Overzicht maatwerk per jaar

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Arbeidsmarktkenmerken van ho-gediplomeerden per studierichting

Kindermishandeling en huiselijk geweld 1e en 2e halfjaar 2016

Monitor fosfaatreductiepakket, 1 april 2017

Beroepsbevolking naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Deze tabel bevat cijfers over personen met een WW-uitkering woonachtig in Rotterdam.

Nieuwbouwfasen woningen en niet-woningen 2012 Q1 - 2017 Q1

informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers over de topvermogens van huishoudens.

Verkennend onderzoek naar familiebedrijven in Nederland.

Het gaat hier om uitkomsten van de herziene Inkomensstatistiek.

In deze tabel wordt per jaar (2012 tot en met 2015) weergegeven hoeveel kerken er getransformeerd zijn tot woning.

Werkdruk van werknemers kinderopvang,2015

Besteedbaar inkomen van huishoudens per postcodegebied, 2004-2014

Cijfers over het aantal werknemers en beroepen in verschillende sectoren, 2015-2016.

Deze maatwerktabel geeft inzicht in de hoogte van de doorsnee hypotheekschuld per gemeente in 2015.

Verdiepende analyses in opdracht van SZW over de situatie voor en na invoering van de kostendelersnorm.

Duur meest recente verzuimgeval werknemers

Risico op soa en hiv bij laatste sekscontact

Rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid en onder- en overgewicht, 2016.

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2016.

Maatwerktabel Aantal vestigingen van familiebedrijven in de regio Den Haag.

Personen met een lopende re-integratievoorziening aan het einde van het tweede kwartaal

Door de rechter in eerste aanleg opgelegde sancties en door het Openbaar Ministerie genomen beslissingen

Leegstandcijfers in wijken van de gemeente Emmen op 1 januari 2015 en 1 januari 2016

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Aantal huishoudens in Stadskanaal met recht op kinderopvangtoeslag en gebruik van kinderopvangtoeslag.

Deze maatwerktabellen geven inzicht in de ontwikkeling van duur scheefwonen onder ontvangers van huurtoeslag.

Deze maatwerktabel beschrijft de doelgroepen voor de toewijzing van vrijgekomen sociale-huurwoningen in 2015.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q4 2016

Omzetontwikkeling en –niveau van de gezamenlijke brancheverenigingen in de zonwering (Romazo)

Overzicht van innovatie en R&D binnen de topsectoren naar regio in 2014.

Cijfers over de totale loonsom en het totaal aantal banen voor een viertal bedrijfstakken over verslagjaar 2015.

Leerlingen in leerjaar 3 en 4 van het voortgezet onderwijs

Voorlopige incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand.

Ontwikkeling van de landbouwactiviteiten op de akkerbouwbedrijven met meer dan 100 hectare grond, 2000-2016

De VHG-leden genereerden in 2016 4,4 procent meer omzet dan in 2015.

VHG-leden boekten meer omzet dan een jaar eerder.

Arbeidsmarktkenmerken en doorstroom van verlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro)

Personen met re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten.

Rapport en tabellen over kenmerken deelnemers projecten gefinancierd door Europees Sociaal Fonds (ESF) 2007-2013.

Tabellen over hoeveel huishoudens met een laag inkomen

Tabellen over hoeveel huishoudens met een laag inkomen

Maatwerk tabel over huwen en huwelijksontbindingen naar stadsgewest, 2000-2013.

Maatwerk tabel over huwen en huwelijksontbindingen naar grootstedelijke agglomeratie, 2000-2013.

Voorlopige stand bevolking 1 januari 2017, leeftijd en geslacht

Plussen en minnen in bodemgebruik van de categorie “Overig agrarisch terrein”

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens uitgesplitst.

Jongeren in een kwetsbare positie na schooljaar 2010/’11 worden 4 jaar gevolgd.

Maatwerktabellenset over het gebruik van kinderopvang in Nederland

Aantal personen met een bijstandsuitkering per duizend inwoners, 15 jaar tot AOW-leeftijd, eind juni 2016

Maatwerktabel over de samenloop van bepaalde AWBZ indicaties met verschillende uitkeringen binnen huishoudens in 2014.

Tabellen met het aantal verhuizingen in de Metropoolregio Amsterdam

Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag die woonachtig zijn in Den Haag.

Gegevens over sterftefracties van de werkzame bevolking uitgesplitst.

Het gemiddelde bruto huishoudensinkomen op regionaal niveau

Naar geboortejaar en geslacht. Peildatum 1 januari 2017. Het betreft voorlopige cijfers.

De gegevens hebben betrekking het aantal vestigingen op 1 januari in de jaren 2013 t/m 2015.

Leegstandscijfers van vastgoed in Nederland, 1 januari 2015 en 1 januari 2016

Eigen betalingen aan gebruikte zorg, per zorgaanbieder

Omzet van verblijfsaccommodaties in de gemeente Katwijk.

Cijfers over banen van werknemers, onderverdeeld naar arbeidsmarktregio en economische sector.

uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron voor de jaargangen 2013/2014 en 2014/2015.

Omzetcijfers van NBBU-leden en achtergrondinformatie over hun uitzendkrachten

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Voorlopige uitkomsten over het aantal (personen in) huishoudens met (langdurig) een inkomen onder de lage-inkomensgrens.

De inhoud van deze tabellen is gebaseerd op uitkomsten van het Budgetonderzoek 2015.

De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd, voornaamste inkomensbron en woonsituatie.

Tabellen over het vermogen van huishoudens uitgesplitst naar kenmerken.

Bedrijven in de landbouw met verbredingsactiviteiten zoals huisverkoop, agrotoerisme en stalling per bedrijfstype.

Maatwerktabellen over slachtofferregistraties bij de politie en bij Slachtofferhulp Nederland.

Staltype, gemiddelde veebezetting en jaar van in gebruikname stal op bedrijven met melkkoeien.

Onderzoek gebaseerd op boeren die in 2010-2015 terug te vinden waren in de Landbouwtelling en de BRP.

Methodebreuk in de statistiek zorginstellingen 2015 met een indicatie van de reële groei 2014-2015.

Maatwerk tabel over tussen gemeenten verhuisde personen naar stadsgewest, 2011-2014.

Maatwerk tabel over tussen gemeenten verhuisde personen naar grootstedelijke agglomeratie, 2011-2014.

Cijfers over het financieel risico van eigenwoningbezitters door hypotheekschuld, woningwaarde en inkomen

De productiewaarde is geraamd op basis van de aangiften omzetbelasting van de sierteeltbedrijven.

Maatwerktabellenset over migranten die afkomstig zijn uit de Europese Unie of uit een van de kandidaat-lidstaten

Relatie tussen instroom en studiesucces in het hoger onderwijs en huishoudinkomen.

Hoeveel zzp’ers telt Groningen, wat verdienen ze en in welke sector werken ze?

Betreft een maatwerktabel met kenmerken van de interneteconomie in de gemeente en provincie Groningen.

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken en terugstroom van uitgestroomde leerlingen uit het vso en het pro

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. T.b.v. Ministerie SZW

Maatwerktabellen over de banen van werknemers naar economische sector (sbi 5 digit).

Maatwerktabel met cijfers over nalatenschappen tussen 2011 en 2014

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude over het derde kwartaal 2016

Beschrijving maatwerktabel bestelauto’s naar branche, bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Tabellen over de situatie van kinderen met cijfers over bijstand, gezinssamenstelling, jeugdzorg en werkloosheid

Het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen van 18 tot 35 jaar bij de overheid en het bedrijfsleven in 2014.

Sterfte onder kinderen en doodgeborenen naar gemeente van overlijden

Cijfers over de omzet van bedrijven in de gemeente Amsterdam, voor de periode 2011 – 2016.

Tabellen met informatie over verhaal op onderhoudsplichtige ex-partner 2015 - tweede kwartaal 2016

Moord en suïcide door middel van een vuurwapen, 1980-1995

Tabel nieuwbouwfasen woningen en niet-woningen

Eigen bijdrage van langdurig zorggebruikers in 2013-2015 en uitstroom in 2015.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van instromers in de WW in 2012 en 2013.

Deze tabel bevat 12 groene groei indicatoren voor de toerismesector voor de periode 2010-2015.

Uitkomsten op basisschool- en gemeenteniveau van een model dat verwachte onderwijsachterstanden beter berekent

Werkgelegenheid in de sector Bouwbedrijf in 2014 en 2015 en de ww-schadelast ten aanzien van het Wachtgeldfonds in 2015.

Uitkomsten van de EMU-enquête 2017 die eind 2016 is gehouden onder decentrale overheden.

Tabellen over kinderen uit huishoudens met kinderopvangtoeslag in de gemeente Hardenberg in 2015.

Cijfers over personen van 15 tot AOW die in 2015 re-integratie hadden en een baan startten.

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 30 juni 2016, naar uitkeringspositie.

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2015 en 1e halfjaar van 2016

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo in 2015 (per halfjaar) en 1e halfjaar van 2016.

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2015.

Maatwerktabellen over personen met een licht verstandelijke beperking in het justitiedomein.

Voorlopige cijfers over instellingen in Verpleging en Verzorging over 2015

Vergelijking huishoudenspositie in de registratie AOW van de SVB en zoals het CBS die afleidt uit de BRP

Uitingsdelicten in de instroom bij het OM, de beslissingen door het OM en de afdoeningen door de rechter.

Verhuizingen in de Metropoolregio Amsterdam, uitgesplitst naar persoonskenmerken, inkomensgegevens en woonplaats.

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het derde kwartaal van 2016.

Eengezinswoningen naar Eigendom, Bouwjaar en Oppervlakte van gemeenten in Nederland, 2015

De situatie van kinderen met cijfers over bijstand, gezinssamenstelling

arbeidsmarktkenmerken van uitstroom uit vso en pro van schooljaren 2011/’12 en 2012/’13, naar samenwerkingsverband.

Kindermishandeling en huiselijk geweld 1e halfjaar 2016

Tabel nieuwbouwfasen woningen en niet-woningen

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Aantallen familiebedrijven naar bedrijfstak, grootteklasse en regio.

Tabel nieuwbouwfasen woningen en niet-woningen

Maatwerktabellenset over de achtergrondkenmerken van wanbetalers, 2013 en 2014

CBS stelt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid diverse kernindicatoren samen

Voorlopige cijfers over kindermishandeling en huiselijk geweld.

Percentage burn-outklachten van zelfstandig ondernemers naar beroep 2015

Langdurig werkloos, werkloosheidsduur, duur werkloosheid, langdurig zonder werk.

Deze experimentele monitor is ontwikkeld door de provincie Overijssel.

