Migratie en integratie

Artikelen dossier migratie en integratie

Het aantal Britten dat vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland verhuist, is in 2019 opnieuw toegenomen. Het aantal Nederlanders dat naar het Verenigd Koninkrijk ging, daalde verder.

In 2019 22,5 duizend asielzoekers en 4,2 duizend nareizigers naar Nederland, bij elkaar een fractie minder dan in 2018

De Nederlandse bevolking zal naar verwachting de komende decennia blijven groeien, tot bijna 19,6 miljoen inwoners in 2060. In 2024 bereikt het inwonertal naar verwachting de 18 miljoen, in 2039 de 19 miljoen.

Eind 2019 telt Nederland 17,4 miljoen inwoners, van wie 13,2 miljoen inwoners met een Nederlandse achtergrond en 4,2 miljoen inwoners (24 procent) met een migratieachtergrond.

Volgens de nieuwste prognose groeit de Nederlandse bevolking door tot 19,6 miljoen inwoners in 2060. Internationale migratie speelt een belangrijke rol bij de toekomstige bevolkingsgroei.

Een overzicht van immigranten met een eerste-generatie Poolse of Syrische migratieachtergrond gevestigd in Nederland sinds 2015.

In het derde kwartaal kwamen 5 910 asielzoekers en 1 200 nareizende gezinsleden naar Nederland. Er was vooral een stijging van het aantal asielzoekers en nareizigers uit Syrië

Evaluatie van de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040 voor de periode 2015 tot 2018.

Beschrijving van het model en de demografische veronderstellingen die de basis vormen van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050.

De bevolking van Nederland groeide in het eerste half jaar van 2019 sneller dan in dezelfde periode een jaar eerder. Bijna 46 duizend inwoners kwamen erbij. Er vestigden zich vooral meer mensen uit het buitenland, maar ook het aantal sterfgevallen was kleiner dan in de eerste helft van 2018.

In tweede kwartaal 2019 minder asielzoekers (5 205), meer nareizende gezinsleden (880) dan in eerste kwartaal 2019

In 2017 kwamen 8 630 Indiase immigranten naar Nederland. Het waren vooral kennismigranten (expats) en gezinsmigranten. Kennismigranten uit India gingen veelal in Amsterdam, Den Haag en Amstelveen wonen, overige arbeidsmigranten uit India vooral in Eindhoven, Amsterdam en Groningen.

De bevolking is in het eerste kwartaal van 2019 gegroeid door migratie. De sterfte was lager dan een jaar eerder, het aantal geboorten was gelijk

Het aantal eerste asielverzoeken was in het eerste kwartaal van 2019 ruim 400 lager dan in het voorgaande kwartaal, maar 1 250 hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2018. Het aantal nareizende gezinsleden is voor het vijfde opeenvolgende kwartaal gedaald

Hoeveel statushouders hebben binnen inburgeringstermijn het examen gehaald? Van het cohort 2014 had 58% het examen gehaald per oktober 2018, 2% was te laat, de rest heeft vrijstelling, ontheffing of uitstel

In 2011 schreven ruim 31 duizend arbeidsmigranten zich in bij een Nederlandse gemeente. Eind 2016 was hiervan 59 procent weer uit ons land vertrokken.

De afgelopen drie jaar vertrokken steeds minder geboren Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk.

Dit artikel gaat in op drie kernindicatoren van het integratiebeleid: de nettoarbeidsparticipatie, het werkloosheidspercentage en het percentage van de bevolking dat werkt als werknemer voor meer dan 20 uur per week in de grootste werkkring.

Het aantal asielverzoeken is in 2018 weer toegenomen. Opmerkelijk is de toename van het aantal Turken dat in ons land asiel aanvraagt

De bevolking groeide in 2018 met 104 duizend inwoners. Net als in 2016 en 2017 kwamen er vooral mensen bij door migratie

Prognose van de bevolking voor de periode 2018-2060.

In 2030 zal Nederland ruim 18 miljoen inwoners tellen, zo is de prognose. Bijna een kwart zal dan 65-plus zijn. De bevolking in 2060 ligt waarschijnlijk tussen 17,3 miljoen en 19,9 miljoen inwoners

Welk deel van de bevolking heeft in 2060 een migratieachtergrond? Volgens de laatste CBS-prognose zal dat ruim een derde zijn.

Mensen met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse migratieachtergrond halen hun inkomstenbron minder vaak uit werk dan migranten uit nieuwe EU-landen.

Personen met een Nederlandse achtergrond zijn vaker actief als vrijwilliger personen met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond.

Sinds 2005 daalt het percentage geregistreerde verdachten van misdrijven vrij consistent onder alle herkomstgroepen.

Ten opzichte van 10 jaar geleden volgt een groter deel van de leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond een hoger onderwijsniveau, zowel in het voortgezet onderwijs als in het middelbaar onderwijs

Inmiddels heeft 23 procent van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond. De afgelopen drie jaar groeide de bevolking vooral door immigratie

De gezondheid van personen met een Nederlandse achtergrond is doorgaans beter dan die van personen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Nederland is één van de 19 lidstaten van de Europese Unie (EU) waar de bevolking groeit. De bevolking groeit vooral door migratie.

De Nederlandse bevolking groeide in de eerste 9 maanden van 2018 met 81 duizend inwoners. Er kwamen 69 dzd meer immigranten dan dat er mensen emigreerden, en de geboorte was 11 duizend hoger dan de sterfte

In het derde kwartaal van 2018 kwamen 6 235 asielzoekers en 1 260 nareizende gezinsleden naar Nederland. Het aantal asielzoekers was ruim 40 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2017, het aantal nareizigers was ruim 40 procent lager.

Recordaantal immigranten (235 duizend) en emigranten (154 duizend) in 2017, hoogste migratiesaldo (81 duizend)

Veronderstellingen over immigratie en emigratie die gebruikt worden bij het opstellen van de bevolkingsprognose.

In 2015 ruim 60 duizend gezinsmigranten, waarvan de helft uit EU-landen. 40% van de 20 plussers was een jaar later aan het werk. In 2005 was dat nog 37%. Onder gezinsmigranten uit EU-landen in 2015 was het ruim 60%, van daarbuiten 30%

Nederland telt nu 17,2 miljoen inwoners, eind juni 2018. In het eerste halfjaar van 2018 werden 82 duizend baby’s geboren en stierven 81 duizend mensen. Er kwamen 100 duizend immigranten en 69 duizend emigranten vertrokken. Vooral in het eerste kwartaal was de sterfte hoog.

Aantal asielzoekers en nareizigers tweede kwartaal 2018, stabiel. Turkije, Syrië, Eritrea, minderjarigen, vrouwen

In 2017 verhuisde een recordaantal personen. Aan de stijging van het aantal personen dat verhuist lijkt in december 2017 een eind te zijn gekomen.

Inwoners met een migratieachtergrond uit landen die meedoen aan het WK voetbal, wonen relatief vaak in gemeenten aan de rand van Nederland. Marokko en Duitsland hebben de meeste supporters in Nederland, Servië het minst.

In 2017 nam Nederland 2 265 uitgenodigde vluchtelingen op. Veel van deze vluchtelingen konden zich in Nederland vestigen in het kader van de EU-Turkije-verklaring uit maart 2016.

Eind maart 2018 waren er 459 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd, 13 duizend minder dan een jaar eerder. De daling deed zich alleen voor bij personen jonger dan 45 jaar. De instroom in de bijstand van recente asielzoekers met een verblijfsvergunning houdt aan.

Het inwonertal van Nederland is in het eerste kwartaal van 2018 met 12,5 duizend toegenomen. De natuurlijke aanwas (saldo geboorte en sterfte) was negatief, het migratiesaldo positief.

