere voeding.

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2015

Laag inkomen en toeslagen naar gemeente en postcode 4 gebied, 2015.

Minderjarig kinderen naar (langdurig) laag inkomen per gemeente (2015 en 2016) en wijk (2015), provincie Limburg.

Stapeling eigen bijdrage Wmo/Wlz 2015, eigen risico Zvw en aftrek uitgaven bijzondere zorgkosten

Tabel Particuliere huishoudens naar laag en langdurig laag inkomen naar gemeente.

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 30 juni 2017, naar uitkeringspositie.

Cijfers over personen van 15 tot AOW die in 2016 re-integratie hadden en een baan startten.

Maatwerk over startende banen vanuit algemene bijstand of NUG-positie, evt. met voorafgaande re-integratie

Armoedecijfers over huishoudens in de gemeente Groningen, 2014.

Experimentele cijfers over biobased productie in Nederland op basis van PRODCOM.

Woningvoorraad en mutaties naar gemeente en postcode 2016-2017.

Slagingspercentages in het voortgezet onderwijs 2015/’16 naar sociaal economische kenmerken van de leerlingen.

Gesloten jeugdhulp in de periode 2015 - 1e halfjaar 2017 uitgesplitst naar Jeugdzorg-Plus en BOPZ-plaatsingen.

Schoolresultaten in het schooljaar 2015/’16 naar sociaal economische kenmerken van leerlingen in leerjaar 8.

Gestarte banen door bijstandsontvangers met een re-integratievoorziening, naar persoonskenmerken en woongemeente.

In dit artikel worden de omvang, ontwikkeling en regionale spreiding van het onbenut arbeidspotentieel beschreven.

Jongeren die zijn uitgestroomd uit het onderwijs en verdacht worden van criminaliteit

Maatwerktabellen over het aantal eerstejaarsstudenten aan de lerarenopleiding in studiejaar 2010/’11 t/m 2016/’17.

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Jongeren met beëindigde jeugdzorgtrajecten in 2016 en 1e halfjaar 2017, naar reden beëindiging van het traject.

Het vermogen en de elektriciteitsproductie van zonnestroomsystemen.

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Bevolkingsprognose 2017-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd.

Tabellen bevolking, criminaliteit, verdachten, haltjongeren, bijstandsgezinnen, jeugdzorg en echtscheidingen.

Parkeerboetes en de ontvangers van de parkeerboetes in de blauwe parkeerzones in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Aantal motorvoertuigen naar brandstofsoort in Venlo op wijk- en buurtniveau, januari 2017

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een achttal thema’s.

Een gedetailleerd beeld krijgen van de lokale woningmarkt en van de inwonerprofielen in de Kempengemeenten.

Cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging VHG over 2016

Maatwerktabel gebruik Schoolkostenfonds in Den Haag

Maatwerktabel over gezinnen met laag inkomen in Den Haag

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Energiebesparingspotentie onder koopwoningen

Onderzoek naar doorstart na faillissement

Tabellen over hoeveel huishoudens met een laag inkomen

Jongeren in een kwetsbare positie na schooljaar 2010/’11 worden 4 jaar gevolgd.

Maatwerktabellen over de banen van werknemers naar economische sector (sbi 5 digit).

Beschrijving onderzoek herziening gewichtenregeling primair onderwijs-Fase I

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van de branchevereniging FEDA.

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud (SITO).

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Omzetniveau Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA).

Het aantal vorderingen wegens schending inlichtingenplicht en boetevorderingen in 2016.

arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo.

Aantal stages per sector waarbij wel of niet onderwijs gevolgd wordt voor de periode 2012-2016

Interactief dashboard voor gemeenten over de sociale zekerheid

Maatwerk voor brancheverenigingen: VHG

De VHG-leden boekten 7,5 procent meer omzet in het derde kwartaal van 2017 dan een jaar eerder.

Omzetcijfers van NBBU-leden en achtergrondinformatie over hun uitzendkrachten

Daklozen van 18 tot 65 jaar naar leeftijd, peildatum 1 januari 2016.

Hoeveel mensen hebben hun zorgpremie ten minste 6 maanden niet betaald, cijfers per gemeente.

Cijfers over in- en uitstroom in de bijstand in de periode januari-juni 2017

Redenen van in- en uitstroom in en uit de bijstand voor de verslagperiode 2016. In opdracht van SZW.

Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies

Re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het tweede kwartaal van 2017.

Verschillende groepen van personen die een uitkering ontvangen op grond van een WW-uitkering opnieuw een baan vinden.

Aantal personen dat in 2015 het autorijbewijs gehaald heeft.

Persoonskenmerken uitgesplitst naar verblijfsduur van Britse burgers in Nederland, 1 januari 2016.

Bedrijven per grootteklasse van het aantal melkkoeien in Nederland en ook per provincie.

Kerngegevens regio Zwolle, 2003-2016

Cijfers over familiebedrijven in de regio Zwolle

Persoonlijk inkomen drie jaar na instroom in de flexibele schil

De tabellen bevatten cijfers over overleden personen onder inwoners van Nederland naar gemeente van overlijden.

Aantal trajecten en jongeren met preventief justitieel kader, 2016 en 1e halfjaar 2017.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in 2012, 2014 en 2016 van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2010/'11.

Dit is een rapport om de stand van zaken rond Milieurekeningen (SEEA) in Botswana te beoordelen.

Jongeren met jeugdzorg in de G4 naar migratieachtergrond en bijstandssituatie, 2015-2016.

Verschillende economische indicatoren in Zuid-Limburg en drie subregio’s voor de periode 2002-2017

Statistische informatie over de deelnemers aan de CAO Sociaal Fonds Zoetwarenindustrie samengesteld

Cijfers over jongeren met samenloop binnen jeugdbescherming en met jeugdhulp met verblijf.

Werkzame beroepsbevolking naar beroepsgroepen, bedrijfsklasse, opleidingsniveau en leeftijd landelijk

Maatwerkopdracht PBL in kaart brengen van elektrische auto’s van particulieren

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q3 2017

In- en uitstroom over 10 jaar in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden

In- en uitstroom over 10 jaar in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden

Tabel met aantallen en vermogens van houtketels voor warmte bij bedrijven naar sector en naar grootteklasse eind 2016.

binnenlandse productie, import, export en binnenlands verbruik van vaste biomassa voor energie.

Cijfers over musea in Nederland met betrekking tot aantal bezoeken, bezoekerskenmerken en collecties

Cijfers over musea in Nederland met betrekking tot aantal bezoeken, bezoekerskenmerken en collecties 2009-2016

Gemeenten; lasten en baten Iv3-functies sociaal domein; realisatie 2016

Maatwerktabel Boeren met een baan buiten het bedrijf

Standaardopbrengsten bij bedrijven in de land- en tuinbouwsector

Maatwerktabel verbreding in de land- en tuinbouw

Maatwerk voor brancheverenigingen: ProFri

Werknemers- en ondernemerskenmerken markthandel

Maatwerktabel arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo schooljaren 2006/’07 t/m 2015/’16.

arbeidsmarktkenmerken uitgestroomde leerlingen uit het vso en pro schooljaren 2013/’14 t/m 2015/’16.

Tabellen samengesteld over de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Maatwerktabellen over uurlonen van werknemers in Nederland naar beroepsgroep (ISCO 2008).

Totale omzet van de melkveesector, 2014 - derde kwartaal 2017.

Maatwerktabel met agrarische familiebedrijven met alleen vrouwelijke gezinsarbeidskrachten.

Familiebedrijven in de land- en tuinbouwsector in 2016 die wel of geen opvolger hebben naar provincie en bedrijfstype.

Maatwerktabel met het aantal land- en tuinbouwbedrijven met melkgeiten in Nederland (totaal) en per gemeente.

Maatwerktabel met per gemeente het aantal land- en tuinbouwbedrijven met graan in Nederland, in 2011 en 2016.

Maatwerktabel over meewerkende vrouwelijke familieleden op bedrijven in de land- en tuinbouw.

Dashboard over de outside options van leraren uit het primair en voortgezet onderwijs.

Maatwerktabel met (biologische) bedrijven in de land- en tuinbouw (per gemeente), 2016 vergeleken met 2011.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2014 en oktober 2015 van mbo-uitstromers

Aantal cliënten met een Wmo arrangement voor beschermd wonen in het 2e halfjaar van 2016 en het 1e halfjaar van 2017.

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2016 en 1e halfjaar 2017.

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo, per halfjaar in 2016 en 1e halfjaar 2017.

Omzetinformatie en baankenmerken specifiek over leden van brancheorganisatie KHN.

Uitvoer van goederen inclusief wederuitvoer en exclusief aardgas per provincie.

Maatwerktabel omzet en arbeidsvolume onder buitenlandse zeggenschap in de detailhandel, 2010-2015

Fruit, groente en visconsumptie bij kinderen van 1 tot 12 jaar naar opleiding van de ouder/verzorger.

Goederenexport van de bedrijfstak en topsector Agrifood van Nederland en de Limburgse Corop-gebieden.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Omzetniveau en aantal werkzame personen van de VNKD.

