Ruimte

In dit nieuwsbericht worden de volgende typen ruimtegebruik meegenomen:

Wegverkeersterrein

Woonterrein

Werkterrein

 • Terrein voor detailhandel en horeca
 • Terrein voor openbare voorzieningen
 • Terrein voor sociaal-culturele voorzieningen
 • Bedrijventerrein

Recreatieterrein

 • Dagrecreatief terrein

Agrarisch terrein

 • Overig agrarisch terrein

Bos en open natuurlijk terrein

 • Bos
 • Open droog natuurlijk terrein
 • Open nat natuurlijk terrein

Binnenwater

 • Spaarbekken
 • Recreatief binnenwater
 • Binnenwater voor delfstofwinning
 • Vloei- en/of slibveld
 • Overig binnenwater

Overig

 • Spoorterrein
 • Vliegveld
 • Stortplaats
 • Wrakkenopslagplaats
 • Begraafplaats
 • Delfstofwinplaats
 • Bouwterrein
 • Semi-verhard overig terrein
 • Park en plantsoen
 • Sportterrein
 • Volkstuin
 • Verblijfsrecreatief terrein
 • Terrein voor glastuinbouw

 

De som van deze typen ruimtegebruik is in deze publicatie geschouwd als het totale oppervlakte van de provincie. 

Ruwweg is dit het landoppervlak plus een deel van het binnenwater. De volgende typen bodemgebruik in deze publicatie blijven buiten beschouwing en zijn niet meegenomen in het totaal:

Binnenwater

 • IJsselmeer/Markermeer
 • Afgesloten zeearm
 • Rijn en Maas
 • Randmeer

Buitenwater

 • Waddenzee, Eems, Dollard
 • Oosterschelde
 • Westerschelde
 • Noordzee