Op 1 januari 2017 telde de bevolking van Bonaire 19,2 duizend inwoners, onder hen 7 duizend geboren Bonairianen

In het eerste kwartaal van 2018 zijn 4,2 duizend asielzoekers en 2,1 duizend nareizende gezinsleden geregistreerd

Van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, had na 30 maanden 11 procent werk. 84 procent van de statushouders had een uitkering.

In 2017 is 77% van de volwassenen van mening dat Nederland oorlogsvluchtelingen moet opvangen

Houding en opvattingen van de Nederlandse bevolking ten aanzien van vluchtelingen

In 2017 werden 16145 eerste asielverzoeken ingediend en arriveerden 14490 nareizigers

De bevolking van Nederland is in 2017 opnieuw relatief sterk gegroeid.

Van 42500 inwoners begin 2016 met Britss paspoort verdiende 43% inkomen vooral als werknemer, 9% als zelfstandige

In het 3e kwartaal van 2017 nam het aantal personen tot de AOW-leeftijd met een bijstandsuitkering toe met 6 duizend

Het inwonertal van Amsterdam groeit, vooral door buitenlandse migratie

De bevolking groeide in de eerste drie kwartalen 2017 met ruim 80 duizend inwoners, vooral door buitenlandse migratie

Er kwamen 4,4 duizend asielzoekers en 2,3 duizend nareizigers naar Nederland in het derde kwartaal van 2017

Mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond ontvingen echter minder vaak een bijstandsuitkering.

In 2016 daalde de werkloosheid onder personen met een niet-westerse migratieachtergrond naar 13,2 procent

Regionale verdeling van vergunninghouders die in 2014, 2015 en de eerste helft van 2016 naar Nederland zijn gekomen.

In 2017 zijn meer nareizigers dan asielzoekers uit Eritrea in Nederland aangekomen. Dat geldt ook voor het totaal

Gezin is nog steeds belangrijkste reden voor migratie, maar werk en asiel nemen toe

Veel Syrische en Eritrese asielzoekers hebben verblijfsvergunning en woonruimte, maar vaak nog afhankelijk van uitkering

In 2016 was 83 procent van de 695 door de VN uitgenodigde vluchtelingen Syriër

21% van de inwoners met een niet-westerse achtergrond gaf in 2016 aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt

Van januari tot en met maart 2017 kwamen 4 duizend asielzoekers en 5,3 duizend nareizigers naar Nederland.

In 2016 reisde een op de vijf minderjarige asielzoekers alleen. De meerderheid kwam uit Eritrea.

Van de jonge asielmigranten uit 1995-1999, zat 39% in het 3e schooljaar van het voortgezet onderwijs in havo of vwo

In januari 2017 kwamen er vooral minder nareizende gezinsleden, het aantal asielzoekers was ook lager dan in december.

Is er sprake van een tweedeling tussen Nederlanders met een Nederlandse en een migratieachtergrond?

In dit artikel wordt een schatting gegeven van de gewoonlijk in Nederland verblijvende bevolking.

Het aantal bijstandsontvangers nam in 2016 toe met 18 duizend, vooral door de instroom van vluchtelingen.

De relatie tussen het hebben van betaald werk en de snelheid van naturalisatie voor verschillende migrantengroepen.

Ruim de helft van de kinderen die in 2016 als asielzoeker of nareiziger naar Nederland kwam, was Syriër.

Nederland telt per 1 januari 2017 bijna 17,1 miljoen inwoners, ruim 110 duizend inwoners meer dan een jaar geleden.

De vier grote steden kregen er in 2016 de meeste inwoners bij, vooral door veel baby’s en immigratie

Vorig jaar groeide de Nederlandse bevolking relatief hard.

De bevolking van Bonaire is tussen begin 2011 en 2016 met ruim 20 procent gegroeid tot 19,4 duizend inwoners.

Op Saba groeide de bevolking tussen begin 2011 en begin 2016 met 6 procent tot 1,9 duizend inwoners.

Sint-Eustatius telde 3,2 duizend inwoners aan het begin van 2016.

De verwachte ontwikkeling van de Nederlandse bevolking tussen 2016 en 2060

In 2015 was 40 procent van de 450 door de VN uitgenodigde vluchtelingen Syriër.

In november 2016 kwamen er meer nareizende gezinsleden, vooral Syriërs, en iets minder asielzoekers dan in oktober.

In het derde kwartaal van 2016 nam het aantal bijstandsontvangers toe met 22 duizend ten opzichte van een jaar eerder.

In 2014 voor het eerst sinds 2007 inkomensgroei, van 1 tot 2 procent onder alle herkomstgroeperingen

Wie maken er deel uit van de derde generatie en hoeveel zijn het er?

Personen met niet-westerse achtergrond vaker afhankelijk van uitkering dan personen met Nederlandse achtergrond

Percentage door politie geregistreerde verdachten van misdrijven sinds 2005 onder alle herkomstgroeperingen gehalveerd

Arbeidsparticipatie van mensen met niet-westerse achtergrond sinds ‘09 meer gedaald dan van personen met een Nederlandse

Afbakening van eerste en tweede generatie, en niet-westers en westers van inwoners met migratieachtergrond

Kinderen met niet-westerse achtergrond scoren lager op Centrale Eindtoets. Tussen en binnen generaties zijn verschillen

Inwoners met verschillende migratieachtergronden wonen ongelijk verdeeld over Nederland

Inwoners met migratie- en Nederlandse achtergrond: verschillen en overeenkomsten in het Jaarrapport Integratie 2016

In oktober 2016 kwamen 3,5 duizend asielzoekers en nareizigers, van wie 390 uit Marokko en 270 uit Algerije

In Nederland woonden op 1 januari 2016 ruim 46 duizend Britten.

In september 2016 kwamen er 3 duizend asielzoekers, iets meer dan in augustus en 5,4 duizend minder dan een jaar eerder

Syriërs die inwoner van Nederland zijn wonen verspreid over het land. De immigratie volgt op de asielverzoeken.

In 2015 werd 2 295 personen aan de grens toegang geweigerd tot Nederland.

In augustus 2016 zijn 2 385 asielzoekers en nareizigers geregistreerd. Tot nu toe kwamen er dit jaar 16,2 duizend

In juli 2016 dienden 1.425 personen een eerste asielverzoek in en arriveerden er 660 nareizigers in Nederland.

De bevolkingsgroei in de 1e helft van 2016 was relatief hoog. Migratie droeg vooral bij aan de groei van het inwonertal.

In juni 2016 kwamen er iets meer asielzoekers dan in mei. In het 2e kwartaal was de asielinstroom lager dan vorig jaar

Minstens 9 op de 10 leerplichtige kinderen die worden opgevangen door het COA volgen onderwijs.

1 op 5 minderjarige asielzoekers reisde in 2015 zonder begeleiding van een volwassen familielid naar Nederland

In mei 2016 zijn 1420 asielzoekers en nareizigers geregistreerd, iets meer dan in april maar half zoveel als in mei 2015

Sinds begin mei 2016 telt Nederland ruim 150 duizend inwoners van Poolse herkomst. Dat aantal stijgt al sinds 1996.

Dit artikel is een eerste verkenning van de relaties van Poolse migranten in Nederland met hun ouders die in Polen wonen. Om de familierelaties in kaart te brengen is gebruik gemaakt van een grootschalige enquête onder Polen in Nederland: Families van Polen in Nederland (FPN). Naast het beschrijven van de achtergrondkenmerken van de populatie, beschrijft dit artikel verschillende types familierelaties die Poolse migranten met hun in Polen wonende moeders hebben.(Auteurs: Kasia Karpinska en Jeroen Ooijevaar)

Allochtonen uit EU-landen vormen vooral langs de grenzen en in de grote steden een aanzienlijk deel van de bevolking. De gemeente Vaals telde het hoogste aandeel (41 procent), Urk het laagste (1 procent).