Tabel bevat seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

WOZ-waarde woningvoorraad, woningvoorraadmutaties en eigendomsstatusontwikkeling, regio, 2012-2016

tabellenset ‘Transformaties op de woningmarkt, 2015-2016’ voor meer inzicht in de omvang van woningtransformaties

Cijfers naar aanleiding van gestelde Kamervragen over de SZW Begroting geleverd aan SZW

Omzetontwikkeling van bedrijven in de horeca, detailhandel en verblijfsaccommodaties in de gemeente Katwijk

Jongeren met jeugdhulp in Rotterdam in het 1e halfjaar van 2017, naar postcode, buurt en leeftijd.

Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+, naar huishoudens, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 2012-2017

Maatwerktabellen bij het experimentele onderzoek naar de toegevoegde waarde van infrastructuur

Maatwerktabellen over alcohol en drugssterfte zijn geleverd aan Trimbos.

Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN).

Percentage gezinnen verhuisd naar een andere gemeente na de geboorte van hun eerste kind

Het aantal gereden kilometers door Nederlandse bestelauto’s naar gewichtsklasse, 2015-2016.

Maatwerktabellenset met de kenmerken van deelnemers aan projecten van het Europees Sociaal Fonds.

Maatwerktabellen over gebruik kinderopvang per gemeente, 2016

Maatwerktabel over samenwonende paren van wie beide partners hoogopgeleid zijn, 2006 en 2016

Eenzaamheid naar achtergrondkenmerken, 2015 en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden, 2014

Geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2023 en 2029 berekend voor SZW

Monitor kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017.

Maatwerktabellen over de ontwikkeling van het aantal werknemers bij gesubsidieerde culturele instellingen.

Het aantal banen, arbeidsjaren, zelfstandigen en de overlap daartussen in de culturele sector.

Kenmerken van zittend, in- en uitstromend personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid

Maatwerktabellen over woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld.

Bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Overige zelfstandigen naar inkomen, SBI en als overige zelfstandige, 2015

Jeugdreclasseringstrajecten op peildatum per arrondissement.

Innovatie en R&D in Nederlandse provincies en selecte Corop-gebieden

Cijfers over de transitie naar WW of ZW van baanstarters vanuit de Participatiewet populatie voor de jaren 2010-2015.

Het aantal taxibedrijfsvestigingen per 1 januari 2007 en 1 januari 2017.

Totale loonsom van werknemers in loondienst naar sector op Caribisch Nederland, 2015 en 2016

Internationale dienstenhandel van Nederlandse provincies en Corop-gebieden

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2017.

Verkeersprestaties lichte zware trekkers voor oplegger kilometers voertuigen leeftijd maximale massa 2015 - 2016

Hypotheekschuld van huishoudens, 2012-2015

Alleen woningen waarvan de eigenaar bekend is, zijn meegenomen.

De voortgang van het maatregelpakket fosfaatreductie.

Nieuwbouwfasen woningen en niet-woningen 2012 Q1 - 2017 Q3

Goederensoorten NSTR vervoerd gewicht door vrachtauto’s en trekkers voor oplegger.

Percentage verplaatsingen van en naar de vijf vervoerregio’s in de provincie Noord-Holland, 2011-2016

Verkennende studie op basis van registerdata over slachtoffers van kindermishandeling naar gezinskenmerken en gemeente.

Een dashboard waarin de sector delfstoffenwinning vergeleken wordt met andere sectoren.

De tabellen bevatten arbeids- en financiële gegevens voor een groot aantal branches binnen de detailhandel.

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud (SITO)

SBI-verdeling, omzetontwikkeling en –niveau en import- en exportwaarde uitgesplitst naar landengroepen

Omzetontwikkeling, -niveau samenstelling werknemersbestand branchevereniging Aandrijf- en Automatiseringstechniek (FEDA)

Omzetniveau Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA)

Tabellen over het onderwijsniveau, onderwijsrichting en herkomst van de Nederlandse beroepsbevolking (15 tot 75 jaar).

Aantal land- en tuinbouwbedrijven met cultuurgrond in eigendom naar sector of provincie.

Mediaan en gemiddelde vermogen van huishoudens met een egien woning naar leeftijdsklassen.

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet.

Methodebeschrijving, dashboard en maatwerktabellen bij de Monitor topsectoren 2017.

Deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren met hoogst behaalde vooropleiding vwo, hbo of wo

Totale groep deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren

Deelnemers voltijd, deeltijd opleidingen en korte opleidingen Bedrgr. 100 + 20 t/m 64 jaar

Totaal deelnemers deeltijd opleidingen 20 t/m 64 jaar met vwo, hbo of wo vooropleiding en korte opleidingen.

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2016.

Persoonlijk primair inkomen van personen van 20 tot 60 jaar in particuliere huishoudens, per inkomensgroep, 2011-2015

Het CBS en TNO hebben een compositie-analyse gemaakt van de economische structuur en –ontwikkeling in Limburg.

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2016.

Maatwerktabellen met bestedingen aan duurzaam voedsel 2016 in supermarkten

Arbeidsmarktpositie in 2016 van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2015/'16 naar woongemeente.

Internationale goederenhandel van Nederlandse provincies en Corop-gebieden.

Labour Market Policy Database, 2015 definitief

Labour Market Policy Database, 2016 voorlopig

Het aantal huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag naar wijk in 2015 en 2016 voor een selectie gemeenten.

Omzetontwikkeling en –niveau van de gezamenlijke brancheverenigingen in de zonwering (Romazo)

Ontwikkeling werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) m.b.t het hebben van een tweede baan in de periode 2005-2016

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht, huishoudens en allochtonen naar 4cijferige postcode 1 januari 2017

Onderzoek naar geslacht van 18 tot 70 jaar en ouder en Coropgebied.

Maatwerk 'Omzetontwikkeling VHG' voor brancheverenigingen: VHG

Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche tweede kwartaal 2017

maatwerktabellenset ziekteverzuimpercentage naar economische activiteit en grootteklasse 2011 tot en met 2016.

Wanbetalers Zorgverzekeringswet naar leeftijd, geslacht, herkomst, zorgtoeslag, gemeente, provincie en inkomen

Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen

Buurten 2017 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2017.

Cijfers over licenties, gebruik en accounts van e-books en overige digitale producten bij de Online Bibliotheek

Cijfers over uitwonende studenten, personen in institutionele huishoudens en inwoners vervoerregio's, 2016

Omzetontwikkeling van bedrijven in de horeca en detailhandel in de gemeente Den Bosch, voor het jaar 2016.

Inwoners van Nederland uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, etniciteit en stedelijkheid voor het jaar 2016.

Gemiddeld besteedbaar inkomen miljonairshuishoudens naar bedrijfssector v/d hoofdkostwinner in 2015, voorlopige cijfers.

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Online pesten vanaf 15 jaar.

Personen in het domein mensenhandel met een licht verstandelijke beperking.

Maatwerktabellen over het aantal passagiers op de belangrijkste Nederlandse luchthavens.

Omzetontwikkeling van panelbedrijven in de Horeca en de Retail

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in 2016 van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2015/'16.

De rol van inkomen en andere achtergrondkenmerken op doorstroom naar en studiesucces in het hoger onderwijs van mbo’ers

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan

Maatwerktabellen over gebruik kinderopvang voor 54 gemeenten en provincies, 2016

Overzicht van goederenstromen in Venlo over weg, spoor en water.

Maatwerkpublicatie Miljonairs in cijfers: 2015

Werkzame beroepsbevolking en Managers naar anciënniteit 2015

Overgegane inwoners en oppervlakte land bij herindelingen en grenscorrecties van gemeenten.

Omzetcijfers van NBBU-leden en achtergrondinformatie over hun uitzendkrachten

Bedrijven in de land- en tuinbouw (per gemeente) met 5000 of meer varkens, 2016 vergeleken met 2011

Bedrijven in de land- en tuinbouw (per gemeente) met varkens, 2016 vergeleken met 2011

Bedrijven in de land- en tuinbouw (per gemeente) met biggen, 2016 vergeleken met 2011

Gas en elektriciteitsverbruik woningen 2016

Milieuvoetafdrukken voor 2010 en 2014 berekent met de Exiobase “Multi-Regional Input-Output Table”.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q2 2017

Cijfers over het saldo van het aantal instromers in de bijstand en aantal uitstromers uit de bijstand naar geboorteland.

De ProFri-leden genereerden in 2017Q2 ruim 6 procent meer omzet dan een jaar eerder.

Methode ter verbetering schatting verwachte onderwijsachterstanden van leerlingen die niet zijn ingeschreven in BRP.

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de SRG

Een onderzoek over de mate waarin een specifieke groep alleenstaande ouders een beroep deed op de (bijzondere) bijstand.

Een kwalitatief onderzoek om inzicht te krijgen in de mate waarin gemeenten maatwerk leveren

Bevolking van 18 - 74 jaar naar geslacht, startkwalificatie, leeftijd, voor Gelderland en Nederland 2016.

