Compositie-effect

Het compositie-effect is een indicator voor de kwaliteitsverandering van arbeid en wordt berekend vanuit de prijsindex van arbeid. Dit is een gewogen gemiddelde van de loonkosten per uur, waarbij de gewichten bepaald worden door de aandelen van groepen werkenden met verschillende achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Het compositie-effect is het verschil tussen de prijsindex van arbeid en die van de totale loonkosten per gewerkt uur bij gelijkblijvende gewichten.
Het compositie-effect stijgt als groepen met hoge loonkosten per uur een groter aandeel in het totaal krijgen. Dit geldt voor ouderen, mannen en hoger opgeleiden. Omgekeerd daalt het effect als groepen met lagere loonkosten per gewerkt uur een groter aandeel krijgen. Dus een stevige toename van jongere werknemers, vrouwen, of lager opgeleiden leidt tot een negatief compositie-effect.