In november 2015 zijn er 7,3 duizend asielzoekers en nareizende gezinsleden in Nederland geregistreerd. Daarmee komt het totaal voor dit jaar tot en met november op 52,5 duizend.

Bijna de helft van alle personen van Surinaamse herkomst in Nederland is ook hier geboren. Meestal zijn dit kinderen van Surinamers die in de jaren ’70 naar Nederland migreerden.

Het aantal nieuw geregistreerde asielzoekers en nareizigers is in oktober opgelopen tot 11,7 duizend. Dat zijn er meer dan ooit in een maand. In september waren het er nog 8,4 duizend. Ruim de helft kwam uit Syrië.

Van de in Nederland aanwezige Syriërs maakten er op 1 oktober 37 duizend officieel deel uit van de Nederlandse bevolking, omdat ze ingeschreven zijn als inwoner van een gemeente. In 2015 groeide het aantal ingeschreven Syriërs met 14,2 duizend, tegenover een groei van 8,6 duizend in 2014. Dat meldt CBS.

Het aantal nieuw geregistreerde asielzoekers en nareizigers steeg in september 2015 tot een maandrecord van 8,4 duizend. Ruim zestig procent kwam uit Syrië. Er kwamen wat minder aanvragen uit Eritrea en meer uit Irak.

In de eerste acht maanden van 2015 dienden vooral volwassen mannen een eerste asielverzoek in. De groep die een gezinslid volgde dat al eerder in Nederland asiel had aangevraagd, bestond vooral uit vrouwen en kinderen. Van januari tot augustus van dit jaar bereikten 17 duizend asielzoekers Nederland, en 8 duizend nareizigers.

Van alle inwoners met de Nederlandse nationaliteit hebben er 1,3 miljoen ook een andere nationaliteit. Dat bleek bij de laatste meting op 1 januari 2014. Sindsdien wordt een tweede nationaliteit niet meer vastgelegd. In 2014 zijn 27 duizend mensen door naturalisatie Nederlander geworden.

Naturalisatie biedt bepaalde voordelen, zoals een permanente verblijfsstatus en de toegangtot banen. Echter, niet alle migranten naturaliseren vanaf het moment dat zij hiertoe in staat zijn, en sommige migranten kiezen nooit voor naturalisatie. Dit artikel beschrijft welke immigranten vooral naturaliseren en hun motivering. Zo blijkt dat een groter deel van de jonge immigranten naturaliseert dan ouderen. Tevens speelt de partner een belangrijke rol in de keuze om al dan niet te naturaliseren. Migranten met een Nederlandse partner hebben een grotere kans zelf ook te naturaliseren, terwijl dit voor migranten met een niet-Nederlandse partner juist omgekeerd is. Ook het herkomstland is relevant: migranten uit economisch minder ontwikkelde en politiek instabielere landen zijn meer geneigd te naturaliseren.(Auteurs: Floris Peters, Hans Schmeets, Maarten Vink)

Van de immigranten die in 2003 naar Nederland kwamen, heeft meer dan de helft binnen tien jaar het land weer verlaten. Vooral Westerse immigranten uit landen als Japan, Canada en de Verenigde Staten blijven maar kort in Nederland. Immigranten uit klassieke immigratielanden, de traditionele ‘gastarbeiderlanden’ en de landen waar veel vluchtelingen vandaan komen, wonen voor het grootste gedeelte na tien jaar nog in Nederland.

Negen regio’s hadden in 2014 te maken met bevolkingskrimp. Dat zijn er zeven minder dan een jaar eerder. De omslag van krimp naar groei in die regio’s komt door de toegenomen immigratie van asielzoekers. Dit ondanks dat veel jongeren de krimpregio’s blijven inruilen voor steden.

Het afgelopen jaar kwamen ruim 40 procent meer asielzoekers naar de Europese Unie dan in 2013. In Nederland vroegen bijna 22 duizend mensen asiel aan. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2013.

Verhuizen naar een andere woning in dezelfde straat en tegelijkertijd emigreren. Kan dat? Ja, dat kan. In Limburg bijvoorbeeld, in de grensoverschrijdende gemeente Eurode, dat gevormd is uit Kerkrade en het Duitse Herzogenrath. Veel Nederlanders die naar Herzogenrath emigreren, zijn afkomstig uit Kerkrade.

De tot 2060 voorziene aantallen buitenlandse migranten zijn in de CBS Bevolkingsprognose 2014–2060 hoger dan in de vorige prognose, uit 2012. Voor de korte termijn wordt een aanmerkelijk hoger vestigingsoverschot verwacht, voor de lange termijn een iets lager overschot. Gemiddeld wordt over de hele periode tot 2060 een vestigingsoverschot van 20 duizend migranten voorzien, duizend hoger dan volgens de vorige prognose. Dit artikel beschrijft in detail de gebruikte veronderstellingen voor de buitenlandse migratie.(Auteurs: Coen van Duin, Lenny Stoeldraijer en Jeroen Ooijevaar)

Sinds 2004 is het percentage mensen met een bijstandsuitkering vooral toegenomen in gemeenten in het noorden. Dat zijn veelal gebieden waar de bevolking krimpt. Aan de randen van het land waar de inwonersaantallen ook dalen, is het aandeel mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering hoog.

In 2014 vroegen bijna 24 duizend mensen asiel aan in Nederland. Dit is 66 procent meer dan in 2013 en het hoogste aantal sinds 2002. Het aantal van 2014 ligt echter nog ruim onder het niveau van de jaren 90.

De Nederlandse bevolking zal de komende decennia blijven groeien, tot 18,1 miljoen inwoners in 2060.

Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS groeit de Nederlandse bevolking nog door tot 18 miljoen inwoners rond 2044, waarna de groei sterk vertraagt. Internationale migratie speelt een belangrijke rol bij de toekomstige bevolkingsgroei. Nederland telt in de toekomst meer ouderen en allochtonen. (Auteurs: Coen van Duin en Lenny Stoeldraijer)

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Macro-economie, Prijzen.

In Nederland geboren jongeren van niet-westerse herkomst lopen sociaaleconomisch nog steeds achter op autochtone jongeren.

In 2013 waren bijna acht op de tien personen van 15 jaar en ouder lid van een of meerdere verenigingen. Mannen, autochtonen, hoogopgeleiden, mensen met een hoog inkomen en werkenden zijn relatief vaak verenigingslid. Een lidmaatschap betekent niet automatisch dat mensen ook actief zijn in het verenigingsleven. Ruim vier op de tien Nederlanders nemen nooit deel aan verenigingsactiviteiten. Daar tegenover staat dat ruim een derde wekelijks actief is in verenigingsverband.

In de eerste helft van het jaar hebben zich meer mensen in Nederland gevestigd dan een jaar eerder.

Het aantal asielverzoeken is de afgelopen maanden sterk toegenomen. In het eerste halfjaar van 2014 kwamen twee keer zo veel asielzoekers naar Nederland als in de eerste helft van 2013. Het is zelfs het hoogste aantal sinds het eerste halfjaar van 2001.

Door de komst van mensen uit het buitenland is de bevolkingsdaling in krimpregio’s in ons land in 2013 opnieuw minder sterk uitgevallen. Deze gebieden verloren in het afgelopen jaar 3 duizend mensen door verhuizingen binnen Nederland. Dit verlies werd deels gecompenseerd door vestiging van ruim 2 duizend nieuwe inwoners uit het buitenland. Dat waren vooral mensen uit België, Duitsland en uit Midden- en Oost-Europa.

In 2013 werden nog geen 74 duizend huwelijken en geregistreerd partnerschappen gesloten. Dat zijn er 6 duizend minder dan in 2012.

