Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor is sinds 2017 een tweejaarlijkse landelijke slachtofferschapsenquête waarin Nederlanders van 15 jaar of ouder worden bevraagd over thema’s als leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, tevredenheid over de politie en preventie.

De Veiligheidsmonitor is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de onderzoeksuitkomsten een betrouwbaarheidsmarge hebben. die, behalve van het gekozen betrouwbaarheidsniveau en het onderzoeksdesign, vooral afhankelijk is van de spreiding in de antwoorden en van het aantal ondervraagde personen. Er is voor een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent gekozen. Dit betekent dat de werkelijke waarde in 95 van de 100 steekproeven tussen de grenzen zal liggen van de marges behorende bij de gevonden waarde.

Bij de Veiligheidsmonitor zijn de betrouwbaarheidsmarges klein. Dit komt door het grote aantal landelijke waarnemingen in de steekproef. In 2017 hebben bijna 150 duizend personen aan het onderzoek meegedaan. Puntschattingen die op een dergelijke steekproefomvang zijn gebaseerd hebben een marge van +/– 0,25 procentpunt bij een schatting van 50 procent. Dit betekent dat met een waarschijnlijkheid van 95 procent de werkelijke waarde van deze schatting ligt tussen de 49,75 procent en de 50,25 procent. Op een lager regionaal niveau zijn de marges uiteraard groter vanwege het lagere aantal waarnemingen dat hiervoor beschikbaar is.

Verschillen in uitkomsten, zoals verschillen tussen regio’s en het landelijke gemiddelde of verschillen in uitkomsten tussen jaren, zijn statistisch significant en daarmee inhoudelijk betekenisvol, als de verschillen blijven bestaan na verdiscontering van de bij de uitkomsten behorende betrouwbaarheidsmarges.