Regio

Artikelen dossier asielzoekers

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Nederland is in 2019 toegenomen tot 308 duizend euro. In Noord-Holland werd gemiddeld het meeste voor een huis betaald.

Gemeenten verwachten in 2020 bijna 51 miljoen euro aan hondenbelasting op te halen. Dat is 2,9 procent minder dan in 2019. In 2020 heffen 193 gemeenten hondenbelasting, 8 minder dan in 2019.

Op 1 januari 2019 stonden 91,5 duizend woningen administratief leeg, waarvan 36 procent, ongeveer 33 duizend woningen, langdurig.

In 2019 werden bijna 71 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is ruim 6 procent meer dan in 2018 en het hoogste aantal in tien jaar tijd.

Gemeenten verwachten dit jaar 10,8 miljard euro aan gemeentelijke heffingen te ontvangen. Dat is 6,3 procent meer dan in 2019.

In 2019 groeiden de grote steden het meest, vooral door migratie. Relatief de meeste inwoners kregen randgemeenten er bij, vooral door verhuizingen. 63 gemeenten kregen te maken met bevolkingskrimp.

In 2020 blijft de gemeentelijke indeling uit 2019 gehandhaafd. Opnieuw telt ons land dan 355 gemeenten. Het is voor het eerst sinds 2008 dat er geen gemeenten worden samengevoegd of heringedeeld in nieuwe gemeenten.

Sinds het einde van de economische crisis groeide tussen 2013 en 2018 het aantal banen van werknemers in vrijwel alle COROP-regio’s. Alleen in de regio Delfzijl en omgeving nam het aantal werknemersbanen af. De grootste relatieve groeiers zijn Zuidwest-Overijssel, Delft en Westland en Midden-Noord-Brabant.

Autobezitters in Nederland gaan 147 miljoen euro meer betalen aan wegenbelasting in 2020 dan in 2019. De toename komt onder andere door een groeiend wagenpark, hogere tarieven, en de fijnstoftoeslag.

Wat zijn de honderd leukste cijfers van Nederland volgens het CBS? De top 100 van 2019

Mannen zijn in 2018 bijna 14 centimeter langer dan de gemiddelde vrouw. Dit lengteverschil is sinds 1981 met 2,3 centimeter toegenomen

In de meeste gemeenten was in 2018 op minder dan 3 kilometer rijden met de auto een bibliotheekvoorziening aanwezig. Het landelijke gemiddelde was minder dan 2 kilometer. Dat geldt ook voor de grotere bibliotheeklocaties met brede dienstverlening.

Een overzicht van immigranten met een eerste-generatie Poolse of Syrische migratieachtergrond gevestigd in Nederland sinds 2015.

Nederlandse gemeenten zamelden in 2018 gemiddeld 494 kilogram huishoudelijk afval per inwoner in. De Waddengemeenten en enkele Zeeuwse kustplaatsen, met relatief veel toeristen ten opzichte van het aantal inwoners, halen het meeste afval per inwoner op. In niet-stedelijke gemeenten wordt het meeste afval opgehaald.

In 2018 zijn er 13 duizend woningen ontstaan door transformatie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, scholen en winkels. Regionale cijfers.

Beschrijving van het model en de woningbouwveronderstellingen die gebruikt zijn bij het maken van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050.

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS twee kaarten uit.

Het aantal in Nederland geboren jarigen is het hoogst in september (42,3 duizend per dag) en het laagst in december (38,7 duizend per dag). Op 25 september is het aantal jarigen het hoogst: 43,8 duizend

Tot 2035 zal 1 op de 5 gemeenten krimpen, vooral aan de randen van Nederland. Grote steden en randgemeenten zullen meer inwoners tellen. De meeste gemeenten zullen verder vergrijzen, vooral de krimpgemeenten. Ook wonen steeds meer mensen alleen.

Evaluatie van de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040 voor de periode 2015 tot 2018.

De regionale prognose 2019–2050 geeft een beeld van de ontwikkeling (groei en krimp) van de Nederlandse bevolking en van huishoudens per COROP-gebied en gemeente.

In 2018 woonden bijna 3 miljoen mensen alleen, 427 duizend meer dan in 2008. Alleenwonenden zijn relatief vaak twintigers, maar boven de zeventig is de kans om zonder anderen te wonen het grootst.

Tussen 2010 en 2018 bestond 2,4 procent van de nieuw gesloten verbintenissen uit partners van gelijk geslacht. Amsterdam telt verhoudingsgewijs de meeste huwelijken en partnerschappen tussen twee mannen, in Nijmegen is het aandeel verbintenissen tussen twee vrouwen het grootst.

Nederland telde op 1 juli 2019 bijna 17,2 duizend speed-pedelecs. Bijna 62 procent meer dan twee jaar eerder. Vooral 55-plussers schaften relatief vaak een snelle e-bike aan. De meeste speed-pedelecs stonden op 1 juli 2019 geregistreerd in de provincie Utrecht, namelijk 142 per 100 duizend inwoners.

Personen geboren op de voormalig Nederlandse Antillen en Aruba en migranten kiezen deels andere woonwijken op Sint Eustatius en Saba.

In 2018 verhuisde 12% van de gezinnen met kinderen jonger dan 4 jaar uit Amsterdam naar een andere gemeente. Ook uit de andere drie grote steden vertrokken meer jonge gezinnen dan uit kleinere gemeenten. Gezinnen met een hoger inkomen verlaten de grote stad het vaakst, evenals gezinnen zonder migratieachtergrond.

Op 1 januari 2019 woonden er 2 189 honderdplussers in Nederland. Dat zijn er 9 meer dan een jaar eerder en 36 minder dan in 2017. 85 procent van de honderdplussers is vrouw. In de provincie Zeeland wonen relatief de meeste honderdplussers.

In dit rapport is beschreven hoe het CBS de kwaliteitsanalyse van Mezuro-data op verzoek van Mezuro heeft uitgevoerd.

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Nederland is in 2018 toegenomen tot ruim 287 duizend euro. Het prijsverschil van woningen in gemeenten met de hoogste en laagste gemiddelde verkoopprijs was met 760 duizend euro nog nooit zo groot.

De lasten van provincies gezamenlijk zijn in de jaren 2016-2019 teruggelopen met 11 procent. De voornaamste oorzaak is de overheveling van de taak ‘jeugdzorg’ naar de gemeenten.

In de periode 1996 tot en met 2015 is er het meeste woon-, bedrijven- en verkeersterrein bijgekomen in de provincie Zuid-Holland. De bebouwde ruimte nam in deze periode toe van 20,4 naar 23,4 procent van het totale oppervlak.

Zelfgerapporteerde woninginbraak en inbraakpreventie

Gemeenten verwachten dit jaar 10,2 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 4,3 procent meer dan in 2018.

De ontwikkeling van het aantal nieuwbouwwoningen en de woningvoorraad in 2017.

In 2019 verwachten Rijk en provincies ruim 5,9 miljard euro te aan motorrijtuigenbelasting te innen. Dat is ongeveer 200 miljoen euro meer dan in 2018.

Amsterdam kreeg er in 2018 10 duizend inwoners bij, Den Haag ruim 6 duizend, Rotterdam 5,5 duizend en Utrecht 5 duizend

Nederland telt vanaf 1 januari 2019 355 gemeenten, 25 minder dan een jaar eerder. Deze daling is de grootste sinds 2001 en is het gevolg van 12 gemeentelijke herindelingen. Daarbij waren 37 gemeenten en ruim 900 duizend inwoners (begin oktober) betrokken.

Hoeveel autobezitter kregen in 2017 een boete voor te hard rijden en werden ze vaker bekeurd op de snelweg of binnen de bebouwde kom?

Nederland telt in 2018 een recordaantal kapperszaken. Het aantal mensen dat als kapper werkt nam de afgelopen tien jaar echter niet toe. Bijna de helft van alle kappers is zelfstandig ondernemer.

Drie topografische kaarten met werknemersbanen per regio en per gemeente.

Werknemers gingen er het meest op vooruit, terwijl ouderen in doorsnee hun koopkracht zagen afnemen.

De koopkracht steeg het meest in gemeenten met relatief veel paren met kinderen en werkenden. De koopkracht van paren met kinderen nam relatief sterk toe met in doorsnee 1,8 procent, terwijl die van gepensioneerden afnam.

In 2017 zijn er 7 570 woningen ontstaan door transformatie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, winkels of fabriekspanden.

In 2017 hadden de provincies gezamenlijk 6,1 miljard aan baten tegen 5,3 miljard euro aan lasten. Het overschot van 0,8 miljard euro komt ten goede aan het eigen vermogen van provincies.

In 2016 ontvingen provinciale natuurorganisaties 142 miljoen euro aan inkomsten, terwijl dat in 2010 nog 165 miljoen euro was. Het verlies aan subsidie-inkomsten na 2010 werd deels beperkt door extra inkomsten uit contributies en giften, de postcodeloterij, en overige inkomsten, waaronder projecten en beleggingen.

Nederland vergrijst. Er wonen steeds meer ouderen in Nederland en het aantal kinderen dat geboren wordt is de laatste jaren gedaald. Dat betekent dat de demografische druk toeneemt. Hierin zijn regionaal echter aanzienlijke verschillen.

Nederland vergrijst. Er wonen steeds meer ouderen in Nederland en het aantal kinderen dat geboren wordt is de laatste jaren gedaald. Dat betekent dat de demografische druk toeneemt. Hierin zijn regionaal echter aanzienlijke verschillen.

Nederland vergrijst. Er wonen steeds meer ouderen in Nederland en het aantal kinderen dat geboren wordt is de laatste jaren gedaald. Dat betekent dat de demografische druk toeneemt. Hierin zijn regionaal echter aanzienlijke verschillen

Rol van bevolkingssamenstelling, chronische aandoeningen, beperkingen op gemeentelijke verschillen in ervaren gezondheid.

In de ene gemeente voelen meer mensen zich gezonder dan in de andere. Dat verschil hangt samen met de bevolkingsopbouw naar leeftijd, migratieachtergrond, opleiding en inkomen. Ook chronische aandoeningen en beperkingen spelen een rol. Ook na correctie voor al deze factoren blijven er verschillen in gezondheidservaring

In welke gemeente wonen meer vrouwen dan mannen? De geslachtsratio op 1 januari 2018, voor het inwonertal op 1 januari 2018.

In veel studentensteden en grote steden wonen meer jonge vrouwen dan jonge mannen. In de meeste gemeenten is er in de bevolking van 20 tot 25 jaar juist een (klein) mannenoverschot.

In 2017 telde Nederland 92 bedrijven met wijndruiventeelt, 4 meer dan een jaar eerder. Het areaal wijndruiven nam licht toe tot 157 hectare. Limburg en Gelderland zijn de belangrijkste wijnprovincies, met 32 en 23 procent van het totale druivenareaal. Noord-Brabant is in opkomst (13 procent).

In 2,1 miljoen huishoudens (27 procent) in Nederland was in 2016 geen (lease)auto, brom- of snorfiets, scooter, motor of bestelauto aanwezig

Steeds meer mensen van 75 jaar of ouder hebben een auto

Inwoners met een migratieachtergrond uit landen die meedoen aan het WK voetbal, wonen relatief vaak in gemeenten aan de rand van Nederland. Marokko en Duitsland hebben de meeste supporters in Nederland, Servië het minst.

Burgers noemen te hard rijden, hondenpoep en parkeerproblemen het vaakst als vormen van buurtoverlast die als eerste zouden moeten worden aangepakt

Prioritering van bevolking bij aanpak van vormen van buurtoverlast, naar bevolkingsgroepen en regio’s

Topografische kaarten van gemiddelde woonoppervlaktes van verschillende soorten huishoudens in Nederland.

In 2017 hadden meer mensen vertrouwen elkaar dan in eerdere jaren. Ook is er meer vertrouwen in instituties, zoals rechters, politie, Tweede Kamer en Europese Unie. Er zijn grote regionale verschillen, tussen gebieden en grote gemeenten.

Verschillen in geboorte, vruchtbaarheid, kinderen krijgen per gemeenten in 2017

In 2017 kregen 405 duizend jongeren jeugdzorg. Er werd vooral meer jeugdhulp door wijk-of buurtteams gegeven dan in eerdere jaren. Jeugdbescherming en jeugdreclassering namen af.

In 2017 verongelukten voor het eerst meer mensen op de fiets dan in een auto. Een kwart verongelukte op een e-bike

Het aantal doe-het-zelfwinkels is in de afgelopen tien jaar afgenomen. De omzet van kluswinkels, waaronder bouwmarkten, is toegenomen in 2017.

Interactieve kaartem van bedrijfsvestigingen per COROP-gebied en naar bedrijfstak

Het aantal gasten dat in 2017 in Nederlandse logiesaccommodaties verbleef, is gestegen naar 42 miljoen.

In 2018 verwachten gemeenten 9,7 miljard euro te heffen, waterschappen 2,8 miljard en provincies 1,6 miljard

De oppervlakte landbouwgrond bestemd voor de bollenteelt blijft stijgen

Op 1-1-2018 bood Flevopolder plaats aan 345000 inwoners, Noordoostpolder 47000 en Wieringermeer 12500

Gemeenteraadsverkiezingen 1931, 1935 en 1939, uitgebrachte stemmen, per partij

Interactieve kaarten over de gemiddelde woon-werkafstand van werknemers

Interactieve kaarten over de woon- en werklocatie van werknemers.

In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn 37 vestigingen van basisscholen van minder dan 145 leerlingen.