Maatwerktabellen over instroom in het hoger onderwijs.

Rapport en tabellen over deelnemerskenmerken aan projecten opgezet vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en over de duurzaamheid van de arbeidsrelatie na deelname aan ESF-projecten in de periode 2010-2014. Opdrachtgever: het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De import- en exportwaarde per provincie in 2012. Het betreft cijfers over de totale handelswaarde en de waarde per productegroep (SITC) en per land.

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de lonen van mbo-schoolverlaters per opleiding. Het betreft de lonenvan schoolverlaters uit schooljaar 2010/'11, direct en één jaar na schoolverlaten . De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Rapport en tabellen over deelnemerskenmerken aan projecten opgezet vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het berekende gewicht van de afgedankte elektronische en elektrische apparatuur in de jaren 2007 en 2008. Er zijn cijfers over grote en kleine huishoudelijke apparaten, IT- en telecomminicatieapparatuur en consumentenapparatuur.

De mineralenbalansen in de landbouw worden elk jaar berekend op basis van een stroomschema voor respectievelijk stikstof, fosfor en kalium.

Het aantal personen dat in de bijstand is in- en uitgestroomd en het saldo hiervan.

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht, huishoudens en allochtonen naar postcode, 1 januari 2016

Verschillen tussen bbl’ers en bol’ers één tot en met acht jaar na schoolverlaten.

Maatwerktabellen met cijfers over de bevolking en sterfte naar geslacht, leeftijd en jaarbedrag uit loon

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen naar regio (gemeenten, wijken en buurten).

VHG-leden zagen hun omzet met gemiddeld 8 procent stijgen vergeleken met voorgaand jaar.

De omzetontwikkeling van de VHG-leden vanaf 2010

Bodemenergie, grondwater, hernieuwbare energie, debiet

Elektriciteit, zonnepanelen, landbouw, diensten, huishoudens, stroom, zon, photovoltaïsch, vermogen, wattpiek

Invoer, uitvoer, import, export, hout, verbruik

Biomassa, landbouw, industrie, energiebedrijven, vermogen, aantal, megawatt, kilowatt

De relatie tussen bijstand en werk.

Schatting van buitenlandse gasten in logiesaccommodaties, per Corop-regio in Randstad

Ongecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven en bij de overheid, 2014.

Woningen naar Eigendom en WOZ-klasse van gemeenten in regio Rotterdam, 2013-2015

Kernprognose 2015-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd

Omzetniveau van Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA)

Omzetontwikkeling en –niveau van de branchevereniging op het gebied van Aandrijf- en Automatiseringstechniek (FEDA)

Beschrijving onderzoek herziening gewichtenregeling primair onderwijs-Fase I

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q3 2016

Wanbetalers Zorgverzekeringswet naar de kenmerken leeftijd, geslacht, herkomstgroepering

Derde generatie (tot 50 jaar) naar leeftijd en de achtergrond van de ouders, 1 januari 2016

Tabellen met kenmerken van zij die pensioen opbouwen, naar wie (n)ooit heeft ingelogd op MPO.nl.

Verschillen tussen bbl’ers en bol’ers één tot en met acht jaar na schoolverlaten.

Simulaties van enkele scenario’s voor een verbeterd woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet, op basis van gegevens over 2015

Sterfgevallen naar gemeente van overlijden

Het belang van het midden-en kleinbedrijf voor de Nederlandse export in 2012

Aantal melkveebedrijven in de periode 2000 tot en met 2016* in Nederland en de provincies.

Pensioeninstroom vanuit werk en uitkering 2008-2013, uitgesplitst naar sector

CBS heeft op verzoek van het ministerie van EZ een “Monitor Duurzame Agro-grondstoffen” opgesteld.

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

splitsing gemeenterekening 'PGB voor Wmo en Jeugdwet' 2015 o.b.v. SVB-data

Ontwikkeling van de rentelasten van AWBZ zorginstellingen tussen 1991 en 2015

Regionale omzetgegevens van horecagelegenheden in Zuid-Limburg en Heerlen. Gepresenteerd tijdens de opening van het Urban Data Center Heerlen (UDC).

Deze tabellen bevatten cijfers over re-integratievoorzieningen, uitgesplitst naar verschillende leeftijdsgroepen.

Bevolking naar leeftijd, geslacht en geboorteland 2000-2015

Dit rapport schetst een beeld van ongecorrigeerde en gecorrigeerde beloningsverschillen

De cijfers zijn voor de motorfietsen verder uitgesplitst naar cilinderklasse en leeftijd van het voertuig.

Tabellen met per hoofdstuk de achterliggende cijfers van de grafieken in het Jaarrapport Integratie 2016.

informatie over de omzet (2010-2015) van bedrijven in de horeca, retail en overige branches in de regio Eindhoven.

Criminaliteitscijfers gebaseerd op enquêtes verschillen van cijfers die gebaseerd zijn op

Arbeidsmarktkenmerken uitgestroomde leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro)

Maatwerktabel over de uitstroom, doorstroom en terugstroom van leerlingen uit het vmbo, vso en pro

Kenmerken van werknemers in nieuwe energiesectoren en in traditionele energie-gerelateerde sectoren 2013 en 2014.

Internationale studenten die in een studiejaar een diploma hebben behaald in het hoger onderwijs

Leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Maatwerktabellen over het aantal banen, arbeidsjaren en zelfstandigen in de culturele sector

Ontwikkeling van het aantal werknemers bij gesubsidieerde culturele instellingen

Maatwerktabellen over werknemers in 22 sectoren naar beroepsgroep in 2014-2015 (tweejaarsgemiddelde).

Maatwerktabel over de gemiddelde bevolking

Maatwerktabel over de bevolking naar geslacht, leeftijd,

Maatwerktabel over de gemiddelde bevolking, grootstedelijke agglomeratie, 2000-2015

Maatwerktabellenset over personen die als belangrijkste inkomstenbron werk hebben.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Maatwerktabellen met bestedingen aan duurzaam voedsel 2014 en 2015.

Tabel over bezit van DAB+ op het niveau van huishoudens

Maatwerktabellen over de woningvoorraad en mutaties in de woningvoorraad

De uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoets- en examentraining in de periode 1995-2015.

Overzicht van populatie en dynamiek in de gemeente Eindhoven van bedrijven in de Telecommunicatie en Elektrotechniek.

Voor een beperkt aantal basisscholen geboortejaren en -maanden verstrekt voor de schooljaren 2010/’11 t/m 2013/’14.

Tabel over personenauto’s naar brandstof en postcode gemeente Alphen aan den Rijn.

notitie over de verdieping van onderzoek Witte vlek op pensioengebied 2013 dat eerder in 2016 is uitgevoerd

Definitieve cijfers over het aantal banen van werknemers

Sterfgevallen aan suïcide, alcohol en drugs in de regio GGD Haaglanden en de 4 grote gemeenten.

Maatwerktabellen over de woningvoorraad op 1 januari voor de jaren 2011-2015

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: ministerie van SZW

Tabellenset met maandcijfers over het aantal aangevraagde bijstandsuitkeringen per gemeente.

De gemiddelde Zvw-kosten van personen met langdurige zorg, met of zonder verblijf, in 2012, 2013 en/of 2014.

Nederlanders van Afrikaanse afkomst 1999 - 2015

Deze tabellenset voor de jaren 2012 tot en met 2015 geeft meer inzicht in de omvang van woningtransformaties.

De prognose van de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2022 en 2028. Opdrachtgever: SZW.

Deze tabellenset geeft het aantal vergunninghouders weer die doorstromen vanuit de COA naar getransformeerde woningen.

Totaal afgelegde kilometers van Nederlandse personenauto’s

Samenloop van ondertoezichtstelling en voogdij met jeugdhulp met verblijf

Kenmerken van zzp’ers naar gemeente voor de jaren 2011 en 2013.

De onderwijsuitgaven per einddiploma (standaard route) worden uitgesplitst naar publieke en private uitgaven.

Huishoudens met een laag inkomen in de gemeente ’s-Hertogenbosch en het gebruik van ondersteunende regelingen.

Deze tabel bevat cijfers over de woningkenmerken van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen 1995 en het tweede kwartaal van 2016.

Uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging VHG.

Informatie over de omzet (2011-2015) van retail- en horecabedrijven in de regio Katwijk aan Zee.

Tabellenset criminaliteit en rechtshandhaving 2015

CBS, CPB en DNB hebben recentelijk besloten tot een nieuwe definitie van de arbeidsinkomensquote.

Maatwerktabellen over het gebruik van kinderopvang in Nederlandse gemeenten in 2015.

Overnachtingen, herkomst en vervoersmiddel van toeristen op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius in 2015.

Arbeidsmarktpositie van schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs uit de schooljaren 2010/’11, 2011/’12 en 2012/’13.

het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2016

Deze tabellen bevatten cijfers over personen van 20-35 jaar met algemene bijstand en personen met re-integratietrajecten en –voorzieningen, uitgesplitst naar verschillende leeftijdsindelingen.

Tabellen met gegevens over stedelijkheid, gemiddelde WOZ-waarden en uitkeringen op postcode 4-niveau voor het jaar 2014.

Tabellen die meer inzicht geven in de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2016.

De bijdrage van de publieke exportkredietverzekering aan de Nederlandse economie

Het gebruik per topsector van de volgende beleidsinstrumenten: WBSO, RDA, BMKB, Green Deals en missies.

Dashboard met uitkomsten, methodebeschrijving van de Monitor topsectoren 2016

Maatwerktabellen over deelnames van bedrijven aan TKI’s binnen en buiten de eigen topsector.

Verleende Bouwvergunningen naar gemeente, opdrachtgever en type bouwproject 2012-2015

In dit rapport zijn drie afbakeningen van het zelfstandig MKB onderzocht naast de basisdefinitie op basis van omvang van de overkoepelende onderneming in Nederland.

Per arbeidsmarktmaatregel worden de instroom en uitstroom in 2015, en stand ultimo 2015 beschreven.

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Per arbeidsmarktmaatregel worden de instroom en uitstroom in 2014, en stand ultimo 2014 beschreven.

Maatwerk tabel over bevolking stadsgewest, 1 januari 2000-2015. De gegevens zijn uit te splitsen naar diverse kenmerken.

Maatwerk tabel over bevolking grootstedelijke agglomeratie, 1 januari 2000-2015.

Suïcide voor een aantal geselecteerde GGZ-regio’s in 2015

Voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over 2015.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q2 2016

Omzetontwikkeling en –niveau van de branchevereniging op het gebied van Aandrijf- en Automatiseringstechniek (FEDA)

Beschrijving van waterstromen in Nederland van milieu naar economie, binnen de economie en terug naar het milieu.

