Inkomsten

De totale baten van de professionele podia omvatten verschillende posten. In de eerste plaats de post bedrijfsomzet, die bestaat uit de som van publieksgebonden inkomsten en inkomsten uit verhuur voor niet-theatrale evenementen, inkomsten uit horeca en pachtopbrengsten en inkomsten uit sponsoring. Ten tweede de post subsidies, die het totaal vormt van de ontvangen overheidssubsidies, subsidies van particuliere fondsen, loonkostensubsidies en overige subsidies. Ten derde is er een post overige bedrijfsopbrengsten en –baten, die financiële en bijzondere baten omvat. Deze inkomsten zijn in dit artikel niet gecorrigeerd voor de algemene prijsstijging van goederen en diensten.