In 2015 maakten 257 duizend personen deel uit van studentenhuishoudens; 1,6 procent van de particuliere bevolking

Vijftigplussers, niet-westerse migratieachtergrond onder kiesgerechtigden en raadszetels voor gemeenteraadsverkiezing

Jongeren in de jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering per gemeente.

Tussen 2010 en 2017 is het aantal autodiefstallen dat bij de politie is aangegeven met 40 procent afgenomen

In de afgelopen twintig jaar groeide Almere zowel qua economie, als werkgelegenheid en aantal inwoners het snelst.

Het gestandaardiseerde besteedbaar inkomen van huishoudens per gemeente in 2015.

Welke naoorlogse stadswijken onttrekken zich aan het algemene beeld van achterstand?

Dit artikel gaat dieper in op de verschillen tussen naoorlogse wijken.

In 2017 registreerde de politie 11% minder verdachten van misdrijven dan in 2016

Het aantal ondervonden delicten per inwoner daalde tussen 2012 en 2017 met 29 procent

Het areaal met suikerbieten in Nederland is in één jaar tijd met 21 procent toegenomen.

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2017 met 3,5 duizend gedaald.

Aardgasverbruik van particuliere woningen, vrijstaande woningen, appartementen per gemeente in 2016.

Gemeenten verwachten 9,7 miljard euro aan gemeentelijke heffingen te innen in 2018, 2,5 procent meer dan in 2017.

De opbrengsten uit hondenbelasting dalen, mede omdat een groot aantal gemeenten de hondenbelasting niet meer innen.

Analyse van de arbeidsmarkt, werkgelegenheid per provincie

21 gemeenten krijgen na de verkiezingen op 21 maart meer zetels in de raad. 3 gemeenten moeten zetels inleveren.

Onder Nederlanders van 50 jaar en ouder is het motorbezit gegroeid

De arbeidsdeelname (arbeidsparticipatie) naar regio.

De gemiddelde verkoopprijs per gemeente van een huis in Nederland is in 2017 gestegen.

Hoeveel 80 plussers zijn er in Nederland en in welke gemeente wonen de meeste.

Het onderzoek gaat in op definitieverschillen en verschillen in dataverzameling.

In Limburg zijn ruim 14 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar gewisseld in 2017.

De ontwikkeling van de woningvoorraad en het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2018

In 91 van de 388 gemeenten is het aantal inwoners in 2017 gedaald.

Vanaf 1 januari 2018 telt Nederland 380 gemeenten, 8 minder dan een jaar eerder.

De gemeente Leiden is gestart met een samenwerking met het CBS

De provincies en het Rijk verwachten in 2018 ruim 5,7 miljard euro aan wegenbelasting te incasseren.

Bijna de helft van alle ondernemers die een bedrijf beginnen is jonger dan 35 jaar.

In het Rural Data Center Kempengemeenten gaan gemeenten samenwerken met CBS om tot meer datagedreven beleid te komen.

In 2016 verkaste 56% Van verhuizende Kempenaren naar andere woning in gemeente, 12% naar andere gemeenten in de streek

Kaart met denominatie van basisscholen per gemeente.

Onzekerheidsmarges rond regionale bevolkings- en huishoudensprognose van PBL/CBS en de methode die daarvoor is gebruikt

Huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens in grensgemeente Vaals

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS twee kaarten uit.

Factsheet met cijfers, grafieken en kaartjes over de regio Groningen-Assen.

Er zijn twee soorten kaarten: verhuizers uit een gemeente en verhuizers naar een gemeente.

Er zijn twee soorten kaarten: verhuizers uit een gemeente en verhuizers naar een gemeente.

Er zijn twee soorten kaarten: verhuizers uit een gemeente en verhuizers naar een gemeente

Er zijn twee soorten kaarten: verhuizers uit een gemeente en verhuizers naar een gemeente.

Analyse van de arbeidsmarkt, werkgelegenheid per provincie

Het aantal transformaties van gebouwen naar woningen per provincie

Door transformaties van bestaande gebouwen zijn in 2016 ruim 8 duizend nieuwe woningen ontstaan.

Inwoners uit Limburg en Drenthe maken voor meer dan de helft van hun dagelijkse ritten gebruik van de auto.

Gemiddelde WOZ-waarde woningen per gemeente, 2017

De ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde van woningen.

Gezinnen verhuizen vaak voordat hun oudste kind naar school gaat, vooral vanuit de grote stad

In een steeds groter deel van samenwonende stellen zijn beide partners hoogopgeleid.

De bevolking groeide in de eerste drie kwartalen 2017 met ruim 80 duizend inwoners, vooral door buitenlandse migratie

311 duizend jongeren kregen in de eerste helft van 2017 jeugdhulp. Een deel had al eerder jeugdzorg gekregen

Van alle huishoudens is 87 procent tevreden met de woning en 82 procent met de woonomgeving.

Het aantal taxibedrijven is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld.

De regionale spreiding van de industrie

Factsheet met algemene feiten en cijfers over de bevolking van Den Haag

Op 1 januari 2015 telde Nederland 106 duizend huishoudens met een vermogen van één miljoen euro of meer.

De gemeente Molenwaard heeft 43 molens met de status van rijksmonument.

Het aantal overnachtingen in Nederlandse hotels was in de eerste helft van 2017 9 procent hoger dan een jaar eerder.

Factsheet met informatie over de bevolking, jongeren en zzp’ers in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De gemeente Leidschendam-Voorburg en het CBS bundelen hun krachten op het gebied van data

Het geregistreerd partnerschap wint aan populariteit, maar 80 procent van de verbintenissen in 2016 was een huwelijk.

Nederlanders woonden in 2015 gemiddeld op 0,7 km van de dichtstbijzijnde basisschool in hun gemeente.

In 2016 nam het aantal kinderen in een bijstandsgezin toe met 2,1 procent.

In 2016 kwamen 76 mannen en 34 vrouwen om door moord of doodslag, 1 man en 9 vrouwen minder dan in 2015

Analyse van de arbeidsmarkt, werkgelegenheid per provincie

De trostomaat is de meest geteelde groente in de Nederlandse glastuinbouw

Werknemers woonden in 2015 gemiddeld 22,6 kilometer van hun werk af.

Kaart met werklocatie van werknemers uit Amsterdam, Almere, Den Haag, Rotterdam, Enschede en nog 38 gemeenten

Uitgaande van de vestigingsplaats van de werkgever is per gemeente bepaald waar de werknemer woont

Ruim 8 % van de inwoners van Rotterdam, Roosendaal en 4 Limburgse steden heeft veel overlast van drugs

Prijzen bestaande koopwoningen in Noord-Holland in tweede kwartaal van 2017 weer boven het niveau van voor de crisis.

Op welke manier worden woningbouwveronderstellingen meegenomen in de regionale prognose

Driekwart van alle caravans en campers in Nederland staat op naam van een 50-plusser.

De economische ontwikkelingen in Eindhoven in 2016

Van de 25 grote gemeenten heeft Maastricht de meeste winkels per hoofd van de bevolking.

Sinds er milieuzones zijn, gaat het aantal oude diesels (bouwjaar voor 2001) hard achteruit

In 2015 hadden bijna 152 duizend 15- tot 27-jarigen een uitkering, dat is 6,0 procent van het totaal

Verstedelijking heeft niet alleen invloed op de stad. Wat zijn de regionale verschillen tussen stad en land?

In Zwolle wonen relatief veel jonge gezinnen. Een deel verhuist naar omliggende gemeenten.

De internationale handel in diensten wordt gedomineerd door een kleine groep handelaren.

CBS Urban Data Center/Zwolle van start

Aantal zelfdodingen stijgt al enkele jaren, gerelateerd aan bevolkingsopbouw blijft zelfdodingscijfer sinds 2013 gelijk

Het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens is met 9 procent gegroeid in het eerste kwartaal van 2017.

Nederlanders waren in 2016 gemiddeld iets positiever over de eigen portemonnee dan in 2013.

Het aantal bierbrouwerijen in Nederland is ruim verviervoudigd.

Welke factoren leiden tot regionale verschillen in de vruchtbaarheid?

Het aantal werklozen per vacature, per provincie.

Het aantal kaaswinkels is de afgelopen tien jaar met ruim een kwart gestegen.

Het aantal Nederlanders dat in 2016 verhuisde is in jaren niet zo groot geweest

Het aantal makelaars is met ruim 10 procent toegenomen sinds 2010

Woningen in het aardbevingsgebied worden sneller verkocht dan in 2012.

Analyse van de arbeidsmarkt, werkgelegenheid per provincie

Nederland telt bijna 5 miljoen moeders. De helft van hen heeft twee kinderen, een vijfde heeft er één of juist drie.

Uit de nieuwe Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM blijkt dat er regionale verschillen zijn in gezondheid.

Er zijn relatief veel bestelauto's op de Waddeneilanden, vooral op Vlieland

Jongeren die jeugdhulp ontvangen komen relatief vaak uit een eenoudergezin.

Met 3,3 procent groeide de economie van de Zaanstreek het sterkst in 2016.

In de regio Rijnmond, met Rotterdam, is in 2016 de werkloosheid het hoogst, 8,2 procent.

De prijzen van koopwoningen in Den Haag zijn weer bijna terug op het niveau van voor de crisis.

Familiebedrijven realiseerden bijna 27 procent van de omzet van alle bedrijven in het niet-financiële bedrijfsleven.

De ontwikkeling van de hypotheekschulden van huishoudens en eigenwoningbezit.

De leerlingendaling in het basisonderwijs zet de komende jaren door in het voortgezet onderwijs

De A13 in Zuid-Holland is nog steeds de drukste rijksweg in Nederland. Utrecht heeft gemiddeld de drukste rijkswegen.

Het functioneren van de politie in de buurt ervaren steeds meer burgers als positief.

In 2016 is er een record aan peren geoogst. In totaal werd er 374 miljoen kilo geplukt.

Het Nederlandse bedrijvenlandschap is in tien jaar sterk veranderd.

Het aantal winkelvestigingen is in de afgelopen tien jaar met 4,4 procent gedaald.

Met een geoogst areaal van bijna 3 duizend hectare in 2015 staat Nederland op de vijfde plaats in Europa.

De helft van de 268 duizend in 2016 door de politie geregistreerde verdachten pleegde een delicht in hun eigen gemeente.

De Nederlandse luchthavens hebben in 2016 voor het eerst de grens van 70 miljoen passagiers bereikt.

Gemeenten willen dit jaar bijna 3,9 miljard euro aan onroerendezaakbelasting heffen.

Het aantal bijstandsontvangers nam in 2016 toe met 18 duizend, vooral door de instroom van vluchtelingen.

De regionale verschillen in verkoopprijzen van woningen zijn weer toegenomen, tot bijna 522 duizend euro in 2016.

Bijna alle volwassenen met de Nederlandse nationaliteit mogen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Urban Data Center voor regio Groningen

De omzet van kleine en middelgrote winkelbedrijven in de Amsterdamse binnenstad groeide in 2016 met bijna 3 procent.

De uitgaven van de Nederlandse gemeenten aan de brandweer zijn in vijf jaar tijd met 68 miljoen euro gedaald

De ontwikkeling van het aantal nieuwbouwwoningen in 2016, naar regio.

Koopwoningen Rotterdam duurder dan in 2008.

Het vermogen van decentrale overheden is in 2015 gestegen tot 47 miljard euro.

De omzet van pure webwinkels is in 2016 t/m november met 23% gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

In 2016 laagste aantal faillissementen in 8 jaar.

De vier grote steden kregen er in 2016 de meeste inwoners bij, vooral door veel baby’s en immigratie

Van juli tot en met oktober 2016 verhuisden 46 duizend 17- tot 22-jarigen naar een andere gemeente in Nederland.

Nederland telt 388 gemeenten vanaf 1 januari 2017, 2 minder dan een jaar eerder.

De belastingopbrengsten stijgen onder andere door afschaffing van belastingvoordelen voor hybride voertuigen.

De belasting voor gebruik openbare grond (precariobelasting) stijgt het meest

Slechts een op de zes Nederlanders bezoekt nog regelmatig een religieuze dienst.

Noord-Holland profiteerde van de positieve ontwikkeling in de groot- en detailhandel.

In de regio Eindhoven wordt 20 procent van de landelijke uitgaven aan R&D gedaan.

Ontwikkelingen in de woningvoorraad naar eigendomssituatie (koop- of huurwoning, corporatiewoning of overige verhuurder)

In 2015 zijn 185 fietsers omgekomen in het Nederlandse verkeer.

Een belangrijk deel van de discriminatiemeldingen bij gemeenten gaat over discriminatie op grond van herkomst

In Den Haag, Haarlem, Capelle aan den IJssel en Maassluis is het autobezit per vierkante kilometer het hoogst.

In 2015 verbleven zakenreizigers 16,8 miljoen nachten in Nederlandse hotels, 2,7 procent meer dan in 2014.

Factsheet Heerlen voor de opening van het Urban Data Center Heerlen (UDC)

Nieuwsbericht CBS en Gemeente Heerlen starten Urban Data Center

Inwoners met verschillende migratieachtergronden wonen ongelijk verdeeld over Nederland

Er zijn grote verschillen in arbeidsparticipatie tussen buurten in Eindhoven.

Binnen de vijf grootste steden neemt Eindhoven een derde plek in op het vlak van werkloosheid en arbeidsparticipatie.

