Nadere analyse

De nadere analyse is uitgevoerd door middel van meervoudige logistische regressieanalyses op instromers in de flexibele schil in 2016. In deze analyses is de specifieke rol van verschillende kenmerken onderzocht, rekening houdend met onderlinge samenhang tussen deze kenmerken. De onafhankelijke variabelen (kenmerken) zijn: opleidingsniveau, leeftijd (lineair en kwadratisch), geslacht, migratieachtergrond, woonprovincie, stedelijkheid van de woongemeente, bedrijfstak van de flexwerker en grootteklasse van de organisatie.

Er zijn drie regressieanalyses uitgevoerd met als afhankelijke variabelen:

  1. nog in de flexibele schil of doorgestroomd naar vast;
  2. nog in de flexibele schil of uitgestroomd naar geen werk zonder uitkering;
  3. nog in de flexibele schil of uitgestroomd naar geen werk met uitkering.

Uit de resultaten blijkt dat de persoonskenmerken leeftijd, migratieachtergrond en geslacht bijdragen aan de verklaring van uitstroomposities. Dit impliceert niet dat sprake is van discriminatie. Het is mogelijk dat andere kenmerken, die niet zijn meegenomen in de analyses, verantwoordelijk zijn voor de gevonden verbanden. De gebruikte methode kan geen oorzakelijke verbanden bewijzen.


Terug naar artikel