Maatwerktabel over nationaliteitswijziging en emigratie

Omzetniveau van Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA)

De ontwikkelingen van de leden van brancheverening VHG in het tweede kwartaal van 2016

Van alle combinaties van postcode en huisnummer uit de BAG

Ontwikkeling van woningen en inwoners 2000-2015 binnen ruimtelijke begrenzingen.

omzetinformatie en baankenmerken specifiek over leden van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

De gegevens zijn gebaseerd op de module Arbeid, zorg en kinderopvang in de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Maatwerktabel over de arbeidsmarktpositie in 2013 en 2014 van schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs

De prijsindex bestaande koopwoningen (PBK) naar COROP-gebied en grootste gemeenten.

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs

Maatwerktabellen over het arbeidsvolume, brutoloonsom en hoogste brutoloon van WNT-instellingen in 2015

Onderzoeksrapport BUS-E Monitor Alleenstaande Ouders

Maatwerktabellen over alcohol en drugssterfte

Maatwerktabellen Koopkrachtontwikkeling per geboortecohort 2001-2014*

Exportaandeel voor Chemische Industrie en Rubber- en Kunststofproductindustrie, Limburg.

Maatwerk tabel over huishoudens naar grootstedelijke agglomeratie, 1 januari 2001-2014.

Prijsindex binnenvaart, de ontwikkeling van de prijzen van binnenvaartbedrijven.

Maatwerk tabel over huishoudens naar stadsgewest, 1 januari 2001-2014.

Maatwerktabellen over gebruik kinderopvang voor 102 gemeenten en provincies, 2015

gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar diverse kenmerken

Omzet en werknemers van archeologische bedrijven en werknemers van bedrijven in de Vakgroep Restauratie.

Maandgegevens over jeugdige geregistreerde verdachten 2008-2015

Woonwerkverplaatsingen in Nederland naar vervoerwijze en afstandsklasse in 2014-2015

Tabellen over kinderen uit huishoudens met kinderopvangtoeslag in de gemeente Almere in 2015.

Tabellen met populatie- en sterftecijfers in de jaren 2006-2015, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en buurt.

Maatwerktabellen re-integratievoorzieningen door gemeenten

Maatwerktabellen agrifood-gerelateerde goederenexport in Noord-Brabant en Gelderland

maatwerktabellen samengesteld over export van goederen van het agrocomplex en de topsector agrifood

WOZ-waarden van BOVAG-bedrijven, 2007 en 2016.

Maatwerktabellen over de woningvoorraad op 1 januari voor de jaren 2011-2015.

Maatwerktabellenset over het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en de instroom en uitstroom in het onderwijs

Tabellen met het (relatieve) aantal WW-, AO- en bijstandsuitkeringen bij autochtonen en eerstegeneratieallochtonen.

Jongeren met ondertoezichtstelling of jeugdreclassering per jeugdzorgregio en arrondissement.

Kinderen in bijstandsgezinnen naar herkomst

Kwartaalcijfers overledenen als gevolg van een wegvervoersongeval, voorlopige cijfers eerste kwartaal 2016.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Deze tabellen bevatten cijfers over startende banen vanuit een SRG-voorziening.

Maatwerktabellenset met cijfers over het aantal studenten en personen in zorgstellingen per gemeente in 2015.

In deze tabel vindt u de wijzigingen in het bodemgebruik voor Nederland.

Cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Aangepaste veronderstellingen met betrekking tot de asielmigratie (van CPB) op de Kernprognose 2015-2060

Re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten. Opdrachtgever: SZW

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo in 2015 (per halfjaar)

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2015.

Het aantal personen dat in de bijstand is ingestroomd en het percentage personen met bijstand.

Omzetontwikkeling werknemersbestand van de branchevereniging Aandrijf- en Automatiseringstechniek (FEDA)

Incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand. Opdrachtgever: SZW.

Maatwerkbestand over het aantal studerenden naar wijk en buurt van school en naar wijk en buurt van wonen in 2015.

Deze tabellen bevatten cijfers over bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

De prevalentie geweldsdelicten en zedendelicten in gemeenten, jeugdzorgregio's en Veilig Thuis regio's

Door- en uitstroom van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs ingeschreven in het schooljaar 2013/’14.

Maatwerktabel over de arbeidsmarktpositie in 2014 en 2015 van schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs uit schooljaar 2013/’14.

Bevolkingsontwikkeling, levend geborenen, overledenen en migratie naar grootstedelijke agglomeratie, 2000-2014

Maatwerktabellen over verplaatsingen in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2012 t/m 2014-2015.

Verdeling van lonen van werknemersbanen op Caribisch Nederland

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in gemeenten, jeugdzorgregio's en Veilig Thuis regio's

Maatwerktabel over asielzoekers in het onderwijs

Voor een onderzoek naar het inkoopvolume van de Nederlandse overheid zijn detailleringen van inkoopgegevens nodig.

Personen met een WW-uitkering woonachtig in Rotterdam

Tabellen met verkeersdodencijfers in de jaren 1996-2015.

Maatwerktabellen over de arbeidsdeelname van personen met een technische opleiding.

Cijfers over personen van 15 tot AOW die in de eerste helft van 2015 re-integratie hadden en een baan starten.

Maatwerktabel goederenhandel agro complex Gelderland

Maatwerktabel goederenexport Noord-Brabant en Limburg

Aandeel handelaren en goederenhandel per provincie

Goederenhandel naar handelsland per provincie

Maatwerktabel internationale goederenhandel naar goederensoort per provincie

Publicatie- en revisiebeleid van de nationale rekeningen.

Spoedeisende hulp contacten, uitgesplitst naar diagnose, gebaseerd op het DBC Informatie Systeem, 2012*

Meldingen voor het bestrijden van wateroverlast bij de brandweer.

Gemiddelde WOZ-waarde per vierkante meter gebruiksoppervlakte

Gemeentenaam: Gemeenten zoals die op 1 januari 2016 bestonden

Tabellen over het aantal huishoudens die kinderopvangtoeslag ontvangen.

Exportwaarde uien in de jaren 2005, 2010, 2014 en 2015 naar land van bestemming.

Voorlopige areaalcijfers van de belangrijkste akkerbouwgewassen in 2016.

Omzetniveau, aantal werkzame personen en samenstelling werknemersbestand

Aantal jeugdhulpinstellingen naar hun omvang in termen van het aantal geleverde trajecten.

Statistische informatie over leden van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten

Voorlopige cijfers over het aantal banen van werknemers in 2015 naar bedrijfstakken/branches en grootteklasse.

Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2014

Tabellen met populatie- en sterftecijfers in de jaren 2008-2013.

Maatwerk samengesteld op verzoek van TELOS

Gemiddelde duur van de in 2015 beëindigde (voorlopige) ondertoezichtstellingen per jeugdzorgregio

Maatwerktabellensets met de kenmerken van deelnemers aan projecten van het Europees Sociaal Fonds

Het secundair onderwijs wordt uitgesplitst naar voortgezet onderwijs

Als gevolg van een Europese richtlijn moet het aantal dodelijke arbeidsongevallen worden geschat.

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Aantal bedrijven en instellingen met werknemers in loondienst naar sector en grootteklasse op Caribisch Nederland, 2014

Een input-outputtabel (IO-tabel) en input-outputanalyse (IO-analyse) voor het MKB en grootbedrijf

In- en uitstroom van jeugdzorgtrajecten in 2015, met details over instroom óp 1 januari en uitstroom óp 31 december.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q1 2016

Cijfers over de witte vlek op pensioengebied in 2013. Opdrachtgever: SZW

Totaal afgelegde kilometers naar type voertuig op Nederlands grondgebied, 1990-2015.

Maatwerktabel over verhuisde personen binnen, en tussen de gemeenten in Nederland 2000-2015

Jongeren met jeugdhulp in Rotterdam in 2015 , naar postcode, buurt en leeftijd

Maatwerktabel over huishoudenssamenstelling van de levend geboren kinderen in 2010-2014.

Maatwerktabel over aantal personen dat in een jaar is geboren of vier jaar is worden

Gemiddelde tijdsbesteding aan klussen en tuinieren uitgesplitst naar onder andere geslacht en oppervlakte van de woning.

Rapport samengesteld op verzoek van Van Lanschot Bankiers

Aantal jongeren in de vier grote steden die gebruik maken van jeugdzorg, 2012-2015

Aantal inwoners en oppervlakte land betrokken bij gemeentelijke herindeling en grenscorrectie per 1 januari 2016.

Folder, posterset en dashboard over het aandeel van de overheid in de economie.

Rijbewijsbezit per 100 inwoners per 1 januari 2016

Particuliere huishoudens met minimaal één persoon van 55 jaar of ouder naar vermogens- en inkomensklasse

Particuliere huishoudens naar leeftijd hoofdkostwinner

Deze tabel bevatt informatie over de stand van zaken in diverse onderdelen van het sociaal domein in Zoetermeer

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Wanbetalers zorgverzekering naar buurten in Rotterdam

De systemen zijn uitgesplitst naar grootte van het collectoroppervlak en type van de systemen.

Het collectoroppervlak van de zonnewarmtesystemen is uitgesplitst naar de sectoren.

Rapportage en tabellenset over VvE’s en de bijbehorende appartementsrechten en woningen op 1 september 2015

Kosten 2015 per gemeente in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder

Voor vacatures geldt de volgende relatie: Open(t) – Open(t-1) = Ontstaan(t)

Cijfers over warmtepompen die gebruik maken van de relatieve warmte in de bodem.

Cijfers over waterpompen die gebruik maken van de relatieve warmte in de buitenlucht.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Informatie over (personen in) huishoudens in Caribisch Nederland per 1 januari 2015

Opgelegde taakstraffen en geldboetes (rechter) en transacties en strafbeschikkingen in de vorm van een geldsom (OM).

deelnemers reintegratievoorzieningen gemeenten

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht en burgerlijke staat naar stadsgewest, 2000-2015

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht en burgerlijke staat naar grootstedelijke agglomeratie, 2000-2015

Samenloop van ondertoezichtstellingen met jeugdhulp en van voogdijmaatregelen met jeugdhulp

‘Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers’ geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten cijfers

Maatwerktabel over het aantal personen in de nabijheid van verschillende voorzieningen per gemeente, wijk en buurt voor het jaar 2012 en 2013.

Maatwerk tabellen over overledenen in Nederland naar grootstedelijke agglomeratie of stadsgewest.