In 2013 kwamen 14,4 duizend asielzoekers naar Nederland, bijna 5 duizend meer dan in 2012. Dat waren vooral meer Syriërs en vrouwen en kinderen uit Somalië. Vergeleken met de jaren negentig is het aantal asielzoekers nu echter laag.

De kernprognose 2013–2060 beschrijft de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse bevolking tussen 2013 en 2060. De kernprognose is een update van de Bevolkingsprognose 2012–2060, die in december 2012 werd gepubliceerd. In de kernprognose zijn de veronderstellingen voor geboorten, migratie en sterfte voor de eerste prognosejaren geactualiseerd. Auteurs: Coen van Duijn en Lenny Stoeldraijer

Vrij verkeer van personen in de Europese Unie heeft geleid tot veel migratie, al dan niet van tijdelijke aard. Dit artikel geeft een overzicht van het aantal migranten dat zich in Nederland wel of niet heeft ingeschreven. Niet-ingeschreven werknemers zijn vooral seizoenswerkers afkomstig uit de nieuwe Oost-Europese lidstaten, of Duitse en Belgische grensarbeiders. Let op: dit artikel is gebaseerd op de cijfers van februari 2013. Er is inmiddels een data-update beschikbaar met de meest recente cijfers over 2011 en 2012. (Auteurs: Jeroen Ooijevaar, Nicol Sluiter, Stephan Verschuren)

De kernprognose 2013–2060 beschrijft de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse bevolking tussen 2013 en 2060. De kernprognose is een update van de Bevolkingsprognose 2012–2060, die in december 2012 werd gepubliceerd. In de kernprognose zijn de veronderstellingen voor geboorten, migratie en sterfte voor de eerste prognosejaren geactualiseerd.

Voor de nieuwe Bevolkingsprognose van het CBS, die op 13 december 2012 is gepubliceerd, is de wijze waarop de veronderstellingen over de migratie worden opgesteld aangepast ten opzichte van eerdere prognoses. Voor de immigratie worden de veronderstellingen nu per migratiemotief opgesteld en pas in een tweede stap uitgesplitst naar herkomstgroep. Ook is voor een meer modelmatige aanpak gekozen, waardoor het aantal parameters waarvoor expliciete veronderstellingen moeten worden gemaakt kleiner is. (Auteurs: Coen van Duin, Han Nicolaas en Nicole van der Gaag)

Volgens de nieuwe prognose zet de stijging van de levensverwachting op de lange termijn sterker door dan in 2010 werd verondersteld. De periode-levensverwachting bij geboorte stijgt daardoor voor mannen van 79,2 jaar in 2011 naar 87,1 jaar in 2060 en bij vrouwen van 82,9 naar 89,9 jaar. Daarmee valt de levensverwachting voor mannen 2,6 jaar hoger uit dan volgens de prognose van 2010 en voor vrouwen 2,5 jaar hoger. (Auteurs: Coen van Duin en Lenny Stoeldraijer)

Sinds 1 januari 2010 is de bevolking van Caribisch Nederland toegenomen met 2,4 duizend tot ruim 23 duizend (2013). Deze toename kan vrijwel geheel worden toegeschreven aan immigratie.

Rond 2002 begon de bevolking van Limburg af te nemen. De bevolkingskrimp is na 2007 echter vrijwel gestopt. Dit komt doordat meer immigranten zich in Limburg vestigden.

De Nederlandse bevolking is de afgelopen zes maanden iets minder gegroeid dan in dezelfde periode vorig jaar.

In dit artikel is nagegaan in hoeverre het ruimtelijk interactiemodel dat in de vorige regionale prognose is gebruikt voor de schatting van korteafstandsmigratie verder kan worden verbeterd. Op basis van dit onderzoek is het ruimtelijk interactiemodel aangepast door het toevoegen van extra verklarende variabelen in de regressievergelijking. Met de toevoegingen kunnen de schattingen worden verbeterd. Auteurs: Rob Loke en Andries de Jong (PBL)

Op 1 juli 2013 treedt Kroatië als 28e land toe tot de Europese Unie. In Nederland wonen ongeveer 5 900 Kroaten. De meesten zijn tussen 1990 en 2001 naar Nederland gekomen toen Joegoslavië uiteenviel en de regio door een burgeroorlog werd getroffen.

Er kwamen in 2012 minder asielzoekers naar Nederland dan het jaar ervoor. Het aantal Afghaanse asielzoekers nam sterk af. Uit Syrië komen echter steeds meer verzoeken.

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Macro-economie, Prijzen

In 2011 kwamen 500 alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar Nederland, 200 minder dan het jaar ervoor. Ruim de helft van hen was afkomstig uit Afghanistan.

Op 1 januari 2013 telde Nederland bijna 16,8 miljoen inwoners. Dat zijn er 48 duizend meer dan een jaar eerder.

Op 1 januari 2012 woonden 65 duizend personen van Sovjet-origine in Nederland. Onder hen bevonden zich 16 duizend kinderen die in Nederland zijn geboren. Daarnaast zijn er 49 duizend Sovjetburgers die als immigrant naar Nederland zijn gekomen. Twee derde van de immigranten heeft zich in 2000 of later in Nederland gevestigd.

De economische crisis treft niet-westerse allochtonen hard. Dit blijkt uit het Jaarrapport Integratie 2012 dat vandaag verschijnt.

De gebruikte terminologie in de berichtgeving over migranten is niet altijd even duidelijk en consequent. Regelmatig verschijnen er berichten over asielzoekers, migranten, vreemdelingen, vluchtelingen en allochtonen. Vaak worden deze begrippen door elkaar gebruikt en is niet altijd duidelijk wat de boodschapper bedoelt. Wat betekenen deze begrippen nu precies en wat zijn de verschillen tussen deze termen? In dit artikel wordt één en ander op een rij gezet. Auteurs: Arno Sprangers en Han Nicolaas.

Begrippen op het terrein van migratie en asiel

In dit artikel wordt stilgestaan bij de vraag wat de invloed van de euro tot dusverre is geweest op de handel tussen de landen die haar als munteenheid hebben ingevoerd. Toename van deze handel was naast verdere politieke integratie immers de voornaamste reden om de munt in te voeren.

In de kernprognose voor de periode 2011-2060, die december 2011 uitkwam, zijn, sinds de publicatie van de bevolkingsprognose 2010-2060 een jaar eerder, de veronderstellingen voor de korte termijn geactualiseerd. De nu gepresenteerde bijstelling leidt slechts tot kleine aanpassingen ten opzichte van de prognose uit 2010. Auteurs: Coen van Duin en Han Nicolaas

Het eerste halfjaar van 2012 is de bevolking in Nederland met 14,7 duizend personen toegenomen. Dat is de helft minder dan in het eerste halfjaar van 2011.

De immigratie van het aantal Oost-Europeanen blijft hoog. In 2011 kwamen bijvoorbeeld bijna 19 duizend Poolse immigranten naar Nederland. Dat zijn er twee keer zoveel als in 2007. Ook historisch gezien is deze migratiestroom hoog.

Al enkele decennia loopt de bevolkingsgroei in Europa terug. Dit is een gevolg van de daling van het gemiddeld aantal kinderen per vrouw in de jaren zestig van de vorige eeuw. Aanvankelijk kwam dit tot uiting in een daling van het aantal jongeren. Later werd dit gevolgd door een afname van de groei van de potentiële beroepsbevolking (de bevolking van 20-64 jaar). Nu de naoorlogse geboortecohorten de pensioengerechtigde leeftijd bereiken gaat de groei van de potentiële beroepsbevolking omslaan in krimp. Auteur: Nicole van der Gaag

In 2011 vroegen 11,6 duizend mensen asiel aan in Nederland, 13 procent minder dan in 2010.

Op 1 januari 2012 telde Nederland ruim 16,7 miljoen inwoners. Dat zijn er 70 duizend meer dan een jaar eerder.

