Zorguitgaven in brede zin

De zorguitgaven in brede zin omvatten geneeskundige zorg en langdurige zorg, jeugdzorg, kinderopvang en alle vormen van welzijnszorg, zoals maatschappelijke dienstverlening en opvang van asielzoekers en dak- en thuislozen. Ze omvatten ook de kosten van beleids- en beheerorganisaties en fondsen in de zorg. Uitgaven aan zorggoederen en -diensten door alle instellingen, praktijken en organisaties die deze goederen en diensten leveren; ook aanbieders voor wie het niet hun belangrijkste werk is, tellen mee.