Maatwerk tabellen over overledenen in Nederland naar grootstedelijke agglomeratie

Inzicht in stapeling van effecten van voorgenomen kabinetsmaatregelen in sociale zekerheid, zorg en onderwijs

Personen en huishoudens in de gemeente Tilburg die gebruik maken van ondersteunende regelingen, naar inkomen en vermogen

Inkomen van huishoudens in Rotterdam naar leeftijd hoofdkostwinner en type huishouden.

Inkomen van huishoudens in Rotterdam naar leeftijd hoofdkostwinner en type huishouden.

Maatwerktabellenset over de arbeidsmarktpositie.

Arbeidsdeelname en instroom in het hoger onderwijs naar herkomst

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2015.

Deze tabel bevat cijfers over de woningkenmerken van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen.

Gebruiksoppervlak, woonlasten en woonquote van huurders en eigenaren, 10 steden

Gebruiksoppervlakte van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen, 2015

Cijfers over de woningtypen van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen.

Eigen woningbezit van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen, 1998-2015.

Onderzoek naar de ontwikkeling van de verkoopbaarheid en verkoopprijzen van woningen in Groningen.

Studie naar de aanwezigheid van kritische materialen in het afvalwater en slib.

Maatwerktabel over het aantal werkgevers en werknemers binnen de sector "Uitgeverijen". Opdrachtgever: vaksecretariaat Sociale Zaken van het Nederlands Uitgeversverbond (SZ NUV)

Deze maatwerktabellen geven aanvullende cijfers over banen, loonsommen en premies zorg- en werknemersverzekeringen naar sector.

Deze tabellenset bevat maandcijfers over het aantal aangevraagde bijstandsuitkeringen per gemeente. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze tabel bevat het aantal vorderingen vanwege het verzwijgen van zwarte inkomsten, naar aard uitkering en hoogte beginschuld en saldo schuld, op 30 september 2015.

Deze tabel bevat cijfers over het aantal AOW-uitkeringen dat is verstrekt aan mensen woonachtig in Bulgarije (stand op 31 december 2015).

Maatwerktabel over de samenwoonkans en inkomensontwikkeling van personen na echtscheiding in 2002. Opdrachtgever: Juist! meesterfiscalisten.

Aantal verstrekte bouwvergunningen in de landbouw en de geplande bouwsom in de periode 2000-2015.

Deze tabel bevat informatie over de Eindheffing VUT-regelingen en de Pseudo-eindheffing vertrekvergoeding voor de jaren 2009 t/m 2015. Opdrachtgever: Ernst & Young Belastingadviseurs LLP.

Tabel met de plussen en minnen in bodemgebruik per provincie. De cijfers geven ook aan welke vorm van bodengebruik heeft ingeleverd en waar dit naar toe is gegaan in de jaren 2010-2012.

Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, pacht of andere gebruikstitels.

De tabellen beschrijven de doorlooptijden bij Veilig Thuis organisaties rondom onderzoeken naar kindermishandeling. De tabellen bevatten voorlopige cijfers over het 1e halfjaar van 2015.

Maatwerktabellen over de leefomstandigheden van personen met een beperking of chronische aandoening in 2012. Opdrachtgever: College voor de Rechten van de Mens.

Maatwerktabellen over de uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron voor de jaargangen 2012/2013 en 2013/2014. Opdrachtgever: UWV WERKbedrijf

Inkomen in 2014 van afgestudeerden in het hoger onderwijs in schooljaar 2010/'11. Opdrachtgever: ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW)

Maatwerktabellen over banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector, 2013 – 2014. Opdrachtgever: UWV WERKbedrijf

In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt het CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen. Als onderdeel daarvan publiceert het CBS elk kwartaal tabellen over jeugdreclassering. De opzet van deze tabellen is afgestemd op de inzet van deze gegevens in de Strafrechtketenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In de tabellen zijn stand-, instroom- en uitstroomgegevens naar type jeugdreclasseringsmaatregel (en leeftijd) weergegeven. Het gaat om twee tabellen: één tabel met stand-, instroom- en uitstroomgegevens op landelijk niveau en één tabel met stand-, instroom en uitstroomgegevens op arrondissementsniveau.

In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt het CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen. Als onderdeel daarvan publiceert het CBS elk kwartaal tabellen over jeugdreclassering. De opzet van deze tabellen is afgestemd op de inzet van deze gegevens in de Strafrechtketenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In de tabellen zijn stand-, instroom- en uitstroomgegevens naar type jeugdreclasseringsmaatregel (en leeftijd) weergegeven. Het gaat om twee tabellen: één tabel met stand-, instroom- en uitstroomgegevens op landelijk niveau en één tabel met stand-, instroom en uitstroomgegevens op arrondissementsniveau.

In opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) is een tabel gemaakt met gegevens over klantcontacten van het Juridisch Loket (HJL) per contactkanaal naar achtergrondkenmerken van cliëntenl; over de periode 22-6-2015 tot 31-12-2015. Het gaat om de procentuele verdeling binnen elk contactkanaal voor de kenmerken geslacht, leeftijd, herkomstgroep, herkomstgeneratie, gemeentegrootte, verstedelijking, burgerlijke staat, sociaal economische categorie en type huishouden van cliënten.De HJL-cijfers zijn aan CBS geleverd door Het Juridisch Loket (HJL). Voor informatie over achtergrondkenmerken van de cliënten is gebruik gemaakt van informatie uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).

Langdurig werkloos, werkloosheidsduur, duur werkloosheid, langdurig zonder werk.

De internationale handel in landbouwgoederen (in euro’s) van Nederland met Duitsland, België, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk.

Gemiddelde toeslagen en voordelen van kindregelingen voor huishoudens met minderjarige kinderen, 2013

Deze tabel is gebaseerd op de NEA2014. Hieruit is een selectie gemaakt van alle arbeidsongevallen met minimaal vier dagen verzuim. Deze informatie wordt vanaf 2016 volgens een Europese verordening aan Eurostat geleverd.

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze tabellenset bevat maandcijfers over het aantal aangevraagde bijstandsuitkeringen per gemeente. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze tabellen bevatten cijfers over bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek gevraagd

Gebruik van de werkzame stoffen imidacloprid, methiocarb, aclonifen en thiacloprid in gewasbeschermingsmiddelen die zijn gebruikt op landbouwbedrijven.De gegevens zijn ontleend aan het onderzoek naar gewasbescherming dat CBS over 2012 gedaan heeft.

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens uitgesplitst naar wijk, buurt, type woning en huishoudenskenmerken. Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad.

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens uitgesplitst naar wijk, buurt, type woning en huishoudenskenmerken. Opdrachtgever: woningcorporatie Triada.

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens uitgesplitst naar wijk, buurt, type woning en huishoudenskenmerken. Opdrachtgever: woningcorporatie Woonstede.

Maatwerktabel over het bezit van auto’s en/of motorfietsen bij huishoudens in ’t Gooi op 1 januari 2014.

In deze tabel wordt de totale instroom van Wmo-arrangementen in het eerste halfjaar van 2015 uitgesplitst naar de daadwerkelijke begindatum (1 januari, 2 t/m 5 januari, 6 t/m 30 juni). Deze tabel is een aanvulling op de StatLine tabellen die samengesteld worden in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Deze tabel bevat cijfers over het aantal personen met een lopende re-integratievoorziening, onderverdeeld naar type voorziening, per gemeente in het eerste kwartaal van 2015. Opdrachtgever: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Maatwerkopdracht waarin voor de binnenstad van Amsterdam én de gemeente Amsterdam de omzetontwikkeling is bepaald voor drie branches. Opdrachtgever: Vereniging Amsterdam City.

Aandeel kinderen in bevolking waarbij daadwerkelijk kindermishandeling is geconstateerd per regio in 2014. Het gaat hier om voorlopige cijfers.

Deze tabel bevat informatie over het aantal exportuitkeringen aan personen woonachtig in Marokko in december 2013 en/of 2014.

Maatwerktabel over kenmerken van huishoudens met referentiepersoon 15-64 jaar in de gemeente Dronten op 1 januari 2014. Opdrachtgever: gemeente Dronten.

Maatwerktabellenset over de geboortejaren en herkomst van leerlingen in het primair, speciaal, voortgezet en praktijkonderwijs en hun ouders. Opdrachtgever: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van instromers in de WW in 2011 en 2012. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Loonkloof bij duizend grootste bedrijven

Aanschafkosten van zonnepanelen waarvoor belastingkorting is aangevraagd via de Energie-investeringsaftrekregeling (EIA) in de periode 2008-2014.

Bedrijven, instellingen en zelfstandigen die zich bezighouden met kunst- en cultuureducatie naar soort activiteit in 2015.

Bevolking per postcode naar leeftijd op 1 januari 2015.

Werknemers met meer dan een baan en loonsom in verhouding tot het minimumloon en belastingvrije som, Caribisch Nederland, 2011-2014Deze tabellenset geeft aanvullende cijfers over banen en lonen in verhouding tot het minimumloon en belastingvrije sommen.

Deze tabel brengt een splitsing aan in cao's binnen de overheid die wel en die welke niet onder het Centraal Akkoord vallen.

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Maatwerktabellen over re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie en overige kenmerken van de ontvangers in het eerste kwartaal van 2015. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze tabellen bevatten cijfers over bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs per woonregio 2014-2015

Internationale handel van goederen (in euro's) van Nederland en Limburg met Turkije, Azerbeidzjan en China

Rapport, methodologische toelichting en tabellen over woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen het eerste kwartaal van 1995 en het tweede kwartaal van 2015. Opdrachtgever: Nationaal Coördinator Groningen.

Deze tabellenset bevat de resultaten van het onderzoek naar de woningmarkt in Groningen dat het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft uitgevoerd. De achtergrond en de uitkomsten van dit onderzoek worden beschreven in het rapport "Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld". Een beschrijving van de gehanteerde methodiek is terug te vinden in het bijbehorende methoderapport.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft CBS de begrote lasten per gemeente voor het PGB verdeeld naar Wmo en Jeugdwet.

Bestedingen van huishoudens per bestedingscategorie, alle huishoudens, 2012 - 2013

Deze tabel bevat informatie over banen van werknemers 2006-2014, uitgesplitst naar wekelijkse arbeidsduur en uurloon.

Kernprognose 2015-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd

Deze tabellenset bevat cijfers over het inkomen in Caribisch Nederland in 2011, 2012 (definitief) en 2013 (voorlopig).

Aantal wanbetalers met een bestuursrechtelijke premie naar huishoudenspositie per gemeente, absoluut en relatief, 31 december 2014

In deze tabel worden gegevens over het vermogen en de vermogensopbouw van de 0,1 procent huishoudens met de hoogste vermogens getoond voor de jaren 2011-2014 (per 1 januari). De cijfers voor 2014 zijn voorlopig.