Gezondheidsaspecten van personen van 12 jaar of ouder naar geslacht en leeftijd 2016

Maatwerk over startende banen in 2016 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, evt. met voorafgaande re-integratie

Informatie over het aantal bijstandsontvangers in de gemeente Leidschendam-Voorburg en hun achtergrondkenmerken

Deze maatwerkopdracht is gemaakt in opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Eerstegeneratiemigranten werkzaam als werknemer of zelfstandige in de bouwsector, 2011-2015

Aantal gesloten huwelijken en geregistreerde partnerschapspen in 2016

Banen van werknemers met cijfers over uurloon, aandeel WML, arbeidsvolume en nationaliteit.

Geboorte en sterfte per dag van het jaar.

Zorgtrajecten GGZ in de gemeenten van GGD Haaglanden in 2013.

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van de branchevereniging.

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud (SITO).

Sectorpartijen en het ministerie van EZ hebben een maatregelpakket opgesteld dat tot doel heeft de fosfaatproductie.

Huishoudens in een koopwoning naar wijk en buurt, WOZ-waarde, huishoudenstype en leeftijd in Limburg, 1 januari 2016

Gegevens over kinderen in bijstandsgezinnen naar migratieachtergrond, gemeente en uitkeringsduur.

Innovatoren met succesvolle innovatieprojecten en innovatoren in partnership naar gebieden, 2014

BZK wil dat gegevens in de BRP kloppen. In 2016 is onderzocht wat kwaliteitspercentage is per persoon en per adres.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2014/’15.

Verplaatsingen in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2012 t/m 2015-2016

Seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures.

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-deelnemers uit schooljaar 2014/’15.

Niet-acute sterfte naar Palliatieve Zorgnetwerken, 2015-2016

Gegevens over het aantal speed-pedelecs op de peildatum 1 juli 2017.

Werkzame personen van 15 tot 75 jaar naar bedrijfstak en beroep 2011 t/m 2016

Werkzame personen van 15 tot 75 jaar in 'klantcontactberoepen' in de jaren 2013 t/m 2016.

‘Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers’ geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten cijfers

Deze kernindicatoren geven informatie over integratie van de grote herkomstgroepen in Nederland.

Zorggebruik in buitenland over de periode 2010-2016

Deze tabellenset bevat de incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand

Doelgroep van het Nederlands Migratie Instituut 2013-2016 en potentiële groei van de doelgroep 2017 t/m 2025.

Nieuwbouwfasen woningen en niet-woningen 2012 Q1 - 2017 Q2

Institutionele beleggers wordt aangesloten op het publicatie- en revisiebeleid van de nationale rekeningen.

Migratiesaldo, immigranten en emigranten naar migratieachtergrond in het eerste half jaar van 2016 en 2017.

Informatie over huishoudens onder de lage inkomensgrens in Eindhoven.

Arbeidsparticipatie op wijkniveau in gemeente Eindhoven, 2014 en 2015.

Economische zelfstandigheid van personen in particuliere huishoudens, Nederland en Den Haag, 2010, 2013 en 2014.

Deze tabel bevat cijfers over het vervoerd ladinggewicht van het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer

Betreft haalbaarheidsonderzoek waarin particuliere verhuurders worden onderscheiden, naar provincie, 1 januari 2015.

Particuliere huishoudens met 2 tot 4 jarigen en aantal 2 tot 4 jarigen naar type huishouden.

De gemiddelde bestedingen van huishoudens in de Nederlandse detailhandel.

Deze tabel bevat de consumentenprijsindex (CPI) voor het verkoopkanaal "Supermarkten" van januari 2015 t/m juni 2017.

Inwoners grote gemeenten over overlast ervaren van drugsgebruik en drugshandel in de buurt 2013-2016

Inwoners grote gemeenten over voorkomen drugsgebruik en drugshandel in de woonbuurt in, 2013 en 2016.

Aandeel van in 2005 gesloten huwelijken dat in navolgende jaren nog intact is, naar geslacht van de partners

Omzetaandeel productinnovatie naar gebieden, 2014

Het aantal zomervakanties van Nederlanders in het hoogseizoen van 2016.

Omvang en samenstelling van het Nederlandse park van personenauto's op de peildatum 1 januari.

In welke gemeentes in Nederland is het grootste aantal familiebedrijven te vinden?

Familiebedrijven in de land- en tuinbouwsector in 2016 die wel of geen opvolger hebben.

Aantal en aandeel bedrijfshoofden en bedrijfsleiders en per gemeente per leeftijdstijdscategorie.

Bouwplan honderdbunderboeren per gewas en areaal

Maatwerktabel met bedrijven in de land- en tuinbouw met melkkoeien totaal en naar grootteklasse en provincie 2000-2016.

SBI-verdeling, omzetontwikkeling en –niveau en import- en exportwaarde uitgesplitst naar landengroepen van de FME.

Onderzoeksrapport met een vergelijkingsanalyse ten behoeve van de aanstaande evaluatie van de Garantstellingen Landbouw.

Regionale reeks tevredenheid met leven en geluk 2013-2016.

Deze maatwerktabellen is het aandeel handelaren weergegeven ten opzichte van de totale bedrijvenpopulatie

In deze maatwerktabellen is de invoer, uitvoer en wederuitvoer van goederen weergegeven naar handelspartner

Deze maatwerktabellen zijn samengesteld over de internationale goederenhandel naar goederensoort op provinciaal niveau.

Arbeidsmarktpositie van (unieke) deelnemers aan projecten gefinancierd door het ESF in de programmaperiode 2007-2013.

Werkzame beroepsbevolking van 15 - 74 jaar naar positie in de werkkring naar provincie en COROP-gebied

Inkomen van huishoudens in Rotterdam naar leeftijd hoofdkostwinner en type huishouden, 2014

Veranderingen in het aantal bedrijven in de land- en tuinbouwsector met leghennen in Nederland tussen 2011 en 2016.

Veranderingen in het oppervlakte snijmaïs in Nederland tussen 2011 en 2016 aangegeven per gemeente.

Maatwerktabel met de veranderingen in het bouwplan van bedrijven met opengrondgewassen tussen 2011 en 2016.

Veranderingen in het oppervlakte pootaardappelen in Nederland tussen 2011 en 2016 aangegeven per gemeente.

Maatwerktabel met bedrijven met biggen van 2000-2016.

Percentage areaal akkerbouw per gemeente in 2016

Aantal honderdbunderboeren per gemeente in 2016

Armoedecijfers over huishoudens in de gemeente Utrecht, 2014.

In deze maatwerktabel worden absolute sterftecijfers en gestandaardiseerde sterftecijfers per 100 000 inwoners getoond.

Ontwikkeling van het aantal faillissementen in de landbouw.

In 2015 bood 85 procent van de bedrijven bedrijfsopleidingen aan. Vijf jaar eerder was dat nog 79 procent.

Deze tabel bevat gegevens over de omvang en samenstelling van het park van personenauto's.

Maatwerktabel met cijfers over hoeveel zelfstandigen een arbeidsongeschiktheidsverzekering of lijfrente hebben.

Aanbod- en gebruiktabellen, input-outputtabellen en rekeningenstelsel

Bijstands(gerelateerde) uitkeringen per gemeente, wijk en buurt op 31 december 2016

Geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag t/m 2070 berekend voor het CPB.

De stapeling van eigen bijdragen en Zvw-kosten van leefeenheden met Wlz-zorg en/of Wmo-zorg in 2015.

Omzetniveau van Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA)

Internationale studenten die in het studiejaar 2015/'16 een ho-diploma hebben behaald.

Deze tabel toont de winkeldichtheid van de 25 grootste Nederlandse gemeenten per 1 januari 2017.

Onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2016 in het kader van de Fraudewet.

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo in 2016 (per halfjaar)

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2016.

Jongeren met beëindigde jeugdzorgtrajecten in 2016, naar reden beëindiging van het traject.

Woonsituatie van personen van 75 jaar of ouder in 2016 (zelfstandig wonend of in een instelling).

Aantal cliënten met een Wmo arrangement voor beschermd wonen in het 2e halfjaar van 2016.

Import- en exportwaarde van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur (NVLG)

Aantal dieselauto’s met bouwjaar voor 2001 in de 4 grote steden

SBI-verdeling, omzetontwikkeling en –niveau en import- en exportwaarde.

Gemeentenaam: Gemeenten zoals die op 1 januari 2017 bestonden

Of het mogelijk is de gevolgen van de invoering van de AOW kostendelersnorm kwantitatief te onderbouwen.

Ontwikkelingen rond bedrijven in de technische (brand)beveiliging, eerste halfjaar 2017

Saldo verhuizingen van en naar Zwolle, alleenstaanden en gezinnen, 2012-2016

Bijstandspopulatie in de gemeente Utrecht met daarvan achtergrondkenmerken en de duur van de bijstandsuitkering.

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Omzetontwikkeling, omzetniveau en samenstelling werknemersbestand van BOVAG en VIV.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q1 2017

Maatwerktabellen over de woningvoorraad op 1 januari voor de jaren 2016 en 2017.

Cijfers over technische opleidingen, beroepen en sectoren, 2013-2016.