In 2010 kwamen er 41 duizend migranten naar Nederland om te werken, 3 duizend meer dan in 2009. Daarnaast weten steeds meer buitenlandse studenten de weg naar Nederland te vinden.

Per 1 januari 2012 telt Nederland ruim 16,7 miljoen inwoners. In 2011 kwamen er per saldo 72 duizend inwoners bij. Dat waren er 9 duizend minder dan in 2010. In 2011 waren er meer immigranten en emigranten dan in 2010, maar minder geboorten.

De 17 miljoenste inwoner van Nederland wordt naar verwachting in 2016 in het bevolkingsregister bijgeschreven.

In 2010 was ruim driekwart van de stemgerechtigden tegen afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Het afschaffen was vooral impopulair bij kiezers met een middelgrote hypotheekschuld.

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. In de afgelopen halve eeuw is de bevolking van Nederland naar verhouding veel sterker gegroeid dan die van de meeste andere Europese landen. In deze periode groeide de Nederlandse bevolking met 45 procent, van 11,4 naar 16,6 miljoen inwoners.

In september 2011 passeert Den Haag de grens van 500 duizend inwoners. Sinds de eeuwwisseling is de Haagse bevolking met bijna 60 duizend personen gegroeid. Wat opvalt, is dat het aandeel jongeren tot 20 jaar is toegenomen en het aandeel 65-plussers is gedaald.

In de eerste vier maanden van 2011 werden in de landen van de Europese Unie 7,6 duizend asielverzoeken gedaan door mensen uit de Arabische regio. Dat is bijna twee maal zoveel als in dezelfde periode in 2010, toen ruim 4 duizend verzoeken werden ingediend.

Op 1 januari 2011 stonden er 117 duizend Midden- en Oost-Europeanen (MOE-landers) van de eerste generatie ingeschreven als inwoner van Nederland. Dat is 0,7 procent van de totale bevolking. De Noord-Brabantse gemeente Zundert heeft met 3,0 procent relatief het grootste aandeel MOE-landers in haar bevolking.

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. De emigratieveronderstellingen voor de bevolkingsprognose zijn voor een groot deel gebaseerd op retourpercentages: het aandeel immigranten dat weer uit Nederland vertrekt. De retourpercentages liggen relatief hoog voor arbeids- en studiemigranten en laag voor asiel- en gezinsmigranten. Het toegenomen belang van arbeidsmigratie betekent dat de retourpercentages voor veel herkomstgroepen naar verwachting ook in de toekomst rond het hoge niveau van het afgelopen tien jaar zullen liggen. De emigratiegeneigdheid van in Nederland geboren personen is in 2009 scherp gedaald, maar in 2010 weer iets hersteld. Verondersteld wordt dat deze in de toekomst gemiddeld genomen rond het niveau uit de jaren 2002–2003 zal liggen, nog iets boven het huidige niveau. Auteurs: Han Nicolaas, Coen van Duin, Stephan Verschuren en Elma Wobma

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. De uitkomsten van de nieuwe bevolkingsprognose voor de periode 2010–2060 zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over de immigratie. Op grond van analyses van migratiepatronen en migratiemotieven naar herkomstgroepen wordt verwacht dat op termijn jaarlijks 144 duizend immigranten naar Nederland komen. De meesten van hen zijn afkomstig uit de Europese Unie, gevolgd door Azië. In toenemende mate zijn arbeid en studie belangrijke motieven voor migratie. Auteurs: Han Nicolaas, Coen van Duin, Stephan Verschuren en Elma Wobma

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Tussen nu en 2040 zal meer dan een derde van alle Nederlandse gemeenten te maken krijgen met een afname van de bevolking. In ongeveer een tiende van de gemeenten zal ook het aantal huishoudens dalen. Bevolkingsgroei en -krimp raken tal van maatschappelijke aspecten, waaronder lokale voorzieningen, arbeids- en woningmarkt en onderwijs. Uitstroom van kenniskapitaal, vermogenden en jongeren, leegstand en dalende vastgoedwaarden kunnen zich voordoen. Op snel groeiende plaatsen gebeurt vaak het tegenovergestelde. Dit artikel laat zien welke regio’s in de periode 2005 tot 2010 zijn gegroeid of gekrompen, en hoe de aantrekkingskracht van regio’s samenhangt met hun sociaaldemografische ontwikkeling. Regio’s die per saldo zowel buitenlandse nieuwkomers als binnenlandse toestromers aantrekken ‘vertwintigen’ en vergrijzen daarmee beduidend minder snel dan gemiddeld. De grijze druk neemt er zelfs af. Regio’s die relatief minder aantrekkend zijn, kennen meestal geen binnenlandse toestroom van jongeren, en de minst aantrekkende per saldo ook geen toestroom van andere leeftijdscategorieën. Frappant is ook dat in gebieden zonder aantrekkende werking onder twintigers vooral mannen overblijven. Auteurs: Jan Latten en Niels

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. In 2010 kwamen 13,3 duizend asielzoekers naar Nederland. Dit is een daling van 11 procent ten opzichte van 2009, toen 14,9 duizend mensen een asielverzoek indienden. Bijna de helft van de asielzoekers was afkomstig uit Irak, Somalië of Afghanistan. De aantallen asielzoekers uit Irak en Somalië zijn ten opzichte van 2009 sterk afgenomen, terwijl het aantal asielzoekers uit Afghanistan juist licht is toegenomen. Auteurs: Arno Sprangers en John de Winter

In het eerste decennium van deze eeuw is de Nederlandse bevolking naar verhouding sneller gegroeid dan die van de Europese Unie als geheel. In geen enkel ander land van de EU-27 was de bijdrage van migratie echter zo klein als in Nederland.

De uitkomsten van de nieuwe bevolkingsprognose voor de periode 2010-2060 zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over de immigratie. Op grond van analyses van migratiepatronen en migratiemotieven naar herkomstgroepen wordt verwacht dat op termijn jaarlijks 144 duizend immigranten naar Nederland komen. De meesten van hen zijn afkomstig uit de Europese Unie, gevolgd door Azië. In toenemende mate zijn arbeid en studie belangrijke motieven voor migratie.

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. Van de Poolse immigranten die in de jaren 2000–2009 naar Nederland kwamen, is inmiddels bijna 60 procent weer vertrokken. Dit aandeel is iets kleiner dan onder de Spaanse en Italiaanse immigranten uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, maar beduidend groter dan onder Turken en Marokkanen die in die tijd naar Nederland kwamen. Anders dan destijds onder Turken en Marokkanen is van grootschalige gezinshereniging onder Poolse immigranten (vooralsnog) geen sprake. Auteur: Han Nicolaas

In 2010 vroegen 13,3 duizend mensen asiel aan in Nederland. Dat is een daling van 11 procent ten opzichte van 2009.

Op 1 januari 2011 telde Nederland 16,7 miljoen inwoners, 80 duizend meer dan een jaar eerder. In 2010 werd het immigratierecord van het jaar ervoor licht overschreden.