De tabellen bevatten cijfers over het vermogen en de vermogensopbouw van particuliere huishoudens voor alle 1%-groepen van het vermogen voor de jaren 2006-2014 (per 1 januari). De cijfers over 2014 zijn voorlopig.

In deze tabel wordt een overzicht gegeven van het vermogen van alle huishoudens en van de 1% huishoudens met de hoogste vermogens voor de jaren 2006-2014 (cijfers per 1 januari). De cijfers voor 2014 zijn voorlopig.

Maatwerktabellenset over migranten die afkomstig zijn uit de Europese Unie of uit een van de kandidaat-lidstaten en die in Nederland wonen, werken of een uitkering ontvangen. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein heeft CBS enkele tabellen samengesteld over het aantal huishoudens dat in het 1e kwartaal van 2015 gebruik heeft gemaakt van meerdere maatwerkarrangementen in het kader van het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet). De tabellen bevatten alleen gemeenten waarvan CBS gegevens heeft over zowel Wmo, jeugd en participatie.

Personen in huishoudens naar geslacht en leeftijd per grootstedelijke agglomeratie, 1 januari 2000-2014.

Personen in huishoudens naar geslacht en leeftijd per stadsgewest, 1 januari 2000-2014

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2014. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Rapport‎ over kenmerken van werknemers die werkzaam zijn bij een bedrijf dat is aangesloten bij de brancheorganisatie UNETO-VNI.

Onderzoekstoelichting over de koopkracht en persoonlijk inkomen van werkend Nederland en verschillen die er zijn bij uitsplitsen naar vervoermiddelgebruik voor werkgerelateerde verplaatsingen. Opdrachtgever: Interbest B.V.

Onderzoek naar de mogelijkheden om cijfers samen te stellen over de gevolgen van de hervorming langdurige zorg

Kindermishandeling en huiselijk geweld eerste halfjaar 2015, voorlopige cijfers.

Deze tabel beschrijft de verdeling van inkomen en vermogen onder Nederlandse huishoudens met een hoofdkostwinner tussen de 30 en 89 jaar op 1 januari 2013.

Deze tabel bevat gegevens over de uitgevallen personenauto’s naar bouwjaar en brandstofklasse. De cijfers hebben betrekking op de jaren 2012 t/m 2014.

Deze tabel bevat gegevens over de geïmporteerde personenauto’s naar bouwjaar en brandstofklasse. De cijfers hebben betrekking op de jaren 2011 t/m 2014.

Deze tabel bevat gegevens over het personenautopark naar bouwjaar en brandstofklasse. Verder zijn de personenauto’s uitgesplitst naar Actief park, Bedrijfsvoorraad en Uitval. De cijfers hebben betrekking op de jaren 2012 t/m 2014.

Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen van particuliere huishoudens per postcode in 2013.

De tabellenset beschrijft de omvang en kenmerken van de groep jongeren die geen onderwijs meer volgt, die niet werkt en die niet in beeld is bij UWV en gemeenten voor ondersteuning naar werk, doordat zij geen uitkering ontvangen en niet ingeschreven staan als werkzoekende, zowel op landelijk niveau alsook voor individuele gemeenten. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het bijbehorende rapport vind u onder de publicaties.

Maatwerktabellen inkomen Caribisch Nederland samengesteld op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Maatwerktabellen over het aantal banen, arbeidsjaren en zelfstandigen in de culturele sector alsmede de bijdrage van de culturele sector aan het bruto binnenlands product. Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Om inzicht te krijgen in de verdeling van de jaarlonen van voltijd- en deelbanen zijn enkele onderdelen van de StatLinetabel ‘Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers’ uitgesplitst naar loonklassen en dienstverband.

Deze tabel beschrijft het aantal jeugdhulptrajecten gesloten plaatsing die jongeren op peildatum ontvangen.

Internationale studenten die in een studiejaar een diploma hebben behaald in het hoger onderwijs

Deze tabel seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures en is een aanvulling op de StatLine tabel met seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande vacatures.

Maatwerktabel over de ontwikkeling van het aantal stageplaatsen in de culturele sector (2009-2013) en bij culturele BIS-instellingen en rijkscultuurfondsen (2010-2013). Opdrachtgever: Sociaal-Economische Raad en de Raad voor Cultuur.

Maatwerktabel over de ontwikkeling van het aantal werknemers bij culturele BIS instellingen en rijkscultuurfondsen (2010-2013). De tabellen bevatten ook informatie over de sociaal-economische situatie van werknemers die in 2010 nog wel bij een culturele BIS instelling werkten en in 2013 niet meer. Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt het CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen. Als onderdeel daarvan publiceert het CBS elk kwartaal tabellen over jeugdreclassering. De opzet van deze tabellen is afgestemd op de inzet van deze gegevens in de Strafrechtketenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In de tabellen zijn stand-, instroom- en uitstroomgegevens naar type jeugdreclasseringsmaatregel (en leeftijd) weergegeven. Het gaat om twee tabellen: één tabel met stand-, instroom- en uitstroomgegevens op landelijk niveau en één tabel met stand-, instroom en uitstroomgegevens op arrondissementsniveau. Voorlopige cijfers.

In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt het CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen. Als onderdeel daarvan publiceert het CBS elk kwartaal tabellen over jeugdreclassering. De opzet van deze tabellen is afgestemd op de inzet van deze gegevens in de Strafrechtketenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In de tabellen zijn stand-, instroom- en uitstroomgegevens naar type jeugdreclasseringsmaatregel (en leeftijd) weergegeven. Het gaat om twee tabellen: één tabel met stand-, instroom- en uitstroomgegevens op landelijk niveau en één tabel met stand-, instroom en uitstroomgegevens op arrondissementsniveau. Nader voorlopige cijfers.

CBS brengt op verzoek van de gezamenlijke brancheverenigingen in de zonwering (Romazo) statistische informatie in kaart over de leden van de Romazo. De gegevens die CBS heeft gebruikt voor dit onderzoek waren al beschikbaar. Er heeft voor dit onderzoek geen aanvullende enquêtering plaatsgevonden.

Maatwerktabel over achtergrondkenmerken van drie ICT beroepsgroepen in 2014.

CBS biedt een bestand aan van alle postcodegebieden in Nederland. Het gaat om de meest gedetailleerde versie van de postcode, de zogenaamde 6-cijferige postcode (1234AB). Dit zijn ruim 430.000 individuele postcodes. Aan elke postcode is een reeks van demografische en sociaaleconomische variabelen gekoppeld.

Haalbaarheidsstudie naar de concepten en data ten behoeve van een geïntegreerd systeem om de ‘circulaire economie’, 'bio-based economy', eco-belasting en natuurlijke hulpbronnen te meten.

Maatwerktabel op regionaal niveau over de uitstroom naar WW of ZW van baanstarters vanuit de Participatiewet populatie voor de jaren 2010-2013. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De tabel bevat de instroom in het BIG-register in de periode 2011-2013. Zorgverleners kunnen zich laten opnemen in het register in het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

De tabel geeft de uitstroom uit het BIG-register vanwege pensionering in de periode 2011-2013. Zorgverleners kunnen zich laten opnemen in het register in het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

De tabel bevat de uitstroom uit het BIG-register in de periode 2011-2013. Zorgverleners kunnen zich laten opnemen in het register in het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

Maatwerktabellen over leegstaande monumentale woningen in 2012 en 2013. Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Deze maatwerktabel beschrijft de waardeniveaus voor verslagjaar 2014 voor de statistiek internationale handel in goederen die kunnen worden gebruikt voor een reële vergelijking tussen 2014 en 2015.

Deze tabel bevat de prognose van de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2027. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op basis van dit cijfer bepaalt SZW haar beleid ten aanzien van de AOW en pensioenrichtleeftijd.

Rapport en tabellen over de satellietrekening sport. Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deze tabel bevat gegevens over het financieel risico van eigen woningbezitters door hypotheekschuld en gemiddelde woningwaarde aan elkaar te relateren. Peildatum is 1 januari van het verslagjaar.

Maatwerktabellen met bestedingen aan duurzaam voedsel 2013 en 2014 op basis van CBS scannerdata t.b.v. Monitor Duurzaam voedsel. Opdrachtgever: Landbouw Economisch Instituut Wageningen University & Research

Aantal huishoudens met fiscale aftrek voor de eigen woning (tabel 1, 2000-2014) en het daaruit voortvloeiende belastingvoordeel (tabel 2, 2014 en tabel 3, 2012), verbijzonderd naar hoogte van aftrek, hoogte van het bruto-inkomen van het huishouden en leeftijd van de hoofdkostwinner.

Heffingsnadeel door aangepast tarief in de 4e belastingschijf voor de aftrek eigen woning, 2014

Verkeersprestaties Nederlandse en buitenlandse bussen op Nederlands grondgebied naar type bus en bouwjaar voertuig

Autobussen uitgesplitst naar lijndienst en touringcar naar bouwjaar en brandstof, stand 1 januari

In dit document zijn tabellen opgenomen over banen van werknemers met een auto van de zaak over verslagjaar 2014. Deze tabellen zijn een aanvulling op de al bestaande StatLinetabellen Werkgelegenheid en Lonen.

Het CBS heeft in opdracht van Divosa maatwerktabellen samengesteld met informatie over personen met een loonkostensubsidie of WIW/ID baan in het kader van re-integratie. De tabellen hebben betrekking op de jaargangen 2005 t/m 2013 en zijn uitgesplitst naar gemeenten.

Deze tabel bevat informatie over algemene bijstand aan EU-burgers en is samengesteld in opdracht van het ministerie van SZW.

Deze tabel geeft de 10 meest voorkomende nationaliteiten weer die voorkomen onder ontvangers van algemene bijstand.

Deze tabel bevat cijfers over de onderwijspositie van internationale studenten die in studiejaar 2008/'09 een diploma hebben behaald in het hoger onderwijs en over hun arbeidsmarktpositie in de jaren hierna.

Aandeel bijstandsontvangers ultimo jaar dat in het daaropvolgende jaar werk vindt, naar gemeente.

Ontwikkelingen in de formele kinderopvang 2007-2014, met uitsplitsingen op gemeenteniveau (2012 versus 2014)

Aantal faillissementen in de landbouw per kwartaal in de periode 2009 tot en met het derde kwartaal in 2015. De cijfers zijn ook uitgesplitst per sector.

Deze tabellenset bevat maandcijfers over het aantal aangevraagde bijstandsuitkeringen per gemeente. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Maatwerktabel over het ziekteverzuimpercentage in de branches welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2015 1e half jaar. Opdrachtgever: Fonds Collectieve Belangen (FCB).

