Asielzoekers

Artikelen dossier asielzoekers

In 2019 22,5 duizend asielzoekers en 4,2 duizend nareizigers naar Nederland, bij elkaar een fractie minder dan in 2018

In het derde kwartaal kwamen 5 910 asielzoekers en 1 200 nareizende gezinsleden naar Nederland. Er was vooral een stijging van het aantal asielzoekers en nareizigers uit Syrië

In tweede kwartaal 2019 minder asielzoekers (5 205), meer nareizende gezinsleden (880) dan in eerste kwartaal 2019

Het aantal eerste asielverzoeken was in het eerste kwartaal van 2019 ruim 400 lager dan in het voorgaande kwartaal, maar 1 250 hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2018. Het aantal nareizende gezinsleden is voor het vijfde opeenvolgende kwartaal gedaald

Hoeveel statushouders hebben binnen inburgeringstermijn het examen gehaald? Van het cohort 2014 had 58% het examen gehaald per oktober 2018, 2% was te laat, de rest heeft vrijstelling, ontheffing of uitstel

Het aantal asielverzoeken is in 2018 weer toegenomen. Opmerkelijk is de toename van het aantal Turken dat in ons land asiel aanvraagt

In het derde kwartaal van 2018 kwamen 6 235 asielzoekers en 1 260 nareizende gezinsleden naar Nederland. Het aantal asielzoekers was ruim 40 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2017, het aantal nareizigers was ruim 40 procent lager.

Aantal asielzoekers en nareizigers tweede kwartaal 2018, stabiel. Turkije, Syrië, Eritrea, minderjarigen, vrouwen

In 2017 verhuisde een recordaantal personen. Aan de stijging van het aantal personen dat verhuist lijkt in december 2017 een eind te zijn gekomen.

Eind maart 2018 waren er 459 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd, 13 duizend minder dan een jaar eerder. De daling deed zich alleen voor bij personen jonger dan 45 jaar. De instroom in de bijstand van recente asielzoekers met een verblijfsvergunning houdt aan.

In het eerste kwartaal van 2018 zijn 4,2 duizend asielzoekers en 2,1 duizend nareizende gezinsleden geregistreerd

Van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, had na 30 maanden 11 procent werk. 84 procent van de statushouders had een uitkering.

In 2017 is 77% van de volwassenen van mening dat Nederland oorlogsvluchtelingen moet opvangen

Houding en opvattingen van de Nederlandse bevolking ten aanzien van vluchtelingen

In 2017 werden 16145 eerste asielverzoeken ingediend en arriveerden 14490 nareizigers

In het 3e kwartaal van 2017 nam het aantal personen tot de AOW-leeftijd met een bijstandsuitkering toe met 6 duizend

De bevolking groeide in de eerste drie kwartalen 2017 met ruim 80 duizend inwoners, vooral door buitenlandse migratie

Er kwamen 4,4 duizend asielzoekers en 2,3 duizend nareizigers naar Nederland in het derde kwartaal van 2017

Mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond ontvingen echter minder vaak een bijstandsuitkering.

Regionale verdeling van vergunninghouders die in 2014, 2015 en de eerste helft van 2016 naar Nederland zijn gekomen.

In 2017 zijn meer nareizigers dan asielzoekers uit Eritrea in Nederland aangekomen. Dat geldt ook voor het totaal

Gezin is nog steeds belangrijkste reden voor migratie, maar werk en asiel nemen toe

Veel Syrische en Eritrese asielzoekers hebben verblijfsvergunning en woonruimte, maar vaak nog afhankelijk van uitkering

In 2016 was 83 procent van de 695 door de VN uitgenodigde vluchtelingen Syriër

Van januari tot en met maart 2017 kwamen 4 duizend asielzoekers en 5,3 duizend nareizigers naar Nederland.

In 2016 reisde een op de vijf minderjarige asielzoekers alleen. De meerderheid kwam uit Eritrea.

Van de jonge asielmigranten uit 1995-1999, zat 39% in het 3e schooljaar van het voortgezet onderwijs in havo of vwo

In januari 2017 kwamen er vooral minder nareizende gezinsleden, het aantal asielzoekers was ook lager dan in december.

