Daklozen

Dit onderzoek richt zich op de populatie feitelijk daklozen. Dit zijn mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats.
Het gaat in dit bericht om daklozen die ingeschreven staan in een van de registraties die CBS gebruikt voor dit onderzoek, of om daklozen die de kans hebben om in die registraties voor te komen. De resultaten in dit onderzoek zijn exclusief de mensen die illegaal in Nederland verblijven én dakloos zijn.

Bronnen en methode

In dit onderzoek is voor een schatting van het aantal daklozen gebruik gemaakt van drie bronnen:

  1. Een binnen het CBS samengestelde lijst van personen die volgens het BRP (Basisregistratie personen) ingeschreven staan bij dag- en nachtopvangvoorzieningen voor daklozen. Hiervoor is gebruik gemaakt van een lijst van opvanglocaties voor feitelijk daklozen van de Federatie Opvang en het Leger Des Heils. Deze is in 2018 geüpdatet. Van alle opvanglocaties zijn de meest actuele adressen gezocht. Deze zijn voor de peildatum januari van de jaren 2009 tot en met 2018 gekoppeld aan het BRP, waardoor de unieke personen geïdentificeerd zijn. Uiteraard gebeurde dit met inachtneming van de daarvoor geldende privacyreglementen.
  2. Een binnen het CBS beschikbare lijst met personen die op 1 januari van de jaren 2009 tot en met 2018 in het bijstandsregister stonden als personen zonder vaste verblijfsplaats, volgens het Besluit Adreslozen binnen de Wet Werk en Bijstand (WWB).
  3. Een selectie van daklozen uit het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) op 1 januari van de jaren 2009 tot en met 2018 (bron 2009-2016: Stichting Informatie Voorziening Zorg, SIVZ). Voor de verslagjaren 2017 en 2018 zijn de gegevens uit LADIS rechtstreeks opgevraagd bij de desbetreffende zorginstellingen. Voor deze jaren is additionele informatie beschikbaar in dit register waardoor de groep feitelijke daklozen beter afgebakend kon worden. Deze nieuwe schattingen voor 2017 en 2018 zijn vergelijkbaar met die van eerdere jaren.

De beschrijving van het onderzoek is te vinden op:
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/dakloos-in-nederland