Geregistreerde misdrijven

Geregistreerde misdrijven betreffen aangiften door slachtoffers of rapportages van de politie. Het aandeel geregistreerde misdrijven in de zomer wordt bepaald door het aantal misdrijven in juli en augustus te delen door het aantal in het hele jaar. Dit aandeel kan variëren van 0 tot 100 procent. Bij gelijke spreiding van de misdrijven over het jaar is het aandeel van de zomer 16,7 procent, ofwel twee van de twaalf maanden. Als alle misdrijven gepleegd worden in de zomer, dan is de zomerpiek maximaal (100 procent).
In dit onderzoek is geselecteerd op misdrijftypen, waarbij aangifte door slachtoffers gebruikelijk is. Daarbij wordt uitgegaan van een indeling in vier hoofdgroepen:

1) High impact vermogensmisdrijven:
Straatroof, overval en woninginbraak (inclusief schuur/garage e.d.). Deze delicten zijn ingrijpend voor het slachtoffer, omdat deze tijdens de delictpleging is geconfronteerd met de dader(s) én er sprake was van geweld of bedreiging met geweld;

2) Lichtere vermogensmisdrijven:
Veel voorkomende geldgedreven misdrijven die minder ingrijpend zijn voor de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer en zijn of haar directe omgeving. Voorbeelden zijn winkeldiefstal, fietsdiefstal, zakkenrollerij en oplichting;

3) Gewelds-en seksuele misdrijven:
Voorbeelden zijn mishandeling, verkrachting en stalking. Dit misdrijftype heeft in alle gevallen een hoge impact op het slachtoffer;

4) Vernielingen en openbare ordemisdrijven:
Dit zijn lichtere misdrijven. Voorbeelden zijn vernielingen aan openbare gebouwen en brandstichting.
Zogeheten ‘haal-delicten’ zoals verkeersmisdrijven zijn buiten beschouwing gelaten, omdat niet uitgesloten kan worden of fluctuaties in deze vormen van misdaad samenhangen met andere factoren zoals politie-inzet.

Dit nieuwsbericht omvat het merendeel van de geregistreerde misdrijven in de zomermaanden. Vermogensmisdrijven, geweldsmisdrijven en vernielingen en openbare ordemisdrijven vormden zowel aan de kust als in de rest van Nederland gemiddeld ongeveer 80 procent van het aantal geregistreerde misdrijven in de zomers van de jaren 2016, 2017 en 2018. De misdaadcijfers die in dit artikel centraal staan zijn niet een-op-een vergelijkbaar met de misdrijven uit de politieregistratie. Dit heeft onder meer te maken met verschillen in definitie en classificatie van delicten.

In het onderzoek staat seizoensgebonden criminaliteit centraal. Daarbij gaat het om slachtoffers woonachtig binnen de pleeggemeente, in een andere Nederlandse gemeente of niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Of het daadwerkelijk om toeristen gaat, is niet met zekerheid vast te stellen op grond van de beschikbare data.