In welke gemeenten, wijken en buurten vinden de meeste woninginbraken en geweldsmisdrijven plaats?

In Vinex-wijken is minder criminaliteit en voelen bewoners zich minder vaak onveilig.

In 2016 nam aantal moederdieren bij nertsenfokkerijen met 10 procent af tot 919 duizend

In Nederland woonden op 1 januari 2016 ruim 46 duizend Britten.

Preventieve maatregelen tegen woninginbraak verschillen per provincie

In de periode 2011 - 2015 zijn bijna 26 duizend woningen ontstaan door transformatie van bestaande gebouwen

Opbrengst per hectare aardappelen was dit jaar 2% lager dan in 2015, het aardappelareaal was 2% groter (raming)

Evenveel jongeren ontvingen jeugdhulp in eerste helft 2016 als in eerste halfjaar 2015.

Een derde van de 813 hectare aan Nederlandse landbouwgrond met pompoenen lag in 2016 in Flevoland.

Woningen Utrecht duurder dan voor crisis

Woningen in het bevingsgebied zijn minder makkelijk te verkopen dan elders in de regio.

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS twee kaarten uit.

21 duizend jongeren verlieten het mbo zonder startkwalificatie. Jongens zijn vaker voortijdig schoolverlater dan meisjes

Provincies stallen steeds vaker hun financiële middelen bij de rijksoverheid in de schatkist.

Syriërs die inwoner van Nederland zijn wonen verspreid over het land. De immigratie volgt op de asielverzoeken.

In de eerste helft van 2016 nam het aantal hotelovernachtingen met 7,5 procent toe. De omzet steeg met 5,0 procent.

Factsheet met informatie over de demografische en sociaal-economische situatie van Eindhoven.

CBS en Gemeente Eindhoven lanceren eerste CBS Urban Data Center

Aantal leerlingen op de basisschool blijft dalen, maar niet overal.

Video over verstedelijking en de regionale verschillen hierin

De Regionale prognose geeft een beeld van de ontwikkeling van bevolking en huishoudens per gemeente.

Tot 2040 nemen de verschillen in Nederland toe: verdere groei in de steden, krimp in de kleine gemeenten aan de randen

Goederenhandel met het Verenigd Koninkrijk (VK) per provincie in 2015

In bijna 28 procent van de particulieren huishoudens op Urk wonen 5 personen of meer.

De oppervlakte van bedrijventerreinen in Nederland is in 16 jaar met 30 procent toegenomen naar 841 km2

In Friesland zijn er relatief veel krimpgemeenten (15 van de 24).

Vinex-stellen gaan minder vaak uit elkaar dan gemiddeld.

Het aantal industrievestigingen is in de periode 2010-2016 in vrijwel alle provincies teruggelopen.

Nederlandse gemeenten zamelden in 2015 per inwoner gemiddeld 55 kilo papier in bij huishoudens.

Het aantal in Nederland geregistreerde oude dieselauto’s is sinds begin 2010 met 67 procent afgenomen.

Nederland telt vanaf 1-1-2016 390 gemeenten, drie minder dan vorig jaar.

In Limburg is het percentage bedrijven dat handelt met het buitenland het hoogst.

Aan jeugdhulpaanbieders die gegevens aan CBS verstrekken, levert CBS voortaan een zogenoemd spiegelrapport terug

De daling in het aantal meerderjarige verdachten in 2015 was de grootste in meer dan 10 jaar

Breda, Veghel en Etten-Leur aan kop met grootste aardbeiendichtheid, grootste areaal aardbeien in Zundert.

Forse afname industriële vestigingen in Twente

Sinds begin mei 2016 telt Nederland ruim 150 duizend inwoners van Poolse herkomst. Dat aantal stijgt al sinds 1996.

Interactieve kaart die de bevolkingsontwikkeling per gemeente laat zien.

Podcast over verstedelijking, in het bijzonder over de bevolkingskrimp in Heerlen.

Interactieve kaart die het aandeel hoge en lage inkomens per gemeente laat zien.

Jonge gezinnen verhuizen weer vaker uit de grote stad. Waar gaan deze gezinnen wonen?

Areaal blijvend grasland is in 2015 gestegen.

Het aantal miljonairshuishoudens in Nederland is in 2014 met 5 duizend toegenomen tot bijna 108 duizend.

In Veendam, Cromstrijen, Sluis en Terneuzen neemt akkerbouw het grootste deel van het landbouwareaal in beslag.

Er zijn bijna 48 duizend nieuwbouwwoningen gereedgekomen in 2015. In Noord-Holland werd er het meeste bijgebouwd.

In het schooljaar 2014/’15 behaalden bijna 179 duizend leerlingen een diploma in het voortgezet onderwijs.

In 2015 zijn er welgeteld 47 878 nieuwe woningen bijgekomen. In Amsterdam kwamen er de meeste nieuwe woningen bij.

Eind 2015 stonden 31 duizend jongeren onder toezicht of voogdij. Voogdij komt meer voor, ondertoezichtstelling minder.

Een op de tien jongeren hebben in 2015 gemeentelijke jeugdhulp ontvangen.

De totale nucleaire capaciteit is tussen 1990 en 2014 gestegen van ruim 120 duizend naar ruim 123 duizend Megawatt.

Nederlanders sliepen in mei 5,5 miljoen nachten op een camping of in een huisje, 1,9 miljoen in een hotel in eigen land.

In de Stapelingsmonitor is te zien hoeveel huishoudens in Nederland één of meerdere overheidsregelingen ontvangen

Westland, Den Haag en Noordoostpolder tekenen voor de meeste vestigingen in de landbouw.

Mannelijke autobestuurders en 80-plussers op een fiets, in een auto of op een scootmobiel waren het vaakst slachtoffer.

In vrijwel alle provincies was er in 2015 sprake van economische groei.

De Nederlandse vleesimport uit Brazilië, Thailand, België, Argentinië en Polen overtreft de export van vlees.

In zes gemeenten heeft doorsnee varkenshouder meer dan 5 duizend varkens.

Kaasimport uit Denemarken, Ierland en Griekenland overtreft de kaasexport.

Grote verschillen in de omvang van de melkveestapel. In Lelystad en Menterwolde zitten de grootste melkveehouders.

Rozendaal en Bloemendaal staan aan kop met veel vwo-leerlingen in het voortgezet onderwijs

De gemeente Laren heeft met 31 procent, het grootste aandeel 65-plus inwoners.

Het areaal asperges is opnieuw gegroeid, vooral in Noord-Limburg

Vier op de tien zelfstandig wonende huishoudens wonen in een tussen- of hoekwoning.

In de factsheets worden alle 12 provincies op een 9-tal thema’s vergeleken met Nederland.

Het aantal huishoudens met een relatief laag inkomen dat relatief veel huur betaalt

Friesland en Noord-Brabant zijn qua goederenexport het meest gericht op landen buiten de EU.

Het doorsnee ondernemersinkomen van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)fluctueerde in 2013 aanzienlijk per gemeente: van 15 duizend euro in Onderbanken (LB) tot 42 duizend euro in Edam-Volendam (NH). Van de vier grote steden is Utrecht met 23 duizend euro de gemeente met het hoogste doorsnee zzp- ondernemersinkomen. Amsterdam herbergt de meeste zzp’ers.

Er is steeds minder agrarisch terrein in ons land. Landbouwgrond krijgt vaker een natuurbestemming of wordt ingericht voor recreatieve doelen. Ook neemt het bebouwd gebied verder toe, vooral de oppervlakte woon-, verkeers- en bedrijventerrein neemt toe ten koste van het agrarisch terrein

De opbrengst van de toeristenbelasting groeit voor gemeenten in 2016 naar verwachting met 8,6 procent tot 188,6 miljoen euro. Deze groei komt voor het grootste deel op conto van Amsterdam. De hoofdstad laat de andere gemeenten bij de inning van toeristenbelasting ver achter zich. Met 46,4 miljoen euro incasseert Amsterdam bijna een kwart van de in gemeenten geïnde toeristenbelasting.

Provincies begroten 6,1 miljard euro aan lasten in 2016. In 2013 was dit nog 7 miljard euro. De provincies hebben de afgelopen drie jaar welzijnstaken zien wegvloeien. De taken op het terrein van verkeer en vervoer laten juist een stijging zien.

In de komende vier jaar investeren waterschappen 5 miljard euro. Dit om Nederland te beschermen tegen hoogwater, te voorzien van oppervlaktewater van goede kwaliteit en met een beheersbaar waterpeil en te zorgen voor een goede afvalwaterzuivering.

In 2015 verhuisden meer mensen uit de grote steden naar elders in Nederland. Vaak naar dichtbijgelegen gemeenten. Grote steden groeiden vooral door immigratie.

In 2014 en 2015 zijn 29 duizend Syriërs ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Vergeleken met andere recent ingeschreven immigranten vormen zij een jonge bevolkingsgroep, die vaak in gezinsverband woont. Bijna 40 procent van de recent ingeschreven Syriërs is jonger dan 18 jaar. Bij alle allochtone immigranten in deze periode is dat gemiddeld maar 17 procent. Van de Eritreërs is bijna een kwart minderjarig, van de Ethiopiërs slechts 5 procent.

Van de Europese landen werden in Nederland (2013) het minst antibiotica verstrekt, in Griekenland het meest. Ook binnen Nederland zijn er regionale verschillen in de mate waarin antibiotica werden verstrekt. In sommige gemeenten kregen tweemaal zoveel mensen antibiotica verstrekt als in andere.

In 2015 daalde in ruim een kwart van de gemeenten het inwonertal. In 2014 gold dat nog voor bijna 4 op de 10 gemeenten. Vooral in gemeenten in de meer landelijke gebieden aan de randen van ons land daalde het aantal inwoners. In bijna de helft van de gemeenten overleden er meer mensen dan dat er kinderen werden geboren. De krimp door natuurlijke aanwas wordt in veel gemeenten ten dele gecompenseerd door de 203 duizend immigranten die in 2015 naar Nederland kwamen. Dit effect is met name opvallend in de minder stedelijke gemeenten, waar zonder migratie sprake zou zijn geweest van krimp.

In alle provincies waren bestaande koopwoningen afgelopen kwartaal duurder dan in het vierde kwartaal van 2014. De prijsstijging was met 6,1 procent het grootst in Noord-Holland. Dat komt onder meer door de forse prijstoename van koophuizen in Amsterdam. Met het vierde kwartaal is ook de prijsontwikkeling voor 2015 bekend. Gemiddeld waren bestaande koopwoningen 2,8 procent duurder dan in 2014.

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2015 voor het eerst in ruim vijf jaar boven het door de EU vastgestelde fosfaatplafond gekomen. De productie groeide vorig jaar tot 176,3 miljoen kg fosfaat, een toename van 4,6 miljoen kg ten opzichte van het jaar daarvoor.

De ijzel in Noord-Nederland heeft geleid tot een halvering van het verkeer in het noorden. De eerste drie werkdagen van 2016 was er op de rijkswegen in Noord-Nederland 50 procent minder verkeer dan normaal in het begin van het nieuwe jaar. Gemeten over beide richtingen en rekening houdend met de weglengte, reden er deze drie dagen gemiddeld 600 motorvoertuigen per uur op de zes rijkswegen in Friesland, Groningen en Drenthe. In de afgelopen vier jaar waren dat er in de eerste drie werkdagen gemiddeld 1200.

Nederland telt vanaf 1-1-2016 390 gemeenten, drie minder dan vorig jaar. Dit komt door twee gemeentelijke herindelingen in de provincie Noord-Holland.

De dertigjarige provincie Flevoland speelt een belangrijke rol in de Nederlandse landbouw. Het aantal landbouwbedrijven is er met dertig procent veel minder hard gekrompen dan in de rest van Nederland, waar ruim de helft is gestopt.

Allochtonen uit EU-landen vormen vooral langs de grenzen en in de grote steden een aanzienlijk deel van de bevolking. De gemeente Vaals telde het hoogste aandeel (41 procent), Urk het laagste (1 procent).

De opbrengst van de gemeentelijke heffingen groeit naar verwachting in 2016 met 2,3 procent tot meer dan 9 miljard euro. Vijf jaar geleden inden gemeente nog 8 miljard aan heffingen. Van de drie omvangrijkste heffingen stijgt de opbrengst van de onroerendezaakbelasting (ozb) het meest, gevolgd door de rioolheffingen

Nederlandse autobezitters gaan in 2016 ongeveer 100 miljoen euro meer betalen aan wegenbelasting dan in 2015. Deze toename komt onder andere door een groeiend wagenpark en een strikter beleid voor vrijstellingen. Ook past het Rijk een inflatiecorrectie toe. In totaal verwacht de overheid 5,6 miljard euro te innen.

Hoewel de bevolking van Nederland in de afgelopen twintig jaar gegroeid is, kregen gedurende deze periode steeds meer deelgebieden te maken met bevolkingskrimp.Veel stedelijke gebieden blijven groeien, terwijl in de landelijke gebieden de bevolkingsaantallen vaker teruglopen. Verhuispatronen van jongvolwassenen spelen daarbij een belangrijke rol.(Auteur: Niels Kooiman)

CBSinuwBuurt.nl is geüpdated. De website bevat nu cijfers over ruim 170 kenmerken van buurten en hun inwoners en ruim 1800 kaarten.