Voorkomen van astma en eczeem bij kinderen, en hun kwaliteit van leven

Gezamenlijk onderzoek door CBS, CPB en DNB naar een nieuwe berekeningswijze van de arbeidsinkomensquote.

Maatwerk voor branchevereniging Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche VHG

Maatwerk voor brancheverenigingen Omzetontwikkeling VHG 2011-2017

Berekeningsmodel (2015) voor het bepalen van heropnamen ratio’s voor Nederlandse ziekenhuizen

tabellenset bij de rapportage 'Van opvang naar integratie. Cohortstudie van recente asielmigranten'.

Zelfstandigen uitgesplitst naar gemiddeld maandinkomen

Lange zomervakanties van Nederlanders in 2016.

Verkeersdoden onder jongeren, 2016

Re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2016.

In 2014 is een revisie van de nationale rekeningen doorgevoerd. Thans zijn tijdreeksen beschikbaar vanaf 1969.

Verkeersdoden naar geslacht, leeftijd en wijze van deelname 1996-2016

Overledenen aan zelfdoding naar diverse kenmerken

Maatwerktabellen over (personen met) re-integratievoorzieningen, eerste kwartaal 2017

Verwijzingen van huisartsen en medisch specialisten met DBC-data van de medisch specialistische somatische zorg

Aantallen zzp’ers wiens inkomenstenbelasting nul of negatief is, uitgesplitst naar type zzp’er

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud (SITO)

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud (SITO)

Re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het tweede kwartaal van 2016.

Re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2016.

Re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2015.

Re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2016.

Maatwerk voor brancheverenigingen: ProFri

Uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging ProFri.

Inkomens van huishoudens in verschillende gemeenten uitgesplitst naar wijk, buurt, type woning en huishoudenskenmerken.

aantal baanbeëindigingen in het kader van een bedrijfsfaillissement in de jaren 2013, 2014 en 2015.

ISCO unitgroup naar hoogst behaalde onderwijsniveau, 2014, 2015 en 2016 .

De kans op overlijden vóór het bereiken van het volgende leeftijdsinterval.

Deze tabellen zijn gebaseerd op onderzoek gedaan naar de werkzame beroepsbevolking en hun positie in de werkkring.

Productiefactoren en outputmaatstaven van de groeirekeningen

Totaal afgelegde kilometers naar type voertuig op Nederlands grondgebied, 1990-2016.

Jongeren met jeugdhulp in Rotterdam in 2016 , naar postcode, buurt en leeftijd

Omzetontwikkeling en –niveau van de branchevereniging op het gebied van Aandrijf- en Automatiseringstechniek (FEDA)

Aantal personenauto’s naar brandstofsoort per provincie

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Kwalitatief onderzoek naar pensioenregelingen bij werkgevers zonder verplichtstelling

Nieuwbouwfasen woningen en niet-woningen 2012 Q1 - 2017 Q1

Factsheet sociaal-economische indicatoren regio Landgraaf-Heerlen, april 2017

Omzetniveau van Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA)

Kosten 2016 per gemeente in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder

Door CBS geprogrammeerde benchmarkrapporten. De inhoud voor deze rapporten is door NRO afgeleid, op basis van CBS-data.

Het aantal vakanties van Nederlanders in een vakantiehuisje op een park, in 2016

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2014

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld en opkoopregeling 1995 - 2016

Achtergrondartikel in Sociaal-Economische Trends over “Automobilisten en hun kijk op verkeersveiligheid”

Uitgaven Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf (MKB) en leveranciers buiten het MKB, 2015

Woningvoorraad en mutaties naar gemeente en postcode 2012 t/m 2016

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Gemiddeld aantal kilometers per persoon uitgesplitst naar vervoerwijze, motief en sociaaleconomische categorie, 2012

Onderzoek naar vrouwen van 40 tot 60 jaar oud die met een partner (van 25 jaar of ouder) al dan niet gehuwd samenwonen.

Seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures en

Cijfers over familiebedrijven in Overijssel.

Tabellenset over ingestroomde ESF-deelnemers in 2016.

Maatwerktabel faillissementen landbouw, bosbouw en visserij 2009 tot en met 2016

Tabellen over de omzet van bedrijven in de horeca en detailhandel in het centrum van Den Haag.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Kans op armoede onder huishoudens met minderjarige kinderen in Limburg, 2014

Tabel gebaseerd op onderzoek naar de mate van eenzaamheid van inwoners van Nederland.

Inkomen naar gemeente en wijken (gemeentelijke indeling 2016), 2014

Dit maatwerk toont de persoonskenmerken van transseksuelen. Opdrachtgever: Sociaal Cultureel Planbureau.

Verschillende persoonskenmerken worden weergegeven op postcode 4-digit niveau voor het jaar 2014

Steeds minder werknemers maken zich zorgen over het behoud van hun baan, in 2016 was dat 24 procent.

Het aantal regelingen en voorzieningen per 100 huishoudens voor de veenkoloniale gemeenten in Groningen en Drenthe, 2014

Tabellen over Gerapporteerde spanningen in de samenleving en eigen ervaringen daarmee

Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval

Advies voor het voortgezet onderwijs in leerjaar 8 van het (speciaal) basisonderwijs

Tabellen met achtergrondkenmerken en instrumentgebruik van FD Gazellen en Nieuwe Kampioenen. Samenwerking met RVO.nl.

Mutaties van aantallen leerlingen voortgezet onderwijs

Bevolking naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, plaats in het gezin, nationaliteit en geboorteland per regio.

Startende banen in de 1e helft van 2016 vanuit algemene bijstand of NUG-positie.

Personen die in 2013-2015 gebruik maakten van de Bbz-regeling

Uitgaven van gemeenten aan bijzondere bijstand in 2015

Maatwerkrapport over het verrekenen van fraude- en boetebedragen door gemeenten in 2015.

Onderzoek naar de prijsontwikkeling van de Defensie-uitgaven aan investeringen en exploitatie in de periode 2011-2015.

Arbeidsmarktkenmerken van ho-gediplomeerden per studierichting

Kindermishandeling en huiselijk geweld 1e en 2e halfjaar 2016

Monitor fosfaatreductiepakket, 1 april 2017

Beroepsbevolking naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Deze tabel bevat cijfers over personen met een WW-uitkering woonachtig in Rotterdam.

informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers over de topvermogens van huishoudens.

Verkennend onderzoek naar familiebedrijven in Nederland.

Het gaat hier om uitkomsten van de herziene Inkomensstatistiek.

In deze tabel wordt per jaar (2012 tot en met 2015) weergegeven hoeveel kerken er getransformeerd zijn tot woning.

Werkdruk van werknemers kinderopvang,2015

Besteedbaar inkomen van huishoudens per postcodegebied, 2004-2014

Cijfers over het aantal werknemers en beroepen in verschillende sectoren, 2015-2016.

Deze maatwerktabel geeft inzicht in de hoogte van de doorsnee hypotheekschuld per gemeente in 2015.

Verdiepende analyses in opdracht van SZW over de situatie voor en na invoering van de kostendelersnorm.

Duur meest recente verzuimgeval werknemers

Risico op soa en hiv bij laatste sekscontact

Rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, onder- en overgewicht en lichamelijke activiteit, 2016.

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2016.

Maatwerktabel Aantal vestigingen van familiebedrijven in de regio Den Haag.

Personen met een lopende re-integratievoorziening aan het einde van het tweede kwartaal

Door de rechter in eerste aanleg opgelegde sancties en door het Openbaar Ministerie genomen beslissingen

Leegstandcijfers in wijken van de gemeente Emmen op 1 januari 2015 en 1 januari 2016

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Aantal huishoudens in Stadskanaal met recht op kinderopvangtoeslag en gebruik van kinderopvangtoeslag.

Deze maatwerktabellen geven inzicht in de ontwikkeling van duur scheefwonen onder ontvangers van huurtoeslag.

Deze maatwerktabel beschrijft de doelgroepen voor de toewijzing van vrijgekomen sociale-huurwoningen in 2015.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q4 2016

Omzetontwikkeling en –niveau van de gezamenlijke brancheverenigingen in de zonwering (Romazo)

Overzicht van innovatie en R&D binnen de topsectoren naar regio in 2014.

Cijfers over de totale loonsom en het totaal aantal banen voor een viertal bedrijfstakken over verslagjaar 2015.

Leerlingen in leerjaar 3 en 4 van het voortgezet onderwijs

Voorlopige incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand.

Ontwikkeling van de landbouwactiviteiten op de akkerbouwbedrijven met meer dan 100 hectare grond, 2000-2016

De VHG-leden genereerden in 2016 4,4 procent meer omzet dan in 2015.

VHG-leden boekten meer omzet dan een jaar eerder.

Arbeidsmarktkenmerken en doorstroom van verlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro)

Personen met re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten.

Rapport en tabellen over kenmerken deelnemers projecten gefinancierd door Europees Sociaal Fonds (ESF) 2007-2013.

Tabellen over hoeveel huishoudens met een laag inkomen

Maatwerk tabel over huwen en huwelijksontbindingen naar stadsgewest, 2000-2013.

Maatwerk tabel over huwen en huwelijksontbindingen naar grootstedelijke agglomeratie, 2000-2013.

