Doelstellingen

In de Urgenda klimaatzaak van 24 juni 2015 besliste de rechter dat de broeikasgasuitstoot in 2020 minimaal 25 procent lager dient te zijn dan in 1990. In het Regeerakkoord van 10 oktober 2017 is als doel gesteld dat in 2030 de uitstoot 49 procent lager is dan in 1990. Via zogeheten sectortafels worden door bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden afspraken gemaakt over maatregelen om de broeikasgasuitstoot te verminderen. Er zijn vijf sectortafels: elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik, en mobiliteit.