Sociaaleconomische trends 2015: De verschillen in participatiegraad tussen buurten wijzigen nauwelijks als met de verschillenin participatiegraad tussen gemeenten rekening wordt gehouden. Dat blijkt bij eenanalyse van de participatiegraad per buurt en per gemeente. De spreiding in de nettoarbeidsparticipatie over buurten is over de periode 2003–2013 nagenoeg constant gebleven. Ook is nagegaan of buurten met een hoog dan wel laag aandeel werkenden gekarakteriseerd kunnen worden met een beperkt aantal buurtkenmerken.

Gelderland heeft van alle provincies het grootste eigen vermogen, gevolgd door Noord-Brabant. Het eigen vermogen van Gelderland kwam eind 2014 uit op ruim 4,7 miljard euro. Het vermogen van Zeeland was het kleinst, namelijk 139 miljoen euro. Dit meldt CBS.

Van de in Nederland aanwezige Syriërs maakten er op 1 oktober 37 duizend officieel deel uit van de Nederlandse bevolking, omdat ze ingeschreven zijn als inwoner van een gemeente. In 2015 groeide het aantal ingeschreven Syriërs met 14,2 duizend, tegenover een groei van 8,6 duizend in 2014. Dat meldt CBS.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert CBS jaarlijks een extra uitvraag uit onder alle gemeenten om het totale bedrag dat de gemeenten in het voorgaande jaar hebben uitgegeven aan bijzondere bijstand, volledig in kaart te brengen. Dit rapport beschrijft de uitkomsten en de gehanteerde methode van het onderzoek over verslagjaar 2014.

Nederlanders hebben iets meer vertrouwen in de Europese Unie dan in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in beide is laag, nog geen vier op de tien Nederlanders heeft vertrouwen in deze instituties.

70 procent van de Nederlanders zegt dat ze prettig met buurtbewoners omgaan. 40 procent ervaart veel overlast.

Gemeenten hebben in de eerste helft van dit jaar 3,2 miljard euro meer uitgegeven dan in de eerste helft van 2014. Dat is een stijging van 13 procent.

Noord-Hollanders gaan het langst op vakantie naar het buitenland. Hun vakantie van vier overnachtingen of meer duurde vorig jaar gemiddeld 13,8 dagen en ze verbleven het vaakst in Frankrijk. Limburgers zitten het kortst op een buitenlands vakantieadres. Gemiddeld zijn ze na 11,6 dagen weer terug van hun buitenlandtrip die bij voorkeur plaatsvindt in Duitsland.

In de eerste drie maanden van 2015 kregen 233 duizend jongeren gemeentelijke jeugdzorg. Het merendeel (85 procent) van de geleverde zorg betreft jeugdhulp. Daarnaast bestaat de jeugdzorg voor 12 procent uit jeugdbescherming en drie procent uit jeugdreclassering. Veel meer jongens dan meisjes kregen jeugdzorg.

Net geen kwart van de bevolking heeft toestemming gegeven voor het gebruik van zijn of haar organen of weefsels na het overlijden. Het aandeel donoren per gemeente verschilt sterk.

Sinds 2014 beschikt CBS over gegevens over donorregistratie in Nederland. Van de bevolking van 12 jaar of ouder heeft 39 procent zijn of haar keuze met betrekking tot orgaan- en weefseldonatie laten vastleggen, en 24 procent van de bevolking is orgaandonor. Hierin zijn per provincie en vooral per gemeente duidelijke verschillen waarneembaar. De patronen vertonen veel parallellen met de spreiding van de religieuze betrokkenheid in Nederland.

15 jaar na de vuurwerkramp in de Enschedese wijk Roombeek-Roomveldje op 13 mei 2000 wordt deze buurt vooral bewoond door mensen die er voor de ramp nog niet woonden. Vier op de vijf bewoners zijn er pas na de ramp komen wonen.

Er is emigratie over relatief lange afstand, en emigratie die nauwelijks meer behelst dan een binnenlandse verhuizing. Dergelijke semigraties vinden plaats over korte afstand en hebben dan ook weinig impact op het dagelijkse leven van de betrokkenen. Dat de grens tussen verhuizen en emigreren zeer dun kan zijn, is goed te illustreren met het voorbeeld van Eurode, een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse gemeente Kerkrade en de Duitse stad Herzogenrath. (Auteurs: Jeroen Ooijevaar [CBS] en Roel Jennissen [WODC])

Verhuizen naar een andere woning in dezelfde straat en tegelijkertijd emigreren. Kan dat? Ja, dat kan. In Limburg bijvoorbeeld, in de grensoverschrijdende gemeente Eurode, dat gevormd is uit Kerkrade en het Duitse Herzogenrath. Veel Nederlanders die naar Herzogenrath emigreren, zijn afkomstig uit Kerkrade.

Van de huidige bevolking heeft bijna 12 procent de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Bijna twee derde van deze groep was destijds vijf jaar of ouder. Het aandeel 70-plussers per gemeente loopt uiteen van 6 tot 20 procent.

In vrijwel alle provincies was er in 2014 sprake van economische groei. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend gemaakt

Gemeenten kregen in 2013 meer discriminatiemeldingen van burgers binnen dan in 2011 en kwamen iets vaker in actie naar aanleiding van een klacht. Gemeenten speelden bij de behandeling vooral een adviserende rol.

Wat is de gemiddelde WOZ-waarde van de huizen in de buurt? Hoeveel verdienen de inwoners van een buurt gemiddeld? En hoeveel hebben er een uitkering?

Het overheidstekort kwam in 2014 uit op 2,3 procent van het bbp. Het tekort zat vooral bij het Rijk en de sociale fondsen. Het tekort van gemeenten is sterk gedaald, van provincies sterk gestegen.

In 2015 verwachten de provincies 1,4 miljard euro uit te geven aan onderhoud en aanleg van wegen. Dit is bijna twee derde meer dan in 2011, het jaar van de vorige Provinciale Statenverkiezingen.

Het aandeel vrijwilligers verschilt aanzienlijk tussen de provincies en is het laagst in Limburg en Zuid-Holland. In Friesland, Overijssel en Utrecht zijn relatief veel vrijwilligers actief. De grootste verschillen zijn te zien bij de inzet voor kerk en sportvereniging.

In 2013 ontving één op de vijf volwassenen een financiële tegemoetkoming in de kosten voor chronische zorg. In totaal was hier ruim een half miljard euro mee gemoeid. De tegemoetkomingen, zijn deels inkomens- en leeftijdsafhankelijk. De laagste inkomens kregen de hoogste bedragen, ouderen (65-plus) kwamen het vaakst in aanmerking voor zorgcompensatie. De compensaties zijn het hoogst in gemeenten in Groningen en Limburg.

Ook in 1931 waren de inkomens in Bloemendaal, Wassenaar, Heemstede, Laren, Blaricum en De Bilt hoog.

Per 1 januari 2015 zijn 16 gemeenten bij een herindeling betrokken. Daarvan zijn 6 nieuwe gemeenten gevormd. Dat brengt het totaal aantal gemeenten op 393.

Voor de periode van het vierde kwartaal van 2013 tot en met het derde kwartaal van 2014 kwam het overheidstekort uit op 2,7 procent van het bbp. Dit heeft het CBS vandaag gemeld. In deze periode gaf de overheid 17,7 miljard euro meer uit dan er binnenkwam. Er is nog een kwartaal te gaan voordat het CBS kan bepalen of het tekort over heel 2014 voldoet aan de EMU-norm van 3 procent van het bbp. Het Centraal Planbureau voorspelt in zijn decemberraming dat het tekort over heel 2014 uitkomt op 2,8 procent van het bbp.

In 2015 verwachten gemeenten 8,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 1,9 procent meer dan in 2014.

In 2013 kwam ruim twee derde van de inkomsten van gemeenten van de centrale overheid in Den Haag. Elf procent van de inkomsten kwam uit lokale belastingen. De Nederlandse lokale overheid int minder belastingen dan de lokale overheid in veel andere Europese landen, terwijl de lokale overheid in ons land veel beleidstaken heeft.

In 2013 overleden 141.245 mensen, hiervan stierven de meesten aan kanker en hart- en vaatziekten, namelijk 30 procent aan kanker en 27 procent aan hart- en vaatziekten. In dit jaar zijn de doodsoorzaken deels automatisch gecodeerd.

De bevolking van Nederland groeide in 2013 met 0,3 procent tot 16 779 575 inwoners. Niet elke gemeente groeide. In bijna de helft van de gemeenten daalde het inwonertal.

Nederland kent een hoge mate van participatie en vertrouwen in de samenleving. Er zijn wel verschillen tussen de provincies. Zo is in Limburg het vertrouwen in instituten en in de medemens over het algemeen lager dan in andere provincies, vooral vergeleken met Utrecht, Friesland en Zeeland. Dat ligt niet aan de verschillen in bevolkingssamenstelling.

Nederland kent een hoge mate van participatie en vertrouwen in de samenleving. Er zijn wel verschillen tussen de provincies. Zo is in Limburg het vertrouwen in instituten en in de medemens over het algemeen lager dan in andere provincies, vooral vergeleken met Utrecht, Friesland en Zeeland. Dat ligt niet aan de verschillen in bevolkingssamenstelling. (Auteur: Hans Schmeets)

Het aantal tieners in Nederland zal de komende tien jaar naar verwachting met 160 duizend afnemen. Dat signaleert het CBS in de bevolkingsprognose. In 2025 zouden er dan bijna 1,9 miljoen 10- tot 20-jarigen in ons land wonen.

In 2013 vond de helft van de Nederlanders de politie te weinig zichtbaar in de eigen buurt. Inwoners van de grotere steden waren hier positiever over dan mensen die in kleinere gemeenten wonen.

In 2019 is voor het eerst de helft van de volwassen bevolking van Nederland ouder dan 50 jaar. In vele gemeenten is nu al de helft van de bevolking de 50 gepasseerd.

Sinds januari 2010 zijn gemeenten verplicht om inwoners de mogelijkheid te geven om gevallen van discriminatie te melden. Deze klachten moeten worden geregistreerd.

Op 1 januari 2014 stonden in Nederland 7,9 miljoen personenauto’s geregistreerd. Een kwart eeuw terug waren dat er nog ruim 5 miljoen. Het overgrote deel van de auto’s, 7,1 miljoen, stond op naam van een persoon. Omgerekend zijn er gemiddeld 420 auto’s per 1000 inwoners in Nederland.

Op 10 februari 2014 is bekend gemaakt dat het CBS vanaf 1 januari 2015 de verzameling en publicatie van de beleidsinformatie voor gemeenten en het Rijk gaat uitvoeren. Vandaag hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie en de VNG een overeenkomst met het CBS gesloten, waarmee de eerdere afspraak formeel is bekrachtigd.

Een op de tien Nederlanders heeft veel last van rondhangende jongeren, dronken mensen en/of andere vormen van sociale overlast in hun buurt. Hangjongeren zorgen voor de meeste overlast, vooral in de grotere steden.

A time-series multi-level model is used to estimate municipal unemployment based on the Dutch Labour Force Survey (LFS) at a quarterly frequency. The model includes random municipality effects as well as random municipality-by-quarter effects. The latter are modelled as independent effects or random walks over time, or as a sum of both. The model is fit using quarterly LFS data from 2003 to 2008.

In het eerste kwartaal van 2014 was de omzet van de detailhandel 0,2 procent lager dan een jaar eerder. Dit was de kleinste omzetdaling in twee jaar tijd. De verbetering was vooral toe te schrijven aan aantrekkende verkopen bij de non-foodwinkels, die toenamen met 0,8 procent. Een jaar eerder krompen de verkopen van de non-foodwinkels nog met ruim 9 procent.

In 2013 lag het woon- en werkadres van 0,8 procent van alle werkzame personen in de Europese Unie in twee verschillende landen.De grensarbeid vanuit Nederland was lager dan het EU-gemiddelde. Ruim 40 duizend personen werkten vanuit Nederland in het buitenland.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, kwam in april uit op 1,9 procent. De rente is de afgelopen maanden weinig veranderd. In februari en maart was de rente gemiddeld 1,9 en 1,8 procent.

Buurten verschillen van elkaar, onder andere in inkomensniveau. Maar ook binnen een buurt zijn niet alle inkomens gelijk. Bewoners met een inkomen dat sterk afwijkt van het mediane buurtinkomen verhuizen vaker, en gaan dan vaak in buurten wonen waar zij qua inkomen beter tussen de andere bewoners passen. Met andere woorden: het verhuisgedrag van burgers zorgt er ook voor dat zij de sociale afstand tot hun buurtgenoten reduceren. (Auteurs: Jan Latten, Marjolijn Das, Sako Musterd, Wouter van Gent)

Bijna alle provincies kampten ook in 2013 met economische teruggang. De Nederlandse economie als geheel kromp in het afgelopen jaar met 0,8 procent.

In 2013 groeide de bevolking van Nederland met 50 duizend inwoners.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, bedroeg in maart gemiddeld 1,8 procent.

De kaart van de bevolkingskernen in Nederland bevat de digitale geometrie van de contouren van de bevolkingskernen met kerncijfers van 2011 in ESRI™-shapeformaat.

Gemeenten verwachten dit jaar 660 miljoen euro op te halen aan parkeerbelasting. Dat is 15 miljoen euro meer dan in 2013, en 94 miljoen euro meer dan in 2010.

Het aantal supermarkten en warenhuizen in Nederland is tussen 2008 en 2013 sterk toegenomen in grote gemeenten en afgenomen in de kleinste gemeenten. Winkels in consumentenelektronica verdwenen vrijwel overal, maar vooral in de kleinere gemeenten.