Het aantal bijstandsontvangers nam in 2016 toe met 18 duizend, vooral door de instroom van vluchtelingen.

Ruim de helft van de kinderen die in 2016 als asielzoeker of nareiziger naar Nederland kwam, was Syriër.

In 2015 was 40 procent van de 450 door de VN uitgenodigde vluchtelingen Syriër.

In november 2016 kwamen er meer nareizende gezinsleden, vooral Syriërs, en iets minder asielzoekers dan in oktober.

In het derde kwartaal van 2016 nam het aantal bijstandsontvangers toe met 22 duizend ten opzichte van een jaar eerder.

Personen met niet-westerse achtergrond vaker afhankelijk van uitkering dan personen met Nederlandse achtergrond

Percentage door politie geregistreerde verdachten van misdrijven sinds 2005 onder alle herkomstgroeperingen gehalveerd

Inwoners met verschillende migratieachtergronden wonen ongelijk verdeeld over Nederland

In oktober 2016 kwamen 3,5 duizend asielzoekers en nareizigers, van wie 390 uit Marokko en 270 uit Algerije

In september 2016 kwamen er 3 duizend asielzoekers, iets meer dan in augustus en 5,4 duizend minder dan een jaar eerder

Syriërs die inwoner van Nederland zijn wonen verspreid over het land. De immigratie volgt op de asielverzoeken.

In 2015 werd 2 295 personen aan de grens toegang geweigerd tot Nederland.

In augustus 2016 zijn 2 385 asielzoekers en nareizigers geregistreerd. Tot nu toe kwamen er dit jaar 16,2 duizend

In juli 2016 dienden 1.425 personen een eerste asielverzoek in en arriveerden er 660 nareizigers in Nederland.

De bevolkingsgroei in de 1e helft van 2016 was relatief hoog. Migratie droeg vooral bij aan de groei van het inwonertal.

In juni 2016 kwamen er iets meer asielzoekers dan in mei. In het 2e kwartaal was de asielinstroom lager dan vorig jaar

Minstens 9 op de 10 leerplichtige kinderen die worden opgevangen door het COA volgen onderwijs.

1 op 5 minderjarige asielzoekers reisde in 2015 zonder begeleiding van een volwassen familielid naar Nederland

In mei 2016 zijn 1420 asielzoekers en nareizigers geregistreerd, iets meer dan in april maar half zoveel als in mei 2015

In januari 2016 zijn er 3,3 duizend asielzoekers en nareizende gezinsleden in Nederland geregistreerd. Dat zijn er ruim een kwart minder dan in december. Toen werden er 4,6 duizend personen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geregistreerd.

In 2014 en 2015 zijn 29 duizend Syriërs ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Vergeleken met andere recent ingeschreven immigranten vormen zij een jonge bevolkingsgroep, die vaak in gezinsverband woont. Bijna 40 procent van de recent ingeschreven Syriërs is jonger dan 18 jaar. Bij alle allochtone immigranten in deze periode is dat gemiddeld maar 17 procent. Van de Eritreërs is bijna een kwart minderjarig, van de Ethiopiërs slechts 5 procent.

In 2015 daalde in ruim een kwart van de gemeenten het inwonertal. In 2014 gold dat nog voor bijna 4 op de 10 gemeenten. Vooral in gemeenten in de meer landelijke gebieden aan de randen van ons land daalde het aantal inwoners. In bijna de helft van de gemeenten overleden er meer mensen dan dat er kinderen werden geboren. De krimp door natuurlijke aanwas wordt in veel gemeenten ten dele gecompenseerd door de 203 duizend immigranten die in 2015 naar Nederland kwamen. Dit effect is met name opvallend in de minder stedelijke gemeenten, waar zonder migratie sprake zou zijn geweest van krimp.

De Nederlandse bevolking is in 2015 met 79 duizend personen toegenomen tot 16,9 miljoen inwoners. De groei kwam vooral door het migratiesaldo van 56 duizend. Door een combinatie van hoge sterfte en weinig geboorten was het geboorteoverschot met 23 duizend juist laag.

In 2015 zijn er in totaal 56,9 duizend asielzoekers en nareizigers geregistreerd in Nederland. Vier op de tien asielzoekers en bijna twee derde van de nareizende familieleden kwam uit Syrië.