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2010. Statistieken over emigratie en immigratie tussen twee landen komen vaak slecht met elkaar overeen. Dit heeft te maken met verschillen in registratie en definities. Internationaal is er veel aandacht voor het verbeteren van de vergelijkbaarheid van migratiestromen. In dit kader hebben het CBS en het Zweedse statistiekbureau hun registraties van de migratie tussen beide landen met elkaar vergeleken. Op jaarbasis blijken aanzienlijke verschillen te bestaan, die niet door definitieverschillen verklaard kunnen worden. Auteurs: Elma Wobma, Han Nicolaas en Annika Klintefelt

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2010. Op 1 januari 2010 telde Nederland 16,6 miljoen inwoners. Een op de vijf inwoners behoort tot de allochtone bevolking. Dit artikel biedt een overzicht van de huidige omvang en samenstelling van de allochtone bevolking in Nederland waarbij de nadruk ligt op de niet-westerse groepen. Verder komen de ontwikkelingen in de immigratie en emigratie aan bod, met speciale aandacht voor kenmerken van niet-westerse emigranten. Daarna beschrijft dit artikel de kenmerken van allochtone huishoudens, met daarbij aandacht voor relatievorming en moederschap. Ten slotte komt de spreiding van de niet-westerse allochtonen in Nederland aan de orde. Auteurs: Han Nicolaas, Elma Wobma en Jeroen Ooijevaar

Van 2005 tot 2010 is de Nederlandse bevolking gegroeid met 269 duizend personen, ofwel met ruim 1,6 procent. Die groei concentreerde zich in de noordelijke Randstad en in regio’s met de steden Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Amersfoort, Assen en Groningen.

In 2009 vestigden zich 13 duizend Polen in Nederland. Dat waren er duizend minder dan in 2008.

Uit de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS blijkt dat het aantal ouderen nog iets sterker zal stijgen dan eerder werd aangenomen.

De in Nederland geboren niet-westerse allochtonen bepalen meer en meer het beeld van deze groep in onze samenleving. Al bijna de helft van de vier grootste niet-westerse herkomstgroepen (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) is in Nederland geboren.

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010. In de periode 2000–2006 vestigden zich jaarlijks gemiddeld 40 duizend werknemers in Nederland en vertrokken jaarlijks gemiddeld 36 duizend werknemers uit Nederland. Zeven van de tien geïmmigreerde werknemers waren Nederlander of burger van een ander EU-land. Van de geëmigreerde werknemers was zelfs bijna 90 procent EU-burger. De nationaliteiten, banen en persoonlijke kenmerken van migrerende werknemers lopen sterk uiteen. Veel werknemers die in Nederland komen wonen gaan in een uitzend- of deeltijdbaan aan de slag. Hoogbetaalde voltijdbanen komen relatief het meest voor bij Amerikaanse, Britse en Japanse werknemers. Auteur: André Corpeleijn

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 3e kwartaal 2010

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2010. In 2009 zijn in Nederland bijna 15 duizend eerste asielverzoeken ingediend. Dit is 11 procent meer dan in 2008. Ruim de helft van de asielzoekers was afkomstig uit Irak of Somalië. In de 27 landen van de Europese Unie nam het aantal asielverzoeken in 2009 met 1,5 procent toe tot 261 duizend. Auteurs: Arno Sprangers en Han Nicolaas

Artikelen in dit nummer: Boemerangkinderen: weer terug naar het ouderlijk huis - Cohortvruchtbaarheid van mannen - Stijging aantal asielzoekers in Nederland iets groter dan in EU - Aantal adoptiekinderen afgenomen - Onzekerheidsmarges voor de sterfteprognose van het CBS - Geslachtsvoorkeuren bij het krijgen van kinderen: veranderingen over geboortecohorten - Vertrouwen in medemens en instituties toegenomen aan het begin van de 21e eeuw - De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders - Risicofactoren voor voortijdig schoolverlaten en jeugdcriminaliteit.

In 2009 daalde de emigratie en steeg de immigratie. Mede daardoor heeft Nederland per saldo 92 duizend inwoners erbij gekregen, ruim 10 duizend meer dan in 2008.

In 2009 zijn in Nederland bijna 15 duizend eerste asielverzoeken ingediend. Dit is 11 procent meer dan in 2008. Ruim de helft van de asielzoekers was afkomstig uit Irak of Somalië.

In 2008 werden niet-westerse vrouwen van de eerste generatie gemiddeld ruim een jaar later moeder dan in 1996. De gemiddelde leeftijd waarop autochtone vrouwen hun eerste kind kregen, steeg in die periode met bijna een half jaar.

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009. Sinds 1996 hebben zich ruim 1,3 miljoen eerste generatie allochtonen in Nederland gevestigd. Van hen bleef lang niet iedereen in Nederland wonen. Na zes jaar was 35 à 45 procent weer vertrokken. Een kwart van de immigranten die in 1996 als alleenstaande naar Nederland kwamen, woonde zes jaar later samen. Voor immigranten die zich zes jaar later in Nederland vestigden was dit aandeel gedaald naar een zesde. Van degenen die in 1996 of 2002 als paar zonder kinderen arriveerden, had een derde na zes jaar één of meer kinderen. Tussen de herkomstgroepen bestaan wat betreft samenwonen en kinderenkrijgen aanzienlijke verschillen. Auteurs: Kim de Bruin en Han Nicolaas

De bevolking van Nederland is in 2009 naar verwachting met 86 duizend personen gegroeid. Daarmee zijn er 5,5 duizend personen meer bij gekomen dan in 2008.

Op 1 januari 2009 woonden er een kwart miljoen mensen van Oost-Europese herkomst in Nederland. Dat is bijna vier keer zo veel als tijdens de val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989, vandaag precies twintig jaar geleden.

In 2008 zijn in Nederland 13,4 duizend eerste asielverzoeken ingediend. Bij een kwart hiervan betrof het een minderjarig kind.

In het tweede kwartaal van 2009 daalde het aantal verhuisde personen met ruim 10 procent vergeleken met een jaar eerder.

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2009. Het aantal asielverzoeken in Nederland is in 2008 bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Deze toename was veel sterker dan die in de gehele Europese Unie, waar het aantal asielverzoeken met 6 procent steeg. De meeste asielzoekers die naar de EU en naar Nederland kwamen, waren afkomstig uit Irak. Auteurs: Arno Sprangers, Han Nicolaas en Joke Korpel

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2009. De langetermijn-bevolkingsprognose van het CBS is gebaseerd op veronderstellingen over het aantal immigranten, de emigratiegeneigdheid, de geboortecijfers en de sterfterisico’s. Bijstelling van deze veronderstellingen is regelmatig nodig. De afgelopen twee jaar is de Nederlandse bevolking veel sneller gegroeid dan in de prognose van 2006 was verwacht. De ontwikkelingen in alle componenten droegen bij aan de extra groei, maar het effect van de gestegen immigratie was het grootst. In de nieuwe prognose zijn de verwachtingen voor de immigratie en de levensverwachting naar boven bijgesteld. Volgens deze prognose groeit de Nederlandse bevolking tot een maximale omvang van 17,5 miljoen in 2038, om daarna te gaan krimpen. Het aantal 65-plussers stijgt van 2,4 miljoen in 2008 naar maximaal 4,5 miljoen in 2040. De potentiële beroepsbevolking krimpt in dezelfde periode van 10,1 naar 9,2 miljoen. Auteur: Coen van Duin

In dit nummer: Bevolkingsprognose 2008-2050: naar 17,5 miljoen inwoners - Bevolkingsprognose 2008-2050: veronderstellingen over immigratie - Bevolkingsprognose 2008-2050: veronderstellingen over emigratie - Bevolkingsprognose 2008-2050: model en veronderstellingen betreffende sterfte - Geboorteregeling in 2008 - Trends in gezonde levensverwachting - Burgerlijke staat, recente verweduwing en gezondheidsindicatoren van ouderen - De verborgen aantrekkingskracht van Parkstad Limburg.

