© Hollandse Hoogte

Producten UDC

Voor het beantwoorden van lokale beleidsvragen is maatwerk van lokale data nodig.
Het CBS kan hiervoor de nationale (enquête- en register-) data ‘’vertalen’’ naar het regionale en lokale niveau én indien wenselijk koppelen aan beschikbare gemeentelijke data. Het  CBS beschikt binnen de kaders van de statistiek-wet als enige organisatie in Nederland over ruim 170 nationale registers met een schat aan informatie. Internationaal gezien loopt het CBS voorop in het gebruik van registerinformatie en het (geanonimiseerd) koppelen van data op persoonsniveau. Daarmee kunnen ook dwarsverbanden worden gelegd tussen verschillende beleidsterreinen. Het CBS kan bijvoorbeeld over kleine groepen (‘kinderen jonger dan 5 jaar in een eenoudergezin met kans op armoede’) informatie leveren die tot nieuwe inzichten kan leiden. Die inzichten leiden op hun beurt weer tot beter, datagedreven beleid met als mogelijk resultaat een ‘’betere’’ plaats of provincie en mogelijke besparingen op de begroting.

Binnen een UDC kan ook worden gezocht naar nieuwe databronnen in aanvulling op de data die er al zijn. Denk daarbij ook aan big data-bronnen, zoals sensoren en mobiele telefonie-data.