De tabel bevat cijfers naar de herkomstlanden Joegoslavië, Turkije, Marokko en Iran voor de jaren 1999, 2007, 2010, 2013.

Verdeling van opvoed- en zorgtaken tussen man en vrouw, naar verdeling betaald werk in 2013.

Omzetontwikkeling projectontwikkeling naar bedrijfsomvang per kwartaal; cijfers over de jaren 2010 tot en met tweede kwartaal in 2015.

Dashboard met uitkomsten, methodebeschrijving en tabellenset en een maatwerktabellenset over topsectoren naar regio van de Monitor topsectoren 2015. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken (EZ).

Maatwerktabellen over het gebruik per topsector van de volgende beleidsinstrumenten: Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) (2011-2014), Research & Development Aftrek (RDA) (2012-2014), Borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf kredieten (BMKB) (2012-2014), Green Deals (2012-2014) en Economische missies met bewindspersonen (2012-2014). Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Maatwerktabellen over deelnames van bedrijven aan instrumenten gericht op de energiesector. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Maatwerktabellen over deelnames van bedrijven aan kennisinitiatieven buiten de eigen topsector. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken.

Om inzicht te krijgen in de verdeling van de jaarlonen van voltijd- en deelbanen zijn enkele onderdelen van de StatLinetabel ‘Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers’ uitgesplitst naar loonklassen en dienstverband.

Particuliere huishoudens naar bruto huishoudensinkomen per postcodegebied in 2012.

Verdeling elektriciteitsproductie gasmotoren in glastuinbouw. Cijfers per provincie en per gemeente in 2014.

Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen van particuliere huishoudens per postcodegebied in 2012.

Tabel over de achtergrondkenmerken van personen in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) in 2013. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op verzoek van het ministerie van SZW stelt het CBS gegevens samen over de deelname van personen aan verschillende Nederlandse arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database van Eurostat.

Op verzoek van het ministerie van SZW stelt het CBS gegevens samen over de deelname van personen aan verschillende Nederlandse arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database van Eurostat.

De tabel bevat cijfers over aantallen verdachten naar de herkomstlanden Joegoslavië, Turkije, Marokko en Iran voor de jaren 1999, 2007, 2010, 2013.

Maatwerktabellen over wegvoertuigen naar brandstof type en gemaakte verplaatsingen naar vervoerwijze in de gemeente Dordrecht. Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht.

Maatwerktabellen over gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden uitgesplitst naar gemeente, wijk en inkomensklasse voor de provincie Overijssel voor het jaar 2002 en 2012. Opdrachtgever: Provincie Overijssel.

Aandeel werknemers die in de afgelopen 12 maanden gepest zijn op het werk naar SBI 2008, 2014

Deze tabellenset bevat cijfers over het inkomen in Caribisch Nederland in 2011 (definitief) en 2012 (voorlopig).

Gebruik peuterspeelzaal en formele opvang 2-3 -jarigen naar 20% -groep van het gestandaardiseerde huishoudensinkomen in 2013.

In opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) is een tabel gemaakt met gegevens over klantcontacten van het Juridisch Loket (HJL) per contactkanaal naar achtergrondkenmerken van cliënten over de periode 7-4-2015 tot 22-6-2015. Het gaat om de procentuele verdeling binnen elk contactkanaal voor de kenmerken geslacht, leeftijd, herkomstgroep, herkomstgeneratie, gemeentegrootte, verstedelijking, burgerlijke staat, sociaal economische categorie en type huishouden van cliënten. De HJL-cijfers zijn aan CBS geleverd door Het Juridisch Loket (HJL). Voor informatie over achtergrondkenmerken van de cliënten is gebruik gemaakt van informatie uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van CBS.

Voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein heeft CBS enkele tabellen samengesteld over het gebruik van voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. De tabellen zijn gebaseerd op gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd. De tabellen bevatten alleen gemeenten die gegevens over het 1e kwartaal 2015 hebben aangeleverd die geschikt waren voor publicatie.

Maatwerktabel met het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen per postcodegebied (PC4). Tevens wordt het aantal huishoudens per PC4 weergegeven. Opdrachtgever: ABF Research.

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Maatwerktabellen over studentenhuisvesting en zorgwoningen uitgesplitst naar gemeenten.

Tabellen met informatie over de nieuwe doelgroepen van de Participatiewet die per 1 januari 2015 is ingevoerd. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Maatwerktabellen over re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie en overige kenmerken van de ontvangers in het tweede halfjaar van 2014. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze tabel bevat cijfers over het aantal startende en eindigende bijstandsuitkeringen in 2014 per gemeente. Voor de personen die een uitkering beëindigden, is gekeken of ze zijn doorgestroomd naar een baan. Er is bovendien een extra onderscheid gemaakt voor de bijstandsontvangers jonger dan de AOW-leeftijd. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze tabel bevat cijfers over het aantal eindigende bijstandsuitkeringen van personen tot 27 jaar naar arbeidsmarktregio in 2014. Voor deze personen is bovendien gekeken of ze zijn doorgestroomd naar een baan. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze tabellenset bevat de incassoratio fraude- en boetevorderingen WWB-algemeen voor het cohort van 2013 en 2014 en geeft aanvullende informatie over het eerste jaar van de cohorten. Het cohort bevat alle boete- en fraudevorderingen voor de WWB-algemeen die in de periode januari tot en met december van het verslagjaar zijn ingestroomd in de BDFS. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Gemiddelde producentenprijzen enkele voedingsmiddelen in 2010 tot en met 2014.

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Rapport over kenmerken van werknemers die werkzaam zijn bij bedrijven die zijn aangesloten bij de brancheorganisatie FHI (Federatie van technologiebranches). Opdrachtgever: FHI.

Tabellenset over de beschikbaarheid van kortdurend leegstaande woningen in Nederland op 1 juli 2013.

Aantal vestigingen per gemeente inclusief overheid, onderwijs en zorg in 2015.

Vogels en zoogdieren met een veranderde status ten opzichte van de laatste Rode Lijst (stand van 2013).

Het aantal vacatures per provincie en ook per kwartaal in de periode 2011 tot en met het tweede kwartaal in 2015. Het betreft hier nog voorlopige uitkomsten.

Maatwerktabel over het aantal opvanguren en kinderen per opvangsoort in 2014 per gemeente.Opdrachtgever: Buitenhek Management & Consult.

Eerste kwartaal nader voorlopige cijfers, tweede kwartaal voorlopige cijfers.

Deze tabellenset bevat cijfers over personen van 15 jaar tot de AOW-leeftijd die in 2014 een SRG-voorziening hebben gehad en gestart zijn met een baan. De tabellen hebben alleen betrekking op personen die voorafgaand aan de baan een WWB-uitkering hadden of behoorden tot de NUG’ers (niet-uitkeringsgerechtigden). Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze tabel bevat per gemeente en per leeftijdsklasse het aantal personen met algemene bijstand, per ultimo jaar. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Maatwerktabellen over kenmerken van huishoudens met referentiepersoon 15-64 jaar in Nederland op 1 januari 2014. Opdrachtgever: gemeente Arnhem.

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs ingeschreven in het schooljaar 2011/’12.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde mbo schoolverlaters, gemiddelde over schooljaren 2009/'10, 2010/'11 en 2011/'12.

Maatwerktabellen met de arbeidsmarktpositie en lonen één jaar na schoolverlaters, gemiddeld voor mbo-schoolverlaters uit schooljaren 2009/'10, 2010/'11 en 2011/'12.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie en lonen direct en één jaar na schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs uit schooljaar 2011/’12.

Deze tabel bevat per jaar en per gemeente het aantal toekenningen van nieuwe bijstandsuitkeringen (instroom) en het aantal beëindigingen van lopende bijstandsuitkeringen (uitstroom), evenals de stand aan het eind van het voorgaande jaar en aan het eind van het verslagjaar.

Ontwikkeling populatie weidevogels in de periode 1990-2014.

Maatwerktabellen over immigranten per jaar tussen 1999 en 2010, langdurige immigratie en tijdelijke arbeidsmigratie op 31 december 2012. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aantal personenauto's van 25 jaar of ouder en het totaal aantal auto's per gemeente in 2015.

Maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters uit het schooljaar 2010/’11 met arbeids- en onderwijsgegevens uit het jaar 2012.

Maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters uit het schooljaar 2010/’11 met arbeids- en onderwijsgegevens uit het jaar 2012.

Maatwerktabellen over gemaakte verplaatsingen en verreden kilometers in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014. Opdrachtgever: gemeente Utrecht.

Maatwerktabellen over werknemers in 21 sectoren naar beroepsgroep in 2013-2014 (tweejaarsgemiddelde). Opdrachtgever: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Maatwerktabel over de samenstelling en verdeling van inkomen en vermogen van Nederlandse huishoudens op 1 januari 2013. Van alle particuliere huishoudens met inkomen is het inkomen gemeten over 2012 en het vermogen op 1 januari 2013.De resultaten zijn uitgesplitst naar leeftijdsgroep van de hoofdkostwinner van het huishouden.Opdrachtgever: Centraal Planbureau (CPB)

Maatwerktabellen over kenmerken van huishoudens met referentiepersoon 15-64 jaar in 14 gemeenten op 1 januari 2014. Opdrachtgever: gemeente Arnhem.

Tabel en toelichting over het verzamelinkomen over 2012 van huishoudens uitgesplitst naar type huishouden in een aantal gemeenten en bijbehorende wijken of buurten. Het gaat om wijken in de gemeenten Oud-Beijerland, Binnenmaas, Korendijk en Cromstrijen, en buurten in de gemeente Strijen. Opdrachtgever: HW Wonen

Maatwerktabel over de loonverdeling van werknemers in de sector Zorg en Welzijn (exclusief de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk) in 2013. De resultaten van dit onderzoek gaan alleen over werknemers, de inkomens van zelfstandigen blijven buiten beschouwing. De tabel bevat informatie over het basisloon in het jaar 2013 van de hoofdbaan van werknemers in deze sector. Het basisloon is vergelijkbaar met het contractloon, maar exclusief 'bijzondere beloningen' (zoals bonussen en vakantiegeld) en exclusief overwerkloon. In de tabellen wordt ook een beeld geschetst van de loonverdeling wanneer medisch specialisten en werknemers in welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening buiten beschouwing worden gelaten. Opdrachtgever: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Maatwerktabellen met de deelname van het midden- en klein bedrijf aan aanbestedingen door de overheid, 2012 en 2014. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken

Maatwerktabellen over innovatie op regionaal niveau. Hiervoor heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS de Community Innovation Survey (CIS-enquête) geregionaliseerd. Opdrachtgever: Brainport Development

Oppervlakte akkerbouwgewassen in 2014 en 2015. Voor 2015 zijn dit nog voorlopige cijfers die gebaseerd zijn op de Landbouwtelling 2015.