Voorlopige stand bevolking 1 januari 2017, leeftijd en geslacht

Plussen en minnen in bodemgebruik van de categorie “Overig agrarisch terrein”

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens uitgesplitst.

Maatwerktabellenset over het gebruik van kinderopvang in Nederland

Aantal personen met een bijstandsuitkering per duizend inwoners, 15 jaar tot AOW-leeftijd, eind juni 2016

Maatwerktabel over de samenloop van bepaalde AWBZ indicaties met verschillende uitkeringen binnen huishoudens in 2014.

Tabellen met het aantal verhuizingen in de Metropoolregio Amsterdam

Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag die woonachtig zijn in Den Haag.

Gegevens over sterftefracties van de werkzame bevolking uitgesplitst.

Het gemiddelde bruto huishoudensinkomen op regionaal niveau

Naar geboortejaar en geslacht. Peildatum 1 januari 2017. Het betreft voorlopige cijfers.

De gegevens hebben betrekking het aantal vestigingen op 1 januari in de jaren 2013 t/m 2015.

Leegstandscijfers van vastgoed in Nederland, 1 januari 2015 en 1 januari 2016

Eigen betalingen aan gebruikte zorg, per zorgaanbieder

Omzet van verblijfsaccommodaties in de gemeente Katwijk.

Cijfers over banen van werknemers, onderverdeeld naar arbeidsmarktregio en economische sector.

uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron voor de jaargangen 2013/2014 en 2014/2015.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Voorlopige uitkomsten over het aantal (personen in) huishoudens met (langdurig) een inkomen onder de lage-inkomensgrens.

De inhoud van deze tabellen is gebaseerd op uitkomsten van het Budgetonderzoek 2015.

De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd, voornaamste inkomensbron en woonsituatie.

Tabellen over het vermogen van huishoudens uitgesplitst naar kenmerken.

Bedrijven in de landbouw met verbredingsactiviteiten zoals huisverkoop, agrotoerisme en stalling per bedrijfstype.

Maatwerktabellen over slachtofferregistraties bij de politie en bij Slachtofferhulp Nederland.

Staltype, gemiddelde veebezetting en jaar van in gebruikname stal op bedrijven met melkkoeien.

Onderzoek gebaseerd op boeren die in 2010-2015 terug te vinden waren in de Landbouwtelling en de BRP.

Methodebreuk in de statistiek zorginstellingen 2015 met een indicatie van de reële groei 2014-2015.

Maatwerk tabel over tussen gemeenten verhuisde personen naar stadsgewest, 2011-2014.

Maatwerk tabel over tussen gemeenten verhuisde personen naar grootstedelijke agglomeratie, 2011-2014.

Cijfers over het financieel risico van eigenwoningbezitters door hypotheekschuld, woningwaarde en inkomen

De productiewaarde is geraamd op basis van de aangiften omzetbelasting van de sierteeltbedrijven.

Maatwerktabellenset over migranten die afkomstig zijn uit de Europese Unie of uit een van de kandidaat-lidstaten

Relatie tussen instroom en studiesucces in het hoger onderwijs en huishoudinkomen.

Hoeveel zzp’ers telt Groningen, wat verdienen ze en in welke sector werken ze?

Betreft een maatwerktabel met kenmerken van de interneteconomie in de gemeente en provincie Groningen.

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken en terugstroom van uitgestroomde leerlingen uit het vso en het pro

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. T.b.v. Ministerie SZW

Maatwerktabel met cijfers over nalatenschappen tussen 2011 en 2014

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude over het derde kwartaal 2016

Beschrijving maatwerktabel bestelauto’s naar branche, bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Tabellen over de situatie van kinderen met cijfers over bijstand, gezinssamenstelling, jeugdzorg en werkloosheid

Het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen van 18 tot 35 jaar bij de overheid en het bedrijfsleven in 2014.

Sterfte onder kinderen en doodgeborenen naar gemeente van overlijden

Cijfers over de omzet van bedrijven in de gemeente Amsterdam, voor de periode 2011 – 2016.

Tabellen met informatie over verhaal op onderhoudsplichtige ex-partner 2015 - tweede kwartaal 2016

Moord en suïcide door middel van een vuurwapen, 1980-1995

Tabel nieuwbouwfasen woningen en niet-woningen

Eigen bijdrage van langdurig zorggebruikers in 2013-2015 en uitstroom in 2015.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van instromers in de WW in 2012 en 2013.

Deze tabel bevat 12 groene groei indicatoren voor de toerismesector voor de periode 2010-2015.

Uitkomsten op basisschool- en gemeenteniveau van een model dat verwachte onderwijsachterstanden beter berekent

Werkgelegenheid in de sector Bouwbedrijf in 2014 en 2015 en de ww-schadelast ten aanzien van het Wachtgeldfonds in 2015.

Uitkomsten van de EMU-enquête 2017 die eind 2016 is gehouden onder decentrale overheden.

Tabellen over kinderen uit huishoudens met kinderopvangtoeslag in de gemeente Hardenberg in 2015.

Cijfers over personen van 15 tot AOW die in 2015 re-integratie hadden en een baan startten.

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 30 juni 2016, naar uitkeringspositie.

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2015 en 1e halfjaar van 2016

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo in 2015 (per halfjaar) en 1e halfjaar van 2016.

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2015.

Maatwerktabellen over personen met een licht verstandelijke beperking in het justitiedomein.

Voorlopige cijfers over instellingen in Verpleging en Verzorging over 2015

Vergelijking huishoudenspositie in de registratie AOW van de SVB en zoals het CBS die afleidt uit de BRP

Uitingsdelicten in de instroom bij het OM, de beslissingen door het OM en de afdoeningen door de rechter.

Verhuizingen in de Metropoolregio Amsterdam, uitgesplitst naar persoonskenmerken, inkomensgegevens en woonplaats.

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het derde kwartaal van 2016.

Eengezinswoningen naar Eigendom, Bouwjaar en Oppervlakte van gemeenten in Nederland, 2015

Maatwerktabellen met cijfers over de bevolking en sterfte naar geslacht, leeftijd en jaarbedrag uit loon

De situatie van kinderen met cijfers over bijstand, gezinssamenstelling

Regionale omzetgegevens van horecagelegenheden in Zuid-Limburg en Heerlen.

informatie over de omzet (2010-2015) van bedrijven in de horeca, retail en overige branches in de regio Eindhoven.

Arbeidsmarktkenmerken uitgestroomde leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro)

Maatwerktabel over de uitstroom, doorstroom en terugstroom van leerlingen uit het vmbo, vso en pro

arbeidsmarktkenmerken van uitstroom uit vso en pro van schooljaren 2011/’12 en 2012/’13, naar samenwerkingsverband.

Kindermishandeling en huiselijk geweld 1e halfjaar 2016

Tabel nieuwbouwfasen woningen en niet-woningen

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen 1995 en het tweede kwartaal van 2016.

De bijdrage van de publieke exportkredietverzekering aan de Nederlandse economie

Dashboard met uitkomsten, methodebeschrijving van de Monitor topsectoren 2016

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Aantallen familiebedrijven naar bedrijfstak, grootteklasse en regio.

omzetinformatie en baankenmerken specifiek over leden van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

Prijsindex binnenvaart, de ontwikkeling van de prijzen van binnenvaartbedrijven.

Tabel nieuwbouwfasen woningen en niet-woningen

Maatwerktabellenset over de achtergrondkenmerken van wanbetalers, 2013 en 2014

CBS stelt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid diverse kernindicatoren samen

Buurten 2015 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2015.

Voorlopige cijfers over kindermishandeling en huiselijk geweld.

Percentage burn-outklachten van zelfstandig ondernemers naar beroep 2015

Langdurig werkloos, werkloosheidsduur, duur werkloosheid, langdurig zonder werk.

Deze experimentele monitor is ontwikkeld door de provincie Overijssel.

Maatwerktabellen over instroom in het hoger onderwijs.

Onderzoek naar de ontwikkeling van de verkoopbaarheid en verkoopprijzen van woningen in Groningen.

Rapport, methodologische toelichting en tabellen over woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld.

Rapport en tabellen over deelnemerskenmerken aan projecten opgezet vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en over de duurzaamheid van de arbeidsrelatie na deelname aan ESF-projecten in de periode 2010-2014. Opdrachtgever: het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De import- en exportwaarde per provincie in 2012. Het betreft cijfers over de totale handelswaarde en de waarde per productegroep (SITC) en per land.

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de lonen van mbo-schoolverlaters per opleiding. Het betreft de lonenvan schoolverlaters uit schooljaar 2010/'11, direct en één jaar na schoolverlaten . De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Rapport en tabellen over deelnemerskenmerken aan projecten opgezet vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Deze publicatie bevat gegevens voor alle 6-positie postcodegebieden in Nederland over geografie, demografie, woningen, sociaal-economische categorie en inkomens. De publicatie bestaat uit twee databestanden en een beschrijving van de inhoud van de bestanden. Opdrachtgever: Sinfore en het Jan van Es Instituut.Let op, er is een nieuwe versie van dit bestand geplaatst. In de oude versie zat een fout in het percentage tweeouderhuishoudens.

