Gbapersoontab: Persoonskenmerken van alle in de (GBA) ingeschreven personen, gecoördineerd

Het team microdataservices van CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en Bevat van alle personen die vanaf 1 januari 1995 in de gemeentelijke bevolkingsregisters voorkomen de demografische achtergrondgegevens (bijvoorbeeld geslacht, geboortejaar, migratieachtergrond) die niet of nauwelijks wijzigen. De component is een gecoördineerde versie en bevat informatie vanaf 1 januari 1995 tot en met 31 december JJJJ. Per versie is alleen de informatie over het laatste jaar gecoördineerd.

Downloads