Globalisering

Artikelen dossier globalisering

Nederlandse goederen en diensten zijn steeds vaker input voor de export van andere Europese landen

De afgelopen honderd jaar is de buitenlandse handel van Nederland explosief gegroeid.

In deze nota wordt een overzicht gegeven van de verschillende bronnen die het CBS in huis over innovatie

Onderzoek De kapitaalstructuur van Nederlandse exporteurs

In dit artikel kijken we naar de gevolgen van de toegenomen importconcurrentie op innovatie in Nederland.

onderzoek Nederland maakland versus handelsland

Onderzoek Transfer pricing in intra-EU intra-concernhandel

In deze notitie wordt een beschrijvende analyse gemaakt van de populatie Nederlandse ondernemingen.

Steeds meer goederen en diensten t.b.v. productie, handel of consumptie nodig heeft komen uit het buitenland.

Nederland voerde in 2016 voor meer dan 15 miljard euro aan smartphones in.

becijfering van de bijdrage van de publieke exportkredietverzekering aan het bbp en de werkgelegenheid

De internationale handel in diensten wordt gedomineerd door een kleine groep handelaren.

Studie die mogelijkheid toetst om informatie over zeggenschap van individuele ondernemingen aan Exiobase te koppelen.

Voor Nederlandse werknemers lijkt die grens echter een grotere belemmering te zijn dan voor Duitsers.

In 2015 bedroeg de landbouwexport 81,3 miljard euro, de hoogste waarde ooit en de hoogste waarde in de wereld na de VS.

Een deel van het werk dat vroeger in Nederland gebeurde is verplaatst naar het buitenland. Toch zijn er hier nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest als in de afgelopen tien jaar. Wel doen we veelal ander werk dan vroeger. Benieuwd naar de rol van globalisering hierin en welk type werk we nu doen? Bekijk ons filmpje over globalisering, waarin Peter Hein van Mulligen hierover vertelt.

De internationale handel was in 2012 goed voor ruim 2,2 miljoen banen in Nederland. In 1988 waren dit nog 1,5 miljoen banen. Dit is een groei van bijna 50 procent in ongeveer 25 jaar.

De laatste jaren zijn de investeringen in Nederland sterk achtergebleven. Dit heeft onder meer te maken met de sterk verminderde bouwproductie. Wat echter ook speelt, is dat Nederlandse bedrijven via buitenlandse dochterondernemingen in verhouding steeds meer investeren in het buitenland. Deze trend speelt al langer dan de recente crisis

Hoe gaat het met de export van goederen en buitenlandse investeringen van het Nederlandse MKB?

In 2013 had Nederland een handelsoverschot van 61 miljard euro.

In het zestiende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 komen de trends over globalisering en werkgelegenheid aan bod. De geïntegreerde werkgever-werknemer-dataset, ontwikkeld door het CBS, is een goede bron voor verdiepende analyses naar de effecten van internationalisering op de werkgelegenheid in Nederland.

Voor de periode 2006-2009 is de ontwikkeling in kaart gebracht van het aandeel bedrijven in buitenlands dan wel Nederlands eigendom en het geregistreerde aantal banen en baandynamiek. Ook is gekeken naar verschillen in werknemersprofielen tussen buitenlandse en Nederlandse bedrijven en de beloningsverhoudingen.

Van in Nederland gevestigde bedrijven is 1 procent in buitenlandse handen. Deze bedrijven dragen echter meer dan proportioneel bij aan de Nederlandse economie.