Het berekende gewicht van de afgedankte elektronische en elektrische apparatuur in de jaren 2007 en 2008. Er zijn cijfers over grote en kleine huishoudelijke apparaten, IT- en telecomminicatieapparatuur en consumentenapparatuur.

De mineralenbalansen in de landbouw worden elk jaar berekend op basis van een stroomschema voor respectievelijk stikstof, fosfor en kalium.

Het aantal personen dat in de bijstand is in- en uitgestroomd en het saldo hiervan.

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht, huishoudens en allochtonen naar postcode, 1 januari 2016

Verschillen tussen bbl’ers en bol’ers één tot en met acht jaar na schoolverlaten.

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen naar regio (gemeenten, wijken en buurten).

VHG-leden zagen hun omzet met gemiddeld 8 procent stijgen vergeleken met voorgaand jaar.

De omzetontwikkeling van de VHG-leden vanaf 2010

Bodemenergie, grondwater, hernieuwbare energie, debiet

Elektriciteit, zonnepanelen, landbouw, diensten, huishoudens, stroom, zon, photovoltaïsch, vermogen, wattpiek

Invoer, uitvoer, import, export, hout, verbruik

Biomassa, landbouw, industrie, energiebedrijven, vermogen, aantal, megawatt, kilowatt

De relatie tussen bijstand en werk.

Schatting van buitenlandse gasten in logiesaccommodaties, per Corop-regio in Randstad

Ongecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven en bij de overheid, 2014.

Woningen naar Eigendom en WOZ-klasse van gemeenten in regio Rotterdam, 2013-2015

Kernprognose 2015-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd

Omzetniveau van Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA)

Omzetontwikkeling en –niveau van de branchevereniging op het gebied van Aandrijf- en Automatiseringstechniek (FEDA)

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q3 2016

Wanbetalers Zorgverzekeringswet naar de kenmerken leeftijd, geslacht, herkomstgroepering

Derde generatie (tot 50 jaar) naar leeftijd en de achtergrond van de ouders, 1 januari 2016

Tabellen met kenmerken van zij die pensioen opbouwen, naar wie (n)ooit heeft ingelogd op MPO.nl.

Verschillen tussen bbl’ers en bol’ers één tot en met acht jaar na schoolverlaten.

Simulaties van enkele scenario’s voor een verbeterd woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet, op basis van gegevens over 2015

Sterfgevallen naar gemeente van overlijden

Het belang van het midden-en kleinbedrijf voor de Nederlandse export in 2012

Aantal melkveebedrijven in de periode 2000 tot en met 2016* in Nederland en de provincies.

Pensioeninstroom vanuit werk en uitkering 2008-2013, uitgesplitst naar sector

CBS heeft op verzoek van het ministerie van EZ een “Monitor Duurzame Agro-grondstoffen” opgesteld.

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

splitsing gemeenterekening 'PGB voor Wmo en Jeugdwet' 2015 o.b.v. SVB-data

Ontwikkeling van de rentelasten van AWBZ zorginstellingen tussen 1991 en 2015

Deze tabellen bevatten cijfers over re-integratievoorzieningen, uitgesplitst naar verschillende leeftijdsgroepen.

Bevolking naar leeftijd, geslacht en geboorteland 2000-2015

Dit rapport schetst een beeld van ongecorrigeerde en gecorrigeerde beloningsverschillen

De cijfers zijn voor de motorfietsen verder uitgesplitst naar cilinderklasse en leeftijd van het voertuig.

Tabellen met per hoofdstuk de achterliggende cijfers van de grafieken in het Jaarrapport Integratie 2016.

Criminaliteitscijfers gebaseerd op enquêtes verschillen van cijfers die gebaseerd zijn op

Kenmerken van werknemers in nieuwe energiesectoren en in traditionele energie-gerelateerde sectoren 2013 en 2014.

Internationale studenten die in een studiejaar een diploma hebben behaald in het hoger onderwijs

Leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Maatwerktabellen over het aantal banen, arbeidsjaren en zelfstandigen in de culturele sector

Ontwikkeling van het aantal werknemers bij gesubsidieerde culturele instellingen

Maatwerktabellen over werknemers in 22 sectoren naar beroepsgroep in 2014-2015 (tweejaarsgemiddelde).

Maatwerktabel over de gemiddelde bevolking

Maatwerktabel over de bevolking naar geslacht, leeftijd,

Maatwerktabel over de gemiddelde bevolking, grootstedelijke agglomeratie, 2000-2015

Maatwerktabellenset over personen die als belangrijkste inkomstenbron werk hebben.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Maatwerktabellen met bestedingen aan duurzaam voedsel 2014 en 2015.

Tabel over bezit van DAB+ op het niveau van huishoudens

Maatwerktabellen over de woningvoorraad en mutaties in de woningvoorraad

De uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoets- en examentraining in de periode 1995-2015.

Overzicht van populatie en dynamiek in de gemeente Eindhoven van bedrijven in de Telecommunicatie en Elektrotechniek.

Voor een beperkt aantal basisscholen geboortejaren en -maanden verstrekt voor de schooljaren 2010/’11 t/m 2013/’14.

Tabel over personenauto’s naar brandstof en postcode gemeente Alphen aan den Rijn.

notitie over de verdieping van onderzoek Witte vlek op pensioengebied 2013 dat eerder in 2016 is uitgevoerd

Definitieve cijfers over het aantal banen van werknemers

Sterfgevallen aan suïcide, alcohol en drugs in de regio GGD Haaglanden en de 4 grote gemeenten.

Maatwerktabellen over de woningvoorraad op 1 januari voor de jaren 2011-2015

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: ministerie van SZW

Tabellenset met maandcijfers over het aantal aangevraagde bijstandsuitkeringen per gemeente.

De gemiddelde Zvw-kosten van personen met langdurige zorg, met of zonder verblijf, in 2012, 2013 en/of 2014.

Nederlanders van Afrikaanse afkomst 1999 - 2015

Deze tabellenset voor de jaren 2012 tot en met 2015 geeft meer inzicht in de omvang van woningtransformaties.

De prognose van de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2022 en 2028. Opdrachtgever: SZW.

Deze tabellenset geeft het aantal vergunninghouders weer die doorstromen vanuit de COA naar getransformeerde woningen.

Totaal afgelegde kilometers van Nederlandse personenauto’s

Samenloop van ondertoezichtstelling en voogdij met jeugdhulp met verblijf

Kenmerken van zzp’ers naar gemeente voor de jaren 2011 en 2013.

De onderwijsuitgaven per einddiploma (standaard route) worden uitgesplitst naar publieke en private uitgaven.

Huishoudens met een laag inkomen in de gemeente ’s-Hertogenbosch en het gebruik van ondersteunende regelingen.

Deze tabel bevat cijfers over de woningkenmerken van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen

Uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging VHG.

Informatie over de omzet (2011-2015) van retail- en horecabedrijven in de regio Katwijk aan Zee.

Tabellenset criminaliteit en rechtshandhaving 2015

CBS, CPB en DNB hebben recentelijk besloten tot een nieuwe definitie van de arbeidsinkomensquote.

Maatwerktabellen over het gebruik van kinderopvang in Nederlandse gemeenten in 2015.

Overnachtingen, herkomst en vervoersmiddel van toeristen op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius in 2015.

Arbeidsmarktpositie van schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs uit de schooljaren 2010/’11, 2011/’12 en 2012/’13.

het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2016

Deze tabellen bevatten cijfers over personen van 20-35 jaar met algemene bijstand en personen met re-integratietrajecten en –voorzieningen, uitgesplitst naar verschillende leeftijdsindelingen.

Tabellen met gegevens over stedelijkheid, gemiddelde WOZ-waarden en uitkeringen op postcode 4-niveau voor het jaar 2014.

Tabellen die meer inzicht geven in de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2016.

Het gebruik per topsector van de volgende beleidsinstrumenten: WBSO, RDA, BMKB, Green Deals en missies.

Maatwerktabellen over deelnames van bedrijven aan TKI’s binnen en buiten de eigen topsector.

Verleende Bouwvergunningen naar gemeente, opdrachtgever en type bouwproject 2012-2015

In dit rapport zijn drie afbakeningen van het zelfstandig MKB onderzocht naast de basisdefinitie op basis van omvang van de overkoepelende onderneming in Nederland.

Per arbeidsmarktmaatregel worden de instroom en uitstroom in 2015, en stand ultimo 2015 beschreven.

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Per arbeidsmarktmaatregel worden de instroom en uitstroom in 2014, en stand ultimo 2014 beschreven.

Maatwerk tabel over bevolking stadsgewest, 1 januari 2000-2015. De gegevens zijn uit te splitsen naar diverse kenmerken.

Maatwerk tabel over bevolking grootstedelijke agglomeratie, 1 januari 2000-2015.

Suïcide voor een aantal geselecteerde GGZ-regio’s in 2015

Voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over 2015.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q2 2016

Omzetontwikkeling en –niveau van de branchevereniging op het gebied van Aandrijf- en Automatiseringstechniek (FEDA)

Beschrijving van waterstromen in Nederland van milieu naar economie, binnen de economie en terug naar het milieu.

