Migratie en integratie

Boeken dossier migratie en integratie

Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014 tot juli 2017 naar Nederland zijn gekomen

Cohortstudie van asielmigranten die in januari 2014-juli 2016 naar Nederland zijn gekomen

Stand van zakken integratie in Nederland

Het Jaarrapport Integratie 2012 zet een aantal onmisbare statistische feiten en ontwikkelingen op een rij.

Dit jaarrapport 2012 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

Dit is de zesde editie van de Emancipatiemonitor. Deze monitor die tweejaarlijks verschijnt, geeft een beeld van de stand van zaken in het emancipatieproces.

In het Jaarboek onderwijs in cijfers 2010 presenteert het CBS de meest actuele informatie over het onderwijs: over leerlingen, onderwijsinstellingen en onderwijsuitgaven, over stromen en cohorten. Daarnaast komen speciale onderwerpen aan bod.

De publicatie Demografische kerncijfers per gemeente bevat vier overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente en provincie.

Dit boek beschrijft sociale samenhang vanuit het drieluik participatie, vertrouwen en integratie. Aan de orde komen sociale contacten, hulp geven aan anderen, lidmaatschap van verenigingen en inzet als vrijwilliger daarvoor en deelname aan verkiezingen en politieke acties..

Het Jaarrapport Integratie 2010 zet een aantal onmisbare statistische feiten en ontwikkelingen met betrekking tot integratie van niet-westerse allochtonen op een rij.

De publicatie biedt aan de hand van negen dimensies van de kwaliteit van leven een totaalbeeld van de welvaart en het welzijn van Nederlandse burgers. Voor de verschillende aspecten van de kwaliteit van leven is aangegeven hoe het er momenteel voor staat in ons land, welke veranderingen zich hebben voorgedaan en hoe die ontwikkelingen verschillen tussen bevolkingsgroepen.

Dit is de vijfde editie van de Emancipatiemonitor. In deze monitor worden de meest recente cijfers over de stand van zaken van het emancipatieproces gepubliceerd.

Dit is het jaarrapport 2008 van de Landelijke Jeugdmonitor. Deze publicatie beschrijft de Nederlandse jeugd van 0 tot 25 jaar aan de hand van de cijfers die op de website Landelijke Jeugdmonitor staan.

De Armoedemonitor 2007 bevat de meest actuele gegevens over armoede in Nederland. De gegevens zijn verzameld en geanalyseerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Op vele gebieden is de Nederlandse samenleving in beweging. Vaak zijn de veranderingen markant in een historisch of Europees perspectief, op andere terreinen is sprake van continuïteit.

Een theoretische verdieping en een thematische verbreding van de Integratiekaart 2006

De Integratiekaart heeft tot doel de integratie van allochtonen door de tijd heen zo feitelijk mogelijk te volgen.

De Armoedemonitor 2005 bevat de meest actuele gegevens over armoede in Nederland. De gegevens zijn verzameld en geanalyseerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De Integratiekaart heeft tot doel de integratie van allochtonen door de tijd heen zo feitelijk mogelijk te volgen.

Het Jaarrapport Integratie 2005 beschrijft de positie van etnische minderheden in Nederland en de ontwikkelingen die hierin de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.

De publicatie gaat in op op talrijke facetten van het enquêteonderzoek onder allochtonen.

Het rapport beschrijft het aandeel is van autochtone en allochtone bevolkingsgroepen in de van criminaliteit verdachte personen. Voor het eerst zijn op landelijk niveau statistische gegevens samengesteld over de achtergronden van bij de politie geregistreerde verdachten van misdrijven. De uitkomsten zijn het resultaat van een gezamenlijk onderzoeksproject van WODC en het CBS.

De publicatie Allochtonen in Nederland 2004 gaat in op de positie van de niet-westerse allochtonen in vergelijking met de autochtone bevolking.

De publicatie Allochtonen in Nederland 2003 gaat in op de positie van de niet-westerse allochtonen in vergelijking met de autochtone bevolking.

De situatie van de niet-westerse allochtonen in Nederland verschilt op een aantal punten met die van de autochtonen. Achterstand is er bij de niet-westerse allochtonen op het gebied van onderwijs, arbeid en inkomen. De werkloosheid onder hen is de afgelopen jaren echter sterk afgenomen.

De publicatie Allochtonen in Nederland 2001 gaat in op de positie van de niet-westerse allochtonen in vergelijking met de autochtone bevolking.

De publicatie Allochtonen in Nederland 2000 gaat in op de positie van de niet-westerse allochtonen in vergelijking met de autochtone bevolking.