Globalisering

Artikelen dossier globalisering

In 2019 was de waarde van de Nederlandse goederenexport naar het Verenigd Koninkrijk 40 miljard euro. Dat is 0,5 procent minder dan in 2018.

De export van landbouwgoederen in 2019 wordt geraamd op 94,5 miljard euro. Dit is 4,6 procent meer dan in 2018 en de hoogste exportwaarde ooit.

In 2018 importeerde Nederland voor 39,2 miljard euro aan goederen uit China, waarvan twee derde weer naar andere landen werd geëxporteerd.

Als het gaat om de kwaliteit van de goederenexport staat Nederland volgens een rangschikking van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) internationaal op de vierde plek.

Sinds de oprichting van de Wereldhandelsorganisatie in 1995 daalden de gemiddelde invoertarieven wereldwijd. Exporteurs moeten echter voldoen aan steeds meer regels.

Een exploratief onderzoek naar een macro-economisch kader gebaseerd op business modellen

De recent opgelegde Amerikaanse invoerheffingen op concurrerende goederen uit de Europese Unie raken Frankrijk het hardst. Het gaat om goederen als vliegtuigen en wijn met een exportwaarde van 2,7 miljard euro in 2018.

Als het gaat om de toegevoegde waarde van exportproducten verdient Nederland het meest aan machines en machine-onderdelen. In 2018 was de toegevoegde waarde van de export van deze producten bijna 16 miljard euro.

In vijf jaar tijd is het aantal Chinese bedrijven in Nederland bijna verdubbeld, van 245 eind 2012 naar 470 eind 2017. De bijdrage van Chinese bedrijven aan de Nederlandse economie is in dezelfde periode bijna verviervoudigd tot ruim 1 miljard euro.

De groothandel creëerde in 2017 ruim 40 miljard euro aan toegevoegde waarde dankzij de export van goederen en diensten. Dat is 16,5 procent van wat Nederland verdiende aan export.

In de eerste zes maanden van 2019 hebben in Nederland gevestigde bedrijven voor 2,7 miljard aan onderhoud, reparatie en leasediensten voor het buitenland verricht. In de eerste zes maanden van 2014 was dat nog 2,2 miljard euro.

Onderzoek naar het effect van het bedrijfsleveninstrumentarium en posteninzet op de internationalisering van bedrijven

Infographic die visueel laat zien welke voor welke landen Nederland een belangrijke of juist geen belangrijke handelspartner in de internationale goederenhandel is.

De stroom aan Britse investeringen die jaarlijks Nederland binnenkomen zijn sinds het Brexit-referendum in 2016 aanzienlijk toegenomen. Van 14 miljard in 2016 naar meer dan een verdubbeling in 2017 tot 80 miljard in 2018.

Bijna 71 procent van de Nederlandse goederenexport in 2018 ging naar een land in de Europese Unie. Wel is het aandeel van de EU iets gedaald ten opzichte van 2010. Het EU-aandeel is bij de goederenimport lager dan bij de export.

Nederland is een grote importeur van belangrijke agro-grondstoffen zoals cacaobonen, palmolie, sojabonen en koffie.

Van de bedrijven die exporteren doet het grootste deel dit niet structureel.

Aan de export van goederen en diensten naar het Verenigd Koninkrijk verdiende Nederland 25,5 miljard euro in 2018. Dat is 4 procent meer dan in 2017.

In 2018 werd bijna 10 miljoen ton aan gekoelde en bevroren goederen over zee aangevoerd in Nederland (39% meer dan in 2016) en groeide harder dan de aanvoer van overige goederen. De meeste gekoelde goederen komen uit Brazilië en Zuid-Afrika. Fruit in koelcontainers is vooral afkomstig uit Zuid-Amerika en Zuid-Afrika.

Deze factsheet geeft een overzicht van de internationale handel met Canada. Op 21 september 2017 trad het handelsverdrag CETA tussen de Europese Unie en Canada in werking.

In 2018 exporteerden Nederlandse bedrijven voor 23,7 miljard euro aan goederen naar de Verenigde Staten, 20 procent meer dan in 2017.

Werken bij een Amerikaanse multinational. Deze bedrijven betalen in doorsnee een hoger salaris, maar werknemers maken ook meer overuren en ervaren een hogere werkdruk en meer psychische vermoeidheid

Het Verenigd Koninkrijk is na Duitsland en Ierland de grootste afnemer van Nederlandse diensten. Nederland exporteerde in 2018 voor 23,8 miljard euro aan diensten naar Groot-Brittannië. Dat is ruim 4 procent meer dan in 2017.

De exportwaarde van goederen van Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk daalde in 2018 met 170 miljoen euro tot 20,2 miljard euro, een afname van 1 procent ten opzichte van 2017.

In 2018 importeerde Nederland voor 26,4 miljard euro aan goederen uit het Verenigd Koninkrijk. Alleen in 2012 en 2013 was het bedrag hoger

De invloed van importconcurrentie op innovatie door bedrijven in de Nederlandse industrie in de periode 2000-2010.

Een analyse van carry-along export (CAT) door Nederlandse goederenexporteurs.

