Extra verhoging uitkeringen

Om bestaanszekerheid te verbeteren en armoede te bestrijden, worden het wettelijk minimumloon en de uitkeringen (AOV en onderstand) op Caribisch Nederland jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindexcijfers (van het derde kwartaal van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de verhoging plaatsvindt) van het CBS. In enkele kwartalen van 2015 was er in Bonaire, Sint Eustatius en Saba sprake van deflatie. Desalniettemin werden het wettelijk minimum loon en de uitkeringen in 2016 extra verhoogd, in Bonaire met 0,9 procent, in Sint Eustatius met 4,0 procent en in Saba met 6,5 procent. Netto komt Bonaire daarmee uit op ongewijzigde bedragen voor het wettelijk minimum loon en de uitkeringen, terwijl deze voor Sint Eustatius en Saba netto met respectievelijk 3,5 procent en 6,1 procent stegen

Aanvullend AOV vanuit onderstand

Vanaf 1 januari 2016 zijn de Beleidsregels Besluit onderstand BES gewijzigd. Hierin is onder meer opgenomen dat AOV-gerechtigden die niet het volledige AOV-bedrag ontvangen, in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Belanghebbende moet dan wel volledig aan de voorwaarden van de onderstand voldoen. Dit betekent dat getoetst wordt op inkomen en vermogen volgens de voorwaarden van het Besluit onderstand BES.

Tegemoetkoming AOV

In 2016 zijn de tegemoetkomingsbedragen voor de AOV, op basis van nieuw onderzoek (2015) naar de verschillen in prijsniveaus tussen de eilanden, aangepast. Voor 2016 waren de bedragen voor deze tegemoetkoming op Sint Eustatius en Saba respectievelijk vastgesteld op 2 procent en 8 procent van het AOV-uitkeringsbedrag op Bonaire. Bij de nieuwe meting in 2015 lag het prijsniveau op Sint Eustatius 7 procent hoger dan op Bonaire. Het bedrag voor de tegemoetkoming steeg hiermee van 13 dollar in 2015 naar 41 dollar in 2016. Op Saba lag het prijsniveau zelfs 10 procent hoger. Daarmee steeg het tegemoetkomingsbedrag van 51 dollar in 2015 naar 59 dollar in 2016.