Toeristische bestedingen

Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit verschillende bedrijfstakken aan toeristen worden geleverd. De cijfers zijn consistent met het conceptuele raamwerk van de Nationale Rekeningen (NR) en kunnen worden vergeleken met reeds bestaande macro-economische kengetallen zoals de totale toegevoegde waarde in basisprijzen en werkgelegenheid in Nederland. De toerismerekeningen bieden daarmee een geïntegreerd macro-economisch overzicht van de betekenis van toerisme voor de economie.

Toeristische bestedingen worden gedefinieerd als 'de totale bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming'. Bestedingen worden dus toeristische bestedingen zodra de persoon die de besteding verricht een toerist is. Het gaat hierbij om alle bestedingen van binnenlandse en buitenlandse toeristen bij Nederlandse bedrijven.

Op basis van de toeristische bestedingen worden met de ‘demand side approach’ de toeristische productie, de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid afgeleid. Als bron voor de bestedingen worden onderzoeken onder diverse types toeristen van het NBTC/Kantar en het CBS gebruikt. Andere belangrijke bronnen zijn de nationale rekeningen en de arbeidsrekeningen.

De bestedingen worden vervolgens uitgesplitst naar goederengroepen. Elke goederengroep wordt toegewezen aan een hoofdproducent (Nederlandse bedrijfstakken en het buitenland). Vervolgens wordt de productie, toegevoegde waarde en werkgelegenheid (banen, werkzame personen en arbeidsjaren) bepaald. Deze exercitie, waarbij het niveau van de macro-economische kernindicatoren voor toerisme opnieuw wordt geijkt, vindt een keer in de vijf jaar plaats. In de tussenliggende jaren wordt een scala aan indicatoren gebruikt om deze cijfers te extrapoleren. In die jaren ligt de nadruk op het bepalen van de juiste ontwikkelingen ten opzichte van het voorafgaande jaar en niet zozeer op het juiste niveau.

Het laatste jaar van de reeks toerismerekeningen (2018) is gebaseerd op voorlopige cijfers van de Nationale rekeningen. Het jaar 2017 is nu gebaseerd op definitieve cijfers. Dit brengt enkele kleine aanpassingen in de cijfers van 2017 met zich mee. De totale bestedingen stegen met 0,1 procentpunt meer dan eerder was berekend. In de cijfers die in dit nieuwsbericht worden gepresenteerd zijn de uitkomsten van deze aanpassingen verwerkt. De reeks is te vinden op Statline.