Fosfaatrechtenstelsel

De fosfaatproductie in dierlijke mest was in 2015 en 2016 hoger dan het door de Europese Unie vastgestelde fosfaatplafond. Door de invoering van het fosfaatrechtenstelsel per 1 januari 2018, en het in 2017 geïmplementeerde fosfaatreductieplan, is de melkveestapel fors gekrompen. Tussen 1 januari en 31 december 2018 nam het aantal melkkoeien af met 60 duizend stuks (4 procent). Het aantal kalveren, pinken en vaarzen in de melkveehouderij daalde met ruim 150 duizend stuks (14 procent). Het houden van minder dieren leidt niet alleen tot een kleinere mestproductie, maar ook tot minder uitstoot van het broeikasgas methaan.