Maatwerktabellen over kenmerken van deelnemers aan projecten van het Europees Sociaal Fonds programmaperiode 2014-2020. De tabellenset is op aanvraag te verkrijgen.Opdrachtgever: het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

In- en uitvoerwaarde naar Zwitserland in de eerste vier maanden van 2014 en 2015.

Afzet afgedekte zonnewarmte systemen, uitgesplitst naar sector en naar type systeem in de jaren 2013 en 2014.

Maatwerktabel over de regionale spreiding van eerste- en tweedegeneratieallochtonen uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa op 1-1-2015. Opdrachtgever: Verwey-Jonker Instituut.

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij ondersteuning nodig hebben.

Maatwerktabellen over re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie en overige kenmerken van de ontvangers in het eerste halfjaar van 2014. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Maatwerktabellen over re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie en overige kenmerken van de ontvangers in het tweede halfjaar van 2013. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Maatwerktabellen over re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie en overige kenmerken van de ontvangers in het eerste halfjaar van 2013. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-schoolverlaters uit het schooljaar 2011/’12 met niet-geïntegreerde arbeidsmarktgegevens uit het jaar 2013.

Maatwerktabellen over het opleidingsniveau van mensen die een WWB-uitkering ontvangen, ultimo september 2011. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Rapport over kenmerken van werknemers die werkzaam zijn in de branche FEDA (Federatie Aandrijven en Automatisering). Opdrachtgever: FEDA.

Maatwerktabellen over de arbeidsdeelname van personen met een technische opleiding uitgesplitst naar beroep, sector en diverse achtergrondkenmerken. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken (EZ).

Maatwerktabellen over werklozen en ontmoedigden naar soort uitkering over de periode 2003 t/m 2013. De tabellenset bevat informatie over de totale groep werklozen naar werkloosheidsduur, de groep werklozen waarvoor een aantal verschillende soorten uitkeringen als voornaamste inkomstenbron geldt naar werkloosheidsduur en de totale groep ontmoedigden naar voornaamste inkomstenbron. Opdrachtgever: Centraal Planbureau.

Tabellenset en onderzoekstoelichting over regionale verschillen gebruik AWBZ-zorg door ouderen en chronisch zieken in 2012

Maatwerktabellen over gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden uitgesplitst naar gemeente, wijk en inkomensklasse voor de provincie Overijssel voor het jaar 2002 en 2012. Opdrachtgever: Provincie Overijssel.

Statistiek van aantal huishoudens, type en samenstelling op 1 januari 2014. Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Rapportage en tabellenset over de beschikbaarheid van leegstaande woningen in Nederland op 1 juli 2013.

Bijgeplaatst aantal warmtepompen en de capaciteit hiervan (thermische vermogen) met gebruik van buitenluchtwarmte 2011-2014*

Bijgeplaatst aantal warmtepompen en de capaciteit hiervan (thermisch vermogen) met gebruik van ondiepe bodemwarmte, 2010-2014*

Invoer van ruwe aardolie per land in miljoen kilogram per land in de jaren 2008 tot en met 2014.

Maatwerktabellen over het aantal kinderen naar leeftijdscategorie op 1 januari 2015 op postcode 5 niveau.Opdrachtgever: Geodan.

Maatwerktabel met investeringen in materiële en immateriële vaste activa conform Nationale Rekeningen totalen, 2011 en 2012. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken (EZ).

Maatwerktabellen over het gebruik van regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs in de gemeente Amstelveen per buurt in 2012. Opdrachtgever: Gemeente Amstelveen.

Totaal afgelegde kilometers naar type voertuig op Nederlands grondgebied, 1990-2014. Voorlopige cijfers gebaseerd op de ontwikkeling van het voertuigenpark. In 2014 daalde het totale aantal voertuigkilometers in Nederland licht, met 0,2 procent. De sterkste afname is te zien bij de vrachtwagens en trekkers, die 2,6 procent minder kilometers reden in 2014.

Maatwerktabellen met uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en leveranciers buiten het midden- en klein bedrijf, 2013. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen. Als onderdeel daarvan publiceert CBS elk kwartaal tabellen over jeugdreclassering. De opzet van deze tabellen is afgestemd op de inzet van deze gegevens in de Strafrechtketenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In de tabellen zijn stand-, instroom- en uitstroomgegevens naar type jeugdreclasseringsmaatregel (en leeftijd) weergegeven. Het gaat om twee tabellen: één tabel met stand-, instroom- en uitstroomgegevens op landelijk niveau en één tabel met stand-, instroom en uitstroomgegevens op arrondissementsniveau.

Maatwerktabellen over personen van 60 tot en met 65 jaar, uitgesplitst naar (combinaties van) inkomstenbronnen arbeid, uitkering en pensioen. De peilmomenten zijn 28 september 2012 en 27 september 2013. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dit rapport beschrijft de werkgelegenheid in de sector Agrarisch en groen en de schadelast van deze sector ten aanzien van het Wachtgeldfonds in 2013. Daarnaast worden cijfers gepresenteerd over wajongers die werkzaam zijn in deze sector. Gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: Colland sectorraad.

Maatwerktabellen over werknemers met een baan op of onder het wettelijk minimumloon op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december 2013. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze tabellen zijn afkomstig uit het project Urban Audit, waarin voor de lidstaten van de Europese Unie (EU) vergelijkbare informatie is verzameld over de leefsituatie in steden met meer dan 50 duizend inwoners.

Rapport over kenmerken van werknemers die werkzaam zijn in de branche Vertaz (Branche-Organisatie Technische Handel). Opdrachtgever: Vertaz.

Maatwerktabellen over personen zonder inschrijving maar met een baan in Nederland die binding hebben met Duitsland en België, december 2012. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het CBS heeft drie maatwerktabellen samengesteld in opdracht van de onderzoekers Prof. Dr F. Bovenkerk (Universiteit Utrecht) en Dr. C.M. Fokkema (NIDI-KNAW) ten behoeve van hun artikel 'Criminaliteit onder Marokkaanse jongemannen in Nederland: speelt regionale herkomst een rol?' welke op 13 april 2015 in Tijdschrift voor Criminologie verscheen.

Het onderzoeksrapport en de bijbehorende tabellenset brengen in beeld welk deel van het Nederlands midden- en kleinbedrijf wel investeert in R&D, maar niet actief is op buitenlandse markten

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van deelnemers na afloop van een ESF project of traject volgend op een ESF-project. Opdrachtgever: het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Aantal leerlingen dat uitstroomt uit het praktijkonderwijs naar een baan (van meer of minder dan 12 uur), bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, uitgesplitst naar geslacht, herkomstgroepering en leeftijd.

Maatwerktabel over de regionale spreiding van eerste- en tweedegeneratieallochtonen uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa op 1-1-2014. Opdrachtgever: Verwey-Jonker Instituut.

Maatwerktabel met kernindicatoren naar bedrijfsgrootte conform Nationale Rekeningen totalen, raming 2013. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken (EZ).

Maatwerktabellen over het aantal en aandeel huishoudens met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar dat kinderopvangtoeslag ontvangt naar type huishouden, aantal ouders in het huishouden met primair inkomen, de deeltijdfactor van werkende ouders en het bruto huishoudensinkomen, 2007-2013. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens uitgesplitst naar wijk, buurt, type woning en huishoudenskenmerken. Opdrachtgever: woningcorporatie Woonstede

Het aantal personenauto's per 1000 inwoners in Amsterdam is onder de 18-23 jarigen de afgelopen 4 jaar met 21 procent gedaald. Ook het autobezit van de 23-30 jarigen is in deze periode gedaald (13 procent). De 80-plussers in Amsterdam bezitten juist steeds vaker een auto. In 2010 waren dit 192 auto’s per 1000 inwoners, in 2014 is dit aantal naar 214 gestegen.

Wederuitvoer en uitvoer Nederlands product naar Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en China in 2006, 2009, 2012, 2013 en 2014 (t/m oktober).

Brandstofverbruik en CO2-emissies van bestelauto's uitgespitst naar brandstof en leeftijd voertuig. De cijfers zijn berekend in opdracht van de EmissieRegistratie en in samenwerking met TNO.

Maatwerktabellen over kinderen van 8-26 jaar in de gemeente Haarlemmermeer, uitgesplitst naar huishoudensinkomen, opleidingsniveau van de ouders, leeftijdscategorie, wijk en buurt. Opdrachtgever: gemeente Haarlemmermeer.

Export van het Nederlands product naar EU-landen en de rest van de wereld in de periode 2002-2013.

Personen in bezit van een motor in de jaren 2010 tot en met 2014, per leeftijdsklasse. Verder in deze tabel het aantal mannen en vrouwen die eigenaar zijn van een motor.

Maatwerktabel over banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector, 2012-2013. Opdrachtgever: UWV WERKbedrijf

Maatwerktabellen over kenmerken van huishoudens waarvan minimaal één lid een uitkering in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW) ontvangt in 2012. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Maatwerktabellen over het aantal kinderen, inclusief verdeling naar leeftijdsklassen, en aantal huishoudens, met verdeling naar aantal verdieners in het huishouden, naar postcode 5 niveau op 31 december 2012. Opdrachtgever: Geodan.

Maatwerktabellenset over migranten die afkomstig zijn uit de Europese Unie of uit een van de kandidaat-lidstaten en die in Nederland wonen, werken of een uitkering ontvangen. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Maatwerktabellen over arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt. Het gaat om migranten die afkomstig zijn uit de Europese Unie en die in Nederland wonen of werken. Opdrachtgever: Het Economisch Technologisch Instituut Limburg (E,til).

Deze tabel bevat de gegevens die het CBS heeft samengesteld voor de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014 (MIR 2014). De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014 brengt het doelbereik in beeld van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In totaal zijn voor deze monitor ruim 50 indicatoren ontwikkeld. Het CBS heeft voor vijf indicatoren gegevens geleverd en daarnaast voor een viertal indicatoren van het losgelaten beleid. In de meeste gevallen ging het om het aantal woningen, soms het aantal inwoners. De gegevens in deze tabel beschrijven de ontwikkeling tussen 2000 en 2012 gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2012. Hierdoor kunnen de gegevens beter door de tijd heen met elkaar worden vergeleken, ongeacht gemeentegrenswijzigingen in de tussenliggende periode. Van een gering aantal woningen en inwoners is de exacte ligging niet in coördinaten bekend. Zoveel mogelijk zijn deze met behulp van andere bronnen toegedeeld. Het totaal van inwoners en woningen binnen en buiten de omlijnde gebieden (contouren) is daardoor niet altijd gelijk aan het gemeentelijk totaal.