Voor 2014 verwachten de decentrale overheden gezamenlijk uit te komen op een EMU-tekort van 3,7 miljard euro. Dit ligt 0,6 miljard euro boven de overeengekomen norm.

Deze infographic visualiseert de bijdragen van alle provincies aan de Nederlandse goederenexport. Zoals in de meest recente ‘Internationalisation Monitor’ van het CBS beschreven is, heeft elke provincie een belangrijk aandeel bij de Nederlandse uitvoer van goederen naar het buitenland.

In 2013 is de werkloosheid in alle provincies toegenomen. Flevoland, Groningen en Friesland kenden het hoogste percentage werklozen.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, bedroeg in januari gemiddeld 2,1 procent. In december 2013 was dit 2,2 procent.

In 2014 verwachten lokale overheden 12,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,1 procent meer dan in 2013.

Op 1 januari 2014 telt Nederland 403 gemeenten. Dat zijn er 5 minder dan een jaar eerder.

In 2014 verwachten de provincies 1,5 miljard euro aan opcenten motorrijuitgenbelasting te innen. Dat is 68 miljoen euro meer dan in 2013.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, bedroeg in november 2013 gemiddeld 2,1 procent. De rente daalde voor de tweede achtereenvolgende maand met 0,1 procentpunt ten opzichte van een maand eerder.

Deze publicatie beschrijft trends in de internationalisering en sociaaleconomische consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving.

Dit rapport is een vervolg op het onderzoek Miljonairs in cijfers (2012) dat op verzoek van Van Lanschot Bankiers is uitgevoerd. In dit vervolgonderzoek worden cijfers over miljonairshuishoudens geactualiseerd en uitgebreid.

De Nederlandse gemeenten hebben halverwege 2013 gezamenlijk bijna 51 miljard euro schuld. Het is het zesde jaar op rij dat de schuld stijgt.

Dit onderzoek benadrukt het belang van sociaal kapitaal voor de samenleving.Verschillende achtergrondkenmerken van de bevolking in een gebied zijn gerelateerd aan criminaliteit en sociaal kapitaal. Meer etnische diversiteit in een buurt gaat samen met meer criminaliteit. Deze relatie hangt samen met een gebrek aan sociaal kapitaal, in de vorm van lage buurtcohesie en minder vrijwilligers. (Auteurs: Jacqueline van Beuningen, Hans Schmeets, Koos Arts, Saskia te Riele)

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, bedroeg in september 2013 gemiddeld 2,3 procent. Dit was 0,1 procentpunt hoger dan in augustus.

Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen inwoners. Bijna driekwart van deze groei vindt plaats in de 27 grote gemeenten die in 2012 100 duizend of meer inwoners telden.

In 2013 verwachten de gemeenten gezamenlijk bijna 1,7 miljard euro uit te geven aan kunst en cultuur, 3,7 procent minder dan in 2012. Het bedrag dat besteed wordt per inwoner neemt af van 103 euro tot 98 euro.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, bedroeg in augustus 2013 gemiddeld 2,2 procent. Dit was 0,2 procentpunt hoger dan in juli.

In 2011 verhuisde 6 procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen. Dit waren er 65 duizend. Het merendeel verhuist binnen de eigen gemeente en de gemiddelde verhuisafstand is 7,5 kilometer. Ongeveer de helft van de bedrijven verhuist vanwege privé motieven.

De inflatie is in juli opgelopen naar 3,1 procent. Zo hoog is de inflatie bijna vijf jaar niet geweest.

In dit artikel is nagegaan in hoeverre het ruimtelijk interactiemodel dat in de vorige regionale prognose is gebruikt voor de schatting van korteafstandsmigratie verder kan worden verbeterd. Op basis van dit onderzoek is het ruimtelijk interactiemodel aangepast door het toevoegen van extra verklarende variabelen in de regressievergelijking. Met de toevoegingen kunnen de schattingen worden verbeterd. Auteurs: Rob Loke en Andries de Jong (PBL)

Nederland telt 22 buurten met woningen met een woningwaarde van gemiddeld meer dan een miljoen euro. Een aantal daarvan ligt in Wassenaar, Huizen en Laren. In deze buurten is de WOZ-waarde sterker dan gemiddeld gedaald sinds 2009. Auteur: Bert Raets

In 2013 verwachten de Nederlandse gemeenten 162 miljoen euro op te halen aan toeristenbelasting. Dit is 36 procent meer dan in 2008. De opbrengst stijgt vooral door tariefverhogingen.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, bedroeg in juni 2013 gemiddeld 2,0 procent. Dit was 0,3 procentpunt hoger dan in mei.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in mei 2013 toe met 9 duizend en kwam uit op 659 duizend personen.

Eind 2011 werkte bijna 56 procent van de werknemers in een andere gemeente dan waar zij woonden. Vooral de grotere steden trekken veel forenzen. De helft van de trajecten met de meeste forenzen voert naar Amsterdam

De omzet van de detailhandel in Nederland is in het eerste kwartaal van 2013 met ruim drie procent afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. De Nederlandse detailhandel doet het daarmee slechter dan in andere landen van de Europese Unie.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, bedroeg in mei 2013 gemiddeld 1,7 procent. Dit was even hoog als in maart en april.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in april 2013 toe met 7 duizend en kwam uit op 650 duizend personen.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, bedroeg in april 2013 gemiddeld 1,7 procent. Dit was even hoog als in maart.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, bedroeg in april 2013 gemiddeld 1,7 procent. Dit was even hoog als in maart.

Lokale overheden doen steeds vaker een beroep op bewoners om mee te helpen met taken die zij traditioneel uitvoeren, zoals het onderhoud van de buurt of de buurtveiligheid. Hiervoor bestaat draagvlak onder burgers: driekwart voelt zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. Echter, niet alle taken vinden zij de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf.

In 2012 kromp de economie in vrijwel alle provincies. De Friese economie kromp met 1,5 procent het hardst. Ook in de provincies Overijssel, Drenthe en Noord-Brabant was de krimp groter dan het landelijk gemiddelde van 1,0 procent. Alleen Zeeland realiseerde een lichte groei ( 0,4 procent), zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Eind 2011 hadden de provincies samen voor 8,6 miljard euro aan beleggingen. Dat is 0,9 miljard euro meer dan eind 2010. De provincies beleggen vooral in obligaties.

In 2012 gaven de gemeenten ruim 52 miljard euro uit. Dit is bijna 1 miljard minder dan in 2011. Het was het derde jaar op rij dat de uitgaven van de gemeenten daalden.

In het eerste kwartaal van 2013 lagen de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 8 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2012. De daling geldt voor alle provincies, maar was vooral sterk in het westen van het land en in Drenthe.

Het totale verwachte tekort van gemeenten, provincies en waterschappen bedraagt 4,1 miljard euro voor 2013. Dit ligt ruim boven de overeengekomen norm.

De inflatie kwam in januari uit op 3,0 procent. In november en december 2012 was dat respectievelijk 2,8 en 2,9 procent.

In 2012 hadden de vijftien winkelcentra met het meest gevarieerde winkelaanbod gemiddeld 63,3 winkelsoorten. Dit waren er 1,5 winkelsoorten meer dan in 2008. In 2004 waren dit nog 64,8 soorten.

In 2013 verwachten de provincies 1 451 miljoen euro aan opcenten te innen. Dat is 5 miljoen minder dan in 2012. Voor het eerst sinds in 1981 de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting zijn ingevoerd, daalt de opbrengst.

De opbrengst uit gemeentelijke heffingen nam toe van bijna 9 euro per hoofd in 1960 tot 474 euro in 2010.

Nederlanders zijn in 2011 positiever gaan oordelen over de politie. Zowel over de contacten met de politie als over het functioneren van de politie is men iets tevredener dan in 2010. Ook het oordeel over de beschikbaarheid van de politie is verbeterd, ook op het platteland.

In 2012 was de oogst van consumptieaardappelen 13 procent lager dan in 2011. Dit resulteerde in een bruto oogst van bijna 3,4 miljard kilo. Dat is 200 kilo per Nederlander. De oogst van zaai-uien was 15 procent lager dan vorig jaar en kwam hiermee uit op ruim 1,3 miljard kilo.

De Nederlandse gemeenten gaven in 2010 samen 173 miljoen euro uit aan het onderhoud en beheer van gemeentelijke begraafplaatsen en overige begraaftaken. De opbrengsten daarvan bedroegen 120 miljoen euro.

In 227 gemeenten is het tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB) in 2012 met meer dan 5 procent gestegen ten opzichte van 2011. Slechts drie gemeenten hanteerden een lager tarief.

Flevoland, de jongste provincie van Nederland, is hard op weg naar de 400 duizend inwoners. Van de personen die van buiten de provincie naar Flevoland verhuisden, kwam een kwart uit Amsterdam. Daarnaast is op dit moment bijna één op de vijf inwoners van Flevoland in de hoofdstad geboren.

Ruim 9 procent van de bijstandsontvangers van eind 2010, vond in 2011 een baan. In de kleinere gemeenten was dit aandeel het grootst.

De inflatie kwam in augustus uit op 2,3 procent, net als in juli. Het duurder worden van autobrandstoffen had een opwaarts effect op de inflatie in augustus, maar dit werd teniet gedaan door het goedkoper worden van onder andere kleding. Per saldo bleef de inflatie onveranderd.

In de periode 2001- 2011 is het aantal buurten in Nederland gestegen, terwijl het aantal gemeenten juist afnam. Door de bevolkingstoename van Nederland is het gemiddeld aantal inwoners per buurt in diezelfde periode echter nauwelijks veranderd. Auteur: Hilde Keuning-Van Oirschot

Tabellen over het starten van een baan vanuit een uitkering of periode als niet-uitkeringsgerechtigde, met en zonder re-integratieondersteuning. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

De inflatie kwam in juli uit op 2,3 procent. Dit is 0,2 procentpunt hoger dan in juni.

Delen van de provincie Zeeland zijn door de Rijksoverheid aangewezen als krimpgebieden. Toch krimpen niet alle gemeenten, er is in de periode tussen 2005 en 2012 ook groei waar te nemen. Kleinere kernen hebben het echter moeilijker. Auteur: Hilde Keuning–van Oirschot

Meer dan de helft van de gemeenten ziet, volgens de bevolkingsprognose tot 2040, zijn inwonertal toenemen. Hierdoor zal ook het aantal 65-plussers per gemeente verder oplopen. Auteur: Bert Raets

Gemeenten hebben in 2010 ruim 1,9 miljard euro van de opbrengst van de verkoop van aandelen Nuon en Essent besteed aan investeringen. Dit is ruim 60 procent van de eerste 3,2 miljard die door de aandelenverkoop op de gemeentelijke bankrekeningen werd bijgeschreven.

In 2011 bestond een gemiddeld huishouden in Nederland uit 2,2 personen. Binnen gemeenten, bijvoorbeeld in de vier grote steden, bestaan er echter flinke verschillen op buurtniveau. Nieuwbouwbuurten, zoals Vinex-locaties, trekken meer gezinnen, terwijl in binnensteden veel eenpersoonshuishoudens wonen. Auteur: Ingeborg Deerenberg

In de afgelopen jaren hebben steeds minder mensen last van bekladding van muren of gebouwen, vernieling van bus- of tramhokjes, of hondenpoep in hun buurt. Deze afname vond zowel in de stad als op het platteland plaats.

Van iedere 100 inwoners van Nederland hebben er 89 binnen 1 kilometer een groene omgeving. Dit kan een park of plantsoen zijn, maar ook een open natuurlijk terrein of een bos.

De afgelopen tien jaar is de bevolking van Bonaire met bijna 50 procent gegroeid. In de hieraan voorafgaande periode van dertig jaar was de toename met 10 procent per tien jaar veel kleiner. De groei van de bevolking komt vooral door immigratie. De immigranten hebben voorkeuren voor bepaalde wijken. In 2011 woonden er 15 666 personen op Bonaire. In dit artikel wordt ingegaan op de bevolkingssamenstelling per wijk en buurt. Daarbij komen omvang, groei en geboorteland aan de orde. Daarnaast wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de wijken.

Op maandag 23 april zijn er vier nieuwe ‘open’ webservices ontsloten via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). Het Centraal Bureau voor de Statistiek biedt nu voor het eerst drie datasets aan via PDOK: Wijken en Buurten 2011, Bestand Bodemgebruik 2008 en Bevolkingskernen 2008.

Van de meer dan 7 miljoen woningen in Nederland stonden op 1 januari 2010 417 duizend woningen leeg. Dat is een kleine 6 procent van de woningen.

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Macro-economie

Eind 2011 werden 316 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt aan thuiswonenden tot 65 jaar. Dat zijn er 9 duizend meer dan een jaar eerder.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in januari 2012 gemiddeld 3,3 procent lager dan in januari 2011.

In de periode 1999-2009 groeide de Nederlandse bevolking met 4,6 procent. Dat komt neer op een toename van 724 duizend inwoners. In bijna een kwart van de 441 Nederlandse gemeenten uit 2009 nam het aantal inwoners in deze periode echter af. In 16 daarvan daalde het inwonertal met meer dan 5 procent. Dit artikel richt zich op deze zogenoemde krimpgemeenten.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in december 2011 gemiddeld 4,0 procent goedkoper dan in december 2010.

In 2010 vonden bijna 30 duizend personen die eind 2009 in de bijstand zaten een baan. Dat is 9 procent van de bijstandontvangers.

Per 1 januari 2012 daalt het aantal Nederlandse gemeenten van 418 naar 415.

