Profielen instroom Sociaal Domein

Wat is het?

In dit onderzoek zijn de mogelijkheden verkend van ‘machine learning’ voor het voorspellen van instroom in of uitstroom uit het sociaal domein in de gemeente Eindhoven. Daarbij is gebruik gemaakt van een dataset die de variabelen uit een bestand voor VNG Realisatie combineert met instroomgegevens over 2015. Uit de analyse komen een aantal profielen van bijstandsinstromers naar voren. Vervolgens is bepaald hoe vaak deze profielen in de gemeente voorkomen.

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  1. Allereerst zijn risicoprofielen opgesteld voor instroom in de bijstand in heel Nederland. Aan de hand van persoons- en life eventvariabelen zijn groepen gemaakt met een hoog of laag risico op instroom. Hieruit volgen profielen van personen met een groot instroomrisico in het sociaal domein.
  2. Vervolgens zijn deze profielen gebruikt om in kaart te brengen hoeveel inwoners van de gemeente in elk profiel zitten, en wat de instroomkans per profiel is voor de inwoners. Daarnaast wordt duidelijk hoeveel instromers per profiel de gemeente kent.

Dit onderzoek is mogelijk voor elke regeling die het sociaal domein kent; regelingen op het gebied van participatie, jeugd en Wmo.

Wat levert het op?

Inzicht in welke groepen mensen in de gemeente de grootste kans hebben om in te stromen in het sociaal domein, en waar en hoe vaak deze mensen in de gemeente voor komen.

Detailniveau

Gemeente, wijk.

Betrokken UDC’s

Eindhoven, Heerlen.