Maatwerktabel over het gebruik van jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg door personen van 0 tot 18 jaar in Borsele, naar 4-positie postcodegebied. Opdrachtgever: gemeente Borsele.

De tabellen schetsen een beeld van de intensiteit van de bilaterale economische relatie tussen Nederland en de door Nederlandse diplomatieke posten gedekte buitenlandse regio’s in vijf landen.Opdrachtgever: ministerie van Buitenlandse Zaken

Importwaarde mobiele telefoons in 2014.

Maatwerktabel met alle werknemers in Nederland op 31 december 2012, uitgesplitst naar sector, werkprovincie en grootteklasse. Opdrachtgever: goedbezig.nu.

Bij de productie van elektriciteit wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen, wat leidt tot emissies van CO2. Voor evaluatie van energie- en klimaatbeleid is het nuttig om de productie en/of het verbruik van elektriciteit om te rekenen naar fossiel energieverbruik en CO2-emissie.

In deze tabel cijfers over de bijdrage van de Nederlandse export aan de economie in de jaren 2010 tot en met 2013.

Wederuitvoer, uitvoer Nederlands product en totale Nederlandse uitvoer van goederen onderverdeeld naar land, 2006 tot en met 2013.

Maatwerktabellen over jongeren van 18-27 jaar, uitgesplitst naar thuiswonend, onderwijsvolgend, werkend en hoogst behaalde diploma. Opdrachtgever: Panteia.

De term expats is algemeen bekend, maar een algemeen gangbare definitie van deze groep buitenlandse werknemers ontbreekt

Het percentage vrijgezelle boeren per gemeente in 2013. Cijfers op basis van de Landbouwtelling en het Sociaal Statistisch Bestand.

Cijfers over het aandeel boeren zonder partner op nationaal en gemeentelijk niveau. Ook zijn er cijfers opgenomen over het aantal vrijgezelle boeren naar stedelijkheid en bedrijfsgrootte.

Aantal houtketels >18 kW voor warmte bij bedrijven, uitgesplitst naar vermogensklasse en sector, eind 2013.

Bijgeplaatst, uit gebruik genomen en opgesteld vermogen van houtketels > 18 kW voor warmte bij bedrijven naar sector.

Vermogen en elektriciteitsproductie van zonnestroom naar sector.

Nederlandse brom- en snorfietsen in de gemeente Amsterdam op naam van natuurlijke personen naar bouwjaar, brandstof en postcode , stand 1 januari 2014. In de gemeente Amsterdam rijden in 2014, in vergelijking met andere Nederlandse gemeentes, de meeste snor- en bromfietsen van particulieren rond. Bijna 28 duizend snorfietsen en 23 duizend bromfietsen. Daarnaast zijn ook de meeste brommobielen, ongeveer 500, in Amsterdam te vinden. In Amsterdam is 1 op de 40 snorfietsen elektrisch, bij bromfietsen is dat 1 op de 150.

In 2013 zijn er ongeveer een half miljoen personenauto’s gesloopt en geëxporteerd. Dit is een toename van 23 procent in vergelijking met 2006. Werd in 2006 het grootste deel (55 procent) gesloopt, in 2013 is het merendeel (55 procent) export.

Maatwerktabel met kernindicatoren naar bedrijfsgrootte over 2011 en 2012, conform Nationale Rekeningen totalen. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken (EZ).

Maatwerktabel over internationale handel in goederen naar bedrijfsgrootte over 2011 en 2012. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken (EZ).

Maatwerktabel met daarin het gemiddeld bruto uurloon per persoon, uitgesplitst naar opleidingsniveau, voor peilmomenten september 2008, 2010 en 2012. Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Totale invoer en de invoer mobiele telefoons en smartphones, januari 2007 tot en met oktober 2014.

Maatwerktabellen over het gebruik van jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg door personen van 0 tot 18 jaar in Rotterdam, naar 4-positie postcodegebied en buurt. Opdrachtgever: gemeente Rotterdam.

Goederenvervoer zeevaart naar soort vracht in 2000 en 2013.

Maatwerktabellen over de samenloop van verschillende regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs in 2012 in de gemeente Wijdemeren. Opdrachtgever: Gemeente Wijdemeren.

Maatwerktabellen over de samenloop van verschillende regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs in 2012 in de gemeenten Stichtse Vecht en Weesp. Opdrachtgever: Gemeenten Stichtse Vecht en Weesp.

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 64-jarigen in Nederland in 2013. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Goederen geladen in Nederland naar afstandsklasse, 2012

Maatwerktabellen over het aantal banen, arbeidsjaren en zelfstandigen in de culturele sector.Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Trend geweld tegen ouderen (65 jaar of ouder) versus de totale Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder, 2008/2009-2010/2011

Uitvoerwaarde van landbouwmachines en machines voor de voedingsindustrie, onderverdeeld naar export uit Nederlands product en wederuitvoer (jan-jun 2014).

Tabellen met informatie over verschillende aspecten van ziekteverzuim uitgesplitst naar sector, vestigingsgrootte en opleidingsniveau. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Goederenoverslag per gemeente. Geloste en geladen goederen (per goederensoort) in tonnen en geloste en geladen zeecontainers in teu.

Het gebruik van kinderopvang in Etten-Leur en Roosendaal: aantal opvanguren, kinderen en huishoudens uitgesplitst naar soort opvang, persoonskenmerken kind en aanvrager, huishoudensinkomen en gemeente, wijk en buurt. Opdrachtgever: de Kober Groep.

Het gebruik van kinderopvang in Nederland: aantal opvanguren, kinderen en huishoudens uitgesplitst naar soort opvang, persoonskenmerken kind en aanvrager, huishoudensinkomen en gemeente, wijk en buurt. Deze tabellenset bevat een herberekening van de gegevens over 2012, exclusief de huishoudens die onder de wetgeving van 2013 niet meer in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Opdrachtgever: Bureau Buitenhek.

Aantal personenauto's in Dokkum per postcode in de jaren 2005, 2010 en 2014.

Aantal gestopte eenmanszaken in het eerste halfjaar van 2013 en 2014.

Het gebruik van kinderopvang in 63 gemeenten: aantal opvanguren, kinderen en huishoudens uitgesplitst naar soort opvang, persoonskenmerken kind en aanvrager, huishoudensinkomen, opleidingsniveau aanvrager en gemeente, wijk en buurt. Opdrachtgever: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).

Het gebruik van kinderopvang in Nederland: aantal opvanguren en kinderen uitgesplitst naar soort opvang en gemeente. Opdrachtgever: Fonds Collectieve Belangen (FCB).

Het gebruik van kinderopvang in Breda: aantal opvanguren, kinderen en huishoudens uitgesplitst naar soort opvang, persoonskenmerken kind en aanvrager, huishoudensinkomen en gemeente, wijk en buurt. Opdrachtgever: gemeente Breda.

Het gebruik van kinderopvang in Breda: aantal opvanguren, kinderen en huishoudens uitgesplitst naar soort opvang, persoonskenmerken kind en aanvrager, huishoudensinkomen en gemeente, wijk en buurt. Opdrachtgever: gemeente Breda.

Het gebruik van kinderopvang in Emmen: aantal opvanguren, kinderen en huishoudens uitgesplitst naar soort opvang, persoonskenmerken kind en aanvrager, huishoudensinkomen en gemeente, wijk en buurt. Opdrachtgever: gemeente Emmen.

Overzicht van de belangrijkste exportpartners van Nederland op basis van de cijfers in de periode januari tot en met augustus 2014.

Maatwerktabellen over gezinsvormers en hun referenten en migranten met andere migratiemotieven in de periode 2006-2011, uitgesplitst naar persoonskenmerken, leefsituatie en inkomen. Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Aantal personenauto's op naam van 65-plussers naar gemeente op 1 januari 2005, 2008 en 2014.

Cijfers over de oppervlakte landbouwgrond met (peilgestuurde) buisdrainage en de diepte van deze drainage ten opzichte van het maaiveld in 2012.

De factsheet schetst de economie van Japan en de bilaterale economische relaties met Nederland. De factsheet is bedoeld als ondersteunende informatie bij de economische missie naar en het staatsbezoek aan Japan in oktober 2014.

Maatwerktabellen over de huishoudenspositie van AOW-ontvangers volgens de AOW-registratie en volgens de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), 2012 en 2013. Opdrachtgever: Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Op verzoek van het ministerie van SZW levert het CBS gegevens aan over de participatie van personen in dertien Nederlandse arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de LMP database van Eurostat. Dit rapport bevat de voorlopige cijfers over 2013 en de definitieve cijfers over 2012.

Bijgaande tabel bevat het aantal werkloosheidsuitkeringen die zijn beëindigd in augustus 2014. De uitkeringen zijn gedetailleerd naar leeftijd en reden van beëindiging

In deze map zijn negen tabellen samengebracht met gegevens over inkomen, arbeidsdeelname, opleidingsniveau, vermogen en vrijwilligerswerk naar Waddengeboed, provincie, COROP en gemeente. Ook zijn drie tabellen opgenomen met informatie over sociale samenhang per provincie.

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters per opleiding. Het betreft de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters uit het schooljaar 2010/'11, direct en één jaar na schoolverlaten. De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Aan het ministerie van OCW zijn tabellen geleverd over de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde mbo-schoolverlaters. Het betreft de gemiddelde aantallen gediplomeerden per opleiding voor de schooljaren 2008/’09, 2009/’10 en 2010/’11. De arbeidsmarktpositie is één jaar na het schoolverlaten bepaald.

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters per opleiding. Hierbij zijn de gemiddelde aantallen schoolverlaters per opleiding berekend voor de schooljaren 2008/’09, 2008/’10 en 2010/’11. De arbeidsmarktpositie is één jaar na schoolverlaten bepaald. De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de lonen van mbo-schoolverlaters per opleiding met een baan als werknemer. De lonen zijn berekend op basis van gemiddelde aantallen schoolverlaters per opleiding voor de schooljaren 2008/’09, 2008/’10 en 2010/’11. De lonen zijn bepaald direct en één jaar na schoolverlaten. De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters per opleiding. Hierbij zijn de gemiddelde aantallen schoolverlaters per opleiding berekend voor de schooljaren 2008/’09, 2008/’10 en 2010/’11. De arbeidsmarktpositie is één jaar na schoolverlaten bepaald. De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Aan het ministerie van OCW zijn tabellen geleverd over de mbo-leerlingen ingeschreven in het schooljaar 2010/’11. Van deze groep is per opleiding de door- en uitstroom in kaart gebracht.