Migratie en integratie

Boeken dossier migratie en integratie

Jaarlijks onderzoek op registerdata naar de opvang en integratie van asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen, 2014-2018

Relatie tussen de VS en Nederland: investeringen, handel, exportverdiensten, multinationals en werknemers, migratie.

Stand van zaken integratie in Nederland: waarin verschillen personen met een (tweede generatie) migratieachtergrond van personen met een Nederlandse achtergrond en op welke gebieden zijn de verschillen klein?

Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014 tot juli 2017 naar Nederland zijn gekomen

Cohortstudie van asielmigranten die in januari 2014-juli 2016 naar Nederland zijn gekomen

Stand van zaken integratie in Nederland

Het Jaarrapport Integratie 2012 zet een aantal onmisbare statistische feiten en ontwikkelingen op een rij.

In deze publicatie wordt de ontwikkeling van de meetlat sociaal kapitaal beschreven. Dit is een index waarbij een set indicatoren gerelateerd aan participatie en vertrouwen worden gecombineerd tot één cijfer.

In dit rapport zijn de eerder verschenen rapporten Landelijke natuurmeetnetten van het NEM en Landelijk Verspreidingsonderzoek samengevoegd en geactualiseerd.

Dit boek beschrijft sociale samenhang vanuit het drieluik participatie, vertrouwen en integratie. Aan de orde komen sociale contacten, hulp geven aan anderen, lidmaatschap van verenigingen en inzet als vrijwilliger daarvoor en deelname aan verkiezingen en politieke acties..

Het Jaarrapport Integratie 2010 zet een aantal onmisbare statistische feiten en ontwikkelingen met betrekking tot integratie van niet-westerse allochtonen op een rij.

De Veiligheidsmonitor Rijk 2008 beschrijft verschillende objectieve en subjectieve aspecten van veiligheid en het functioneren van de politie.

De Integratiekaart heeft tot doel de integratie van allochtonen door de tijd heen zo feitelijk mogelijk te volgen.

De Integratiekaart heeft tot doel de integratie van allochtonen door de tijd heen zo feitelijk mogelijk te volgen.

Het Jaarrapport Integratie 2005 beschrijft de positie van etnische minderheden in Nederland en de ontwikkelingen die hierin de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.

De publicatie Allochtonen in Nederland 2004 gaat in op de positie van de niet-westerse allochtonen in vergelijking met de autochtone bevolking.

De publicatie Allochtonen in Nederland 2003 gaat in op de positie van de niet-westerse allochtonen in vergelijking met de autochtone bevolking.

De situatie van de niet-westerse allochtonen in Nederland verschilt op een aantal punten met die van de autochtonen. Achterstand is er bij de niet-westerse allochtonen op het gebied van onderwijs, arbeid en inkomen. De werkloosheid onder hen is de afgelopen jaren echter sterk afgenomen.

De publicatie Allochtonen in Nederland 2001 gaat in op de positie van de niet-westerse allochtonen in vergelijking met de autochtone bevolking.

In een samenwerkingsproject van het CBS, Prismant en de Afdeling Epidemiologie & Biostatistiek van het AMC is een methodologische studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van het anoniem koppelen van landelijke registraties van ziekenhuisopnamen, bevolking en sterfte. Dit biedt mogelijkheden voor het verrichten van statistische analyses naar de samenhang tussen ziekte- en sterftegegevens, ook als de sterfte pas na enkele jaren optreedt.

De publicatie Allochtonen in Nederland 2000 gaat in op de positie van de niet-westerse allochtonen in vergelijking met de autochtone bevolking.