Bruto-opbrengst (per hectare)

Bij de bepaling van de opbrengst per hectare (de gemiddelde opbrengst) of de bruto-opbrengst (brutoproductie) wordt alleen gerekend met de hectares die daadwerkelijk geoogst zijn of nog geoogst zullen worden. Hectares die beteeld waren maar waarvan de opbrengst verloren is gegaan (bijvoorbeeld door wateroverlast) tellen dus niet mee. Tot de bruto-opbrengst behoort ook dat deel van de productie dat om bijzondere redenen niet geschikt is voor zijn oorspronkelijke bestemming. Dit geldt echter alleen als het nog wel voor andere normale bedrijfsdoeleinden kan worden aangewend (bijvoorbeeld aardappelen die alleen nog voor veevoeder te gebruiken zijn).