Uitgaven, baten en lasten

In dit bericht worden de termen lasten en uitgaven door elkaar gebruikt, terwille van de leesbaarheid. Het gaat strikt genomen overal om lasten, ruwweg de uitgaven plus de afschrijvingen minus de investeringen. Ook inkomsten en baten worden door elkaar gebruikt. Strikt genomen gaat het overal om baten, die overigens niet veel verschillen van de inkomsten. Hieronder de precieze omschrijving van lasten en baten:

Lasten

Onder de provinciale lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in reserves en voorzieningen).
In de NR (de nationale rekeningen vormen het raamwerk waarmee volgens internationaal geharmoniseerde voorschriften de economie wordt beschreven) wordt gesproken over uitgaven, dit is niet hetzelfde als lasten. Uitgaven zijn namelijk inclusief investeringen en bijvoorbeeld grondaankopen die worden geactiveerd op de balans.

Baten

Onder de provinciale baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door provincies.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in reserves en voorzieningen).
Het grootste deel van de provinciale baten bestaat uit de ontvangen rijksbijdrage uit het Provinciefonds en de ontvangen provinciale heffingen.
Wat niet onder de baten valt, maar wel onder het NR-begrip inkomsten, zijn de ontvangen investeringsbijdragen op geactiveerde investeringen en grondverkopen.