Volgens de bevolkingsprognose zal de Nederlandse bevolking in 2016 naar verwachting met ruim 110 duizend inwoners toenemen. De groei komt vooral door migratie. Er worden volgend jaar 240 duizend immigranten verwacht, van wie 70 duizend asielmigranten. Ook de komende jaren zal de immigratie hoog blijven.

In november 2015 zijn er 7,3 duizend asielzoekers en nareizende gezinsleden in Nederland geregistreerd. Daarmee komt het totaal voor dit jaar tot en met november op 52,5 duizend.

Het aantal nieuw geregistreerde asielzoekers en nareizigers is in oktober opgelopen tot 11,7 duizend. Dat zijn er meer dan ooit in een maand. In september waren het er nog 8,4 duizend. Ruim de helft kwam uit Syrië.

Van de in Nederland aanwezige Syriërs maakten er op 1 oktober 37 duizend officieel deel uit van de Nederlandse bevolking, omdat ze ingeschreven zijn als inwoner van een gemeente. In 2015 groeide het aantal ingeschreven Syriërs met 14,2 duizend, tegenover een groei van 8,6 duizend in 2014. Dat meldt CBS.

Het aantal nieuw geregistreerde asielzoekers en nareizigers steeg in september 2015 tot een maandrecord van 8,4 duizend. Ruim zestig procent kwam uit Syrië. Er kwamen wat minder aanvragen uit Eritrea en meer uit Irak.

In de eerste acht maanden van 2015 dienden vooral volwassen mannen een eerste asielverzoek in. De groep die een gezinslid volgde dat al eerder in Nederland asiel had aangevraagd, bestond vooral uit vrouwen en kinderen. Van januari tot augustus van dit jaar bereikten 17 duizend asielzoekers Nederland, en 8 duizend nareizigers.

Er komen nog steeds veel immigranten uit Polen. Meer Turken verlaten het land dan dat er Turken naar Nederland komen. De migratie vanuit Syrië is het sterkst gegroeid.

Het afgelopen jaar kwamen ruim 40 procent meer asielzoekers naar de Europese Unie dan in 2013. In Nederland vroegen bijna 22 duizend mensen asiel aan. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2013.

In 2014 vroegen bijna 24 duizend mensen asiel aan in Nederland. Dit is 66 procent meer dan in 2013 en het hoogste aantal sinds 2002. Het aantal van 2014 ligt echter nog ruim onder het niveau van de jaren 90.

Het aantal asielverzoeken is de afgelopen maanden sterk toegenomen. In het eerste halfjaar van 2014 kwamen twee keer zo veel asielzoekers naar Nederland als in de eerste helft van 2013. Het is zelfs het hoogste aantal sinds het eerste halfjaar van 2001.

In 2013 kwamen 14,4 duizend asielzoekers naar Nederland, bijna 5 duizend meer dan in 2012. Dat waren vooral meer Syriërs en vrouwen en kinderen uit Somalië. Vergeleken met de jaren negentig is het aantal asielzoekers nu echter laag.

Er kwamen in 2012 minder asielzoekers naar Nederland dan het jaar ervoor. Het aantal Afghaanse asielzoekers nam sterk af. Uit Syrië komen echter steeds meer verzoeken.

In 2011 kwamen 500 alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar Nederland, 200 minder dan het jaar ervoor. Ruim de helft van hen was afkomstig uit Afghanistan.

Begrippen op het terrein van migratie en asiel

In 2011 vroegen 11,6 duizend mensen asiel aan in Nederland, 13 procent minder dan in 2010.

In de eerste vier maanden van 2011 werden in de landen van de Europese Unie 7,6 duizend asielverzoeken gedaan door mensen uit de Arabische regio. Dat is bijna twee maal zoveel als in dezelfde periode in 2010, toen ruim 4 duizend verzoeken werden ingediend.

