Statistiek Wet Inburgering 2022

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert het CBS onderzoek uit naar inburgeringsplichtigen onder de Wet inburgering 2021. Er wordt onder andere gekeken naar terreinen als de inburgeringsplicht, het inburgeringstraject, arbeidsparticipatie, sociale zekerheid, onderwijs en uitkeringen.

Deze documentatie beschrijft de databestanden die als basis dienen voor dit onderzoek (Statistiek Wet inburgering 2022) met gegevens tot en met eind 2022. In totaal zijn er zeven databestanden.

Het basisbestand bevat informatie over de doelgroep inburgeringsplichtigen, demografische kenmerken (als nationaliteit, leeftijd en geslacht), onderwijs (als diplomawaarderingen en laatst gevolgde onderwijs in Nederland) en kenmerken over de inburgeringsplicht (als vrijstellingen, ontheffingen, ingangsdatum inburgeringsplicht en –termijn, leningen en leerbaarheidstoetsen).

Het bestand gemeente bevat de kenmerken die gemeenten hebben aangeleverd aan het CBS en die zijn opgenomen in de publicatie van de Statistiek Wet inburgering. In dit bestand zijn ook afgeleide variabelen als termijnen opgenomen.

In DUO_aanvullend zijn kenmerken opgenomen die DUO aan het CBS heeft geleverd ten behoeve van de Statistiek Wet inburgering, die niet in het basisbestand zitten.

Het COA-bestand bevat kenmerken die COA aan het CBS heeft geleverd en die zijn opgenomen in de publicatie van de Statistiek Wet inburgering.

In het bestand huishouden_en_wonen zijn per maand demografische kenmerken als nationaliteit, type huishouden, plaats in het huishouden, burgerlijke staat, woongemeente/- wijk/-buurt en opvanglocatie en –overeenkomst van COA opgenomen.

In het bestand onderwijs zijn per maand gegevens over gevolgd onderwijs en behaalde diploma’s opgenomen.

Het werk_en_uitkering bestand bevat op maandniveau informatie over banen, uitkeringen en re-integratievoorzieningen.