Polen

Voor het onderzoek werd gebruikgemaakt van gegevens uit het Stelsel van sociaal-statistische bestanden (SSB) van het CBS. Op basis van het SSB is een cohort Poolse werknemers afgebakend. Het betrof de Polen die in 2011 een baan als werknemer hadden in Nederland en die niet eerder in Nederland waren, dat wil zeggen: Polen die niet eerder bij een gemeente waren ingeschreven, en evenmin eerder als werknemer in Nederland hadden gewerkt. Van deze Polen is het volgende bekend: het jaarloon voor de jaren 2011–2015, de leeftijd, het geslacht, eventuele inschrijvingsdatum bij een gemeente, de soort baan (wel/geen vast contract) en het inkomen (jaarloon, genormeerd naar het minimumjaarloon voor volwassenen vanaf 23 jaar). Polen die in 2011 startten als werknemer maar later als zelfstandige gingen werken (300 personen) zijn niet in het onderzoek opgenomen.