Nieuwe bedrijven

Het aantal bedrijfsoprichtingen minus het aantal bedrijfsopheffingen. Effecten veroorzaakt door fusies, overnames, afsplitsingen etc. van bedrijven zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.