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS kaarten uit met de indeling van Nederland in provincies, COROP-gebieden en stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties. Elke kaart bevat een regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per regionale indeling is aangegeven welke gemeenten ertoe behoren.

Op 1 januari 2010 telde Nederland ruim 863 duizend bedrijven met samen 956 duizend vestigingen. Gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid hebben de meeste vestigingen per 10 vierkante km.

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011. Op 1 januari 2010 was bij 44 procent van alle Nederlandse woningen sprake van een huurwoning. Het aandeel huurwoningen van een corporatie bedroeg bijna een derde van de gehele woningvoorraad.

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011. De 40 aandachtswijken die in 2007 door minister Vogelaar zijn aangewezen, zijn in de periode 1999–2008 in vergelijking met de sociaaleconomische positie van de andere stadswijken tamelijk stabiel gebleven. Ook de sociaaleconomische ontwikkeling van de bewoners was gelijk aan die van andere stadsbewoners. Net als andere stadswijken kunnen aandachtswijken als springplank fungeren: onder personen die zich nieuw vestigden waren lage-inkomstengroepen oververtegenwoordigd, terwijl de mensen die in de wijk bleven wonen vaker sociaal stegen dan daalden, en ook de vertrekkers vaker sociale stijgers waren. Auteurs: Matthieu Permentier, Marjolijn Das en Karin Wittebrood

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011. In 2010 zijn ruim 184 duizend kinderen in Nederland geboren. De gemiddelde leeftijd van de vader was met 34 jaar drie jaar hoger dan die van de moeder. De meeste vaders (80 procent) en moeders (85 procent) van deze kinderen waren tussen de 25 en 40 jaar oud.

De woningcorporaties zijn eigenaren van 2,3 miljoen woningen in Nederland. Het betekent dat een op de drie woningen in ons land in het bezit is van een woningcorporatie.

In 2011 werd op 80 duizend hectare vollegrondsgroente geteeld. Vergeleken met 2010 is dat een toename met 4 duizend hectare. In bijna alle provincies is meer vollegrondsgroente geteeld. Het areaal uien kende met een toename van 980 hectare de grootste groei. Het areaal stamsperziebonen daalde met 470 hectare.

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. Van de 7,4 miljoen huishoudens in Nederland betreft een derde een huishouden met een of meer kind(eren). In bijna zeven op de tien gezinnen met een of meer kind(eren) gaat het om een gehuwd ouderpaar en bij 13 procent om een niet-gehuwd ouderpaar.

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. Sociale samenhang gaat samen met geluk en tevredenheid. Vooral mensen die meer contact hebben met familie, maandelijks deelnemen aan verenigingsactiviteiten en in een buurt wonen waar de sfeer goed is, geven relatief vaak aan dat ze gelukkig zijn. Ook frequent contact met vrienden of buren en vrienden in de buurt zijn van belang voor het ervaren van geluk en tevredenheid met het eigen leven. Tot slot blijken mensen die zich inzetten als vrijwilliger doorgaans gelukkiger en tevredener met hun leven dan mensen die dit niet doen. Auteurs: Godelief Mars en Hans Schmeets

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking kan bij buurtgenoten terecht voor praktische hulp. Minder vaak is er een steun en toeverlaat in de buurt: ruim de helft kan na een droevige gebeurtenis bij buren terecht. Een vergelijkbaar deel is van de partij als er een buurtactiviteit plaatsvindt. Het aandeel dat dergelijke activiteiten helpt organiseren is met een kleine 20 procent een stuk kleiner. Verder is ruim een vijfde wel eens als vrijwilliger actief geweest in de buurt. De oudere en middelbare leeftijdsgroepen, autochtonen en mensen in niet-stedelijke buurten hebben naar verhouding de meeste binding met hun buurt en buurtgenoten. Auteurs: Rianne Kloosterman, Karolijne van der Houwen en Saskia te Riele

Tabellen en kaarten over werknemers in de cumelasector (agrarisch loonwerk, meststoffendistributie, cultuurtechniek en grondwerk voor de infrastructuur) die wonen op het platteland. Opdrachtgever: CUMELA Nederland.

In de eerste helft van 2011 verlieten ruim 58 duizend personen ons land. Dat zijn er bijna 5 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Hoewel het totale aantal in Nederland geregistreerde voertuigen sinds 2005 met een miljoen is toegenomen, is de overlast van verkeer vrijwel gelijk gebleven.

In Nederland woonde je in 2010 gemiddeld 900 meter van de dichtstbijzijnde buitenschoolse opvang af.

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Op 1 januari 2010 telde Rotterdam 593 duizend inwoners. Van hen was bijna 37 procent (219 duizend) niet-westers allochtoon. In heel Nederland is ruim één op de tien inwoners van niet-westerse herkomst. Rotterdam heeft dus ruim drie keer zoveel niet-westerse inwoners als gemiddeld.

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Op 1 januari 2010 telde Nederland ruim 2,5 miljoen 65-plussers. Daarmee behoorde 15 procent van de totale bevolking tot deze leeftijdscategorie. De verschillen in het aandeel ouderen per provincie zijn groot: in Zeeland zijn ongeveer twee op de tien personen 65 jaar of ouder, terwijl dat in Flevoland slechts een op de tien is.

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Op 1 januari 2010 woonden er in Nederland 342 duizend Surinamers. Dat was ruim 2 procent van de totale bevolking. In 1972 bedroeg het aantal Surinamers nog slechts 53 duizend.

Nederlanders geven gemiddeld een ruime voldoende aan de veiligheid in hun woon- en leefomgeving.

Honderd jaar geleden vestigden zich de eerste Chinezen in Nederland. Het aantal eerstegeneratie-Chinezen is sindsdien opgelopen tot ruim 51 duizend per 1 januari 2011. Vooral de afgelopen twintig jaar is het aantal Chinezen snel toegenomen.

Na de forse economische krimp in 2009 realiseerden alle provincies in 2010 weer economische groei.

Gemeenten verwachten dit jaar 58 miljoen euro aan hondenbelasting op te halen. De hondenbelasting is vooral een grotestedenbelasting.

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. De behaalde opleiding bepaalt in hoge mate of iemand werkt en wat het niveau is van zijn of haar beroep. Dit artikel gaat in op de verschillen tussen provincies in het aandeel hoogopgeleiden en hun arbeidsparticipatie. In de Randstedelijke provincies van Nederland blijken relatief veel hoogopgeleide mensen te wonen. De arbeidsparticipatie van hoogopgeleiden is hoog en laat weinig provinciale verschillen zien. Zeeuwse vrouwen met een hoge opleiding maken relatief vaak geen deel uit van de werkzame beroepsbevolking. Een op de drie hoogopgeleiden heeft een beroep dat beneden zijn of haar opleidingsniveau ligt. Auteurs: Kasper Leufkens en Martijn Souren.

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 201. Bijna 80 procent van de volwassen Nederlandse bevolking geeft aan de meeste mensen in hun buurt te vertrouwen. Het overgrote deel heeft contact met directe buren en overige buurtgenoten. Het contact met directe buren is vaak hecht, het contact met overige buurtgenoten blijft eerder wat oppervlakkig. Ouderen, mensen met een hoog inkomen, autochtonen en degenen die al wat langer in een buurtwonen hebben meestal veel vertrouwen en een hecht burencontact. In buurten met een groot aandeel niet-westerse allochtonen, lage inkomens, een hoge stedelijkheidsgraaden /of veel verhuizingen is het vertrouwen relatief laag en hebben mensen minder (hecht) contact met elkaar. Auteurs: Karolijne van der Houwen en Rianne Kloosterman.

In 2009 geven ruim drie op de vier volwassenen aan de meeste mensen in hun buurt te vertrouwen. Het overgrote deel van de volwassenen heeft daarnaast contact met hun directe buren (91 procent) en overige buurtgenoten (80 procent).

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. De inkomstenontwikkeling van een persoon wordt vooral bepaald door zijn persoonlijke kenmerken en hangt veel minder sterk samen met de kenmerken van zijn woonbuurt. Bovendien is het niet zeker dat de samenhangen tussen buurtkenmerken en inkomstenontwikkeling echte buurteffecten zijn. Mogelijk verschillen inwoners van verschillende buurten van elkaar op ongemeten persoonlijke kenmerken, en daarnaast is de vraag met wie ze daadwerkelijk omgaan. Auterus: Marjolijn Das, Sako Musterd, Sjoerd de Vos en Jan Latten

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. Op 1 januari 2010 woonden er 138 duizend Nederlands Antillianen en Arubanen in Nederland. Dat is iets minder dan 1 procent van de totale bevolking.

In 2010 nam in de meeste provincies de werkloosheid toe. De stijging was in Zuid-Holland het grootst. In de vier grote steden steeg de werkloosheid vooral in Den Haag.

In 2011 geven provincies 944 miljoen euro uit aan openbaar vervoer. Dat is ruim twee keer zoveel als in 2005.

Vrijwel jaarlijks veranderen enkele gemeenten hun wijk- en buurtindeling. Door grenswijzigingen op gemeente-, wijk- en buurtniveau zijn regionale cijfers slecht door de tijd heen te vergelijken. Dit probleem heeft het CBS ondervangen door de regionale indeling in twee nieuwe StatLinetabellen constant te houden, waardoor cijfers volgtijdelijk vergelijkbaar worden.

In 2011 geven de provincies 1,2 miljard euro uit aan onderhoud en aanleg van wegen. Dat is ruim anderhalf keer zoveel als in 2005.

Voor 2011 hebben de provincies 1,1 miljard euro voor de jeugdhulpverlening begroot. Dat is 11 procent van hun budget.

In 2011 verwachten de lokale overheden 11,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,8 procent meer dan in 2010.

Tabellen over verhuizingen in de deelgemeenten van Rotterdam in 2001-2007 naar inkomen. Opdrachtgever: Centrum voor Onderzoek en Statistiek Rotterdam.

Nederland telt 418 gemeenten per 1 januari 2011. Dat zijn er 13 minder dan een jaar eerder.

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS deze drie kaarten uit. Elke kaart bevat een regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per regionale indeling is aangegeven welke gemeenten ertoe behoren.

In de periode 2000-2010 is het aantal kalkoenen op landbouwbedrijven met bijna eenderde gedaald tot 1 miljoen stuks. In diezelfde periode nam het aantal konijnen af met bijna een kwart tot 300 duizend. In 2010 waren er 91 bedrijven met konijnen en 56 bedrijven met kalkoenen.

De provincies verwachten komend jaar 1,441 miljard euro te ontvangen aan opcenten motorrijtuigenbelasting. Dat is 1,9 procent meer dan in 2010.

Eind derde kwartaal 2010 werden 301 duizend bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar verstrekt. Dat zijn er duizend meer dan een kwartaal eerder.

De lengte van het Nederlandse wegennet is de afgelopen tien jaar met bijna 7 duizend kilometer toegenomen.

Bloemendaal en Wassenaar zijn de twee gemeenten met gemiddeld het hoogste inkomen per inwoner. De rijkste gemeenten van Nederland zijn vooral te vinden in Noord-Holland, de minst rijke in Oost-Groningen en Zuid-Limburg.

Inkomen en vermogen zijn de bronnen van consumptie. Ze dragen bij aan de keuzevrijheid die mensen hebben om hun leven naar eigen wens in te richten.

Steeds meer buurten verkleuren. Niet-westerse allochtonen wonen niet gelijk verspreid over Nederland, maar ruimtelijk geconcentreerd. Bijna de helft woont in het westen van het land, vooral in de vier grote steden. En binnen de grote steden zijn allochtonen vaak weer woonachtig in specifieke buurten.

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010. Limburg staat bekend als een sociaal-economisch achterstandsgebied met een hoge werkloosheid en veel laagopgeleiden. Daarnaast kampt Limburg met bevolkingskrimp en vergrijzing. Ook blijkt er minder sociale samenhang te zijn. In vergelijking met andere provincies kenmerkt Limburg zich door relatief weinig burencontacten, weinig vrijwilligers, een lage opkomst bij verkiezingen en minder vertrouwen in zowel de medemens als politici, het parlement en politieke partijen. Auteurs: Hans Schmeets en Koos Arts

Bewoners van multiculturele buurten zijn relatief tevreden over het functioneren van de politie.

In 2009 groeide het areaal wijndruiven met 4 hectare. Tussen 2003 en 2008 bedroeg de toename nog gemiddeld ruim 21 hectare per jaar.

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2010

In het eerste halfjaar van 2010 zijn er 6,7 procent minder faillissementen uitgesproken dan in dezelfde periode van 2009. Het aantal failliet verklaarde particulieren en eenmanszaken lag 5 procent lager dan een jaar eerder. Bij bedrijven en instellingen bedroeg de daling 7,5 procent.

Van midden 2009 tot midden 2010 groeide de bevolking met 83 duizend personen.

Gemeenten innen in 2010 naar verwachting twee keer zo veel rioolbelasting als in 2000. Dit hangt samen met de stijging van de lasten voor riolering en het beleid van gemeenten om de rioleringslasten meer uit de rioolheffing te bekostigen.

In het tweede kwartaal van 2010 waren bestaande koopwoningen in de gemeente Amsterdam 0,7 procent duurder dan een jaar eerder.

In 2008 hebben de gemeenten, provincies en het Rijk bijna 1,5 miljard euro uitgegeven aan sport. Zij hebben in dat jaar bijna 0,4 miljard euro ontvangen, bijvoorbeeld voor de huur van sportaccommodaties.

