Topverdieners

Topverdieners worden afgeleid door per bedrijf 0,2 procent van de banen van werknemers mee te nemen met het hoogste brutojaarloon. Het brutojaarloon omvat naast het basisloon ook de bijzondere beloningen zoals vakantiegeld, dertiende maand en bonussen. De werkgeverspremies voor de sociale premies ten laste van de werkgever, zoals het werkgeversdeel van de pensioenpremies, zijn buiten beschouwing gelaten. Organisaties met minder dan 500 werknemers worden niet meegenomen in het onderzoek.
Terug naar artikel