De export van landbouwgoederen in 2018 wordt geraamd op 90,3 miljard euro, 0,2 procent meer dan in 2017. De export nam toe, maar de prijzen waren lager dan in 2017.

Het merendeel van de inkomende buitenlandse investeringen blijft niet in Nederland, maar wordt direct doorgesluisd naar het buitenland.

Nederland had in 2016 een goederenhandelstekort van 12 miljard euro als het gaat om de handel met de VS. Nederland importeerde dus meer goederen dan het exporteerde. Het handelstekort is grotendeels toe te schrijven aan wederuitvoerstromen.

De export van industriële producten naar China was van januari tot en met augustus 2018 goed voor bijna 4,8 miljard euro. Dat is 860 miljoen euro minder dan in dezelfde periode van 2017.

Belangrijkste uitkomsten goederenhandel januari-augustus 2018

Multinationals en niet-multinationals in de Nederlandse economie, 2010-2016

De rol van verschillende typen bedrijven (MKB, grootbedrijf) in de Nederlandse economie, 2012, methode en resultaten.

Nederlandse goederen en diensten zijn steeds vaker input voor de export van andere Europese landen

De afgelopen honderd jaar is de buitenlandse handel van Nederland explosief gegroeid.

In deze nota wordt een overzicht gegeven van de verschillende bronnen die het CBS in huis over innovatie

Onderzoek De kapitaalstructuur van Nederlandse exporteurs

In dit artikel kijken we naar de gevolgen van de toegenomen importconcurrentie op innovatie in Nederland.

onderzoek Nederland maakland versus handelsland

Onderzoek Transfer pricing in intra-EU intra-concernhandel

In deze notitie wordt een beschrijvende analyse gemaakt van de populatie Nederlandse ondernemingen.

Steeds meer goederen en diensten t.b.v. productie, handel of consumptie nodig heeft komen uit het buitenland.

Innovation and Productivity of Dutch Firms: A Panel Data Analysis

Nederland voerde in 2016 voor meer dan 15 miljard euro aan smartphones in.

becijfering van de bijdrage van de publieke exportkredietverzekering aan het bbp en de werkgelegenheid

De internationale handel in diensten wordt gedomineerd door een kleine groep handelaren.

Studie die mogelijkheid toetst om informatie over zeggenschap van individuele ondernemingen aan Exiobase te koppelen.

Voor Nederlandse werknemers lijkt die grens echter een grotere belemmering te zijn dan voor Duitsers.

In 2015 bedroeg de landbouwexport 81,3 miljard euro, de hoogste waarde ooit en de hoogste waarde in de wereld na de VS.

Multinationals zorgen voor 40 procent van de banen in het Nederlandse bedrijfsleven.Ze zijn goed voor twee derde van de omzet in het Nederlandse bedrijfsleven en nemen meer dan 80 procent van de internationale handel in goederen voor hun rekening. Zo maakte CBS bekend in de Internationaliseringsmonitor. Daarmee is de kleine groep multinationals van groot belang voor de Nederlandse economie.

The research report and the accompanying custom-made tables show to what extent Dutch small and medium-sized enterprises invest in R&D, but are not active on foreign markets in terms of imports, exports or outward investments. Commissioned by: Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Economic Affairs and Netherlands Enterprise Agency (RVO)

Een deel van het werk dat vroeger in Nederland gebeurde is verplaatst naar het buitenland. Toch zijn er hier nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest als in de afgelopen tien jaar. Wel doen we veelal ander werk dan vroeger. Benieuwd naar de rol van globalisering hierin en welk type werk we nu doen? Bekijk ons filmpje over globalisering, waarin Peter Hein van Mulligen hierover vertelt.

In het zestiende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 komen de trends over globalisering en werkgelegenheid aan bod. De geïntegreerde werkgever-werknemer-dataset, ontwikkeld door het CBS, is een goede bron voor verdiepende analyses naar de effecten van internationalisering op de werkgelegenheid in Nederland.

Eén van de meest in het oog springende fenomenen van globalisering is het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland. Toegang tot goedkopere arbeid, grondstoffen, hoogwaardige technologie of gunstiger (fiscale) wetgeving spelen hierbij een belangrijke rol.

Voor de periode 2006-2009 is de ontwikkeling in kaart gebracht van het aandeel bedrijven in buitenlands dan wel Nederlands eigendom en het geregistreerde aantal banen en baandynamiek. Ook is gekeken naar verschillen in werknemersprofielen tussen buitenlandse en Nederlandse bedrijven en de beloningsverhoudingen.

In dit artikel worden de economieën van beide landen vergeleken.

In this paper the authors analyze the effect of offshoring on productivity (growth) while explicitly accounting for the presence of imperfect competition in the output market. The analysis suggests that offshoring has a positive impact on industrial TFP growth while it compresses competition. This latter result can be explained by the fact that, given output prices, lower production costs lead to higher price cost margins.

This paper quantifies the effects of a changing euro-dollar exchange rate on Dutch imports and exports of goods during the period 1978-2007. We find that these effects did not change significantly over time. The paper also considers the effects of a changing exchange rate on re-exports and exports of Dutch products separately.