In 2009 waren er 4 procent meer voorzieningen per 100 duizend inwoners van Nederland dan in 2005. Op het platteland was de toename ruim 6 procent.

In 2008 hadden de provincies samen een financieel vermogen van bijna 4 miljard euro. Na de verkoop van Nuon en Essent in het derde kwartaal van 2009 steeg dit naar 17 miljard euro.

In 2009 kromp de economie in alle provincies. De economische teruggang was het grootst in Noord-Brabant. Ook in Limburg en Overijssel was de krimp groter dan het landelijk gemiddelde van 4 procent.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in maart gemiddeld 3,5 procent lager dan in maart 2009.

Nederlanders wonen op gemiddeld 2,4 kilometer van de dichtstbijzijnde school voor voortgezet onderwijs. Negen op de tien hebben minimaal één school binnen een straal van 5 kilometer.

In 2009 is de teeltoppervlakte van blauwe bessen met 107 hectare (26 procent) gegroeid ten opzichte van 2008. Het areaal steeg tot 526 hectare en is hiermee vergelijkbaar met de oppervlakte zwarte bessen.

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Op 1 januari 2009 woonden er in Nederland 378 duizend Turken. Daarmee is ruim 2 procent van de Nederlandse bevolking van Turkse herkomst. In de leeftijdsgroep van 12 tot en met 17 jaar bedroeg het aantal Turken 43 duizend. Dat is 3,6 procent van alle 12–17-jarigen in Nederland.

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Amsterdammers woonden in 2007 gemiddeld een halve kilometer van de dichtstbijzijnde huisarts vandaan. Van de 90 buurten waarover informatie bekend was, was in 60 procent de dichtstbijzijnde huisarts binnen een halve kilometer aanwezig.

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Niet-westerse allochtonen verhuizen naar wijken waar bijna 19 procent minder autochtonen wonen dan in wijken waar autochtonen naartoe verhuizen. Er is dus sprake van selectief verhuisgedrag. Circa twee derde van het verschil in verhuisresultaat kan statistisch worden toegerekend aan verschillen in achtergrondkenmerken als leeftijd, inkomen of gezinssituatie. Het resterend deel kan worden gezien als maximale schatting van voorkeuren voor wonen in wijken met een gewenste bevolkingssamenstelling. Het kan dan gaan om de wens te wonen dichtbij familie, vrienden of anderen van gelijke herkomst. Auteurs: Aslan Zorlu en Jan Latten

De belastingopbrengst in grote gemeenten groeit in 2010 naar verwachting minder hard dan in middelgrote en kleine gemeenten.

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Op landelijk niveau is er een daling van bijna 20 procent van het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen over de eerste drie kwartalen van 2009 vergeleken met dezelfde periode in 2008. Opgesplitst in huur- en koopwoningen vertoont de huursector nog een lichte stijging van 4 procent.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in februari gemiddeld 4,2 procent lager dan in februari 2009. De prijsdaling is kleiner dan in januari, toen koopwoningen nog 5,3 procent goedkoper waren dan een jaar eerder.

De publicatie Het wonen overwogen gaat in op recente ontwikkelingen op het gebied van de woonsituatie van Nederlanders, hun woonwensen en hun woonbeleving. De cijfers zijn grotendeels gebaseerd op het WoonOnderzoek Nederland 2009 (WoON 2009), dat het CBS onder ruim 78 duizend personen van 18 jaar en ouder uitvoerde in opdracht van het ministerie van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

In 2009 was in alle provincies de werkloosheid hoger dan een jaar eerder. Vooral in Noord-Brabant was de stijging groot.

Rozendaal mag zich de meest welvarende gemeente van Nederland noemen. Niet alleen is in deze kleine Gelderse gemeente het aandeel huishoudens met een hoog inkomen het grootst, maar ook wonen hier relatief gezien de meeste huishoudens met een groot vermogen.

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009. De regionale prognose 2009–2040 geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente. Begin oktober 2009 kwam de update van de prognose gereed. Het aandeel ouderen zal de komende jaren naar verwachting in alle gemeenten sterk stijgen. De regio’s aan de randen van Nederland zullen in 2040 het hoogste aandeel hebben, net als nu het geval is. De nu nog jonge provincie Flevoland zal echter het snelst vergrijzen. Na 2025 zal de bevolkingskrimp, die nu al aan de randen van Nederland zichtbaar is, zich gaan uitbreiden naar de meer centrale regio’s. De Randstad blijft echter doorgroeien. De komende jaren is de groei van het aantal huishoudens relatief sterker dan die van het aantal inwoners. Na 2025 zal ook krimp van het aantal huishoudens een wijdverbreid fenomeen worden. Auteurs: Andries de Jong (PBL) en Coen van Duin (CBS)

Op 1 januari 2010 telde Nederland 431 gemeenten. Dat zijn er 10 minder dan een jaar eerder.

Op 1 januari 2010 telde Nederland 431 gemeenten. Dat zijn er 10 minder dan een jaar eerder.

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS drie kaarten uit. Elke kaart bevat een regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per regionale indeling is aangegeven welke gemeenten ertoe behoren.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in november gemiddeld 4,7 procent lager dan in november 2008. De prijsdaling is kleiner dan in oktober. Toen waren de huizen 5,2 procent goedkoper dan een jaar eerder.

In het derde kwartaal van 2009 is voor ruim 15 duizend nieuwbouwwoningen een bouwvergunning verleend.

Nederland telde op 1 januari 2007 ruim 6,3 duizend kinderopvanglocaties die hele dagopvang of buitenschoolse opvang aanboden. Inwoners van de grote steden hadden de grootste keuze uit opvanglocaties en woonden er ook het dichtst bij.

In Leven in Nederland 2009 interpreteert en verkent de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de gevolgen van lokaal beleid en analyseert en beschrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek de ontwikkelingen van actuele thema’s.

In 2009 werd op 75,8 duizend hectare opengrondsgroenten geteeld. Ten opzichte van 2008 is dat een afname met 2,2 duizend hectare. Noord-Brabant en Noord-Holland waren goed voor de grootste krimp met respectievelijk 660 hectare en 390 hectare.

Nederland beschikt over ruim 6 duizend kilometer aan vaarwegen. Daarmee heeft ons land na Finland en Duitsland de meeste lengte aan vaarwegen van de Europese Unie.

In 2009 is de oppervlakte glastuinbouw in Nederland met 160 hectare toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. De glasgroenteteelt nam met 180 hectare toe en de oppervlakte blijvende teelt (vooral boomkwekerijgewassen) steeg met 20 hectare.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in september gemiddeld 5,3 procent lager dan in september 2008.

De komende dertig jaar treedt in delen van Nederland, vooral in de periferie, een omvangrijke bevolkingskrimp op. In ruim een kwart van de Nederlandse gemeenten daalt het aantal bewoners tot 2040 met meer dan 2,5%; in totaal een kwart miljoen inwoners.

De langetermijnrente in Nederland, afgemeten aan het rendement van de jongste tienjarige staatslening, bedroeg in september 3,6 procent. De rente was daarmee even hoog als in augustus.

Gemeenten verwachten dit jaar 533 miljoen euro op te halen aan parkeerbelastingen. Dat is 10 keer zoveel als in 1989.

In 2007 gaven rijk, provincies en gemeenten 633 miljoen euro uit aan bibliotheken. Dat is 6 procent meer dan in 2006 en 50 procent meer dan in 1999.

In 2007 woonden Nederlanders gemiddeld 1,7 kilometer van de dichtstbijzijnde oprit van een hoofdverkeersweg. De afstanden tot rijks- en provinciale wegen liepen uiteen van 1,2 kilometer in Groningen tot 2,1 kilometer in Friesland.

In vrijwel alle provincies nam de economische groei in 2008 af. De groei in de Randstedelijke provincies lag op of boven het landelijke gemiddelde van 2 procent.

De helft van alle Nederlandse buurten is niet stedelijk. Op 1 januari 2008 telde Nederland bijna 6 duizend plattelandsbuurten, waarin meer dan 3 miljoen mensen woonden. Het Nederlandse grondgebied dat door plattelandsbuurten wordt bedekt, is tussen 1993 en 2008 nauwelijks veranderd.

Nederlandse gemeenten verwachten dit jaar bijna 2,6 miljard euro uit te geven aan huishoudelijke hulp en individuele mobiliteitsvoorzieningen zoals voorzien in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Van de ruim 7 miljoen woningen in Nederland op 1 januari 2008 was 5,7 procent niet officieel bewoond. Dat wil niet zeggen dat ze leegstaan, maar dat er niemand woont die in het bevolkingsregister is ingeschreven.

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2009. Parkstad-Limburg kampt met een dalend bevolkingsaantal, mede doordat velen uit de regio vertrekken. In vergelijking met het gemiddelde patroon voor de Nederlandse bevolking wonen relatief veel oorspronkelijke ‘Parkstadters’ elders in het land. De uittocht genereert echter ook retourmigratie. Tussen 1999 en 2005 is circa 4 procent van de oorspronkelijke inwoners van Parkstad-Limburg terugverhuisd naar één van de gemeenten van Parkstad-Limburg. Dat is meer dan kan worden waargenomen voor overige inwoners van Nederland. Dit kan een interessante insteek zijn voor regionale beleidsvragen inzake bevolkingsontwikkeling en woningbouw. Auteurs: Elien Smeulders en Jan Latten

De provincies verwachten dit jaar bijna 1,4 miljard euro te ontvangen aan opcenten motorrijtuigenbelasting. Dit is 6,7 procent meer dan in 2008.

In 2008 zijn bijna 40 procent minder schuldsaneringen door de rechter uitgesproken dan een jaar eerder. Deze forse daling deed zich in vrijwel alle provincies voor en komt vooral door een wetswijziging.

In 2009 verwachten gemeenten 7,7 miljard euro te ontvangen aan gemeentelijke heffingen. Dit is 5 procent meer dan in 2008.

In 2008 daalde de werkloosheid in bijna alle provincies. Utrecht had de laagste werkloosheid, Groningen de hoogste. Ook in de vier grote steden nam de werkloosheid af.

Het afgelopen jaar is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar gedaald met 15 duizend.

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2008. In het Actieplan Krachtwijken dat minister Vogelaar medio 2007 naar de Tweede Kamer stuurde, zijn veertig wijken geïdentificeerd waarin de kwaliteit van de leefomgeving door een cumulatie van problemen achterblijft bij de anderewijken in de stad. In opdracht van het programmaministerie voor Wonen, Wijken en Integratie heeft het CBS een instrument ontwikkeld om de voortgang van het Krachtwijkenbeleid te volgen. De Outcomemonitor Krachtwijken brengt de veertig aandachtswijken in kaart en beantwoordt de vraag of de achterstanden worden ingelopen. Auteur: Luuk Schreven en Maartje Rienstra

In 2025 zal de bevolking vooral in de landelijke gemeenten zijn gekrompen.

Het aantal verschillende soorten winkels dat in een winkelcentrum te vinden is, neemt af.

In de vier grote steden ligt de arbeidsdeelname van mannen lager dan gemiddeld in Nederland.

In de eerste negen maanden van 2008 zijn 140 duizend kinderen geboren, bijna 3 duizend meer dan in dezelfde periode van 2007.

Bevolkingstrends 3e kwartaal. Immigranten gaan bij aankomst in Nederland vaak wonen in buurten waar landgenoten wonen. Ze komen vaak terecht in de grote steden, waarbij vooral Marokkanen en westerse immigranten zich relatief vaak in Amsterdam vestigen. Niet-westerse immigranten verhuizen in de eerste vier jaar na aankomst eerder naar buurten met meer dan naar buurten met minder niet-westerse allochtonen. Auteurs: Clara H. Mulder en Aslan Zorlu

Bevolkingstrends 3e kwartaal 2008. In diverse onderzoeken is getracht de subjectieve sociale onveiligheid te verklaren

Tot de inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand (WWB) op 1 januari 2004 konden gemeenten de gesubsidieerde baan inzetten als instrument om langdurige werkloosheid te bestrijden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft ernaar om deze gesubsidieerde banen eind 2009 volledig te hebben afgebouwd. In dit onderzoek is bepaald hoeveel personen eind 2005, 2006 en 2007 nog een gesubsidieerde baan hebben. Daarnaast is gekeken naar de arbeidsmarktpositie eind 2006 en 2007 van de mensen die op dat moment geen gesubsidieerde baan meer hebben.

De werkloosheid is in 2007 in bijna alle provincies gedaald.

Op 1 januari 2007 stonden er in Nederland 7,2 miljoen personenauto’s geregistreerd. Dit waren er gemiddeld 214 per vierkante kilometer.

In 2006 hebben gemeenten 2,3 miljard euro toegevoegd aan hun eigen vermogen. Dit is ruim 1,1 miljard meer dan in 2005, toen de gemeenten 1,2 miljard euro overhielden.

In opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek de Outcomemonitor Krachtwijken ontwikkeld en een nulmeting uitgevoerd. De nulmeting beschrijft de dimensies Bevolking, Wonen, Leren, Werken, Veiligheid, Integratie en Schuldenproblematiek.

De Nederlandse gemeenten hebben in 2006 flink wat geld overgehouden. Het overschot op de exploitatierekening was veel groter dan in 2005. Bovendien is het eigen vermogen harder gegroeid dan het vreemd vermogen.

In bijna een derde van de ruim 5 duizend buurten in ons land is het aandeel langdurig lage inkomens hoger dan het landelijke gemiddelde van 3 procent.