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2009. De uitkomsten van de nieuwe bevolkings- en allochtonenprognose, voor de periode 2008–2050, zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over het toekomstige aantal immigranten. Op basis van diverse analyses wordt verondersteld dat op termijn jaarlijks 127 duizend immigranten naar Nederland zullen komen, 10 duizend meer dan in de vorige prognose werd verondersteld. Op termijn zullen jaarlijks 46 duizend niet-westerse immigranten naar Nederland komen, veelal gezinsherenigers en gezinsvormers. Ook het aantal arbeidsmigranten zal toenemen. Uit westerse landen worden op termijn jaarlijks 55 duizend immigranten verwacht, voor een groot deel arbeidsmigranten. De grootste groep, 39 duizend personen, betreft immigranten uit de landen van de Europese Unie. Daarnaast zullen jaarlijks 27 duizend in Nederland geboren personen (inclusief tweede generatie allochtonen) naar Nederland terugkeren. Auteur: Han Nicolaas

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2009. De uitkomsten van de nieuwe bevolkings- en allochtonenprognose, voor de periode 2008–2050, zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over het toekomstige aantal immigranten. Op basis van diverse analyses wordt verondersteld dat op termijn jaarlijks 127 duizend immigranten naar Nederland zullen komen, 10 duizend meer dan in de vorige prognose werd verondersteld. Op termijn zullen jaarlijks 46 duizend niet-westerse immigranten naar Nederland komen, veelal gezinsherenigers en gezinsvormers. Ook het aantal arbeidsmigranten zal toenemen. Uit westerse landen worden op termijn jaarlijks 55 duizend immigranten verwacht, voor een groot deel arbeidsmigranten. De grootste groep, 39 duizend personen, betreft immigranten uit de landen van de Europese Unie. Daarnaast zullen jaarlijks 27 duizend in Nederland geboren personen (inclusief tweede generatie allochtonen) naar Nederland terugkeren. Auteur: Han Nicolaas

In december 2008 waren er 464 duizend onvolledige AOW-uitkeringen. Dit is 17 procent van het totaal aantal AOW-uitkeringen. Het aantal onvolledige AOW-uitkeringen is de afgelopen twintig jaar meer dan verdrievoudigd. Hierdoor is ook het aantal 65-plussers in de bijstand flink gestegen.

In 2008 kreeg Nederland er per saldo ruim 81 duizend inwoners bij, 34 duizend meer dan in 2007.

De meeste immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie komen uit de Kaukasus en Rusland.

In 2007 kwamen 80 duizend immigranten met een niet-Nederlandse nationaliteit naar Nederland.

In 2008 kreeg Nederland er per saldo 76 duizend inwoners bij, bijna 30 duizend meer dan in 2007.

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2008. Voor het beleid wordt de lange termijn steeds belangrijker. De prognosehorizon van de vier bestaande langetermijnscenario’s, die loopt tot 2040/2050, is voor sommige beleidsvraagstukken eigenlijk te kort. Om deze reden zijn in dit artikel de vier scenario’s wat betreft de demografische toekomst doorgetrokken tot 2100. De marges van de verschillende elementen van de scenario’s worden daarmee vaak veel groter. Voor verschillende verschijnselen laat het ene scenario groei zien, en het andere krimp. Bij andere verschijnselen gaan alle scenario’s in dezelfde richting. Ondanks de grote onzekerheid die aan scenario’s voor de zeer lange termijn is verbonden, geven ze wel een indruk van de bandbreedte van bepaalde ontwikkelingen.

Vandaag verschijnt het Jaarrapport Integratie 2008. Hierin verschaft het CBS een feitelijk overzicht van de ontwikkelingen in de integratie van diverse allochtone bevolkingsgroepen in de samenleving.

Bevolkingstrends 3e kwartaal. Immigranten gaan bij aankomst in Nederland vaak wonen in buurten waar landgenoten wonen. Ze komen vaak terecht in de grote steden, waarbij vooral Marokkanen en westerse immigranten zich relatief vaak in Amsterdam vestigen. Niet-westerse immigranten verhuizen in de eerste vier jaar na aankomst eerder naar buurten met meer dan naar buurten met minder niet-westerse allochtonen. Auteurs: Clara H. Mulder en Aslan Zorlu

Niet-westerse allochtonen geven nogal eens aan dat zij moeite hebben met de Nederlandse taal. Turken blijken het meer nog dan Marokkanen lastig te hebben met lezen, schrijven en het voeren van een gesprek.

Tot eind juni 2008 hebben bijna 26 duizend asielzoekers een verblijfsvergunning gekregen op grond van de pardonregeling. De meeste pardonners kwamen uit de voormalige Sovjet-Unie.

In de eerste helft van 2008 nam de bevolking met bijna 30 duizend mensen toe. Dit komt doordat er meer mensen naar Nederland zijn gekomen dan dat er vertrokken.

De nulmeting van de Outcomemonitor Krachtwijken brengt een grote hoeveelheid gegevens over de 40 aandachtswijken van minister Vogelaar bij elkaar. Het CBS ontwikkelde deze monitor in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM). De monitor beschrijft de aandachtswijken op het gebied van bevolking, wonen, leren, werken, veiligheid, integratie en schuldenproblematiek.

In opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek de Outcomemonitor Krachtwijken ontwikkeld en een nulmeting uitgevoerd. De nulmeting beschrijft de dimensies Bevolking, Wonen, Leren, Werken, Veiligheid, Integratie en Schuldenproblematiek.

In 2025 telt Nederland 8 miljoen huishoudens, 800 duizend meer dan begin 2007.

Bevolkingstrends 2e kwartaal 2008. Naar aanleiding van een studiemiddag van de Nederlandse Vereniging voor Demografie over de mogelijkheden en problemen van het gebruik van het Sociaal Statistisch Bestand, is het tijd om de stand van zaken op te maken. Het bestand is de laatste jaren flink in omvang toegenomen, vooral op het terrein van gezondheid, integratie van allochtonen, het verband tussen ruimtelijke en sociale mobiliteit, onderwijs en sociale dynamiek. Daarvoor zijn nieuwe registers en enquêtes toegevoegd. Helaas zijn het opleidingsniveau en de inkomens van personen en huishoudens nog niet integraal opgenomen. Hoewel bij het opleidingsniveau hiertoe wel een poging is gedaan, leidt het gebruik van de betreffende gegevens niet in alle gevallen tot plausibele resultaten. Het aantal toepassingen in wetenschappelijk onderzoek is eveneens toegenomen, zoals onder meer blijkt uit drie artikelen die in deze aflevering van Bevolkingstrends zijn opgenomen. Auteur: Bart F.M. Bakker

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen.

In het eerste kwartaal van 2008 immigreerden bijna 32 duizend personen naar Nederland, bijna 6 duizend mensen meer dan een jaar eerder.

Bevolkingstrends 1e kwartaal 2008. In 2007 zijn in Nederland 9,7 duizend asielverzoeken ingediend. Dit is het laagste aantal sinds 1988, toen 7,5 duizend mensen een asielverzoek indienden. In 2006 was het aantal asielaanvragen in Nederland, tegen de Europese trend in, nog iets toegenomen. De ontwikkeling van het aantal asielzoekers in Nederland vertoont een grillig patroon. In de eerste helft van de jaren negentig kwam het aantal asielverzoeken in een stroomversnelling. In 1994 werd een recordaantal van bijna 53 duizend verzoekeningediend. Na 1994 liep dit aantal kortstondig weer terug. Tussen 1996 en 1998 verdubbelde het aantal asielzoekers, om na de eeuwwisseling weer te dalen. Auteurs: Arno Sprangers en Han Nicolaas

Bevolkingstrends 1e kwartaal 2008. Door een sterk stijgend migratiesaldo en een dalend aantal sterfgevallen is de bevolking in 2007 twee keer sneller gegroeid dan in de bevolkingsprognose van 2006 was verwacht. Het hogere migratiesaldo hing samen met een forsetoename van de immigratie uit lidstaten van de Europese Unie. Daarnaast nam het aantal eerste generatie allochtonen dat emigreerde sneller af dan verwacht. De nieuwe bevolkingsprognose voor de korte termijn waarover dit artikel rapporteert, beschrijft de verwachte ontwikkelingen in de komende zes jaar. Het is een bijstelling van de langetermijnprognose uit 2006. Voor de komende jaren wordt een groei van 50 duizend personen verwacht, dalend tot 40 duizend in 2013. Volgens de bijgestelde prognose telt Nederland in 2014 16,7 miljoen inwoners, 100 duizend meer dan volgens de laatste langetermijnprognose. Auteur: Coen van Duin