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. In 2010 kwamen 13,3 duizend asielzoekers naar Nederland. Dit is een daling van 11 procent ten opzichte van 2009, toen 14,9 duizend mensen een asielverzoek indienden. Bijna de helft van de asielzoekers was afkomstig uit Irak, Somalië of Afghanistan. De aantallen asielzoekers uit Irak en Somalië zijn ten opzichte van 2009 sterk afgenomen, terwijl het aantal asielzoekers uit Afghanistan juist licht is toegenomen. Auteurs: Arno Sprangers en John de Winter

In 2010 vroegen 13,3 duizend mensen asiel aan in Nederland. Dat is een daling van 11 procent ten opzichte van 2009.

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2010. In 2009 zijn in Nederland bijna 15 duizend eerste asielverzoeken ingediend. Dit is 11 procent meer dan in 2008. Ruim de helft van de asielzoekers was afkomstig uit Irak of Somalië. In de 27 landen van de Europese Unie nam het aantal asielverzoeken in 2009 met 1,5 procent toe tot 261 duizend. Auteurs: Arno Sprangers en Han Nicolaas

Artikelen in dit nummer: Boemerangkinderen: weer terug naar het ouderlijk huis - Cohortvruchtbaarheid van mannen - Stijging aantal asielzoekers in Nederland iets groter dan in EU - Aantal adoptiekinderen afgenomen - Onzekerheidsmarges voor de sterfteprognose van het CBS - Geslachtsvoorkeuren bij het krijgen van kinderen: veranderingen over geboortecohorten - Vertrouwen in medemens en instituties toegenomen aan het begin van de 21e eeuw - De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders - Risicofactoren voor voortijdig schoolverlaten en jeugdcriminaliteit.

In 2009 zijn in Nederland bijna 15 duizend eerste asielverzoeken ingediend. Dit is 11 procent meer dan in 2008. Ruim de helft van de asielzoekers was afkomstig uit Irak of Somalië.

In 2008 werden niet-westerse vrouwen van de eerste generatie gemiddeld ruim een jaar later moeder dan in 1996. De gemiddelde leeftijd waarop autochtone vrouwen hun eerste kind kregen, steeg in die periode met bijna een half jaar.

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009

In 2008 zijn in Nederland 13,4 duizend eerste asielverzoeken ingediend. Bij een kwart hiervan betrof het een minderjarig kind.

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2009. Het aantal asielverzoeken in Nederland is in 2008 bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Deze toename was veel sterker dan die in de gehele Europese Unie, waar het aantal asielverzoeken met 6 procent steeg. De meeste asielzoekers die naar de EU en naar Nederland kwamen, waren afkomstig uit Irak. Auteurs: Arno Sprangers, Han Nicolaas en Joke Korpel

Tot eind juni 2008 hebben bijna 26 duizend asielzoekers een verblijfsvergunning gekregen op grond van de pardonregeling. De meeste pardonners kwamen uit de voormalige Sovjet-Unie.

Bevolkingstrends 1e kwartaal 2008. In 2007 zijn in Nederland 9,7 duizend asielverzoeken ingediend. Dit is het laagste aantal sinds 1988, toen 7,5 duizend mensen een asielverzoek indienden. In 2006 was het aantal asielaanvragen in Nederland, tegen de Europese trend in, nog iets toegenomen. De ontwikkeling van het aantal asielzoekers in Nederland vertoont een grillig patroon. In de eerste helft van de jaren negentig kwam het aantal asielverzoeken in een stroomversnelling. In 1994 werd een recordaantal van bijna 53 duizend verzoekeningediend. Na 1994 liep dit aantal kortstondig weer terug. Tussen 1996 en 1998 verdubbelde het aantal asielzoekers, om na de eeuwwisseling weer te dalen. Auteurs: Arno Sprangers en Han Nicolaas

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2007. Rond de eeuwwisseling was het aantal asielverzoeken in de EU stabiel op een niveau van ruim 400 duizend per jaar. Vanaf 2003 begon dit aantal te dalen, tot in 2006 een niveau werd bereikt van minder dan 200 duizend, het laagste aantal sinds twintig jaar. In Nederland begon de afname van het aantal asielzoekers al direct na de eeuwwisseling. In 2006 is het aantal asielzoekers in Nederland, tegengesteld aan de Europese trend, weer licht gestegen. Auteurs: Han Nicolaas, Arno Sprangers en Joke Korpel