Eind 2007 hadden de Groningse gemeenten Reiderland, Pekela en Veendam het hoogste aandeel jongeren met bijstand.

In 2008 verwachten gemeenten 5 miljard euro aan bijstandsverlening uit te geven. Sinds 1995 zijn de lasten voor bijstandsverlening niet zo laag geweest.

De gemeentelijke heffingen brengen in 2008 ruim vier procent meer op dan in 2007. Het aandeel van de heffingsopbrengsten in de totale baten verschilt sterk per gemeente.

Gemeenten trekken dit jaar meer geld uit voor veiligheid en economische zaken. Zij verwachten minder kwijt te zijn aan bijstandsverlening en onderwijs. Dat blijkt uit de gemeentebegrotingen van 2008.

Bevolkingstrends 1e kwartaal 2008. Lange tijd vormde zuigelingensterfte een groot deel van de sterfte in Nederland. Aan het begin van de in dit artikel beschreven periode betrof één op de vijf sterfgevallen een kind in het eerste levensjaar. Er blijkt sprake te zijn van een opmerkelijke continuïteit in de regionale sterfteverschillen. Wel zijn deze verschillen in de loop van de tijd afgenomen. Het zwaartepunt van de gebieden met de hoogste zuigelingensterfte is bovendien geleidelijk verschoven van het westen naar het (zuid-)oosten. Auteurs: Peter Ekamper en Frans van Poppel

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft ernaar het percentage personen te vergroten dat na deelname aan een re-integratietraject binnen 24 maanden uitstroomt naar reguliere arbeid. Om dit te meten heeft SZW in 2005 opdracht gegeven een nulmeting uit te voeren. Na twee vervolgmetingen geeft deze publicatie de voorlopige uitkomsten voor de derde vervolgmeting. De tabellen zijn voorzien van een beknopte toelichting op de gebruikte methoden en begrippen.

Bloemendaal was ook in 2005 de rijkste gemeente van Nederland.

In 2008 innen gemeenten 4,4 procent meer aan gemeentelijke heffingen dan vorig jaar. Dat is vooral toe te schrijven aan de onroerendezaakbelasting (OZB) en de rioolrechten.

In 2007 is het aantal bijstandsuitkeringen voor het derde achtereenvolgende jaar fors gedaald. Eind december werden 275 duizend uitkeringen geteld, 27 duizend minder dan een jaar eerder.

Allochtonen van de tweede generatie hadden eind 2005 een aanzienlijk hogere pensioenopbouw dan de eerste generatie. Toch blijft de gemiddelde pensioenopbouw van de tweedegeneratieallochtonen ook nog achter bij die van de autochtonen.

Sinds kort publiceert het CBS zijn buurtcijfers ook op een nieuwe website: CBS in uw buurt.

De overheid heeft in 2005 bijna 54 duizend kg chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt bij het onderhoud van openbare terreinen. Dit is 12 duizend kg (28 procent) meer dan in 2001.

In gemeenten aan de rand van een stad wonen veel forensen. Bovendien wonen zij vaak in buurten die dicht bij de grens van hun woongemeente liggen.

Sinds de invoering van melkquotering in 1983 is het aantal melkkoeien in Nederland met 1,1 miljoen gedaald tot iets minder dan 1,5 miljoen dieren. Dat is een daling van 42 procent.

Het CBS publiceert kaarten van de provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en economisch-geografische gebieden in Nederland. De kaarten zijn op papier en in pdf-formaat beschikbaar.

Er bestaan grote verschillen in de vermogensposities van provincies onderling. Eind 2006 hebben de provincies samen een eigen vermogen van 3,8 miljard euro op de balans staan. Dit is een stijging van 16 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Ook in het derde kwartaal van 2007 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen onder de 65 jaar gedaald.

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes maanden. Dit rapport bevat de uitkomsten van deze zogeheten Sluitende aanpak voor mensen die in 2005 werkloos zijn geworden. Het onderzoek Sluitende aanpak 2006 volgt op de onderzoeken Sluitende aanpak 2003, 2004 en 2005.

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2007. Elke grote stad kent wijken met veel en weinig bevolkingsdynamiek. Nieuwkomers in de stad brengen meestal een lager inkomen mee dan stedelingen die de stad verlaten. Dit wordt ook wel het ‘roltrapeffect’ genoemd. Doet dit effect zich ook voor bij verhuizingen binnen de stad, tussen gewilde en minder gewilde wijken? Maken kansrijken plaats voor kansarmen, waarmee een wijk in een negatieve spiraal terechtkomt, en een andere wijk in welvaart groeit? Dit artikel gaat in op de vraag in hoeverre verhuisstromen en daaraan gerelateerde inkomsten van bewoners, leiden tot een grotere kloof tussen arme en rijke wijken in Amsterdam en Rotterdam. Auteurs: Aldert de Vries, Bas Hamers, Dorien Manting en Jan Latten

Aan het eind van 2005 bedraagt het eigen vermogen van de gemeenten 25,3 miljard euro. Dat is een derde van de totale balanswaarde van 75,8 miljard. Ten opzichte van 2004 is het eigen vermogen met 1,2 miljard euro toegenomen.

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes maanden. Dit artikel gaat in op de resultaten van deze zogeheten Sluitende aanpak voor mensen die in 2005 werkloos zijn geworden.

In de eerste helft van 2007 is het aantal inwoners van Nederland met bijna 15 duizend toegenomen.

De begrote opbrengsten uit de gemeentelijke heffingen nemen in 2007 met 4,3 procent toe tot 6,8 miljard euro. Dit is vooral toe te schrijven aan de toename van de baten rioolrechten en de OZB-opbrengsten. Daarnaast nemen de baten secretarieleges en de baten bouwvergunningen procentueel fors toe.

Volgens de begrotingen van de gemeenten nemen de gemeentelijke lasten in 2007 met ruim 3 procent toe. De baten stijgen met 4 procent. Hierdoor ontstaat een tekort van ruim 350 miljoen euro. In 2006 bedroeg het tekort nog ruim 530 miljoen.

In 2007 stijgen de gemeentelijke heffingen minder dan eerder naar buiten is gebracht (persbericht 21 maart 2007). De toename ten opzichte van 2006 is 4,3 procent in plaats van 6,6 procent.

In 2005 bedragen de uitgaven van de gemeenten 56,2 miljard euro, 6 procent meer dan in 2004. Dit blijkt uit de jaarrekeningen 2005. Ruim de helft van het budget wordt uitgegeven door de top-25, de gemeenten met 100 000 of meer inwoners.

Experian heeft een segmentatiesysteem ontwikkeld dat huishoudens in Nederland verdeelt op basis van hun gezamenlijke socio-demografische en socio-economische kenmerken, gedragsgegevens en buurtkenmerken. Door de informatie beschikbaar uit de Veiligheidsmonitor Rijk hieraan te koppelen ontstaat een beeld per segment over onveiligheidsgevoelens, buurtproblemen, slachtofferschap van criminaliteit en meningen over het functioneren van de politie. Dit artikel beschrijft de kenmerken 'onveilig voelen' en het 'functioneren van de politie' per segment.

>> Volgens de begrotingen van de gemeenten nemen de gemeentelijke lasten in 2007 met ruim 3 procent toe. De baten stijgen met 6 procent. Hierdoor ontstaat een overschot van bijna 600 miljoen euro. In 2006 was er nog een begrotingstekort van ruim 500 miljoen.

Bijna 420 duizend personen gingen in 1948 in een andere gemeente wonen. Industriegebieden en de aantrekkelijkste woongebieden, waaronder alle grote steden, waren de belangrijkste vestigingsgebieden.

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes maanden. Dit artikel is een herziene versie van het op 8 maart gepubliceerde rapport over deze zogeheten Sluitende aanpak voor mensen die in de eerste helft van 2005 werkloos zijn geworden.

>> De begrote opbrengsten uit de gemeentelijke heffingen nemen in 2007 met 6,6 procent toe tot 7,0 miljard euro. Dit is de grootste toename van de opbrengsten uit de gemeentelijke heffingen sinds 2003.

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes maanden. Dit artikel bevat uitkomsten van deze zogeheten Sluitende aanpak voor mensen die in de eerste helft van 2005 werkloos zijn geworden.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar 25 procent meer uitstroom naar regulier werk in 2007, na deelname aan een re-integratietraject. Om dit te meten heeft SZW in 2005 opdracht gegeven een nulmeting uit te voeren, en deze in de daaropvolgende jaren te laten volgen door vervolgmetingen. Deze publicatie geeft de voorlopige uitkomsten voor de tweede vervolgmeting. De tabellen zijn voorzien van een beknopte toelichting op de gebruikte methoden en begrippen.

Het afgelopen jaar is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen onder de 65 jaar gedaald met 27 duizend tot 302 duizend. Dit is het laagste aantal in 25 jaar.

De tabellenset geeft een overzicht van de re-integratietrajecten door gemeenten in 2005. Het aantal trajecten is bepaald op 1 januari en 31 december. Daarnaast is het aantal gestarte en beëindigde trajecten in 2005 vastgesteld. De tabellenset bevat gegevens over re-integratietrajecten en loonkostensubsidies van personen met bijstand en personen zonder bijstand. De uitkomsten zijn berekend naar geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, opleidingsniveau, uitkeringsduur en leefvorm.

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes maanden. Dit rapport bevat de uitkomsten van deze zogeheten Sluitende aanpak voor mensen die in 2004 werkloos zijn geworden.

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes maanden. Dit artikel bevat de uitkomsten van deze zogeheten Sluitende aanpak voor mensen die in 2004 werkloos zijn geworden. Eerder zijn uitkomsten gepubliceerd over mensen die in de eerste helft van 2004 werkloos werden.

Statististische informatie op regionaal niveau, over onder meer provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, gemeenten, wijken en buurten.

Het CBS-dossier Allochtonen toont een overzicht van cijfers, artikelen, boeken en andere publicaties waarin het CBS over allochtonen publiceert.

De komende twintig jaar neemt het aantal inwoners van Nederland met 600 duizend toe tot 16,9 miljoen. De groei zal vooral plaatsvinden in Noord- en Zuid-Holland en in Flevoland. De huidige afname van het aantal inwoners in Limburg zal doorzetten.

Het vorderingensaldo van provincies is de laatste twee jaren fors verbeterd. Sinds 2001 is de bijdrage van de provincies aan het vorderingensaldo van de sector lokale overheid steeds positiever. Was het overschot in 2001 nog 42 miljoen euro, in 2004 is het opgelopen tot 216 miljoen euro.

Het artikel geeft een overzicht van de regionale statistieken die het CBS publiceert. Het is verschenen in Geo-Info, maart 2006.

De uitgaven van gemeenten in 2006 worden begroot op 43,5 miljard euro. Dit is een toename van 1,2 miljard (2,8 procent) ten opzichte van 2005. De grootste toename is zichtbaar op het beleidsterrein ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar 25 procent meer uitstroom naar regulier werk in 2007, na deelname aan een reïntegratietraject. Vorig jaar zijn de uitkomsten berekend voor de Nulmeting van de 25%-doelstelling. Deze publicatie geeft de voorlopige uitkomsten voor de Eerste vervolgmeting van de 25%-doelstelling. De tabellen zijn voorzien van een beknopte toelichting op de gebruikte methoden en begrippen.

In 2006 ontvangen gemeenten 8,9 procent minder uit gemeentelijke heffingen dan een jaar eerder. De daling is het gevolg van de afschaffing van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebruikers van woningen.

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes maanden. Dit artikel bevat de uitkomsten van deze zogeheten Sluitende aanpak voor mensen die in de eerste helft van 2004 werkloos zijn geworden.

Na autochtonen verhuizen ook steeds meer allochtone groepen van de grote stad naar de omliggende gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat allochtonen voor andere randgemeenten kiezen dan autochtonen.

Sociaal-economische trends, 1e kwartaal 2006

De Nederlandse overheid speelt bij de financiering van kunst, cultuurbeheer en –verspreiding, sport en recreatie een belangrijke rol. Zij maakt de activiteiten mogelijk door het verstrekken van onder andere subsidies en huisvesting. De taken op het gebied van kunst, cultuurbeheer en –verspreiding, sport en recreatie hebben de totale overheid in 2003 bijna 5 miljard euro gekost.

Top van buurten naar diversiteit van de detailhandel, onderverdeeld in food en non-food sector, 2004.

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2005

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2005

Uit de begrotingen van de gemeenten blijkt dat de opbrengsten van de gemeentelijke heffingen in 2005 stijgen met 4,9 procent. Dit is de laagste stijging sinds 1987. De totale opbrengst van de heffingen is begroot op 7,3 miljard euro. Doordat het Rijk de Zalmsnip heeft afgeschaft nemen de lasten voor huishoudens echter wel sterk toe.

De bouwopgave voor de toekomst is vastgelegd in de VINEX-afspraken. In de periode 1995-2005 dienen er circa 650 duizend woningen te worden gebouwd, waarvan ongeveer 460 duizend op de zogenoemde VINEX-lokaties in de diverse stadsgewesten. Geleidelijk worden er meer woningen gebouwd in de VINEX-bouwgemeenten. In 1996 was 58 procent van het totaal aantal gereedgekomen woningen in VINEX-bouwgemeenten gerealiseerd, in 1998 is dit toegenomen tot 64 procent.

De kaarten van de regionale indelingen zijn op papier en digitaal beschikbaar. Het gaat om de provincies, COROP-, economisch-geografische en nodale gebieden.