Maatwerktabel over nationaliteitswijziging en emigratie

Omzetniveau van Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA)

De ontwikkelingen van de leden van brancheverening VHG in het tweede kwartaal van 2016

Van alle combinaties van postcode en huisnummer uit de BAG

Ontwikkeling van woningen en inwoners 2000-2015 binnen ruimtelijke begrenzingen.

De gegevens zijn gebaseerd op de module Arbeid, zorg en kinderopvang in de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Maatwerktabel over de arbeidsmarktpositie in 2013 en 2014 van schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs

De prijsindex bestaande koopwoningen (PBK) naar COROP-gebied en grootste gemeenten.

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs

Maatwerktabellen over het arbeidsvolume, brutoloonsom en hoogste brutoloon van WNT-instellingen in 2015

Onderzoeksrapport BUS-E Monitor Alleenstaande Ouders

Maatwerktabellen over alcohol en drugssterfte

Maatwerktabellen Koopkrachtontwikkeling per geboortecohort 2001-2014*

Exportaandeel voor Chemische Industrie en Rubber- en Kunststofproductindustrie, Limburg.

Maatwerk tabel over huishoudens naar grootstedelijke agglomeratie, 1 januari 2001-2014.

Maatwerk tabel over huishoudens naar stadsgewest, 1 januari 2001-2014.

Maatwerktabellen over gebruik kinderopvang voor 102 gemeenten en provincies, 2015

gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar diverse kenmerken

Omzet en werknemers van archeologische bedrijven en werknemers van bedrijven in de Vakgroep Restauratie.

Maandgegevens over jeugdige geregistreerde verdachten 2008-2015

Woonwerkverplaatsingen in Nederland naar vervoerwijze en afstandsklasse in 2014-2015

Tabellen over kinderen uit huishoudens met kinderopvangtoeslag in de gemeente Almere in 2015.

Tabellen met populatie- en sterftecijfers in de jaren 2006-2015, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en buurt.

Maatwerktabellen re-integratievoorzieningen door gemeenten

Maatwerktabellen agrifood-gerelateerde goederenexport in Noord-Brabant en Gelderland

maatwerktabellen samengesteld over export van goederen van het agrocomplex en de topsector agrifood

WOZ-waarden van BOVAG-bedrijven, 2007 en 2016.

Maatwerktabellen over de woningvoorraad op 1 januari voor de jaren 2011-2015.

Maatwerktabellenset over het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en de instroom en uitstroom in het onderwijs

Tabellen met het (relatieve) aantal WW-, AO- en bijstandsuitkeringen bij autochtonen en eerstegeneratieallochtonen.

Jongeren met ondertoezichtstelling of jeugdreclassering per jeugdzorgregio en arrondissement.

Kinderen in bijstandsgezinnen naar herkomst

Kwartaalcijfers overledenen als gevolg van een wegvervoersongeval, voorlopige cijfers eerste kwartaal 2016.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Deze tabellen bevatten cijfers over startende banen vanuit een SRG-voorziening.

Maatwerktabellenset met cijfers over het aantal studenten en personen in zorgstellingen per gemeente in 2015.

In deze tabel vindt u de wijzigingen in het bodemgebruik voor Nederland.

Cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Aangepaste veronderstellingen met betrekking tot de asielmigratie (van CPB) op de Kernprognose 2015-2060

Re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten. Opdrachtgever: SZW

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo in 2015 (per halfjaar)

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2015.

Het aantal personen dat in de bijstand is ingestroomd en het percentage personen met bijstand.

Omzetontwikkeling werknemersbestand van de branchevereniging Aandrijf- en Automatiseringstechniek (FEDA)

Incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand. Opdrachtgever: SZW.

Maatwerkbestand over het aantal studerenden naar wijk en buurt van school en naar wijk en buurt van wonen in 2015.

Deze tabellen bevatten cijfers over bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

De prevalentie geweldsdelicten en zedendelicten in gemeenten, jeugdzorgregio's en Veilig Thuis regio's

Door- en uitstroom van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs ingeschreven in het schooljaar 2013/’14.

Maatwerktabel over de arbeidsmarktpositie in 2014 en 2015 van schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs uit schooljaar 2013/’14.

Bevolkingsontwikkeling, levend geborenen, overledenen en migratie naar grootstedelijke agglomeratie, 2000-2014

Maatwerktabellen over verplaatsingen in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2012 t/m 2014-2015.

Verdeling van lonen van werknemersbanen op Caribisch Nederland

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in gemeenten, jeugdzorgregio's en Veilig Thuis regio's

Maatwerktabel over asielzoekers in het onderwijs

Voor een onderzoek naar het inkoopvolume van de Nederlandse overheid zijn detailleringen van inkoopgegevens nodig.

Personen met een WW-uitkering woonachtig in Rotterdam

Tabellen met verkeersdodencijfers in de jaren 1996-2015.

Maatwerktabellen over de arbeidsdeelname van personen met een technische opleiding.

Cijfers over personen van 15 tot AOW die in de eerste helft van 2015 re-integratie hadden en een baan starten.

Maatwerktabel goederenhandel agro complex Gelderland

Maatwerktabel goederenexport Noord-Brabant en Limburg

Aandeel handelaren en goederenhandel per provincie

Goederenhandel naar handelsland per provincie

Maatwerktabel internationale goederenhandel naar goederensoort per provincie

Publicatie- en revisiebeleid van de nationale rekeningen.

Spoedeisende hulp contacten, uitgesplitst naar diagnose, gebaseerd op het DBC Informatie Systeem, 2012*

Meldingen voor het bestrijden van wateroverlast bij de brandweer.

Gemiddelde WOZ-waarde per vierkante meter gebruiksoppervlakte

Gemeentenaam: Gemeenten zoals die op 1 januari 2016 bestonden

Tabellen over het aantal huishoudens die kinderopvangtoeslag ontvangen.

Exportwaarde uien in de jaren 2005, 2010, 2014 en 2015 naar land van bestemming.

Voorlopige areaalcijfers van de belangrijkste akkerbouwgewassen in 2016.

Omzetniveau, aantal werkzame personen en samenstelling werknemersbestand

Aantal jeugdhulpinstellingen naar hun omvang in termen van het aantal geleverde trajecten.

Statistische informatie over leden van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten

Voorlopige cijfers over het aantal banen van werknemers in 2015 naar bedrijfstakken/branches en grootteklasse.

Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2014

Tabellen met populatie- en sterftecijfers in de jaren 2008-2013.

Maatwerk samengesteld op verzoek van TELOS

Gemiddelde duur van de in 2015 beëindigde (voorlopige) ondertoezichtstellingen per jeugdzorgregio

Maatwerktabellensets met de kenmerken van deelnemers aan projecten van het Europees Sociaal Fonds

Het secundair onderwijs wordt uitgesplitst naar voortgezet onderwijs

Als gevolg van een Europese richtlijn moet het aantal dodelijke arbeidsongevallen worden geschat.

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Aantal bedrijven en instellingen met werknemers in loondienst naar sector en grootteklasse op Caribisch Nederland, 2014

Een input-outputtabel (IO-tabel) en input-outputanalyse (IO-analyse) voor het MKB en grootbedrijf

In- en uitstroom van jeugdzorgtrajecten in 2015, met details over instroom óp 1 januari en uitstroom óp 31 december.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q1 2016

Cijfers over de witte vlek op pensioengebied in 2013. Opdrachtgever: SZW

Totaal afgelegde kilometers naar type voertuig op Nederlands grondgebied, 1990-2015.

Maatwerktabel over verhuisde personen binnen, en tussen de gemeenten in Nederland 2000-2015

Jongeren met jeugdhulp in Rotterdam in 2015 , naar postcode, buurt en leeftijd

Maatwerktabel over huishoudenssamenstelling van de levend geboren kinderen in 2010-2014.

Maatwerktabel over aantal personen dat in een jaar is geboren of vier jaar is worden

Gemiddelde tijdsbesteding aan klussen en tuinieren uitgesplitst naar onder andere geslacht en oppervlakte van de woning.

Rapport samengesteld op verzoek van Van Lanschot Bankiers

Aantal jongeren in de vier grote steden die gebruik maken van jeugdzorg, 2012-2015

Aantal inwoners en oppervlakte land betrokken bij gemeentelijke herindeling en grenscorrectie per 1 januari 2016.

Folder, posterset en dashboard over het aandeel van de overheid in de economie.

Rijbewijsbezit per 100 inwoners per 1 januari 2016

Particuliere huishoudens met minimaal één persoon van 55 jaar of ouder naar vermogens- en inkomensklasse

Particuliere huishoudens naar leeftijd hoofdkostwinner

Deze tabel bevatt informatie over de stand van zaken in diverse onderdelen van het sociaal domein in Zoetermeer

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Wanbetalers zorgverzekering naar buurten in Rotterdam

De systemen zijn uitgesplitst naar grootte van het collectoroppervlak en type van de systemen.

Het collectoroppervlak van de zonnewarmtesystemen is uitgesplitst naar de sectoren.

