Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen

Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met

• betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e),
• premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden,
• premies ziektekostenverzekeringen,
• belastingen op inkomen en vermogen.

Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt.

De inkomensklassen in dit artikel zijn gebaseerd op percentielen:
• percentiel 0 tot 40: laag inkomen
• percentiel 40 tot 80: midden inkomen
• percentiel 80 of meer: hoog inkomen

De populatie huishoudens in dit artikel betreft Nederlandse huishoudens waarvan het besteedbaar huishoudinkomen bekend is, inclusief de institutionele huishoudens. Huishoudens waarvan het inkomen niet bepaald kon worden zijn niet meegenomen.