Economisch zelfstandig

Economische zelfstandigheid is een begrip dat beleidsmatig verbonden is met het bestaansminimum; iemand wordt als economisch zelfstandig beschouwd als het individuele netto-inkomen uit arbeid en eigen onderneming op of boven de drempelwaarde ligt van de beleidsnorm voor het individuele inkomensminimum. Die drempelwaarde is gelijkgesteld aan 70 procent van het wettelijke nettominimumloon, oftewel de netto bijstand van een alleenstaande. In 2018 bedroeg de grens voor economische zelfstandigheid 960 euro per maand.

De in dit bericht gepresenteerde cijfers betreffen personen van 15 jaar tot de AOW-leeftijd in Nederland, exclusief studenten en scholieren. Verder gaat het om personen woonachtig in particuliere huishoudens met bekend inkomen, zoals gepeild op 1 januari van het verslagjaar.