Rapportage en tabellenset over VvE’s en de bijbehorende appartementsrechten en woningen op 1 september 2015

Kosten 2015 per gemeente in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder

Voor vacatures geldt de volgende relatie: Open(t) – Open(t-1) = Ontstaan(t)

Cijfers over warmtepompen die gebruik maken van de relatieve warmte in de bodem.

Cijfers over waterpompen die gebruik maken van de relatieve warmte in de buitenlucht.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Informatie over (personen in) huishoudens in Caribisch Nederland per 1 januari 2015

Opgelegde taakstraffen en geldboetes (rechter) en transacties en strafbeschikkingen in de vorm van een geldsom (OM).

deelnemers reintegratievoorzieningen gemeenten

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht en burgerlijke staat naar stadsgewest, 2000-2015

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht en burgerlijke staat naar grootstedelijke agglomeratie, 2000-2015

Samenloop van ondertoezichtstellingen met jeugdhulp en van voogdijmaatregelen met jeugdhulp

‘Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers’ geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten cijfers

Maatwerktabel over het aantal personen in de nabijheid van verschillende voorzieningen per gemeente, wijk en buurt voor het jaar 2012 en 2013.

Maatwerk tabellen over overledenen in Nederland naar grootstedelijke agglomeratie of stadsgewest.

Maatwerk tabellen over overledenen in Nederland naar grootstedelijke agglomeratie

Inzicht in stapeling van effecten van voorgenomen kabinetsmaatregelen in sociale zekerheid, zorg en onderwijs

Personen en huishoudens in de gemeente Tilburg die gebruik maken van ondersteunende regelingen, naar inkomen en vermogen

Inkomen van huishoudens in Rotterdam naar leeftijd hoofdkostwinner en type huishouden.

Inkomen van huishoudens in Rotterdam naar leeftijd hoofdkostwinner en type huishouden.

Maatwerktabellenset over de arbeidsmarktpositie.

Arbeidsdeelname en instroom in het hoger onderwijs naar herkomst

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2015.

Deze tabel bevat cijfers over de woningkenmerken van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen.

Gebruiksoppervlak, woonlasten en woonquote van huurders en eigenaren, 10 steden

Gebruiksoppervlakte van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen, 2015

Cijfers over de woningtypen van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen.

Eigen woningbezit van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen, 1998-2015.

Studie naar de aanwezigheid van kritische materialen in het afvalwater en slib.

Maatwerktabel over het aantal werkgevers en werknemers binnen de sector "Uitgeverijen". Opdrachtgever: vaksecretariaat Sociale Zaken van het Nederlands Uitgeversverbond (SZ NUV)

Deze maatwerktabellen geven aanvullende cijfers over banen, loonsommen en premies zorg- en werknemersverzekeringen naar sector.

Deze tabellenset bevat maandcijfers over het aantal aangevraagde bijstandsuitkeringen per gemeente. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze tabel bevat het aantal vorderingen vanwege het verzwijgen van zwarte inkomsten, naar aard uitkering en hoogte beginschuld en saldo schuld, op 30 september 2015.

Deze tabel bevat cijfers over het aantal AOW-uitkeringen dat is verstrekt aan mensen woonachtig in Bulgarije (stand op 31 december 2015).

Maatwerktabel over de samenwoonkans en inkomensontwikkeling van personen na echtscheiding in 2002. Opdrachtgever: Juist! meesterfiscalisten.

Aantal verstrekte bouwvergunningen in de landbouw en de geplande bouwsom in de periode 2000-2015.

Deze tabel bevat informatie over de Eindheffing VUT-regelingen en de Pseudo-eindheffing vertrekvergoeding voor de jaren 2009 t/m 2015. Opdrachtgever: Ernst & Young Belastingadviseurs LLP.

Tabel met de plussen en minnen in bodemgebruik per provincie. De cijfers geven ook aan welke vorm van bodengebruik heeft ingeleverd en waar dit naar toe is gegaan in de jaren 2010-2012.

Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, pacht of andere gebruikstitels.

De tabellen beschrijven de doorlooptijden bij Veilig Thuis organisaties rondom onderzoeken naar kindermishandeling. De tabellen bevatten voorlopige cijfers over het 1e halfjaar van 2015.

Maatwerktabellen over de leefomstandigheden van personen met een beperking of chronische aandoening in 2012. Opdrachtgever: College voor de Rechten van de Mens.

Maatwerktabellen over de uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron voor de jaargangen 2012/2013 en 2013/2014. Opdrachtgever: UWV WERKbedrijf

Inkomen in 2014 van afgestudeerden in het hoger onderwijs in schooljaar 2010/'11. Opdrachtgever: ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW)

Maatwerktabellen over banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector, 2013 – 2014. Opdrachtgever: UWV WERKbedrijf

In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt het CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen. Als onderdeel daarvan publiceert het CBS elk kwartaal tabellen over jeugdreclassering. De opzet van deze tabellen is afgestemd op de inzet van deze gegevens in de Strafrechtketenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In de tabellen zijn stand-, instroom- en uitstroomgegevens naar type jeugdreclasseringsmaatregel (en leeftijd) weergegeven. Het gaat om twee tabellen: één tabel met stand-, instroom- en uitstroomgegevens op landelijk niveau en één tabel met stand-, instroom en uitstroomgegevens op arrondissementsniveau.

In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt het CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen. Als onderdeel daarvan publiceert het CBS elk kwartaal tabellen over jeugdreclassering. De opzet van deze tabellen is afgestemd op de inzet van deze gegevens in de Strafrechtketenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In de tabellen zijn stand-, instroom- en uitstroomgegevens naar type jeugdreclasseringsmaatregel (en leeftijd) weergegeven. Het gaat om twee tabellen: één tabel met stand-, instroom- en uitstroomgegevens op landelijk niveau en één tabel met stand-, instroom en uitstroomgegevens op arrondissementsniveau.

In opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) is een tabel gemaakt met gegevens over klantcontacten van het Juridisch Loket (HJL) per contactkanaal naar achtergrondkenmerken van cliëntenl; over de periode 22-6-2015 tot 31-12-2015. Het gaat om de procentuele verdeling binnen elk contactkanaal voor de kenmerken geslacht, leeftijd, herkomstgroep, herkomstgeneratie, gemeentegrootte, verstedelijking, burgerlijke staat, sociaal economische categorie en type huishouden van cliënten.De HJL-cijfers zijn aan CBS geleverd door Het Juridisch Loket (HJL). Voor informatie over achtergrondkenmerken van de cliënten is gebruik gemaakt van informatie uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).

Langdurig werkloos, werkloosheidsduur, duur werkloosheid, langdurig zonder werk.

De internationale handel in landbouwgoederen (in euro’s) van Nederland met Duitsland, België, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk.

Gemiddelde toeslagen en voordelen van kindregelingen voor huishoudens met minderjarige kinderen, 2013

Deze tabel is gebaseerd op de NEA2014. Hieruit is een selectie gemaakt van alle arbeidsongevallen met minimaal vier dagen verzuim. Deze informatie wordt vanaf 2016 volgens een Europese verordening aan Eurostat geleverd.

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze tabellenset bevat maandcijfers over het aantal aangevraagde bijstandsuitkeringen per gemeente. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze tabellen bevatten cijfers over bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek gevraagd

Gebruik van de werkzame stoffen imidacloprid, methiocarb, aclonifen en thiacloprid in gewasbeschermingsmiddelen die zijn gebruikt op landbouwbedrijven.De gegevens zijn ontleend aan het onderzoek naar gewasbescherming dat CBS over 2012 gedaan heeft.

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens uitgesplitst naar wijk, buurt, type woning en huishoudenskenmerken. Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad.

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens uitgesplitst naar wijk, buurt, type woning en huishoudenskenmerken. Opdrachtgever: woningcorporatie Triada.

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens uitgesplitst naar wijk, buurt, type woning en huishoudenskenmerken. Opdrachtgever: woningcorporatie Woonstede.

Maatwerktabel over het bezit van auto’s en/of motorfietsen bij huishoudens in ’t Gooi op 1 januari 2014.

In deze tabel wordt de totale instroom van Wmo-arrangementen in het eerste halfjaar van 2015 uitgesplitst naar de daadwerkelijke begindatum (1 januari, 2 t/m 5 januari, 6 t/m 30 juni). Deze tabel is een aanvulling op de StatLine tabellen die samengesteld worden in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Deze tabel bevat cijfers over het aantal personen met een lopende re-integratievoorziening, onderverdeeld naar type voorziening, per gemeente in het eerste kwartaal van 2015. Opdrachtgever: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Maatwerkopdracht waarin voor de binnenstad van Amsterdam én de gemeente Amsterdam de omzetontwikkeling is bepaald voor drie branches. Opdrachtgever: Vereniging Amsterdam City.

Aandeel kinderen in bevolking waarbij daadwerkelijk kindermishandeling is geconstateerd per regio in 2014. Het gaat hier om voorlopige cijfers.

Deze tabel bevat informatie over het aantal exportuitkeringen aan personen woonachtig in Marokko in december 2013 en/of 2014.