Bevolkingstrends 1e kwartaal 2008. In de vorige eeuw werden in Nederland bijna 20 miljoen kinderen geboren. In dezelfde periode overleden 9,6 miljoen mensen, kwamen 6 miljoen migranten naar Nederland en gingen bijna 5 miljoen emigranten naar het buitenland.De invloed van de vruchtbaarheid op de bevolkingsgroei en -samenstelling is in de twintigste eeuw dan ook beduidend groter geweest dan die van de andere demografische componenten. Dit artikel schetst de ontwikkeling van de geboorte vanaf 1900. Voorts besteedt het aandacht aan nieuwe ontwikkelingen die in de twintigste eeuw hebben plaatsgevonden. Het gaat hierbij vooral om de buitenechtelijkevruchtbaarheid en het uitstel van het eerste kind, die in het laatste kwart van de vorige eeuw een hoge vlucht namen. Auteur: Arie de Graaf

Op 1 januari 2008 telde Nederland 16,4 miljoen inwoners. Het aantal inwoners nam vorig jaar met 46 duizend toe.

UNICEF is initiatiefnemer van een internationaal onderzoek naar de situatie van kinderen in migrantengezinnen. In Nederland voert het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) dit onderzoek uit. Het NIDI heeft het CBS gevraagd hiervoor een tabellenset samen te stellen. De tabellen gaan over de huishoudenssituatie van kinderen van nul tot achttien jaar, hun mobiliteit, het opleidingsniveau van hun ouders en de arbeidsmarktsituatie van hun ouders. De gegevens hebben betrekking op 1 januari 2006.

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. De migratie in de afgelopen twee eeuwen heeft een belangrijke invloed gehad op de samenstelling van de bevolking in Nederland. Rond 1800 was naar schatting ongeveer 5 procent van de bevolking van Nederland in het buitenland geboren. Ruim twee eeuwen later is dit aandeel meer dan verdubbeld, tot bijna 11 procent. Dit artikel schetst een beeld van de bevolkingssamenstelling in de afgelopen twee eeuwen en beschrijft de invloed die de buitenlandse migratie op deze samenstelling heeft gehad. Auteurs: Han Nicolaas en Arno Sprangers

De immigratie is in het derde kwartaal verder gestegen.

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2007. De huishoudensprognose 2006–2050 bevat voor het eerst een deelprognose waarin onderscheid wordt gemaakt naar herkomstgroep. Deze deelprognose heeft betrekking op de huishoudensposities van allochtonen en autochtonen, en ophet aantal huishoudens (naar type) met een allochtone of autochtone referentiepersoon. Auteur: Coen van Duin

In de eerste helft van 2007 is het aantal inwoners van Nederland met bijna 15 duizend toegenomen.

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2007. Rond de eeuwwisseling was het aantal asielverzoeken in de EU stabiel op een niveau van ruim 400 duizend per jaar. Vanaf 2003 begon dit aantal te dalen, tot in 2006 een niveau werd bereikt van minder dan 200 duizend, het laagste aantal sinds twintig jaar. In Nederland begon de afname van het aantal asielzoekers al direct na de eeuwwisseling. In 2006 is het aantal asielzoekers in Nederland, tegengesteld aan de Europese trend, weer licht gestegen. Auteurs: Han Nicolaas, Arno Sprangers en Joke Korpel

In het afgelopen kwartaal is de immigratie toegenomen. Er kwamen vooral meer mensen uit de nieuwe EU-lidstaten Bulgarije en Roemenië naar Nederland. Het aantal emigranten is juist gedaald.

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2007. De uitkomsten van de nieuwe bevolkings- en allochtonenprognose zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over het toekomstige aantal immigranten. Op basis van diverse analyses wordt verondersteld dat op termijn jaarlijks 117duizend immigranten naar Nederland zullen komen. Verwacht wordt dat uit zowel Turkije als Marokko op termijn jaarlijks 3 duizend immigranten komen, onder wie veel gezinsvormers. Auteurr: Han Nicolaas

Steeds meer mensen emigreren. In de eerste negen maanden van 2006 zijn bijna 100 duizend mensen geëmigreerd. Voor het derde jaar op rij is de emigratie fors groter dan de immigratie.

Stedebouw & Architectuur, nummer 9, oktober 2006

In de eerste helft van 2006 is het aantal inwoners van Nederland met nog geen 2 duizend toegenomen. In dezelfde periode vorig jaar was de groei nog 7 duizend.

Het CBS-dossier Allochtonen toont een overzicht van cijfers, artikelen, boeken en andere publicaties waarin het CBS over allochtonen publiceert.

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Industrie, Dienstverlening, Rechtsbescherming en veiligheid.

In het eerste kwartaal van 2006 hebben zich ruim 22 duizend immigranten in Nederland gevestigd. Dit zijn er bijna 2 duizend meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Sinds 1900 is de bevolkingsgroei nooit zo laag geweest als in 2005. Het aantal inwoners van Nederland nam vorig jaar slechts met 30 duizend toe. Op 1 januari 2006 telde ons land 16,34 miljoen inwoners.

Vandaag houdt Prof. dr. Jan Latten, CBS-demograaf en bijzonder hoogleraar demografie zijn oratie aan de Universiteit van Amsterdam.

Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2005

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2005

De bevolkingsteller laat het actuele aantal inwoners van Nederland zien, althans het door het CBS geschatte aantal geregistreerde inwoners.

In de eerste helft van 2005 was de bevolkingsgroei met nog geen 8 duizend personen historisch laag. Het eerste halfjaar hebben 54 duizend personen Nederland verlaten. Het aantal immigranten was met 41 duizend beduidend lager.

Sociaal-economische trends, 2e kwartaal 2005

Op 1 januari 2005 telde Nederland 16,3 miljoen inwoners. De bevolking is in 2004 met slechts 34 duizend personen toegenomen. In 2003 was de groei nog tweemaal zo groot. Sinds 1920 heeft een dergelijk lage bevolkingsgroei zich niet meer voorgedaan. Deze ontwikkeling is vooral veroorzaakt door een verdere afname van de immigratie en een verdere toename van de emigratie.

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2004

Allochtonen in Nederland 2004

Allochtonen in Nederland 2004

Allochtonen in Nederland 2004

Allochtonen in Nederland 2004

Allochtonen in Nederland 2004

Allochtonen in Nederland 2004

Allochtonen in Nederland 2004

Allochtonen in Nederland 2004

Ons land heeft zich in de afgelopen eeuw ontwikkeld tot immigratieland: per saldo vestigden zich hier meer mensen dan er vertrokken. Deze immigranten kwamen in golven.

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2004

In 2003 werkte 28 procent van de werkenden regelmatig onder hoge tijdsdruk. Dit aandeel daalt sinds 1999. De daling doet zich voor bij zowel de mensen die in voltijd werken als die in deeltijd werken. Beeldschermwerk blijft toenemen. Het deel van de werkenden dat fysiek zwaar werk of vuil werk doet is gelijk gebleven in de periode 1999-2003.

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2004

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2004

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2004

Sociaal-economische Trends, tweede kwartaal 2004

Sociaal-economische Trends, tweede kwartaal 2004

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2004

Allochtonen in Nederland 2003

Allochtonen in Nederland 2003

Allochtonen in Nederland 2003

Allochtonen in Nederland 2003,

Allochtonen in Nederland 2003

Allochtonen in Nederland 2003

Allochtonen in Nederland 2003

Allochtonen in Nederland 2003

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2003

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2003

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2003