Globalisering

Artikelen dossier globalisering

Multinationals en niet-multinationals in de Nederlandse economie, 2010-2016

De rol van verschillende typen bedrijven (MKB, grootbedrijf) in de Nederlandse economie, 2012, methode en resultaten.

Nederlandse goederen en diensten zijn steeds vaker input voor de export van andere Europese landen

De afgelopen honderd jaar is de buitenlandse handel van Nederland explosief gegroeid.

In deze nota wordt een overzicht gegeven van de verschillende bronnen die het CBS in huis over innovatie

Onderzoek De kapitaalstructuur van Nederlandse exporteurs

In dit artikel kijken we naar de gevolgen van de toegenomen importconcurrentie op innovatie in Nederland.

onderzoek Nederland maakland versus handelsland

Onderzoek Transfer pricing in intra-EU intra-concernhandel

In deze notitie wordt een beschrijvende analyse gemaakt van de populatie Nederlandse ondernemingen.

Steeds meer goederen en diensten t.b.v. productie, handel of consumptie nodig heeft komen uit het buitenland.

Nederland voerde in 2016 voor meer dan 15 miljard euro aan smartphones in.

becijfering van de bijdrage van de publieke exportkredietverzekering aan het bbp en de werkgelegenheid

De internationale handel in diensten wordt gedomineerd door een kleine groep handelaren.

Studie die mogelijkheid toetst om informatie over zeggenschap van individuele ondernemingen aan Exiobase te koppelen.

Voor Nederlandse werknemers lijkt die grens echter een grotere belemmering te zijn dan voor Duitsers.

In 2015 bedroeg de landbouwexport 81,3 miljard euro, de hoogste waarde ooit en de hoogste waarde in de wereld na de VS.

Multinationals zorgen voor 40 procent van de banen in het Nederlandse bedrijfsleven.Ze zijn goed voor twee derde van de omzet in het Nederlandse bedrijfsleven en nemen meer dan 80 procent van de internationale handel in goederen voor hun rekening. Zo maakte CBS bekend in de Internationaliseringsmonitor. Daarmee is de kleine groep multinationals van groot belang voor de Nederlandse economie.

Een deel van het werk dat vroeger in Nederland gebeurde is verplaatst naar het buitenland. Toch zijn er hier nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest als in de afgelopen tien jaar. Wel doen we veelal ander werk dan vroeger. Benieuwd naar de rol van globalisering hierin en welk type werk we nu doen? Bekijk ons filmpje over globalisering, waarin Peter Hein van Mulligen hierover vertelt.

In het zestiende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 komen de trends over globalisering en werkgelegenheid aan bod. De geïntegreerde werkgever-werknemer-dataset, ontwikkeld door het CBS, is een goede bron voor verdiepende analyses naar de effecten van internationalisering op de werkgelegenheid in Nederland.

Eén van de meest in het oog springende fenomenen van globalisering is het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland. Toegang tot goedkopere arbeid, grondstoffen, hoogwaardige technologie of gunstiger (fiscale) wetgeving spelen hierbij een belangrijke rol.

Voor de periode 2006-2009 is de ontwikkeling in kaart gebracht van het aandeel bedrijven in buitenlands dan wel Nederlands eigendom en het geregistreerde aantal banen en baandynamiek. Ook is gekeken naar verschillen in werknemersprofielen tussen buitenlandse en Nederlandse bedrijven en de beloningsverhoudingen.

In dit artikel worden de economieën van beide landen vergeleken.